Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες»

Η κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκά έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιομηχανικής υπεροχής για την Ευρώπη στα δίκτυα 5G και 6G.

    λογότυπος της κοινής επιχείρησης

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Τον Νοέμβριο του 2021 ο κανονισμός 2021/2085 του Συμβουλίου θέσπισε την ΚΕ SNS ως νομική και χρηματοδοτική οντότητα στο πλαίσιο των 10 ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η ΚΕ SNS επιτρέπει τη συγκέντρωση ενωσιακών και βιομηχανικών πόρων σε έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες. Προωθεί επίσης την ευθυγράμμιση με τα κράτη μέλη για την έρευνα και την καινοτομία 6G και την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G. Η ΚΕ SNS καθορίζει μια φιλόδοξη αποστολή και έναν προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 900 εκατ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

Αποστολές

Η ΚΕ SNS έχει δύο κύριες αποστολές:

  1. Ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στο 6G με την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Ε & Κ) που οδηγεί στη σύλληψη και την τυποποίηση γύρω στο 2025. Ενθαρρύνει την προετοιμασία για την έγκαιρη υιοθέτηση των τεχνολογιών 6G στην αγορά έως το τέλος της δεκαετίας. Η κινητοποίηση ενός ευρέος συνόλου ενδιαφερόμενων μερών είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση στρατηγικών τομέων της αξιακής αλυσίδας δικτύων και υπηρεσιών. Αυτό κυμαίνεται από την παροχή υπηρεσιών αιχμής και υπολογιστικού νέφους έως τις ευκαιρίες αγοράς σε νέα εξαρτήματα και συσκευές πέρα από τα smartphones. 
  2. Ενίσχυση της ανάπτυξης του 5G στην Ευρώπη με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών πρωτοπόρων αγορών και τη διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, η ΚΕ SNS συντονίζει τη στρατηγική καθοδήγηση για τα σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ιδίως τους διαδρόμους 5G. Συμβάλλει επίσης στον συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μηχανισμών, όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) και το InvestEU.

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» υποστηρίζει επίσης την τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη, σύμφωνα με την εργαλειοθήκη 5G για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη βιομηχανική στρατηγική.

Στρατηγικοί χάρτες πορείας

Η εταιρική σχέση επιτρέπει έναν ισχυρό χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία (Ε & Κ), καθώς και ένα θεματολόγιο ανάπτυξης που θα καθορίζεται και θα ακολουθείται από μια κρίσιμη μάζα ευρωπαϊκών παραγόντων.

Η SRIA: Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας (.pdf) προσδιορίζει:

  • τον στοχευμένο αντίκτυπο της κοινής επιχείρησης SNS·
  • το προβλεπόμενο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων·
  • μετρήσιμα αναμενόμενα αποτελέσματα·
  • πόροι·
  • παραδοτέα·
  • ορόσημα για την περίοδο 2021-2027.

Βασίζεται στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας NetWorld2020 (ETP), η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερες από 1000 οντότητες. Περιλαμβάνει συνεισφορές της 6G Industry Association (6GIA), της Συμμαχίας για την Καινοτομία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (AIOTI) και της Πρωτοβουλίας Δικτυωμένου Ευρωπαϊκού Λογισμικού και Υπηρεσιών (NESSI). Η SRIA επικαιροποιείται τακτικά.

Το SDA: Τα στρατηγικά θεματολόγια ανάπτυξης 5G (SDA) αφορούν υποδομές 5G που καθιστούν δυνατή τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη, όπως χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του CEF Digital. Καταρτίστηκαν από μια ευρεία ομάδα ενδιαφερόμενων μερών και παρουσίασαν το όραμα, τα σενάρια ανάπτυξης, τα μοντέλα συνεργασίας και τα ρυθμιστικά κίνητρα για την τόνωση των επενδύσεων στην ανάπτυξη διαδρόμων 5G κατά μήκος μεγάλων διαδρομών μεταφορών στην Ευρώπη.

Προετοιμάζουν επίσης το έδαφος για τη χρήση του 5G στις ψηφιακές λειτουργίες των σιδηροδρόμων και άλλων εμπορικών υπηρεσιών για τους χρήστες του οδικού δικτύου και τους επιβάτες των τρένων.

Το SDA βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και θα παράσχει επικαιροποιημένη καθοδήγηση προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕ SNS.

Μέλη

Η κοινή επιχείρηση SNS προβλέπει μέλη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα:

Δημόσια μέλη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή).

Τα κράτη μέλη δεν είναι μέλη, καθώς δεν προβλέπονται πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, συνδέονται στενά με τη δομή διακυβέρνησης. Μπορούν επίσης να γίνουν συνεισφέροντες εταίροι παρέχοντας σημαντικές συνεισφορές σε είδος.

Ιδιωτικά μέλη

Η 6G Smart Networks and Services Industry Association — 6GIA, η οποία έχει επεκτείνει το καταστατικό της για να επιτρέψει τη συμμετοχή και την κινητοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών σε δραστηριότητες SNS. 

Προϋπολογισμός

Η κοινή επιχείρηση SNS χρηματοδοτείται από κοινού από τη βιομηχανία και την ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΚΕ SNS ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,8 δισ. EUR για την περίοδο 2021-27. Η συνεισφορά της ΕΕ ύψους 900 εκατ. ευρώ θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στα μέλη του ιδιωτικού τομέα. Η ΚΕ SNS παρέχει χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων Ε & Κ σε συμμετέχοντες κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Στείλτε μήνυμα στην ΚΕ στη διεύθυνση cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η διαβούλευση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αναδεικνύει την ανάγκη για αξιόπιστες και ανθεκτικές υποδομές συνδεσιμότητας

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της διερευνητικής διαβούλευσης για το μέλλον του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις μη εμπιστευτικές εκδοχές των απαντήσεων που ελήφθησαν.

DIGIBYTE |
Η Ευρώπη εγκαινιάζει τη δεύτερη φάση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 6G

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) ενέκρινε το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας της για την έρευνα και την καινοτομία (2023) για την προώθηση της έρευνας 6G στην Ευρώπη.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. επίσης

5G Έρευνα & Πρότυπα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τη βιομηχανία στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 5G ως όχημα έρευνας και καινοτομίας για τη διάρθρωση και καθοδήγηση της ευρωπαϊκής έρευνας για το 5G.

5G και ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ο ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση συνεπών συνθηκών εγκατάστασης 5G, με παράλληλη προστασία της δημόσιας υγείας.

5G Παρατηρητήριο

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G επιτρέπει στην ΕΕ να αξιολογήσει την πρόοδο του σχεδίου δράσης 5G και να αναλάβει δράση για την πλήρη εφαρμογή του.

Σχέδιο δράσης 5G

Το σχέδιο δράσης 5G είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα καταστήσει το 5G πραγματικότητα για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διασυνοριακοί διάδρομοι 5G

Οι χώρες και η βιομηχανία της ΕΕ συνεργάζονται για την προετοιμασία της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης διαδρόμων 5G για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές διαδρομές μεταφορών.