Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+)

Η ψηφιακή συμμετοχή, ενδυνάμωση και προστασία είναι απόλυτα ισορροπημένη στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+).

    γραφικό του παιδιού που χρησιμοποιεί το φορητό υπολογιστή στο προσκήνιο, έφηβος στο παρασκήνιο χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο

Η νέα στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), που εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2022, θα διασφαλίσει την προστασία, τον σεβασμό και την ενδυνάμωση των παιδιών στο διαδίκτυο κατά τη νέα ψηφιακή δεκαετία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ψηφιακές αρχές. Είναι επίσης διαθέσιμη μια φιλική προς τα παιδιά έκδοση της στρατηγικής BIK+. Η νέα αυτή στρατηγική βασίζεται στην πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK).  Όσον αφορά τις τεχνολογικές αλλαγές και τη νομοθεσία της ΕΕ από το 2012, υπάρχει μια σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας.

Το BIK+ αντικατοπτρίζει τη συμβολή ενός ευρέος φάσματος απόψεων, κυρίως αυτών των παιδιών. Τα παιδιά θα συμμετέχουν στην εφαρμογή και την παρακολούθησή της.

Το όραμά μας είναι για ψηφιακές υπηρεσίες κατάλληλες για την ηλικία, με όλα τα παιδιά στην Ευρώπη να προστατεύονται, να ενδυναμώνονται και να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο, και κανείς δεν μένει πίσω.

Το BIK+, μια εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, προτείνει δράσεις γύρω από τρεις πυλώνες:

  1. ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο, συμπεριφορά, επαφή και κινδύνους ως νεαροί καταναλωτές, καθώς και για τη βελτίωση της διαδικτυακής ευημερίας τους μέσω ενός ασφαλούς, κατάλληλου για την ηλικία ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργείται κατά τρόπο που σέβεται τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών·
  2. ψηφιακή χειραφέτηση ώστε όλα τα παιδιά, καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να κάνουν σωστές επιλογές και να εκφραστούν στο επιγραμμικό περιβάλλον με ασφάλεια και υπευθυνότητα·
  3. ενεργός συμμετοχή, με σεβασμό στα παιδιά, δίνοντάς τους λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες δραστηριότητες που καθοδηγούνται από παιδιά για την προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

Στο πλαίσιο του BIK+, η πύλη Better Internet for Kids θα συνεχίσει να παρέχει πληθώρα πόρων και βέλτιστων πρακτικών, σε συνεργασία με το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ δίκτυο κέντρων ασφαλέστερου διαδικτύου στα κράτη μέλη, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Έναν κώδικα της ΕΕ για τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό, τις εργασίες για την τυποποίηση της διασφάλισης και επαλήθευσης της ηλικίας στην Ευρώπη, την υποστήριξη της ταχείας αξιολόγησης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και τη διασφάλιση ότι ο αριθμός «116 111» προσφέρει βοήθεια στα θύματα του κυβερνοεκφοβισμού. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις νέες πρωτοβουλίες για την παροχή συγκεκριμένων λύσεων για την καλύτερη και υγιή χρήση του διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους. Η συνεργασία και η στήριξη από τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων.

Η συμμετοχή των νέων παραμένει προτεραιότητα. Το BIK+ υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και σέβεται τις απόψεις τους, οργανώνοντας, για παράδειγμα, μια αξιολόγηση της στρατηγικής BIK+ με πρωτοβουλία των παιδιών κάθε δύο χρόνια, αυξάνοντας τις δραστηριότητες μεταξύ ομοτίμων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και προσδοκώντας από τη βιομηχανία να συμβουλεύεται τους νέους χρήστες τους.

Η νέα στρατηγική θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ανταλλάσσει εμπειρίες, εμπειρογνωμοσύνη και αξίες με διεθνείς οργανισμούς και εταίρους και να στηρίζει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών παγκοσμίως.

Το BIK+ είναι ο ψηφιακός βραχίονας της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (RoC) από το 2021.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
20η διοργάνωση της Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου: βελτίωση και ασφάλεια του Διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους

Στις αρχές της εβδομάδας αυτής, η Επιτροπή γιόρτασε την 20η διοργάνωση της Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο ώστε να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές: ψηφιακός μετασχηματισμός για τους πολίτες της ΕΕ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Η δήλωση, που προτάθηκε τον Ιανουάριο, καθορίζει ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί και υπερασπίζεται η ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Ο Επίτροπος Breton συμμετέχει στην Ψηφιακή Συνέλευση του 2022 για την κινητοποίηση ψηφιακής στήριξης προς την Ουκρανία

Αύριο, ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, θα συμμετάσχει διαδικτυακά στην ετήσια ψηφιακή συνέλευση, την ευκαιρία να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων της διοίκησης και της βιομηχανίας, ερευνητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για τα παιδιά

Η στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά παρέχει δράσεις για την ενδυνάμωση των νέων καθώς εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο.

Βλ. επίσης

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Ασφαλέστερα κέντρα Διαδικτύου

Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές σχετικά με ψηφιακά ζητήματα και καταπολεμούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο.