Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiteenuste õigusakt: Komisjon hakkab koguma platvormi kasutajanumbreid ning konsulteerib selle järelevalve- ja uurimismenetluste üle

Täna on digiteenuste õigusaktis sätestatud tähtaeg, mille jooksul peavad kõik digiplatvormid ja internetipõhised otsingumootorid (v.a mikro- ja väikeettevõtjad) oma kasutajanumbrid ELis esimest korda avaldama.

Digital Services Act: Commission starts collecting platform’s user numbers and consults on its monitoring and investigatory procedures

Nad peavad seda tegema vähemalt kord kuue kuu jooksul. Komisjon avaldas hiljuti kõigis ELi keeltes mittesiduvad suunised, et aidata digiteenuste õigusakti kohaldamisalasse kuuluvatel äriühingutel seda nõuet täita.   

Selle nõude eesmärk on teha kindlaks, kas digiplatvormid ja internetipõhised otsingumootorid võivad digiteenuste määruse kohaselt olla väga suured digiplatvormid või väga suured internetipõhised otsingumootorid, mis moodustavad rohkem kui 10 % ELi elanikkonnast või 45 miljonit kasutajat. Nende suurte platvormide ja otsingumootorite suhtes kohaldatakse täiendavaid kohustusi, nagu riskihindamine ja vastavate riskimaandamismeetmete võtmine, mida on rõhutatud siin

Komisjon algatab ka avaliku konsultatsiooni digiteenuste õigusakti täitmise tagamise menetluste kohta. Konsultatsioon kestab üks kuu, kuni 16. märtsini 2023 ja aitab kujundada komisjoni lõplikke jõustamisnorme.

Digiteenuste õigusakt, mis jõustus 16. novembril 2022, loob enneolematul tasemel avaliku järelevalve veebiplatvormide üle kogu liidus nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Sellega antakse komisjonile õigus võtta vastu digiteenuste õigusakti täitmise tagamisega seotud menetluseeskirjad. Rakendusmääruse eelnõu eesmärk on tagada digiteenuste õigusakti kohased tõhusad menetlused ning tagada asjaomastele äriühingutele õiguskindlus menetlusõiguste ja -kohustuste osas. Need hõlmavad poolte õigust olla ära kuulatud ja tutvuda toimikuga, aga ka komisjoni järelevalvetegevust, kes võib nõuda väga suurtelt digiplatvormidelt ja väga suurtelt digiplatvormidelt juurdepääsu oma andmebaasidele ja algoritmidele ning nendega seotud selgitusi.

Lisateave digiteenuste õigusakti kohta