Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Väljaanne

5G Kaetus transpordikoridorides: 5G-koridori taristu kaasrahastamiseks valitud projektide esimene etapp

Pärast Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna programmi esimest projektikonkurssi eraldati 15 projektile ELi rahastust, et kiirendada 5G-ühenduvustaristute kasutuselevõttu peamistel transporditeedel kogu Euroopas.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

5G-koridorid

Sellest tulenev projektide portfell, mida rahastab EL, sillutab teed ühendatud ja automatiseeritud liikuvusele, sealhulgas ohutus- ja mitteohutusteenustele, olgu need siis maantee-, raudtee-, sisevee- või mitmeliigilise transpordi jaoks. 

Täpsemalt toetatakse projektidega 5G- taristu kasutuselevõttu 5G-koridoride piiriülestel lõikudel ja tagatakse teenuse järjepidevus nimetatud piiri ületamisel, aidates seega kaasa eri piirkondade ühendamisele kogu Euroopas.

Seitse neist projektidest hakkavad kohe kasutusele võtma vajalikku nii aktiivset kui ka passiivset taristut, et võimaldada lähiaastatel areneda CAMi teenustel.  Samal ajal valmistatakse kaheksa alusuuringuga ette ettevalmistusi tulevasteks suuremahulisteks 5G taristu kasutuselevõtu projektideks, pidades silmas tulevasi Euroopa ühendamise rahastu digitaalseid projektikonkursse. Lisateave nende projektide ja uuringute kohta on esitatud allpool.

Teine 5G-koridoride projektikonkurss kasutuselevõtuks ja uuringuteks on praegu avatud kuni 21. märtsini.   See hõlmab üleskutset võtta koordineerimismeetmeid, mille eesmärk on integreerida 5G ühenduvuse taristu servasõlmede ja Euroopa pilvandmetöötluse föderatsiooni taristuga.

5G-koridorid: Valitud projektid pärast projektikonkurssi 1

5G SEAGUL: 5G õmblusteta rändlus Kreeka-Bulgaaria piiriülese koostöö jaoks

Projekt on suunatud 5G RANi, põhi- ja transpordielementide kasutuselevõtule ja ajakohastamisele Kreeka (Kreeka) ja Bulgaaria (Bulgaaria) TEN-T koridori Kreeka ja Bulgaaria (Bulgaaria) maanteedel, pöörates suurt tähelepanu piiriülesele fookusele. Peamine eesmärk on toetada ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse teenuseid selle koridori Kreeka-Bulgaaria lõigul.

Tiibsi IKT-lahendused koos Cosmote ja A1 Bulgaaria Euroopa hindamisdokumendiga keskenduvad tegevustes optimaalse võrguühenduse ja rändluse/üleandmise konfiguratsiooni saavutamisele, mõõtes samal ajal ühendatud sõidukite sujuvat üleandmist ja valideerides tegelikke piiriüleseid katseid.

Projekti raames kavatsetakse kasutada Euroopa ühendamise rahastu (CEF Digital) kaasrahastamist, et kiirendada 2025. aastaks 5G ühenduvuse kasutuselevõttu ja ajakohastamist Kreeka ja Bulgaaria kiirteedel 5G kasutuselevõtu keerulistes valdkondades, võimaldades seeläbi tõhusamat, arukamat, säästvamat ja keskkonnahoidlikumat liikuvust ühel ELi peamisel transporditeel.

ELi toetuskokku: 5 748 000.00 EUROT

5G DeLux: Sujuv 5G piiriülene liikuvus Saksamaa ja Luksemburgi vahel

Projekti eesmärk on tagada võrgu tõhus katvus ja ühendatud seadmete sujuv üleandmine ühelt mobiilsideoperaatorilt (ilma kõnekatkestuste või andmeühenduste kadumiseta) Euroopa-sisese riigipiiri ületamisel. Üleandmine peab parandama kasutajate kogemusi ja sujuvat digitaalset ühenduvust kogu Euroopas.

