Skip to main content
Shaping Europe’s digital future logo
Consultation | Publication

Public consultation on Directive 2010/13/EU on Audiovisual Media Services (AVMSD) - A media framework for the 21st century

The European Commission seeks the views of all interested parties on how to make Europe's audiovisual media landscape fit for purpose in the digital age.

This consultation is now closed.  See the contributions, the synopsis preliminary trends and contributions.

The consultation is available in all EU languages.  See the announcement and some questions & answers

The consultation is available to fill-in online in English (you can reply in any EU language)

 

If you want to see this page in your language: EN | BG | CS | DA | DE | EL | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

 

EN - English

Consultation on Directive 2010/13/EU on audiovisual media services (AVMSD) - A media framework for the 21st century

Description

The Commission is consulting on the Directive 2010/13/EU on Audiovisual Media Services (AVMSD) first to check which parts of the Directive are currently fit for purpose as part of the Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), and,  second, to collect evidence and views on the future media services policy in the form of an impact assessment.

Targeted respondents

National regulators, broadcasters, producers, content providers telecom service providers, civil society organisations, academia and citizens

Duration

6 July 2015 - 30 September 2015
Comments received after the closing date will not be considered.

Transparency

Please state whether you are responding as an individual or representing the views of an organisation. We ask responding organisations to register in the Transparency Register. We publish the submissions of non-registered organisations separately from those of registered ones.

How to respond

 • Answer online (in English)
 • By Email: attach your reply as Word, PDF or ODF document
 • Write to:       European Commission
                        DG Communication Networks, Content & Technology / Unit G1
                        Avenue de Beaulieu 25, 05/174 - B-1049 Brussels

Replies & feedback

On the basis of the responses, the Commission will complete the Regulatory Fitness and Performance (REFIT) evaluation of the AVMSD and inform the Impact Assessment process on the policy options for the way forward for AVMSD.

Please read the Specific Privacy Statement on how we deal with your personal data and contribution.

BG - Bulgarian

Обществена консултация във връзка с Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги - Медийна рамка за XXI век

Област на политиката                        

Услуги в областта на аудиовизуалните медии

Описание               

Комисията организира консултация във връзка с Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги по две причини — първо, за да провери кои части от директивата в момента съответстват на целите на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), и второ, за да събере факти и мнения относно бъдещата политика в областта на медийните услуги под формата на оценка на въздействието.

Към кого е насочена консултацията               

Национални регулаторни органи, излъчващи оператори, продуценти, доставчици на съдържание, доставчици на далекосъобщителни услуги, организации на гражданското общество, представители на научните среди и граждани

Времетраене

6 юли 2015 г.— 30 септември 2015 г.

Коментари, получени след датата на приключване, няма да бъдат взети предвид.

Прозрачност     

Моля, посочете дали изказвате лично мнение или гледището на организация. Приканваме отговарящите организации да се регистрират в Регистъра за прозрачност. Мненията на нерегистрираните организации се публикуват отделно от тези на регистрираните.

Как да отговорите     

Отговори и обратна връзка

Въз основа на отговорите Комисията ще приключи оценката на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) и ще определи политическите варианти за бъдещето на директивата.

Моля, прочетете декларацията за поверителност за това как обработваме личните ви данни и вашите мнения.

 

CS - Czech

 

Veřejná konzultace ke směrnici 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách -  Mediální rámec pro 21. století

Oblast politiky                    

Služby v oblasti audiovizuálních médií

Popis         

Komise pořádá konzultaci o směrnici 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách jednak proto, aby si v rámci programu pro účelnost a účinnost právních předpisů REFIT ověřila, které části uvedené směrnice v současné době svému účelu vyhovují, a jednak aby shromáždila podklady a odborná stanoviska o budoucnosti politiky mediálních služeb v podobě posouzení dopadů.

Cílová skupina                         

Vnitrostátní regulační orgány, provozovatelé vysílání, producenti, poskytovatelé obsahu telekomunikačních služeb, organizace občanské společnosti, akademická obec a občané.

Doba trvání

06.07.2015 – 30.09.2015

Příspěvky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, nebude možné vzít v úvahu.

Transparentnost   

Uveďte, zda dotazník vyplňujete jako jednotlivec nebo jménem organizace. Organizace žádáme o registraci v rejstříku transparentnosti. Odpovědi neregistrovaných organizací zveřejňujeme odděleně.

Jak odpovědět       

 • Odpověď on-line (v angličtině)
 • odpovědi uložte ve formátu Word, PDF nebo ODF a zašlete je e-mailem, nebo
 • písemně na adresu:          
  European Commission
  DG Communication Networks, Content & Technology
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Odpovědi a zpětná vazba

Na základě odpovědí dokončí Komise hodnocení uvedené směrnice v rámci programu REFIT a výsledky konzultace rovněž poslouží při posuzování dopadů nově zvažovaných politických alternativ.

Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí, které popisuje, jak bude naloženo s vašimi osobními údaji a odpověďmi.

