Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Από την οδηγία για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) στην οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα

Η περαιτέρω χρήση ανοικτών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

  Οπτική αναπαράσταση των δεδομένων

© iStock by Getty Images – 1132660268 monsitj

Η αγορά ανοικτών δεδομένων της ΕΕ αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της συνολικής οικονομίας δεδομένων της ΕΕ. Η συνολική άμεση οικονομική αξία των PSI αναμένεται να αυξηθεί από το βασικό σενάριο των 52 δισ. EUR το 2018 για τις χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε 194 δισ. EUR το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας ΠΔΤ (οδηγία 2013/37/ΕΕ) τονΑπρίλιο του 2018. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της δημιουργίας κοινού χώρου δεδομένων στην ΕΕ. Η εν λόγω επανεξέταση πληροί επίσης την υποχρέωση αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας.

Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, αξιολόγησης της ισχύουσας οδηγίας ΠΔΤ και εκτίμησης επιπτώσεων. Η παρούσα πρόταση έλαβε θετική γνώμη από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου.

Το πλαίσιο της αναδιατύπωσης: εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Η πρόταση αποσκοπούσε στην υπέρβαση των φραγμών που εξακολουθούν να εμποδίζουν την πλήρη περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

 • Τα δεδομένα που παράγονται από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους τομείς των μεταφορών έχουν τεράστιες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης. Ωστόσο, οι οντότητες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς δεν καλύπτονται από την οδηγία ΠΔΤ, αν και πολλές από αυτές χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από δημόσιους πόρους. Το ίδιο ισχύει και για τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση.
 • Τα δυναμικά δεδομένα είναι ένας από τους πιο πολύτιμους εμπορικά τύπους δεδομένων, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως ταξίδια ή εφαρμογές μεταφορών. Ωστόσο, η παροχή πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο σε δυναμικά δεδομένα που κατέχουν φορείς του δημόσιου τομέα, για παράδειγμα με τη χρήση διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), είναι σπάνια.
 • Αρκετοί φορείς του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να χρεώνουν πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής και διάδοσης για την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις συνιστούν εμπόδιο στην αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η απαλλαγή από τα τέλη συνήθως οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για δεδομένα του δημόσιου τομέα, η οποία μεταφράζεται σε περισσότερη καινοτομία, μεγαλύτερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και, τελικά, υψηλότερα έσοδα του προϋπολογισμού (μέσω φόρων) για τον δημόσιο τομέα.
 • Οι κάτοχοι δημόσιων δεδομένων συνάπτουν ορισμένες φορές συμφωνίες με τον ιδιωτικό τομέα για να αντλήσουν επιπλέον αξία από τα δεδομένα τους. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο εγκλωβισμού των δεδομένων του δημόσιου τομέα, προς όφελος μεγάλων επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών περαιτέρω χρηστών των εν λόγω δεδομένων.

Στόχοι της αναδιατύπωσης

Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη ύπαρξη αυτών των εμποδίων, οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούσαν:

 • να μειώσει τους φραγμούς εισόδου στην αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να χρεώνουν για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους περισσότερο από το οριακό κόστος της διάδοσης·
 • αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων με την ενσωμάτωση νέων τύπων δημόσιων και χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο δεδομένων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όπως τα δεδομένα που κατέχουν δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των μεταφορών και τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση·
 • να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερβολικού πλεονεκτήματος πρωτοπορίας, το οποίο ωφελεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών περαιτέρω χρηστών των εν λόγω δεδομένων, απαιτώντας μια πιο διαφανή διαδικασία για τη θέσπιση ρυθμίσεων για τα δεδομένα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·
 • αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών ενθαρρύνοντας τη διάδοση δυναμικών δεδομένων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs).

Η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Η νέαοδηγία (ΕΕ) 2019/1024) αντικαθιστάτους κανόνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία ΠΔΤ. Αντιμετωπίζει τα εμπόδια στην περαιτέρω χρήση πληροφοριών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο σε ολόκληρη την ΕΕ και επικαιροποιεί τη νομοθεσία με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ελάχιστη εναρμόνιση των εθνικών κανόνων και πρακτικών για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο θα πρέπει να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ορθή ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

 • Όλο το περιεχόμενο του δημόσιου τομέα στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στο πλαίσιο των εθνικών κανόνων για την πρόσβαση στα έγγραφα είναι καταρχήν ελεύθερα διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση. Με την παρούσα οδηγία, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν είναι σε θέση να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους, εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερες ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις να εισέλθουν σε νέες αγορές για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, όπως στατιστικά στοιχεία ή γεωχωρικά δεδομένα. Αυτά τα σύνολα δεδομένων έχουν υψηλό εμπορικό δυναμικό και μπορούν να επιταχύνουν την εμφάνιση μιας ευρείας ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριών προστιθέμενης αξίας. Η Επιτροπή συνεργάζεται τώρα με τις χώρες της ΕΕ για τον καθορισμό του καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που μπορούν να διατίθενται δωρεάν και εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας παράγουν πολύτιμα δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Μόλις οι δημόσιες επιχειρήσεις καταστήσουν διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της απαγόρευσης της αποκλειστικότητας που ορίζονται στην οδηγία και να διασφαλίζουν τη χρήση κατάλληλων μορφοτύπων δεδομένων και μεθόδων διάδοσης. Θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να καθορίζουν εύλογα τέλη για την ανάκτηση του κόστους παραγωγής των δεδομένων και τη διάθεσή τους για περαιτέρω χρήση.
 • Ορισμένοι δημόσιοι φορείς επιτυγχάνουν πολύπλοκες συμφωνίες δεδομένων με ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε «εγκλωβισμό» πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Θεσπίζονται διασφαλίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της σύναψης συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλειστική περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα από ιδιωτικούς εταίρους.
 • Περισσότερα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμα μέσω APIs, μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες, ιδίως στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως εφαρμογές κινητικότητας. Τα ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο εντάσσονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να αναπτύξουν πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, ενώ εναρμονισμένοι κανόνες για την περαιτέρω χρήση θα εφαρμόζονται σε όλα τα ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, τα οποία καθίστανται προσβάσιμα μέσω αποθετηρίων.

Προς έναν κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας

Η οδηγία εισάγει την έννοια των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, τα οποία ορίζονται ως έγγραφα των οποίων η περαιτέρω χρήση συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Υπόκεινται σε χωριστό σύνολο κανόνων που διασφαλίζουν τη δωρεάν διαθεσιμότητά τους, σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, που παρέχονται μέσω API και, κατά περίπτωση, ως μαζικές μεταφορτώσεις. Το θεματικό πεδίο εφαρμογής των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας παρατίθεται σε παράρτημα της οδηγίας.

Οι θεματικές κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας, είναι:

 1. Geospatial
 2. γεωσκόπηση και περιβάλλον
 3. Μετεωρολογικός
 4. στατιστικά
 5. εταιρείες και ιδιοκτησίες εταιρειών
 6. κινητικότητα

Εντός των ορίων αυτών, και με τη βοήθεια επιτροπής ανοικτών δεδομένων και περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα αποτελούμενης από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ, η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2021 κατάλογο συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μέσω εκτελεστικής πράξης, κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτροπή ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (κώδικας: C51600) διατίθεται στο μητρώο επιτροπολογίας.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα τίθεται σε ισχύ, θεσπίζοντας νέους κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων, ιδίως βιομηχανικών δεδομένων.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή αναθέτει σύμβαση ύψους 41 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών για κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων

Η Επιτροπή επέλεξε κοινοπραξία που θα αναπτύξει το «Simpl» — μια ασφαλή πλατφόρμα ενδιάμεσου λογισμικού που θα υποστηρίζει την πρόσβαση σε δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, απελευθερώνοντας την ισχύ της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα.

PRESS RELEASE |
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Λετονία και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Λετονία και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα (οδηγία ΕΕ 2019/1024, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνονται στη δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία μέσω της επαναχρησιμοποίησης πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Βλ. επίσης

Ανοιχτές πύλες δεδομένων

Οι πύλες ανοικτών δεδομένων διευκολύνουν την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Μπορούν να συμβάλουν στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής χρήσης επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων στην Ευρώπη.