Nii mobiilsideoperaatorid Deutsche Telekom kui ka POST Luxembourg ehitavad ja täiustavad CAMi 4G ja 5G taristut, samal ajal kui BMW kontsern panustab projekti autotööstuse seisukohast konkreetsete nõudmistega ja katsetab kasutusjuhtumeid, kui sujuvad üleandmislahendused on paigas. 

Projekt hõlmab kiirteelõiku Frisange’ist (Luksemburg) Saarbruckeni (Saksamaa) Schengeni lähedal asuvas piiriületuspunktis ning selle raames töötatakse välja uus võrgufunktsioon, mis hõlmab uusi ettevõtjatevahelisi liideseid. Funktsioon vastab õigussätetele, mis käsitlevad seaduslikku pealtkuulamist või hädaabikõne kättesaadavust.  5G DeLux koostab Euroopa ühtlustatud lahenduse kava.

ELi toetuskokku: 6 338 325.50 EUROT

5G NETC: 5G Põhja-Euroopa transpordikoridor

Projekti eesmärk on parandada juba väljakujunenud teenuste piiriülest võrguteenuse järjepidevust, võttes samal ajal kasutusele 5G-taristu Skandinaavia-Vahemere üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) Põhja-Euroopa osas ja Põhjamere-Balti koridorides, et toetada uusi 5G-teenuseid ja -rakendusi.

Telia Sweden ja Telia Finland ning Läti Mobilais Telefons püüavad selle projekti kaudu võimaldada CAMile ja tulevastele raudtee mobiilsidesüsteemidele (FRMCS) rakendusi ja teenuseid kasutada juhtumilahendusi ja võtta neid kasutusele. Projektiga tagatakse CAMi ja FRMCS-teenuste ning muude spetsiaalsete kvaliteedinõuetega tööstus- või avalike teenuste jaoks ette nähtud võimsus kõrge väärtusega ühenduvuse kaudu. Samuti edendab see 5G-teenuste ja rakenduste arendamist, mis võimaldavad CAMi ja FRMCS-teenuste kasutamist, et kaotada lõhe kahe kihi vahel.

ELi toetuskokku: 15535000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

IBERIANL5G: Ibeeria koridor – 5G- ja v2x-võrk tulevaste CAM- ja FRMCS-teenuste jaoks Portugali ja Hispaania vahelises piiriüleses lõigus

Projekti rakendatakse turutõrgete piirkondades, et tagada katkematu ja pidev 5G kaetus Castilla-Leóni, Galicia ja Kesk-Portugali võrkude piiriülestel lõikudel, moodustades seega osa Pürenee poolsaare keskosa koridorist (Porto – Aveiro – Salamanca), mis on ühendatud Pürenee poolsaare ja Euroopa Atlandi koridori võrkudega. 

Tradia Telecom tagab koos Towerlink Portugaliga mobiilsideoperaatoritele vajalikud tingimused 5G taristu kasutuselevõtuks 310 km maanteel Portugalis ja 289 km ulatuses Hispaanias, tagades seega katvuse ja teenuse piisava kvaliteedi, et toetada liiklusintsidentide haldamise teenuseid.

Meetmega luuakse samuti uued raadiojaamad ja sellest saavad kasu eri sidusrühmad, nagu mobiilsideoperaatorid, maantee-/raudteetaristu käitajad ja originaalseadmete tootjad.

ELi toetuskokku: 2556165 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

NATCOR5G: Põhja-Atlandi koridor 5G ja v2x võrk tulevaste CAM- ja FRMCS-teenuste jaoks Prantsusmaa ja Hispaania vahelisel piiriülesel lõigul

Projekti eesmärk on tagada katkematu ja pidev 5G kaetus Atlandi koridori piiriülestel lõikudel, võttes kasutusele taristu piirkondades, kus turg ei ole suutnud investeerida väärtusliku passiivse/aktiivse taristu kasutuselevõttu.