 

DA - Danish

 

Offentlig høring om Direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester -  En ramme for mediesektoren i det 21. århundrede

Politikområde                     

Tjenesteydelser inden for audiovisuelle medier

Beskrivelse           

Kommissionen holder høring om direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester, i første omgang for at konstatere, hvilke dele af direktivet der er tidssvarende som led i programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) og derefter for at indsamle fakta og synspunkter om den fremtidige politik for medietjenester i form af en konsekvensanalyse.

Målgruppe                                            

Nationale reguleringsmyndigheder, tv- og radioselskaber, producenter, programselskaber, telekomselskaber, civilsamfundets organisationer, det akademiske miljø og borgerne

Varighed

Jul 6, 2015 - 30. september 2015

Svar, som er modtaget efter slutdatoen, vil ikke blive taget i betragtning.

Gennemsigtighed        

Fortæl os, om du medvirker som privatperson, eller om du repræsenterer en organisations synspunkter. Vi beder medvirkende organisationer om at registrere sig i åbenhedsregistret. Vi offentliggør bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, i et andet afsnit end de registrerede.

Indgivelse af svar          

 • Svar online (på engelsk)
 • Send en mail og vedhæft dit svar i Word, PDF eller ODF.
 • Skriv til:           
  Europa-Kommissionen
  Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Svar og feedback

På grundlag af bidragene gennemfører Kommissionen sin REFIT-vurdering af direktivet og går videre med konsekvensanalysen og mulighederne for politiske tiltag i forbindelse med den videre udvikling af direktivet.

Læs den særlige databeskyttelseserklæring om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger og dit bidrag.

 

DE - German

 

Konsultation zur Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) - Eine Mediengesetzgebung für das 21. Jahrhundert

Politikbereich                     

Dienste im Bereich audiovisueller Medien

Beschreibung    

Die Kommission führt eine Konsultation zur Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) durch. Damit will sie erstens untersuchen, welche Teile der Richtlinie derzeit zweckdienlich im Sinne des Programms zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) sind, und zweitens in Form einer Folgenabschätzung Fakten und Meinungen zur künftigen Politik auf dem Gebiet der Mediendienste sammeln.

Zielgruppen                                         

Nationale Regulierungsbehörden, Fernsehveranstalter, Produzenten, Inhalteanbieter, Telekommunikationsanbieter, Organisationen der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Bürger

Laufzeit

6. Juli 2015 – 30. September 2015

Nach dem Schlusstermin eingehende Beiträge werden nicht mehr berücksichtigt.

Transparenz        

Bitte geben Sie an, ob Sie als Einzelperson oder in Vertretung einer Organisation antworten. Organisationen werden um Registrierung im Transparenzregister gebeten. Beiträge nicht registrierter Organisationen werden getrennt von denen registrierter Organisationen veröffentlicht.

Einsendung Ihres Beitrags             

 • Antwort online (in englischer Sprache)
 • Per E-Mail mit Ihrer Stellungnahme im Format Word, PDF oder ODF.
 • Auf dem Postweg an folgende Anschrift: 
  Europäische Kommission
  GD Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Brüssel

Antworten und Stellungnahmen

Auf der Grundlage der Antworten wird die Kommission die Bewertung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der AVMD-Richtlinie abschließen und die möglichen Optionen für die Weiterentwicklung dieser Richtlinie in die Folgenabschätzung einbringen.

In der speziellen Datenschutzerklärung erfahren Sie, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihrem Beitrag verfahren.

 

EL - Greek

 

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων - Ένα πλαίσιο για τα οπτικοακουστικά μέσα του 21ου αιώνα

Τομέας πολιτικής                         

Υπηρεσίες στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων

Περιγραφή             

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την οδηγία 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΜ). Ο λόγος είναι διττός. Αφενός, επιθυμεί, στο πλαίσιο του REFIT (Πρόγραμμα Ελέγχου Καταλληλότητας και Αποτελεσματικότητας της Νομοθεσίας), να διαπιστώσει ποια μέρη της οδηγίας είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αφετέρου, επιθυμεί, στο πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων, να συγκεντρώσει στοιχεία και απόψεις σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί μελλοντικά στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Στοχευόμενο κοινό                       

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, παραγωγοί, πάροχοι περιεχομένου, πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακοί και πολίτες

Διάρκεια

6 Ιουλίου, 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

Τα σχόλια που θα ληφθούν μετά την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διαφάνεια

Δηλώστε αν απαντάτε ως ιδιώτης ή εκφράζετε τις απόψεις μιας οργάνωσης. Ζητάμε από τις συμμετέχουσες οργανώσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας. Οι απαντήσεις μη εγγεγραμμένων οργανώσεων δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των εγγεγραμμένων.

Πώς να απαντήσετε  

Απαντήσεις και σχόλια

Με βάση τις απαντήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση της οδηγίας ΥΟΜ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελέγχου Καταλληλότητας και Αποτελεσματικότητας της Νομοθεσίας (REFIT) και θα ενημερώσει σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για τη βελτίωση της οδηγίας ΥΟΜ στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων.

