Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa suurendab investeeringuid 6G teadusuuringutesse ja valib välja 35 uut projekti koguväärtusega 250 miljonit eurot

Nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) valis välja oma esimese portfelli, mis koosneb 35 teadus-, innovatsiooni- ja katseprojektist, et võimaldada 5G ökosüsteemide arengut ja edendada 6G teadusuuringuid Euroopas. Selle ligikaudu 250 miljoni euro suuruse uue portfelli kombineeritud rahastamisega programmi „Euroopa horisont“ raames on eesmärk luua arenenud 5G-süsteemide jaoks Euroopa esimese klassi tarneahel ja arendada Euroopa 6G-tehnoloogia alast suutlikkust.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

ELi nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõtte esimese projektikonkursi raames esitatud taotluste hindamise tulemusel valiti välja kokku 35 teadus- ja innovatsiooniprojekti. Töölerakendamisele eelnes suhtlusvõrgu nõukogu juulis tehtud ametlik otsus ja tänane portfelli tutvustamine SNSi riikide esindajate rühmas.

SNS ühisettevõtte eesmärk on tugevdada Euroopa juhtpositsiooni järgmise põlvkonna võrgutehnoloogiate ning ühendatud seadmete ja teenuste arendamisel ja kasutuselevõtmisel ambitsioonika teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava ning kindla kasutuselevõtu tegevuskava kaudu. Lisaks aitab see saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke, et saavutada kestlikud, vastupidavad ja kliimaneutraalsed võrgutaristud ja -teenused.

Teadus- ja innovatsiooniprojektidega arendatakse 6G jaoks arukaid sidekomponente, -süsteeme ja -võrke, järgides mõlemat, arenevat teed 5G arenenud tehnoloogia edasise täiustamise kaudu ning revolutsioonilisemat teed, uurides paljutõotavate tehnoloogiliste võimaluste eeliseid. Tehnoloogia valideerimise algatustega töötatakse välja suhtlusvõrgu katsetaristud ning viiakse läbi ulatuslikke suhtlusvõrgu katseid ja katseprojekte mitmes äri- ja tööstussektoris, nagu meedia, tööstuslik asjade internet, energeetika, ehitus, autotööstus, e-tervis, kultuur, põllumajandus ja haridus.

Projektiportfelli ülevaade

A-suund – aruka side komponendid, süsteemid ja võrgud 5G keskpikkade arengusüsteemide jaoks.

Selle valdkonna seitse (7) projekti (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) järgivad 6G võrkude arengusuunda. Väljavalitud projektid on üksteist täiendavad ja need on valitud nii, et oleks võimalik luua terviklik süsteemivaade. Hõlmatud on energiatõhusad raadiovõrgud, kohandatud avatud raadiovõrgud, integreeritud 5G-välised võrgud (NTN), tehisintellektil põhinevad servaplatvormid ning arukas ressursihaldus, mis tagab turvalisuse, eraelu puutumatuse ja usaldusväärsuse.

B-suund – Teadusuuringud revolutsioonilise tehnoloogia arendamiseks 6G suunas.

Keskendutakse uudsetele tehnoloogiatele, mis võetakse eeldatavasti kasutusele kommertsvõrkudes keskmise ja/või pikaajalise ajavahemiku jooksul. Üheksateistkümnes (19) projektis käsitletud uurimisteemad (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G), rangus, HORSE, erasektor, Hexa-X-II, 6G-SHINE) hõlmavad muu hulgas uudseid 6G-süsteemide arhitektuure, täiustatud traadita ja optilist kommunikatsioonitehnoloogiat, edusamme muudes kui maapealsetes võrkudes, üliusaldusväärsete ja lühikese latentsusajaga siderakenduste (URLLC) turvalist arendamist.

C-voog – SNSi eksperimentaalsed infrastruktuurid.

Voo C (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) kolme (3) projekti eesmärk on töötada välja kogu ELi hõlmavad eksperimenteerimisplatvormid, mis võivad edasiseks valideerimiseks hõlmata paljutõotavaid tehnilisi 6G võimaldajaid. Projektide põhiaspektid on katseplatvormide korduvkasutatavus ja võime areneda suhtlusvõrkude programmi kestuse jooksul. Hästi määratletud ja selgelt dokumenteeritud tehnoloogiliste ja äriliidestega juurdepääsetavust ja avatust peetakse samuti arendatavate taristute põhiväärtusteks.