Tradia Telecom ja Cellnex France tagavad mobiilsideoperaatoritele vajalikud tingimused 5G taristu kasutuselevõtuks 328 km raadiuses Prantsusmaal ja 184 km ulatuses Hispaanias, tagades seega levi järjepidevuse ja teenuse piisava kvaliteedi, et toetada TIM-teenuseid.

Selle meetmega luuakse uued raadiojaamad piirkondades, kus puudub või kus on madal 5G leviala, ning sellest saavad kasu eri sidusrühmad, sealhulgas mobiilsideoperaatorid, maantee-/raudteetaristu käitajad ja algseadmete valmistajad.

ELi toetuskokku: 2 681 942.50 EUROT

MEDCOR5G: Vahemere koridor 5G ja v2x võrk tulevaste CAM- ja FRMCS-teenuste jaoks Prantsusmaa ja Hispaania piiriülesel lõigul

Selle projekti eesmärk on tagada katkematu ja pidev 5G kaetus Vahemere koridori piiriülestel lõikudel, võttes kasutusele taristu piirkondades, kus turg ei ole suutnud investeerida väärtusliku passiivse/aktiivse taristu kasutuselevõttu.

Tradia Telecom tagab koos Cellnex France’iga vajalikud tingimused 5G taristu kasutuselevõtuks 328 km raadiuses Prantsusmaal ja 220 km ulatuses Hispaanias, tagades sellega katvuse ja teenuse piisava kvaliteedi, et toetada liiklusintsidentide haldamise (TIM) teenuseid.

Selle meetmega luuakse uued raadiojaamad piirkondades, kus puudub või kus on madal 5G leviala, ning sellest saavad kasu eri sidusrühmad, sealhulgas mobiilsideoperaatorid, maantee-/raudteetaristu käitajad ja algseadmete valmistajad.

ELi toetuskokku: 5 204 747.96 EUROT

EVOCAM5G: Evora ühendas autonoomse Merida koridori 5G ja v2x võrgu tulevase CAMi jaoks ning piiriülesel lõigul Portugali ja Hispaania vahel

Selle projektiga tagatakse katkematu ja pidev 5G kaetus Castilla-Leóni ja Kesk-Portugali võrkude piiriülestel lõikudel, mis moodustavad osa Pürenee poolsaare keskkoridorist (Evora-Merida), mis on ühendatud Pürenee poolsaare ja Euroopa Atlandi koridori võrkudega.

Tradia Telecom võtab koos Towerlink Portugaliga kasutusele taristu piirkondades, kus turg ei ole investeerinud väärtusliku passiivse/aktiivse taristu kasutuselevõttu, ning tagab mobiilsideoperaatoritele vajalikud tingimused 5G taristu kasutuselevõtuks 81 km maanteel Portugalis ja 71 km Hispaanias.  Tagatakse katvuse järjepidevus ja teenuse piisav kvaliteet, et toetada ajutise rahvusvahelise mehhanismi teenuseid.

Meetmega luuakse uued raadiojaamad ja sellest saavad kasu eri sidusrühmad, sealhulgas mobiilsideoperaatorid, maantee-/raudteetaristu käitajad ja algseadmete valmistajad.

ELi toetuskokku: 1362070 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5G-koridorid: Valitud uuringud

5G GAIL: Esialgne uuring 5G kasutuselevõtuks Itaalia ja Austria vahelises Carnici ja Gailtal Alpide piiriüleses lõigus

Uuringus hinnatakse jõupingutusi, mida on vaja Itaalia ja Austria vahelise transpordikoridori kasutuselevõtuks üle Tarvise piiri, millel on neutraalne ja agnostiline, passiivne ja aktiivne taristu, mis on ette nähtud digiteenuste arendamiseks ning eelkõige ohutu, turvalise ja kestliku kõrgjõudlusega taristu, sealhulgas gigabiti- ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. 

