Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

VR/AR tööstuskoalitsioon: Tööstuspoliitilised algatused ja toetus Euroopa virtuaalreaalsuse/kaubitsemise ökosüsteemile

Virtuaalse reaalsuse ja liitreaalsuse (VR/AR) tööstuskoalitsiooni korraldatud neljanda ja kuuenda seminari järeldused.

Nagu on teatatud komisjoni meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavas, korraldab virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse (VR/AR) tööstuskoalitsioon 2021. aasta novembrist kuni 2022. aasta veebruarini sidusrühmadega seminare.

VR/AR kogukonna eri segmentide osalejad osalesid kahel erineval üritusel, et arutada olemasolevaid ja soovitud tööstus- ja poliitikameetmeid, mida on vaja Euroopa virtuaalreaalsuse/reaalsuse ökosüsteemi tugevdamiseks. Paljud võimalikud meetmed, mida võtavad poliitikakujundajad, tööstus või mõlemad, on kindlaks määratud mitmes valdkonnas. Siin on kõige olulisemad. 1. Juurdepääs rahastamisele. 1.1. Rohkem avaliku sektori vahendeid tuleb teha kättesaadavaks ja kergemini juurdepääsetavaks ning riiklike rahastamisvõimaluste vahel on rohkem seoseid (poliitika). 1.2. Rohkem erarahastamist toodete turustamiseks ja investorite suurem teadlikkus (tööstus). 2. Teadlikkuse tõstmine. 2.1. Suurendada vanuserühmade teadlikkust virtuaalreaalsusest/reaalsusest ja kaotada lüngad soolises käitumises (mõlemad). 2.2. Strateegiline lähenemisviis ühisele eesmärgile – suurendada teadlikkust tehnoloogia eelistest (poliitika). 3. Ettevõtluskeskkond. 3.1. Keskendumine koalitsioonidele, koostööle, sildade loomisele (tööstus). 3.2. Luua võrgustike raamistik, et vähendada ökosüsteemi killustatust (mõlemad). 3.3. Toetada tööstusliidrite (mõlemad) esilekerkimist. 4. Eetilisi ja keskkonnasäästlikke rakendusi. 4.1. Luua VR/AR eetikanõukogud (mõlemad). 5. Haridus, oskused ja digikirjaoskus. 5.1. Detsentraliseeritud haridusplatvorm (tööstus). 5.2. Inimeste ühendamine pehmete ja kõvade oskustega hariduses (tööstus). 5.3. Haridussüsteem keskendub interdistsiplinaarsusele ning oskuste täiendamise ja ümberõppe võimaldamisele (poliitika). 6. Infrastruktuur. 6.1. Vajadus ELi platvormide järele, mis võivad vähendada kulusid ja suurendada juurdepääsetavust (tööstus). 7. Ohutus ja turvalisus. 7.1. Kasutajate vaadete ja vajaduste mõistmine turvalisuse valdkonnas (tööstus). 8. Õiguslikud tõkked ja reguleerimine. 8.1. Tagada kõigile virtuaalreaalsuse/reageeringu osalistele võrdne juurdepääs andmetele (poliitika) – poliitikaraamistik, mis tagab ELi ühiste väärtuste edendamise ja kasutajakesksuse (poliitika). 8.2. Konkreetsed suunised andmekaitse ja andmete omandiõiguse kohta (poliitika). 8.3. Õigusaktid ja isikuandmete kaitse üldmäärus, mida kasutatakse Euroopa ostjate ja toodete toetamiseks (poliitika). 9. Tehnoloogia areng ja juurdepääsetavus. 9.1. Edendada standardimist ja võtta vastu strateegiline mõtlemine avatud andmete ja virtuaalreaalsuse/reageeringu määramise (mõlemad) osas.

VR/AR kogukonna di-erentse segmentide osalejad osalesid kahel korral, et arutada olemasolevaid ja soovitavaid tööstus- ja poliitikameetmeid, mida on vaja Euroopa virtuaalreaalsuse/aurdepääste ökosüsteemi tugevdamiseks.

Aruandes tuuakse välja eri valdkondade meetmed, mida peavad võtma poliitikakujundajad, tööstus või mõlemad.

Lisateave VRi/AR tööstuskoalitsiooni ja sellele järgnenud seminaride kohta ning aruanne on meie vastaval lehel.

Allalaadimiseks

Visual report - 4th and 6th workshop
Laadi alla