Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiteenuste õigusakt: Komisjon annab veebiplatvormidele ja otsingumootoritele juhiseid kasutajanumbrite avaldamiseks ELis

Täna avaldas komisjon mittesiduvad suunised, et aidata digiteenuste õigusakti kohaldamisalasse kuuluvatel digiplatvormidel ja otsingumootoritel täita oma nõuet teatada kasutajate arv ELis hiljemalt 17. veebruariks 2023 ja vähemalt kord kuue kuu jooksul.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Komisjon avaldab käesolevad suunised, et aidata veebiplatvormidel ja veebipõhistel otsingumootoritel esitada praktilisi küsimusi digiteenuste õigusakti sätete kohta, mis käsitlevad nõuet avaldada kasutajanumbrid. Kui avaldatud kasutajanumbrid näitavad, et need hõlmavad rohkem kui 10 % ELi elanikkonnast (45 miljonit kasutajat), võib komisjon määrata nad väga suurteks digiplatvormideks või väga suurteks veebipõhisteks otsingumootoriteks. See tähendab, et nende suhtes kohaldataks vastavalt täiendavaid kohustusi, nagu riskihindamine ja vastavate riskimaandamismeetmete võtmine, mida siin esile tõsteti.

Digiteenuste õigusakt, mis jõustus 16. novembril 2022, on ELi pöördelise tähtsusega normide kogum, mille eesmärk on edendada turvalisemat ja vastutustundlikumat veebikeskkonda, mida kohaldatakse kõigi digiteenuste suhtes, mis ühendavad tarbijaid kaupade, teenuste või sisuga. Sellega kehtestatakse veebiplatvormidele uued ulatuslikud kohustused vähendada kahju ja võidelda riskide vastu internetis, kehtestatakse kasutajate õiguste tugev kaitse internetis ning seatakse digiplatvormid ainulaadsesse uude läbipaistvus- ja vastutusraamistikku. 

Rohkem