Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Autoriõigus: Komisjon kutsub liikmesriike üles järgima digitaalsel ühtsel turul autoriõigusi käsitlevaid ELi õigusnorme

Komisjon on palunud Austrial, Belgial, Bulgaarial, Küprosel, Tšehhil, Taanil, Eestil, Kreekal, Hispaanial, Soomel, Prantsusmaal, Horvaatial, Iirimaal, Itaalial, Leedul, Luksemburgil, Lätil, Poolal, Portugalil, Rumeenial, Rootsil, Sloveenial ja Slovakkial esitada teavet selle kohta, kuidas võetakse siseriiklikku õigusesse üle direktiivi (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust digitaalsel ühtsel turul.

" "

Euroopa Komisjon on ka palunud Austrial, Belgial, Bulgaarial, Küprosel, Tšehhil, Eestil, Kreekal, Hispaanial, Soomel, Prantsusmaal, Horvaatial, Iirimaal, Itaalial, Leedul, Luksemburgil, Lätil, Poolal, Portugalil, Rumeenial, Sloveenial ja Slovakkial edastada teavet selle kohta, kuidas võetakse siseriiklikku õigusesse üle direktiiv (EL) 2019/789 internetitelevisiooni- ja raadioprogrammide kohta.

Kuna eespool nimetatud liikmesriigid ei ole teatanud riiklikest ülevõtmismeetmetest või on neid teinud ainult osaliselt, otsustas komisjon täna algatada rikkumismenetlused, saates neile ametlikud kirjad.

Nende kahe direktiivi eesmärk on ajakohastada ELi autoriõiguse norme ning võimaldada tarbijatel ja loovisikutel digitaalset maailma võimalikult hästi ära kasutada. Need tugevdavad loomemajanduse positsiooni, võimaldavad ühiskonna põhivaldkondades digitaalsemat kasutust ning hõlbustavad raadio- ja telesaadete levitamist kogu ELis.

Nende direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 7. juuni 2021. Nendel liikmesriikidel on nüüd kirjadele vastamiseks ja vajalike meetmete võtmiseks aega kaks kuud. Rahuldava vastuse puudumisel võib komisjon otsustada esitada põhjendatud arvamuse.