Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Ühenduvusmeetmete kogum: Liikmesriigid lepivad kokku parimates tavades 5G- ja kiudoptiliste võrkude õigeaegse kasutuselevõtu edendamiseks

25. märtsil 2021 leppisid liikmesriigid tihedas koostöös komisjoniga kokku kogu liitu hõlmavas ühenduvusmeetmete paketis vastavalt 18. septembri 2020. aasta ühendatust käsitlevale soovitusele. Meetmepakett koosneb parimatest tavadest, mida peetakse kõige tõhusamaks, et võimaldada ja julgustada operaatoreid võtma kasutusele väga suure läbilaskevõimega võrgud.

Parimad tavad aitavad võrguoperaatoritel vähendada gigabiti lairibaühenduse kasutuselevõtu kulusid ja liikmesriikidel võtta kasutusele tõhus lähenemisviis, et tagada mobiilsideoperaatoritele ja teistele spektri kasutajatele, sealhulgas tööstuslike rakenduste jaoks, õigeaegne ja investeerimissõbralik juurdepääs 5G spektrile. 

Ühenduvus on pandeemia ajal toetanud kodanikke, ettevõtjaid ja haldusasutusi ning sellest saab taastumise oluline tugisammas. Ühenduvuse meetmepaketi kiire rakendamine võimaldab liikmesriikidel taaste- ja vastupidavusrahastu potentsiaali täielikult ära kasutada. Selle kuu alguses esitas komisjon teatise Euroopa digikümnendi kohta, milles seatakse eesmärgiks ühendada kõik Euroopa kodumajapidamised gigabitikiirusega ning tagada 5G kaetus kõigis ELi asustatud piirkondades ja peamistel transpordimarsruutidel. Ühenduvusmeetmete paketil on jätkuvalt oluline roll, kui EL astub digikümnendisse.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Digikümnendil peaksid kõik eurooplased saama kasu kiiretest ja turvalistest ühendustest. Peame hakkama seda eesmärki täna reaalsuseks muutma. Ühenduvusmeetmete pakett on liikmesriikide koostöö ja pühendumuse tulemus, mille eesmärk on kõrvaldada takistused ja edendada väga kiirete võrkude kasutuselevõttu.

Meetmed kulude vähendamiseks ja võrgu kasutuselevõtu kiirendamiseks 

Püsi- ja mobiilsidevõrkude kasutuselevõtuks on vaja kulukaid ehitustöid kaablite ja võrguelementide paigaldamiseks, samuti pikki ja koormavaid haldusmenetlusi vajalike lubade saamiseks. Ühenduvuse meetmepakett sisaldab parimaid tavasid nende kulude vähendamiseks, füüsilisele taristule juurdepääsu edendamiseks ja ehitustööde loamenetluste lihtsustamiseks. Nende jõupingutuste osana kutsutakse ühenduvusmeetmete paketis üles parandama teabe kättesaadavust olemasoleva füüsilise taristu, kavandatud ehitustööde ja loamenetluste kohta ühtsete teabepunktide või samaväärsete platvormide kaudu ning edendama kõigi loa taotlemise menetluste elektroonilist menetlemist. Veelgi enam, liikmesriike julgustatakse hõlbustama võrguelementide paigaldamist, eelkõige 5G puhul, andes operaatoritele parema juurdepääsu avalikule taristule (samal viisil, nagu on juba sätestatud Euroopa elektroonilise side seadustikus väikeste elementide kohta). Lisaks sisaldab ühenduvusmeetmete kogum meetmeid, millega muudetakse võrgu kasutuselevõtus osalejate vaheliste vaidluste lahendamine läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Ühenduvusmeetmete paketis julgustatakse liikmesriike tegema algatusi kahjulike keskkonnamõjude piiramiseks ja võrkude jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Meetmed, millega tagatakse õigeaegne ja investeerimissõbralik juurdepääs raadiospektrile 5G kasutuselevõtuks

5G-võrgu kasutuselevõtuks peaks tööstuslike rakenduste jaoks kasutatava spektri operaatoritel ja kasutajatel olema investeerimist soodustavatel tingimustel õigeaegne juurdepääs ELi ühtlustatud raadiospektrile. Liikmesriigid vastutavad spektri kasutuslubade andmise eest ning peaksid tagama, et spektrilubade andmise menetlused oleksid õigeaegsed ja et nad julgustaksid tegema täiendavaid investeeringuid 5G-võrkudesse. Sellega seoses keskendutakse ühenduvusmeetmete paketis meetmetele, mis soodustavad spektri kasutamist ja 5G kasutuselevõttu. Lisaks edendatakse ühenduvusmeetmete paketiga kooskõlastatud meetmeid, millega toetatakse traadita ühenduvust tööstusliku kasutamise juhtumite puhul, sealhulgas piiriülese mõõtmega. Lisaks sisaldab ühenduvusmeetmete kogum liikmesriikidele suunatud ettepanekuid üldise avaliku huviga tegelemiseks, nimelt suurendada läbipaistvust ja teavet 5G ja rahvatervise kaitse kohta.

Liikmesriigid on võtnud kohustuse alustada meetmepaketi rakendamist nii kiiresti kui võimalik. Järgmise sammuna peaksid liikmesriigid vastavalt ühenduvust käsitlevas soovituses esitatud ajakavale koostama ja jagama 30. aprilliks 2021 komisjoniga oma riiklikke tegevuskavasid meetmepaketi rakendamiseks, viies õigeaegselt lõpule liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavad.

Taust

Komisjon töötab pidevalt selle nimel, et parandada ühenduvust kogu ELis. Algatus võtta vastu ja rakendada ühenduvusmeetmete kogum tuleneb komisjoni 2020. aasta septembris avaldatud ühenduvusmeetmete paketi soovitusest. Soovitus tugineb lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivile ja Euroopa elektroonilise side seadustiku sätetele, et teha kindlaks meetmed, mis on kõige tõhusamad, et võimaldada ja julgustada operaatoreid võtma kasutusele väga suure läbilaskevõimega võrke, sealhulgas kiudoptilisi ja 5G-võrke. Töö algas ühenduvuse erirühmas, mis koostas eelmise aasta lõpus aruande kindlakstehtud parimate tavade kohta. Samal ajal vaatab komisjon läbi lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivi, mis aitab liikmesriikidel suunata õigeid piirkondi gigabitiühenduvuse eesmärkide saavutamiseks kogu ELis. Komisjon kavatseb esitada ettepaneku 2022. aasta esimeses kvartalis.

Allalaadimiseks

The Connectivity Toolbox.pdf
Laadi alla