Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες»

Η Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκά Έξυπνα Δίκτυα και Υπηρεσίες» (ΚΕ «Ευρωπαϊκά Έξυπνα Δίκτυα και Υπηρεσίες») έχει ως στόχο να εξασφαλίσει βιομηχανική υπεροχή για την Ευρώπη στα δίκτυα 5G και 6G.

    λογότυπος της κοινής επιχείρησης

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Τον Νοέμβριο του 2021, ο κανονισμός 2021/2085 του Συμβουλίου θέσπισε την κοινή επιχείρηση SNS ως νομική και χρηματοδοτική οντότητα στο πλαίσιο των 10 ευρωπαϊκών συμπράξεων για την ενίσχυση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η κοινή επιχείρηση SNS επιτρέπει τη συγκέντρωση ενωσιακών και βιομηχανικών πόρων σε έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες. Προωθεί επίσης την ευθυγράμμιση με τα κράτη μέλη για την έρευνα και την καινοτομία 6G και την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G. Η κοινή επιχείρηση SNS καθορίζει μια φιλόδοξη αποστολή και προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 900 εκατ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Η ΚΕ SNS έχει δύο κύριες αποστολές:

  1. Προώθηση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στην τεχνολογία 6G με την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Ε & Κ) που οδηγεί στη σύλληψη και την τυποποίηση γύρω στο 2025. Ενθαρρύνει την προετοιμασία για την έγκαιρη υιοθέτηση των τεχνολογιών 6G στην αγορά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η κινητοποίηση ενός ευρέος συνόλου ενδιαφερόμενων μερών είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση στρατηγικών τομέων της αλυσίδας αξίας δικτύων και υπηρεσιών. Αυτό κυμαίνεται από την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην άκρη και το cloud έως τις ευκαιρίες της αγοράς σε νέα εξαρτήματα και συσκευές πέρα από τα smartphones. 
  2. Ενίσχυση της ανάπτυξης 5G στην Ευρώπη με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών πρωτοπόρων αγορών και τη διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, η ΚΕ SNS συντονίζει τη στρατηγική καθοδήγηση για τα σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», ιδίως για τους διαδρόμους 5G. Συμβάλλει επίσης στον συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μηχανισμών, όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) και το InvestEU.

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» υποστηρίζει επίσης την τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη, σύμφωνα με την εργαλειοθήκη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 5G, τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη βιομηχανική στρατηγική.

Στρατηγικοί χάρτες πορείας

Η εταιρική σχέση επιτρέπει έναν ισχυρό χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία (Ε & Κ), καθώς και ένα θεματολόγιο ανάπτυξης που καθορίζεται και ακολουθείται από μια κρίσιμη μάζα ευρωπαίων παραγόντων.

Η SRIA: Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας (SRIA) «Έξυπνα δίκτυα στο πλαίσιο της NGI» παρέχει μια σύνοψη των βασικών ερευνητικών τομέων για το μέλλον της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Παράγεται από την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα NetWorld2020 (ETP), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 1000 φορείς. Η SRIA περιλαμβάνει συνεισφορές της βιομηχανικής ένωσης 6G (6GIA), της Συμμαχίας για την Καινοτομία στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (AIoTI) και της Πρωτοβουλίας για το Δικτυωμένο Ευρωπαϊκό Λογισμικό και Υπηρεσίες (NESSI).

Το SDA: Τα στρατηγικά θεματολόγια ανάπτυξης 5G (SDA) αφορούν τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα και για τους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη και εκπονήθηκαν από μια ευρεία ομάδα ενδιαφερόμενων μερών. Καθορίζουν το όραμα, τα σενάρια ανάπτυξης, τα μοντέλα συνεργασίας και τα κανονιστικά κίνητρα για την τόνωση των επενδύσεων στην ανάπτυξη των διαδρόμων 5G κατά μήκος σημαντικών διαδρομών μεταφορών στην Ευρώπη. Πρόκειται για το πρώτο στρατηγικό βήμα προς την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υποδομών 5G για την οδική ασφάλεια. Ανοίγει επίσης το δρόμο για τη χρήση του 5G στις ψηφιακές λειτουργίες των σιδηροδρόμων και σε άλλες εμπορικές υπηρεσίες υψηλής αξίας για τους χρήστες του οδικού δικτύου και τους επιβάτες των τρένων.

Τα μέλη

Η κοινή επιχείρηση SNS προβλέπει τα μέλη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα:

Δημόσια μέλη

Ευρωπαϊκή Ένωση (εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή).

Τα κράτη μέλη δεν είναι μέλη, καθώς δεν προβλέπονται πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, συνδέονται στενά με τη δομή διακυβέρνησης. Μπορούν επίσης να καταστούν συνεισφέροντες εταίροι με την παροχή σημαντικών συνεισφορών σε είδος.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η Ένωση Βιομηχανίας Έξυπνων Δικτύων και Υπηρεσιών 6G — 6GIA, η οποία επέκτεινε το καταστατικό της ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και η κινητοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών στις δραστηριότητες του SNS. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κοινή επιχείρηση SNS χρηματοδοτείται από κοινού από τη βιομηχανία και την ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΚΕ SNS είναι τουλάχιστον 1,8 δισ. EUR για την περίοδο 2021-27. Η συνεισφορά της ΕΕ ύψους 900 εκατ. ευρώ θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στα μέλη του ιδιωτικού τομέα. Η ΚΕ SNS παρέχει οικονομική στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων Ε & Κ σε συμμετέχοντες μετά από ανοικτές και ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Στείλτε μήνυμα στην ΚΕ στη διεύθυνση cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Τελευταια ΝΕΑ

DIGIBYTE |
Η Ευρώπη εγκαινιάζει τη δεύτερη φάση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 6G

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) ενέκρινε το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας της για την έρευνα και την καινοτομία (2023) για την προώθηση της έρευνας 6G στην Ευρώπη.

DIGIBYTE |
Η Ευρώπη κλιμακώνει τις ερευνητικές επενδύσεις 6G και επιλέγει 35 νέα έργα αξίας 250 εκατ. ευρώ

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) επέλεξε το πρώτο της χαρτοφυλάκιο 35 έργων έρευνας, καινοτομίας και δοκιμής, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέλιξη των οικοσυστημάτων 5G και να προωθηθεί η έρευνα 6G στην Ευρώπη. Με συνδυασμένη χρηματοδότηση για αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο ύψους περίπου 250 εκατ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», στόχος είναι η οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού πρώτης κατηγορίας για προηγμένα συστήματα 5G και η οικοδόμηση ικανοτήτων τεχνολογίας 6G της Ευρώπης.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

5G

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. επίσης

5G Έρευνα & Πρότυπα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τη βιομηχανία στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 5G ως όχημα έρευνας και καινοτομίας για τη διάρθρωση και καθοδήγηση της ευρωπαϊκής έρευνας για το 5G.

5G και ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ο ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση συνεπών συνθηκών εγκατάστασης 5G, με παράλληλη προστασία της δημόσιας υγείας.

5G Παρατηρητήριο

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G επιτρέπει στην ΕΕ να αξιολογήσει την πρόοδο του σχεδίου δράσης 5G και να αναλάβει δράση για την πλήρη εφαρμογή του.

Σχέδιο δράσης 5G

Το σχέδιο δράσης 5G είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα καταστήσει το 5G πραγματικότητα για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διασυνοριακοί διάδρομοι 5G

Οι χώρες και η βιομηχανία της ΕΕ συνεργάζονται για την προετοιμασία της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης διαδρόμων 5G για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές διαδρομές μεταφορών.