Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa esitab ettepaneku nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõtte kohta 6G suunas

Euroopa Komisjon on vastu võtnud seadusandliku ettepaneku nutivõrkude ja -teenuste valdkonna strateegilise Euroopa partnerluse kohta ühisettevõttena, mille avaliku sektori investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni on uuel pikaajalisel eelarveperioodil 2021–2027 900 miljonit eurot. Ühisettevõte koordineerib 6G-tehnoloogiaga seotud teadusuuringuid programmi „Euroopa horisont“ raames ning 5G kasutuselevõtu algatusi Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna ja muude programmide raames.

Komisjoni täna vastu võetud ettepanek nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõtte kohta on osa ühtsest alusaktist, millega luuakse üheksa ühisettevõtte kogum programmi „Euroopa horisont“ raames. Liikmesriigid arutavad ettepanekut nüüd nõukogus ja selle käivitamine on kavandatud käesoleva aasta sügisesse.

Nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõttel on kaks peamist eesmärki:

  • Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse edendamine 6G valdkonnas, rakendades sellega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, mille tulemuseks on kontseptsioon ja standardimine 2025. aasta paiku, ning valmistudes 6G-tehnoloogiate varaseks turuleviimiseks kümnendi lõpuks. Väga oluline on kaasata suur hulk sidusrühmi, et tegeleda võrkude ja teenuste väärtusahela strateegiliste valdkondadega alates serv- ja pilvepõhiste teenuste osutamisest kuni turuvõimalusteni uutes komponentides ja seadmetes väljaspool nutitelefone. 
  • 5G kasutuselevõtu hoogustamine Euroopas, et arendada digitaalseid juhtivaid turge ning võimaldada majanduse ja ühiskonna digi- ja rohepööret. Sel eesmärgil koordineerib ühisettevõte Euroopa ühendamise rahastu asjaomaste programmide, eelkõige 5G-koridoride strateegilisi suuniseid. Samuti aitab see kaasa koordineerimisele riiklike programmidega, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastu raames, ning muude Euroopa programmide ja vahenditega, nagu programm „Digitaalne Euroopa“ ja programm „ InvestEU“.

Strateegiline juhtimine

Eelkäija – 5G-PPP – peamine eristaja on uus juhtimismudel, mis asetab Euroopa tööstuse koos komisjoniga juhtivale kohale ja seob liikmesriike tihedalt strateegiliste otsuste tegemisega, nt Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse valdkonnas ning Euroopa ja riiklike rahastamisprogrammide vahelise koostoime maksimeerimise valdkonnas.

Eelarvekindlus järgmise seitsme aasta kogu eelarveperioodi jooksul võimaldab strateegiliselt kavandada ja rakendada tõeliselt tegevuskaval põhinevat 6G teadusprogrammi. Komisjoni poolt eelnevalt eraldatud 900 miljoni euro suurusele avaliku sektori toetusele lisandub erasektor, mille tulemusel investeeritakse kokku vähemalt 1,8 miljardit eurot, mis eeldatavasti võimendab Euroopas laiemaid investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni 10 miljardi euro ulatuses.

Taust

5G-lt 6G-le

Järgnevatel aastatel arenevad 5G tehnoloogia ja standardid mitmes etapis, nagu ka kasutuselevõtu edenemine. 23 ELi liikmesriigi ettevõtjad on suurtes linnades juba käivitanud ärilised 5G-võrgud, samas kui 2025. aastaks on oodata ulatuslikumat kasutuselevõttu, mis hõlmab kõiki linnapiirkondi ja peamisi transporditeid kogu Euroopas. Kõrgtehnoloogilised 5G-võrgud ja -teenuste taristud on peamised võimalused mitmesuguste tarbija-, äri- ja tööstusteenuste jaoks, kuid need on ka oluline lähtepunkt 6G-tehnoloogiate kasutuselevõtuks Euroopas.

6G-tehnoloogiaga seotud teadus- ja innovatsioonialgatused algavad nüüd maailma juhtivates piirkondades ning esimesed tooted ja taristud peaksid valmima käesoleva kümnendi lõpuks. Euroopas on juba eelmisel kuul käivitatud esimesed 6G projektid 60 miljoni euro väärtuses 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames koos heksa- X juhtalgatusega, millega töötati välja esimene 6G- süsteemi kontseptsioon, mida täiendati kaheksa projektiga, milles uuritakse 6G jaoks spetsiifilisi tehnoloogiaid.

6G-süsteemid peaksid pakkuma uut hüppelist muutust gigabiti jõudluselt Terabiti võimsusele ja alammillisekundi reageerimisajale, et võimaldada uusi kriitilise tähtsusega rakendusi, nagu reaalajaline automatiseerimine või laiendatud reaalsus (nn Senite internet).

Lisaks peavad uued arukad võrgutehnoloogiad ja -arhitektuurid oluliselt suurendama ühenduvustaristute energiatõhusust, et juhtida suurt liiklusmahu kasvu, hoides samal ajal elektromagnetväljad rangete ohutuspiirangute all. Need tehnoloogiad on aluseks inimkesksele järgmisele põlvkonnale internetile ja aitavad saavutada kestliku arengu eesmärke, nagu tehnoloogia kättesaadavus ja taskukohasus.

Tehnoloogiline suveräänsus

Meie kaubanduspartnerid, sealhulgas USA ja Jaapan, tegelevad aktiivselt 6G arendamisega, keskendudes tarkvarapõhistele võrgustikele, ning Hiina püüab tugineda oma tugevale tehnoloogia ja intellektuaalomandi õiguste positsioonile. Uute ärimudelite ja osalejatega kaasnevad võimalused ja probleemid selliste arhitektuuridega tarkvaravõrgustike kaudu nagu avatud radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik ning lähenemine uutele tehnoloogiatele pilv- ja servandmetöötluse, tehisintellekti ning nutitelefonide väliste komponentide ja seadmete valdkonnas. Kaks peamist Euroopa seadmete tarnijat on maailmas juhtival positsioonil ning nende ühendatud turuosa maailmas on ligikaudu 40 % ja üle 50 % asjaomastest intellektuaalomandi õigustest kuulub neljale peamisele ülemaailmsele tarnijale.

Tuginedes sellele alusele, mis loodi ka tänu Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringutele 5G-PPP raames viimase seitsme aasta jooksul, peab Euroopa suutma tagada parimad tulemused nii digitaalmajanduse jaoks üldiselt kui ka meie praeguste ja tekkivate tööstusliidrite tehnoloogilise suutlikkuse jaoks. See nõuab strateegilist partnerlust koos tugeva teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavaga, mille koostab ja millele järgneb Euroopa osalejate kriitiline mass.

Seotud dokumendid

Rohkem