Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiteenuste õigusakt: Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet eeskirjade kohta, millega tagatakse turvaline ja vastutustundlik veebikeskkond

Komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid saavutasid täna kiiresti poliitilise kokkuleppe Euroopa digiteenuste õigusakti ettepaneku suhtes, mille komisjon esitas 2020. aasta detsembris.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Digiteenuste õigusaktis on sätestatud enneolematu uus standard seoses digiplatvormide vastutusega ebaseadusliku ja kahjuliku sisu eest. Sellega tagatakse veebikasutajate ja nende põhiõiguste parem kaitse ning määratakse kindlaks ühtsed eeskirjad ELi siseturul, et aidata väiksematel platvormidel laieneda.

Pressiteate täistekst