Uuringu jaoks kindlaks määratud koridor hõlmab kiirteed A23 Udinest kuni Austria piirini Itaalia territooriumil ja Süd Autobahni Austrias. Need piirkonnad kuuluvad nn Läänemere-Aadria koridori.

Cellnex Italia pakkus koos OnTower Austria, Autostrade per l’Italia ja Itaalia piirkondliku ametiasutusega (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) välja modulaarse uuringu, mis hõlmab piirkondade peamisi tüpoloogiaid kui kõige tõhusamat lähenemisviisi, et saada tulemusi, mida saaks kasutada koridoris tehtavate edasiste kasutuselevõtutööde alusena. Uuringu eesmärk on teha kindlaks eri ulatusega klastrid kui uuenduslik lähenemisviis, millel on tõhus kulude haldamine.

ELi toetuskokku: 139750 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5GE: 5G Estuaar

Uuringus määratakse kindlaks piiriülene digitaalne koridor liikuvuse rakenduste ja madalal kõrgusel toimuva lennunduse jaoks, mis muudab ülemaailmse tarneahela olulised transpordisõlmed tõhusamaks, ohutumaks ja kestlikumaks. See hõlmab sadamaid ja siseveeteid.

Uuringuga esitatakse sihipärane lahendus katkematu piiriülese 5G leviala kasutuselevõtuks ja põhivõrgu integreerimiseks. Kiire ja väikese latentsusajaga 5G-võrk tagab turvalise ja üliusaldusväärse ühenduse võrgulõikamise suutlikkusega Põhjamerest piki Westerschelde’t ja siseveeteid, mis on ELi majanduse ja ülemaailmse tarneahela jaoks strateegilise tähtsusega valdkond.

KPN Netherlands ja Orange Belgium peavad seda sujuvat 5G-ühendust kindlaksmääratud koridori silmas pidades oluliseks, kuna eri sadamate integreerimisele järgneb piiriülene majanduslik dünaamika: Zeebrugge ja Antwerpen, kus piiriülene sadam on Westerschelde ja Gent-Terneuzen-Vlissingen.

Uuringus antakse ülevaade koridori täpsest asukohast, võttes arvesse geograafilist kasutusjuhtumite jaotust, teenusenõudeid ning nendega seotud investeerimiskava ja ärimudelit. 

Lisaks esitatakse uuringus üksikasjalik teenusenõuete loetelu 5G digitaalse koridori kasutuselevõtuks. Uuringus määratakse kindlaks kasutatavad spektriribad ja nii KPN-i kui ka Orange Belgiumi raadiotevaheline kaugus, et toetada praeguseid ja tulevasi kasutusjuhtumeid koridoris.  Selles kvantifitseeritakse taristu tulevaseks kasutuselevõtuks vajalikud rahalised investeeringud ja hinnatakse nende majanduslikku kasu.

ELi toetuskokku: 300000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5GS: 5G-koridori uuring Läti, Eesti ja Leedu kohta

Uuring pakub tehnilisi lahendusi ja finantsmudelit (-mudeleid), mis on vajalikud 5G taristu kasutuselevõtuks Via Baltica ja Rail Baltica koridorides, mis on võimelised pakkuma piiriüleseid 5G-teenuseid Balti riikides. Teenused hõlmavad muu hulgas maantee- ja raudteeohutusega seotud tegevust. Näiteks intelligentsed transpordisüsteemid – intelligentsed transpordisüsteemid (ITS), FRMCS (FRMCS) ja mitmeotstarbelised/mitmeotstarbelised 5G-teenused. ITS 5G teenuste puhul uuritakse 700 MHz ja 3,5 GHz sagedusalasid. 

Tallinna Tehnikaülikool koos Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti ja Elisa Eestiga viivad läbi selle alguuringu. Viimane on aluseks edasisele 5G kasutuselevõtule, mis eelneb Euroopa ühendamise rahastu edasistele töödele, nõuab vastavaid koridore, edendades taristu-, majandus- ja ühiskonnakasvu ning kaasavust ja konkurentsivõimet.