Δείτε στην παρακάτω δήλωση περί απορρήτου πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις απαντήσεις σας.

 

ES - Spanish

 

Consulta pública sobre la Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual - Un marco para los medios de comunicación del siglo XXI

Política                        

Servicios en el ámbito de la comunicación audiovisual

Descripción          

La Comisión efectúa una consulta sobre la Directiva 2010/13/UE, de servicios de comunicación audiovisual, en primer lugar para comprobar qué partes de la Directiva se ajustan a su finalidad dentro del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) y, en segundo, para recopilar datos y opiniones sobre la futura política de servicios de comunicación en forma de evaluación de impacto.

Destinatarios de la consulta

Reguladores nacionales, emisoras, productores, proveedores de contenidos, proveedores de servicios de telecomunicaciones, organizaciones de la sociedad civil, mundo académico y ciudadanos

Duración

06 de julio de 2015 - 30 de septiembre de 2015

Las respuestas que se reciban después de la fecha límite no se tendrán en cuenta.

Transparencia   

Indique si responde como particular o en representación de una organización. Rogamos a las organizaciones que se registren en el  Registro de Transparencia. Las respuestas de las organizaciones no registradas se publican separadamente de las registradas.

Cómo responder           

Respuestas y comentarios

A partir de ahí, la Comisión completará la evaluación de la Directiva respecto a la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) e informará sobre las opciones para el futuro de la Directiva en el proceso de evaluación de impacto.

En la declaración específica de privacidad se explica el tratamiento que se da a los datos personales y a las contribuciones.

 

ET - Estonian

 

Avalik konsultatsioon seoses audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiiviga 2010/13/EL -  21. sajandi meediaraamistik

Poliitikavaldkond                          

Audiovisuaalmeedia valdkonna teenused

Kirjeldus    

Komisjon korraldab konsultatsiooni audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiivi 2010/13/EL teemal selleks, et õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames kontrollida, millised direktiivi osad täidavad praegu oma eesmärki, ning et koguda mõjuhinnangu kujul tõendeid ja arvamusi tulevase meediateenuste poliitika kohta.

Sihtrühmad                                          

Riiklikud reguleerivad asutused, ringhäälinguorganisatsioonid, tootjad, sisuteenuse pakkujad, telekommunikatsiooniteenuste osutajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, teadusringkonnad ja kodanikud

Kestus

6. juuli 2015 kuni 30. september 2015

Pärast lõppkuupäeva laekunud märkusi arvesse ei võeta.

Läbipaistvus        

Palun märkige, kas vastate üksikisikuna või esindate organisatsiooni seisukohti. Osalevatel organisatsioonidel palume end registreerida läbipaistvusregistris. Registreerimata organisatsioonide esitatud vastused avaldame eraldi.

Kuidas vastata?              

 • Vastake internetis (inglise keeles)
 • Saatke meile ja lisage vastus Word-, PDF- või ODF-dokumendina
 • Kirjutage aadressil:              
  European Commission
  DG Communication Networks, Content & Technology
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Vastused ja tagasiside

Vastuste põhjal viib komisjon lõpule audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kvaliteedi ja tulemuslikkuse (REFIT) hindamise ning kogub mõju hindamise protsessi jaoks teavet võimalike tulevaste poliitikavalikute kohta audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas.

Tutvuge isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas me Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitleme.

 

FI - Finnish

 

Julkinen kuuleminen: audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi 2010/13/EU - Mediakehys 2000-luvulle

Politiikan ala                        

Audiovisuaaliset mediapalvelut

Kuvaus        

Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä 2010/13/EU. Komission tarkoitus on arvioida direktiivin toimivuutta sääntelybyrokratian purkamiseen tähtäävässä REFIT-ohjelmassa. Lisäksi kuulemisen tulokset on tarkoitus ottaa huomioon tulevaisuuden mediapalvelupolitiikan suunnittelussa.

Kohderyhmä                                      

Kansalliset sääntelyviranomaiset, yleisradioyhtiöt, tuottajat, sisällön tarjoajat, telepalvelujen tarjoajat, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, korkeakoulut ja kansalaiset

Kesto

06. heinäkuu 2015 – 30. syyskuuta 2015

Tämä jälkeen saatavaa palautetta ei enää oteta huomioon.

Avoimuus

Ilmoita, vastaatko yksityishenkilönä vai organisaation edustajana. Kehotamme organisaatioita rekisteröitymään avoimuusrekisteriin. Rekisteröitymättömien ja rekisteröityneiden organisaatioiden vastaukset julkaistaan erikseen.

Vastausohjeet   

 • Vastaus verkossa (englanniksi)
 • Vastaa sähköpostitse Word-, PDF- tai ODF-muotoisessa asiakirjassa
 • Lähetä kirjepostia osoitteeseen:              
  European Commission
  DG Communication Networks, Content & Technology
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles, Belgia

Vastaukset ja palaute

Komission on tarkoitus arvioida direktiivin toimivuutta sääntelybyrokratian purkamiseen tähtäävässä REFIT-ohjelmassa. Lisäksi kuulemisen tulokset on tarkoitus ottaa huomioon arvioitaessa vaihtoehtoja direktiivin tarkistamiseksi.

Tutustu tietosuojaselosteeseen, jossa on tietoa henkilötietojen ja vastausten käsittelystä.

 

FR - French

 

Consultation sur la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels (directive SMA)  - Un cadre pour les médias au 21e siècle (révision linguistique du 14/07)

Domaine

Services dans le domaine des médias audiovisuels

Description

La Commission lance une consultation sur la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels (directive SMA) premièrement pour déterminer, au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), quelles parties de la directive sont actuellement adaptées aux besoins et, deuxièmement, pour recueillir, sous la forme d'une analyse d'impact, des éléments factuels et des avis en vue d'orienter la future politique en matière de services de médias.

Personnes interrogées

Autorités nationales de régulation, radiodiffuseurs, producteurs, fournisseurs de contenu, fournisseurs de services de télécommunications, organisations de la société civile, universités et particuliers.

Durée

6 juillet 2015 - 30 septembre 2015

Aucune observation reçue après la date de clôture ne sera prise en considération.

Transparence

Veuillez indiquer si vous répondez en tant que particulier ou en tant que représentant d'une organisation. Nous demandons aux organisations qui répondent de s'inscrire au registre de transparence. Les contributions des organisations non inscrites sont publiées séparément.

Comment participer

Réponses et retour d'information

À partir des réponses obtenues, la Commission achèvera l'évaluation de la directive SMA au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) et alimentera le processus d'analyse d'impact des options stratégiques en vue d'améliorer la directive.

Veuillez lire la déclaration spécifique relative à la protection de la vie privée pour savoir comment nous traitons vos données à caractère personnel et vos contributions.

 

HR - Croatian

 

Javno savjetovanje o Direktivi 2010/13/EU o audiovizualnim medijskim uslugama - Medijski okvir za 21. stoljeće

Područje politike                           

Usluge u području audiovizualnih medija

Opis

Komisija provodi savjetovanje o Direktivi 2010/13/EU o audiovizualnim medijskim uslugama radi provjere koji su dijelovi Direktive trenutačno svrsishodni u okviru Programa prikladnosti i učinkovitosti propisa (REFIT) te radi prikupljanja dokaza i gledišta o budućoj politici u području medijskih usluga u obliku procjene utjecaja.

Ciljni ispitanici                                   

Nacionalna regulatorna tijela, radiotelevizija, producenti, pružatelji sadržaja, pružatelji telekomunikacijskih usluga, organizacije civilnog društva, akademske ustanove i građani

Trajanje

6. srpanj 2015. – 30. rujna 2015.

Primjedbe zaprimljene nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Transparentnost            

Molimo navedite odgovarate li na pitanja kao pojedinac ili zastupate stajalište organizacije. Molimo da se organizacije koje sudjeluju upišu u Registar transparentnosti. Podneske neregistriranih organizacija objavljujemo odvojeno od podnesaka registriranih organizacija.

Kako dostaviti odgovore    

Odgovori i povratne informacije

Na temelju odgovora Komisija će dovršiti evaluaciju prikladnosti i učinkovitosti propisa (REFIT) Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama te u postupak procjene utjecaja uključiti političke mogućnosti za daljnje korake u pogledu te Direktive.

Za informacije o postupanju s osobnim podacima i doprinosima molimo pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

 

HU - Hungarian

 

Nyilvános konzultáció az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvről (2010/13/EU) - A 21. század média-keretrendszere

Szakpolitikai terület                   

Audiovizuális médiaszolgáltatások

Leírás            

A Bizottság konzultációt indít az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvről (2010/13/EU). Célja, hogy (1) megvizsgálja, az irányelvnek mely részei felelnek meg a célravezető és hatásos szabályozás programnak (REFIT), és hogy (2) hatásvizsgálat formájában összegyűjtse a jövőbeli médiaszolgáltatási szakpolitikával kapcsolatos tényeket és észrevételeket.

Célcsoport                                           

Tagállami szabályozók, műsorszolgáltatók, producerek, tartalomszolgáltatók, távközlési szolgáltatók, civil szervezetek, tudományos intézmények és polgárok részvételét várjuk.

Időtartam

2015. Július 6 – 2015. szeptember 30.

A zárónap után beérkező észrevételeket már nem vesszük figyelembe.

Átláthatóság        

A válaszadóknak meg kell jelölniük, hogy magánszemélyként vagy szervezet képviseletében nyilvánítanak-e véleményt. A szervezeteket egyúttal felkérjük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban. A nyilvántartásban nem szereplő szervezetek észrevételeit és megjegyzéseit a regisztrált szervezetek hozzászólásaitól külön tesszük közzé.