D töösuund – ulatuslikud SNS-katsed ja katseprojektid.

Nelja (4) projektiga (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) viiakse ellu ulatuslikke SNS-katseid ja katseprojekte, millel on suur majanduslik ja ühiskondlik tähtsus. Eesmärk on uurida ja tutvustada 5G/6G tehnoloogiaid, kõrgtehnoloogilisi rakendusi ja teenuseid sellistes vertikaalsetes sektorites nagu energeetika, ehitus, autotööstus, tootmine, e-tervis, kultuur ja meedia. Lisaks on nende laiaulatuslike katsete eesmärk saada elujõuliste äriökosüsteemide loomise katalüsaatoriks. D-voo projektid hõlmavad tehnoloogiaid, mis on praegu 6G-võrkude peamised võimaldajad, nagu tehisintellekt/ML, küberturvalisus, pilvandmetöötlus/andmetöötlus ja asjade interneti täiustatud lahendused jne.

Projektiportfell hõlmab kahte (2) koordineerimis- ja toetusmeedet (SNS OPS & SNS ICE), mis keskenduvad suhtlusvõrkude partnerluse sisemistele operatiivsetele aspektidele ning dialoogi alustamisele ELi algatustega (nt seotud partnerlused, riiklikud algatused jne) ning suhtlusvõrkude tulemuste ja saavutuste edendamisele ülemaailmsel tasandil, töötades samal ajal ülemaailmsete standardite väljatöötamise nimel.

Taust

2021. aasta novembris loodi nõukogu määrusega 2021/2085 ühisettevõte kui juriidiline ja rahastav üksus, mis on üks Euroopa partnerlustest, et kiirendada rohe- ja digipööret. Seda partnerit juhivad ühiselt Euroopa Komisjon ning 6G nutivõrkude ja -teenuste tööstuse ühendus (6G-IA). 6G-IA on Euroopa tööstuse ja teadusuuringute hääl järgmise põlvkonna võrkude ja teenuste jaoks. 6G-IA ühendab ülemaailmseid telekommunikatsiooni- ja digitaalvaldkonna osalejaid, nagu operaatorid, tootjad, uurimisinstituudid, ülikoolid, vertikaalsed ettevõtted, VKEd ja IKT-ühendused.

SNS ühisettevõte võimaldab koondada ELi ja tööstuse ressursid arukatesse võrkudesse ja teenustesse. Samuti edendab see 6G teadusuuringute ja innovatsiooni ühtlustamist liikmesriikidega ning kõrgetasemeliste 5G-võrkude kasutuselevõttu. Ühisettevõte SNS seab endale ambitsioonika missiooni, mille ELi eelarve aastateks 2021–2027 on 900 miljonit eurot. Erasektor panustab vähemalt võrdsete vahenditega (s.o 900 miljonit eurot) ühisettevõtte tegevusse.

SNSi ühisettevõttel on kaks peamist ülesannet:

  • Edendada Euroopa tehnoloogiasuveräänsust 6G valdkonnas, rakendades sellega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, mille tulemuseks on kontseptsioon ja standardimine 2025. aasta paiku.
  • 5G kasutuselevõtu hoogustamine Euroopas, et arendada digitaalseid juhtivaid turge ning võimaldada majanduse ja ühiskonna digi- ja rohepööret. Sel eesmärgil koordineerib SNSi ühisettevõte Euroopa ühendamise rahastu asjaomaste programmide ja eelkõige 5G -koridoride strateegilisi suuniseid.

Riikide esindajate rühm on SNS ühisettevõtte juhtimise oluline osa. Strateegiline juhtrühm annab suuniseid kõigis strateegilistes küsimustes ning partnerluse kõigi asjakohaste tegevuste kohta. Eelkõige antakse selles suuniseid teadusuuringute ja innovatsiooni kohta programmi „Euroopa horisont“ raames ning Euroopa ühendamise rahastu (CEF2) digitaalvaldkonna või muude ELi programmide kasutuselevõtu kohta. See koosneb liikmesriikide ja assotsieerunud riikide esindajatest.

Esimene suhtlusvõrgu projektikonkurssprogrammi „Euroopa horisont“ raames avaldati 18. jaanuaril 2022 ja lõppes 26. aprillil 2022. Teine suhtlusvõrgu projektikonkurss on kavas avada 2023. aasta jaanuaris.