Uuring hõlmab võrgu planeerimist ja sidusrühmade vajaduste analüüse, samuti teavet olemasoleva taristu kasutamise kohta, mis soodustab vastava piirkonna taastumist COVID-19 pandeemia tagajärgedest, pakkudes kõige leidlikumaid stsenaariume 5G leviala kasutuselevõtuks vastavates koridorides.  

Samuti aitab see vähendada digilõhet, kuna 5G-katte kasutuselevõtt tagaks kodanikele, ettevõtjatele ja avalikele teenustele kiire, usaldusväärse ja turvalise internetiühenduse.

ELi toetuskokku: 249302 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5G raudteel: Karlsruhe – Mulhouse

Selle alguuringu eesmärk on töötada välja kontseptsioon 5G kasutuselevõtuks Karlsruhe – Mulhouse’i piiriüleses raudteekoridoris, mis kasutab ära maksimaalset sünergiat raudtee käitamise vajaduste (FRMCS) ja reisijate lairibaühenduse (5G) vajaduse olulise suurenemise vahel. Üldeesmärk on aidata tulevikus kaasa 5G digitaristu õigeaegsele kasutuselevõtule transporditeedel probleemsetes piirkondades ja võimendada erainvesteeringuid. 

Deutsche Bahn ning Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 &1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm ja SNCF Réseau viivad läbi uuringu, milles esitatakse kava kulutõhusa, koostalitlusvõimelise ja hästi toimiva digitaalse taristu kasutuselevõtuks, mis võimaldaks sujuvat piiriülest ühenduvust kiirrongides.

Täiustatud 5G sideteenused aitavad märkimisväärselt kaasa digiteeritud Euroopa raudteesüsteemi loomisele ning soodustavad üleminekut maanteetranspordilt raudteetranspordile ja toetavad transpordisektori CO2-heite vähendamist.

ELi toetuskokku: 517150 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5G MELUSINA: 5G Metz – Luxembourg Sillon International

Selle esialgse uuringuga valmistatakse ette 5G taristu kasutuselevõttu Põhja-Vahemere TEN-T koridori raudteepiiriülesel lõigul Metzi (Prantsusmaa) ja Luksemburgi linna (Luksemburg) vahel, et soodustada rongireisijate ühenduvust ja raudteeveo digiteerimist. 

SNCF Reseau ja Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois viivad selle uuringu läbi kuueliikmelise konsortsiumi raames, kuhu kuuluvad kaks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat ja neli Luksemburgist pärit mobiilsideoperaatorit. 

Meetmega määratakse kindlaks sihtsideteenuste nõuded raudteeveo-ettevõtjatele ja reisijatele ning kavandatakse 5G-tehnoloogia rakendamist kogu koridoris, keskendudes mobiilsideoperaatorite/raudteetaristu jagamise mudelile ja teenuse järjepidevusele piiriületuspunktis. Sellega määratakse kindlaks raudteede ja mobiilsideoperaatorite koostöömudel, mis maksimeerib koostoimet kasutuselevõtuks ning pikaajaliseks koostööks ja jätkusuutlikkuseks.

Lisaks koostatakse uuringuga rakenduskava, milles kasutatakse olemasolevaid taristuvarasid, määratakse kindlaks tööd ja hinnatakse kulusid 5G-võrgu ehitamiseks, mis tagab eeldatava teenindussuutlikkuse.

Lõpuks hindab komisjon äritegevuse elujõulisust vaadeldavas raudteelõigus, et hinnata võimalikku turutõrget ja töötada välja pikaajaline väljavaade ulatuslikuks kasutuselevõtuks.

ELi toetuskokku: 255377 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5GCarolina: Piiriülene 5G-koridor München-Praha

Uuringu eesmärk on kavandada ja rakendada CAM-teenuseid, mis võimaldaksid ühendatud ja automatiseeritud liikuvust Müncheni ja Praha vahelise Via Carolina koridori ulatuses, hõlbustades seeläbi keskkonnasõbralikku reisijate- ja kaubavedu.