A válaszadás módja  

 • On-line választ (angol nyelven)
 • A válaszokat tartalmazó Word, PDF vagy ODF dokumentum elküldése e-mailben
 • A kérdőív elküldése postai úton, a következő címre:       
  European Commission (Európai Bizottság)
  DG Communication Networks, Content & Technology (A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága)
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Válaszok és visszajelzés

A kitöltött kérdőívek alapján a Bizottság ki fogja értékelni a médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet a célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) szerint, és a hatásvizsgálati folyamat keretében mérlegelni fogja az irányelv tökéletesítével kapcsolatos szakpolitikai opciókat.

Kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot arról, hogyan kezeljük személyes adatait és a konzultációra adott válaszait.

 

IT - Italian

 

Consultazione pubblica sulla direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi -  Quadro dei media per il XXI secolo

Settore                         

Servizi nel settore dei media audiovisivi

Descrizione           

La Commissione sottopone a consultazione la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi innanzitutto per verificare quali parti della direttiva siano attualmente idonee a rientrare nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), e, in secondo luogo, per raccogliere prove e opinioni sulla futura politica dei servizi di media sotto forma di una valutazione d’impatto.

Destinatari della consultazione

Autorità nazionali di regolamentazione, emittenti, produttori, fornitori di contenuti, prestatori di servizi di telecomunicazioni, organizzazioni della società civile, università e cittadini.

Durata

6 luglio 2015 - 30 settembre 2015

I contributi ricevuti dopo la data di scadenza non saranno presi in considerazione.

Trasparenza         

I partecipanti sono tenuti a indicare se rispondono a titolo personale o se rappresentano le opinioni di un'organizzazione. Le organizzazioni sono invitate a iscriversi al Registro per la trasparenza. I contributi delle organizzazioni non iscritte al Registro saranno pubblicati separatamente.

Come partecipare         

 • Risposta online (in inglese)
 • via e-mail allegando un documento con le risposte in formato Word, PDF o ODF
 • scrivere a:     
  Commissione europea
  DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
  Avenue de Beaulieu, 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Risposte & feedback

Sulla base delle risposte, la Commissione completerà la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della direttiva sui servizi di media audiovisivi e alimenterà il processo della valutazione d’impatto con le opzioni strategiche percorribili per il futuro della direttiva.

Si prega di leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali per saperne di più su come trattiamo i dati personali e i contributi pervenutici.

 

LT - Lithuanian

 

Viešos konsultacijos dėl Direktyvos 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) - XXI amžiaus žiniasklaidos sistema

Politikos sritis                    

Audiovizualinės žiniasklaidos srities paslaugos

Aprašymas            

Komisija konsultuojasi dėl Direktyvos 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (AVŽPD), kad, pirma, pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) nustatytų, kurios direktyvos dalys šiuo metu yra tinkamos, ir, antra, atlikdama poveikio vertinimą surinktų faktus ir nuomones dėl būsimos žiniasklaidos paslaugų politikos.

Tiksliniai respondentai              

Nacionalinės reguliavimo institucijos, transliuotojai, prodiuseriai, turinio teikėjai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, pilietinės visuomenės organizacijos, akademinė bendruomenė ir piliečiai

Trukmė

2015 m. Liepa 6 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.

Į vėliau gautas pastabas atsižvelgta nebus.

Skaidrumas          

Nurodykite, ar klausimyną pildote kaip individualus asmuo, ar atstovaujate organizacijai. Prašome konsultacijose nusprendusių dalyvauti organizacijų užsiregistruoti Skaidrumo registre. Neregistruotų ir registruotų organizacijų atsiliepimus skelbsime atskirai.

Kaip dalyvauti konsultacijose     

 • Atsakyti internetu (anglų kalba)
 • Siųskite mums e. laišką ir pridėkite savo atsakymą „Word“, PDF arba ODF formato dokumente.
 • Siųskite paprastu paštu adresu:              
  European Commission
  DG Communication Networks, Content & Technology
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Atsakymai ir atsiliepimai

Atsižvelgusi į gautas nuomones, Komisija baigs Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos vertinimą pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą ir parengs poveikio vertinimo procesui reikalingą informaciją apie galimus politikos variantus tobulinant minėtą direktyvą.

Susipažinkite su pareiškimu apie privatumo apsaugą ir informacija, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis bei atsiliepimus.

 

LV - Latvian

 

Sabiedriskā apspriešana par Direktīvu Nr. 2010/13/ES par audiovizuālo mediju pakalpojumiem - Mediju satvars 21. gadsimtam

Politikas joma                    

Audiovizuālo mediju pakalpojumi

Apraksts   

Eiropas Komisija rīko Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas Nr. 2010/13/ES (AVMPD) apspriešanu, lai noskaidrotu, kuri tās elementi pašlaik  atbilst Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) prasībām, un lai ietekmes novērtējuma veidā apkopotu pierādījumus un viedokļus par turpmāko politiku mediju pakalpojumu jomā.

Respondentu mērķgrupa        

Valsts regulatori, raidorganizācijas, producenti, satura sniedzēji, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, akadēmiskās aprindas un iedzīvotāji

Ilgums

No 6. jūlijs 2015 līdz 30. septembrim.

Komentāri, ko saņemsim pēc termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

Pārredzamība     

Lūdzam norādīt, vai atbildat kā privātpersona vai paužat kādas organizācijas viedokli. Aicinām organizācijas reģistrēties Pārredzamības reģistrā. Minētajā reģistrā nereģistrētu organizāciju viedokli publicēsim atsevišķi.

Kā atbildēt              

Atbildes un atsauksmes

Pamatojoties uz apspriešanā saņemtajām atbildēm, Komisija pabeigs AVMPD izvērtēšanu REFIT ietvaros; tā ņems atbildes vērā arī ietekmes novērtējuma procesā un apsverot, kādā veidā AVMPD vislabāk īstenot turpmāk.

Lūdzu, izlasiet paziņojumu par konfidencialitāti, lai uzzinātu, kā mēs apstrādājam datus par jums un iesniegto anketu.

 

MT - Maltese

 

Konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva 2010/13/UE dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva - Qafas għall-midja għas-seklu 21

Qasam ta' Politika                        

Servizzi fil-qasam tal-midja awdjoviżiva

Deskrizzjoni         

Il-Kummissjoni qed tikkonsulta dwar id-Direttiva 2010/13/UE dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (AVMSD) minn naħa biex tiċċekkja liema partijiet tad-Direttiva bħalissa huma adattati għall-iskop maħsub għalih bħala parti mill-Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT), u, min-naħa l-oħra, biex tiġbor evidenza u opinjonijiet dwar il-politika futura dwar is-servizzi tal-midja fil-forma ta’ valutazzjoni tal-impatt.

Għal min hi mmirata                     

Regolaturi nazzjonali, xandara, produtturi, fornituri tal-kontenut, fornituri tas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, akkademiċi u ċittadini

Tul

6 Lulju, 2015 - 30 ta’ Settembru 2015

Kummenti li jaslu wara d-data tal-għeluq ma jitqisux.

Trasparenza         

Jekk jogħġbok iddikjara intix twieġeb bħala individwu jew intix tirrappreżenta l-opinjonijiet ta' organizzazzjoni. Nitolbu lill-organizzazzjonijiet li qed iwieġbu biex jirreġistraw fir-Reġistru ta' Trasparenza. Nippubblikaw is-sottomissjonijiet minn organizzazzjonijiet mhux irreġistrati separatament minn dawk irreġistrati.

Kif twieġeb             

 • Wieġeb onlajn (bl-Ingliż)
 • Ibgħatilna email u ehmeż it-tweġiba tiegħek bħala dokument Word, PDF jew ODF
 • Ikteb lil:            
  European Commission
  DG Communication Networks, Content & Technology
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Tweġibiet & feedback

Skont ir-risposti, il-Kummissjoni se tlesti l-evalwazzjoni dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tal-AVMSD u se tinforma l-proċess ta’ tal-Valutazzjoni tal-Impatt dwar l-għażliet ta’ politika biex l-AVMSD timxi 'l quddiem.

Jekk jogħġbok aqra l-Istqarrija ta' Privatezza Speċifika dwar kif nittrattaw id-dejta personali u l-kontribut tiegħek.

 

NL - Dutch

 

Openbare raadpleging over Richtlijn 2010/13/EU betreffende audiovisuele mediadiensten - Een mediakader voor de eenentwintigste eeuw

Beleidsterrein                    

Audiovisuele mediadiensten

Beschrijving         

De Commissie organiseert een raadpleging over de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU). Ze wil in de eerste plaats nagaan in hoeverre die volgens REFIT, het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving, aan de eisen voldoet. Bovendien wil zij aan de hand van ervaringen en standpunten een effectbeoordeling maken met het oog op de toekomst van het mediabeleid.

Doelgroep                                             

Nationale regelgevingsinstanties, omroeporganisaties, producenten, leveranciers van inhoud, aanbieders van telecomdiensten, maatschappelijke organisaties, universiteiten en burgers

Looptijd

6 juli 2015 - 30 september 2015

Opmerkingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in overweging genomen.

Transparantie    

Geef a.u.b. aan of u als particulier of namens een organisatie meedoet. Organisaties worden verzocht zich in het transparantieregister in te schrijven. We publiceren reacties van ingeschreven en niet-ingeschreven organisaties apart.

Hoe kunt u reageren?             

Reacties en feedback

Op basis van de reacties zal de Commissie de richtlijn Audiovisuele mediadiensten toetsen aan het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) en zal zij in het kader van de effectbeoordeling beleidsopties voorstellen voor de toekomst voor de richtlijn Audiovisuele mediadiensten.

In de specifieke privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens en reacties omgaan.

 

PL - Polish

 

Konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych - Ramy dla mediów w XXI wieku

Dziedzina polityki                         

Usługi w dziedzinie mediów audiowizualnych

Opis

Komisja prowadzi konsultacje w sprawie dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych w dwóch celach: po pierwsze po to, by w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) sprawdzić, które części dyrektywy odpowiadają obecnie jej celom, a także, po drugie, by zebrać informacje i opinie na temat przyszłej polityki dotyczącej mediów audiowizualnych w formie oceny skutków.

Grupy docelowe                              

Krajowe organy regulacyjne, nadawcy, dostawcy treści, dostawcy usług telekomunikacyjnych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowisko akademickie i obywatele

Czas trwania

06 lipiec 2015 2015 r. – 30 września 2015 r.

Odpowiedzi nadesłane po dacie zakończenia konsultacji nie zostaną uwzględnione.

Przejrzystość      

Prosimy zaznaczyć, czy odpowiadają Państwo jako osoba prywatna, czy też wyrażają poglądy organizacji. Organizacje biorące udział w konsultacjach proszone są o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości. Odpowiedzi nadesłane przez niezarejestrowane organizacje są publikowane oddzielnie.

Jak wziąć udział w konsultacjach         

Odpowiedzi i informacje zwrotne

Na podstawie odpowiedzi Komisja sfinalizuje ocenę dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) . Wyniki konsultacji będą też stanowić wkład do oceny skutków wariantów strategicznych w zakresie przyszłości dyrektywy.

Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedzi

PT - Portuguese

Consulta pública sobre a Diretiva 2010/13/UE relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual -  Um quadro para os meios de comunicação social para o século XXI

Domínio                     

Serviços no domínio dos meios de comunicação audiovisual

Descrição

A Comissão decidiu lançar uma consulta sobre a Diretiva 2010/13/UE relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual para, em primeiro lugar, no âmbito do programa para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT), verificar que partes da diretiva se mantêm adequadas à sua finalidade e, em segundo, recolher dados e pontos de vista sobre a futura política em matéria de serviços de comunicação sob a forma de uma avaliação de impacto.

Público-alvo                                        

Entidades reguladoras nacionais, organismos de radiodifusão, produtores, fornecedores de conteúdos, fornecedores de serviços de telecomunicações, organizações da sociedade civil, meio académico e cidadãos

Duração

06 de julho a 30 de setembro de 2015

As observações recebidas após esta data não serão tidas em conta.

Transparência   

Deve indicar se participa na consulta a título individual ou em nome de uma organização. As organizações participantes devem inscrever-se no Registo de Transparência. As observações das organizações não registadas e as das organizações registadas serão publicadas separadamente.

Como participar              

 • Resposta em linha (em inglês)
 • Envie uma mensagem para e anexe a sua resposta sob a forma de um documento Word, PDF ou ODF
 • Escreva para              
  Comissão Europeia
  DG Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Brussels

Respostas e comentários

As respostas servirão de base à Comissão para concluir a avaliação da diretiva relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual do ponto de vista da sua adequação e eficácia (no âmbito do REFIT) e efetuar a avaliação de impacto das opções estratégias para o futuro desta diretiva.

Leia a declaração de privacidade específica para ficar a saber como são tratados os seus dados pessoais e as suas respostas.

 

RO - Romanian

 

Consultare publică referitoare la Directiva 2010/13/UE privind serviciile mass-media audiovizuale - Un cadru mediatic pentru secolul al XXI-lea

Domeniu de politică                  

Servicii în domeniul mass-mediei audiovizuale

Descriere  

Comisia consultă părțile interesate pe marginea Directivei 2010/13/UE privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV), în primul rând pentru a verifica ce părți din directivă sunt adecvate scopului în cadrul programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) și, în al doilea rând, pentru a colecta dovezi și opinii cu privire la viitoarea politică în materie de servicii media sub forma unei evaluări a impactului.

Public-țintă                           

Autorități naționale de reglementare, radiodifuzori, producători, furnizori de conținut, furnizori de servicii de telecomunicații, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mediului academic și cetățeni

Durată

06 iulie 2015- 30 septembrie 2015

Comentariile primite după data-limită nu vor fi luate în considerare.

Transparență      

Vă rugăm să precizați dacă răspundeți în nume personal sau în numele unei organizații. Solicităm organizațiilor respondente să se înscrie în Registrul de transparență. Opiniile entităților neînregistrate sunt publicate separat de cele primite de la organizațiile înregistrate.

Cum puteți răspunde la consultare     

 • Răspuns online (în limba engleză)
 • Prin e-mail la adresa (atașați răspunsul dvs. sub formă de fișier Word, PDF sau ODF)
 • Prin poștă, la adresa:          
  Comisia Europeană
  Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Răspunsuri și feedback

În baza răspunsurilor primite, Comisia va finaliza evaluarea DSMAV din punct de vedere al reglementării adecvate și funcționale (REFIT) și va informa procesul de evaluare a impactului cu privire la opțiunile de politică pentru viitoarea DSMAV.

Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vă vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

 

SK - Slovak

 

Verejná konzultácia k smernici 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách - Mediálny rámec pre 21. storočie

Oblasť politiky

Služby v oblasti audiovizuálnych médií

Opis

Komisia uskutočňuje konzultáciu k smernici 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) v prvom rade s cieľom overiť ako súčasť programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktoré časti smernice v súčasnosti plnia svoj účel, a v druhom rade zozbierať dôkazy a názory na budúcnosť politiky mediálnych služieb formou posúdenia vplyvu.

Cieľová skupina respondentov

Národné regulačné orgány, vysielatelia, výrobcovia/producenti, poskytovatelia obsahu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, organizácie občianskej spoločnosti, akademická obec a občania

Trvanie

6.7.2015– 30. 09. 2015

Príspevky doručené po tomto dátume nebudú zohľadnené.

Transparentnosť

Uveďte, či odpovedáte ako jednotlivec alebo ako zástupca organizácie. V záujme transparentnosti vyzývame organizácie, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti. Príspevky neregistrovaných organizácií budú uverejnené oddelene.

Ako odpovedať

 • Odpoveď online (v angličtine)
 • alebo nám ich pošlite e-mailom ako prílohu vo formáte programu Word, ako dokument PDF alebo ODF
 • alebo ich pošlite poštou na adresu:
  European Commission
  DG Communication Networks, Content & Technology
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Odpovede a spätná väzba

Na základe odpovedí Komisia dokončí hodnotenie smernice o AVMS v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) a získané informácie zohľadní v rámci procesu posudzovania vplyvu zvažovaných politických možností budúceho smerovania smernice o AVMS.

Prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov s informáciami o tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

 

SL - Slovenian

 

Javno posvetovanje o Direktivi 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah - Medijski okvir za 21. stoletje

Področje politike                           

Avdiovizualne medijske storitve

Opis

Komisija začenja posvetovanje o Direktivi 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD), da bi preučila, kateri deli direktive trenutno služijo svojemu namenu v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ter v obliki ocene učinka zbrala informacije in mnenja o prihodnjih ukrepih na področju medijskih storitev.

Ciljne skupine                                   

Nacionalni regulativni organi, radijske in televizijske postaje, producenti, ponudniki avdiovizualnih vsebin, ponudniki telekomunikacijskih storitev, organizacije civilne družbe, akademiki in državljani.

Trajanje

Od 6. julij 2015 2015 do 30. septembra 2015

Prispevkov, oddanih po tem roku, ne bomo upoštevali.

Preglednost          

Navedite, ali odgovarjate kot posameznik ali predstavnik organizacije. Organizacije se morajo registrirati v registru za preglednost. Prispevke neregistriranih organizacij bomo objavili posebej.

Način pošiljanja prispevkov           

Rezultati posvetovanja

Evropska komisija bo na podlagi prejetih odgovorov pripravila oceno programa ustreznosti in uspešnosti predpisov v direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah in v okviru postopka ocene učinka zagotovila smernice o možnostih za nadaljnji razvoj direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Več o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in odgovori, si lahko preberete v posebni izjavi o varstvu podatkov.

 

SV - Swedish

 

Samråd om direktiv 2010/13/EU om audiovisuella medietjänster -  Ett regelverk för 2000-talets medier

Politikområde                     

Audiovisuella tjänster

Beskrivning och syfte             

Kommissionen håller ett samråd om direktiv 2010/13/EU om audiovisuella tjänster för att se vilka delar av direktivet som fyller sitt syfte inom programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Kommissionen vill också samla in underlag för och synpunkter på den framtida politiken för medietjänster i form av en konsekvensbedömning.

Målgrupper                                          

Nationella tillsynsmyndigheter, radio- och tv-bolag, producenter, innehållsleverantörer, leverantörer av telekomtjänster, civilsamhällsorganisationer, forskare och allmänheten

Samrådsperiod

6 juli 2015 – 30 september 2015

Vi beaktar inga synpunkter som kommer in efter slutdatumet.

Öppenhet

Ange om du svarar som privatperson eller för en organisations räkning. Organisationer ombeds dessutom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister. Bidrag från organisationer som inte är registrerade kommer att publiceras separat.

Så deltar du i samrådet         

 • Svar på nätet (på engelska)
 • Mejla oss och bifoga dina svar som word-, pdf- eller odf-dokument.
 • Svara med post:      
  Europeiska kommissionen
  GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
  Avenue de Beaulieu 25, 05/174
  B-1049 Bruxelles

Svar och resultat

Svaren kommer att ligga till grund för kommissionens utvärdering av direktivet om audiovisuella medietjänster mot bakgrund av Refit-programmet. Samrådsresultaten kommer också att ingå i konsekvensbedömningen av det framtida mediedirektivet.

I reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och ditt bidrag.

Related content