T-Mobile CZ ühendab koos CETINi ja Vantage Towers AGga 12 partnerist koosneva konsortsiumi osana jõud 5G-koridori määratlemisel ja loomisel, mis vastab üksik- ja kutseliste kasutajate ootustele kaasaegses ja automatiseeritud transpordis.

Esindades algseadmete valmistajaid, mobiilsideoperaatoreid, side- ja infoinfrastruktuuri/tehnoloogia pakkujaid ning muid sidusrühmi (nt maanteeoperaatorid), teevad nad koostööd selle visiooni elluviimiseks üleeuroopalise algatuse raames, mille eesmärk on ühendada Euroopa ettevõtlus- ja kultuuriruum, austades samal ajal riiklikke eripärasid.

Esialgses uuringus määratletakse ja liigitatakse algseadmete valmistajate kasutusjuhud ja nõuded CAM-teenuste jaoks.  Ta kavandab 5G-tehnoloogia mobiilsideoperaatorite arhitektuuri, et pakkuda stabiilseid, hästi toimivaid ja turvalisi CCAM-teenuseid.  Peale selle valmistab komisjon ette passiivse taristu rakendamise mobiilsideoperaatorite teenuste paigaldamiseks, toetamiseks ja käitamiseks ning kontrollib 5G CAM-teenuste vastavust ELi/siseriiklikele õigusaktidele ja regulatiivsetele tingimustele.

Hinnatakse sünergiliste projektide parimaid tavasid, et kiirendada 5G-koridoride kasutuselevõttu nii lääne-ida kui ka põhja-lõuna suunas (nt koridorid Bolognasse ja Carlsbadi).

ELi toetuskokku: 238000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

EUMOB: Aruka liikuvuse Euroopa koridoride digiteerimine

Uuringuga viiakse läbi põhjalik teostatavusuuring Euroopa maanteetaristu digiteerimiseks, et toetada C-ITSi teenuste ühtlustatud kasutuselevõttu ning sellele järgnevat teenustepõhiste äriökosüsteemide arendamist transpordi ja liikuvuse valdkonnas.

Teostatavusuuringus keskendutakse Euroopa TEN-T võrku kuuluvate Atlandi ja Vahemere piiriüleste koridoride Prantsusmaa ja Hispaania lõikudele.

Abertis Autopistas Espana koos Cellnex France’i, SANEFi ja Tradia Telecomiga ühendavad jõud ning hindavad taristu digiteerimise kohandamise ja kohandamise nõudeid nendes koridorides, analüüsivad kulusid, hindavad eeldatavat sotsiaal-majanduslikku ja keskkonnamõju ning kaasavad kohalikke sidusrühmi ja kaasavad nende toetust.

EUMOBi oodatavad tulemused hõlmavad lahenduste mudelit, mis kirjeldab taristu digiteerimise tehnilist rakendamist, investeeringutasuvuse mudelit ja äriplaani, milles määratakse kindlaks, kuidas digiteeritud taristu komponente säilitatakse ja kasutatakse. See annab vajalikud kavad ja taustteabe jätkutööde projekti jaoks, millega võetakse kasutusele lahendusmudel kindlaksmääratud koridorides.

ELi toetuskokku: 146800 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

5G Brno – Bratislava: 5G/FRMCSi rakendamine raudteekoridoris

Uuringus käsitletakse 5G ja FRMCS sidesüsteemide rakendamist ning valmistatakse ette CAM, võttes arvesse olemasolevat sidekeskkonda ja transpordimarsruutidel rakendatavaid nõudeid.

Uuringutulemuste rakendamise ettepaneku tegemisel hindab Správa železnic koos Železnicega Slovenskej republiky, Správa železnic 5G leviala hetkeolukorda ja selle kvaliteeti väljaspool raudteekoridore ning keskendub Brno liini – Lanžhot – osariigi Kúty läbilõikele.

ELi toetuskokku: 300000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR: