Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Väljaanne

Võrkudevahelised ühendused: andmelahendused energiasektori jaoks

InterConnecti ulatuslik katseprojekt hõlmab innovatsiooni digi- ja energiaturgudel, integreerides seadmed ja süsteemid arukatesse kodudesse, hoonetesse ja võrkudesse.

InterConnect large scale pilot

Üleminek puhtale energiale ja CO2-neutraalsele majandusele on üks suuremaid probleeme, millega me silmitsi seisame. Rohe- ja digipööre nõuab paremini toimivat, arukat, integreeritud ja omavahel ühendatud energiasüsteemi, kus kiiresti muutuval turul võivad tekkida uued ärimudelid. Seda silmas pidades tehti 2020. aasta juuli teatises kliimaneutraalse majanduse saavutamise kohta ettepanek võtta vastu kogu süsteemi hõlmav energia digiteerimise tegevuskava, mis on üks peamisi meetmeid digilahenduste rakendamise kiirendamiseks.

Energia digiteerimine on toonud kaasa soodsad regulatiivsed tingimused ja tehnoloogilised uuendused, mis avavad uusi teenusteturge. Selle tulemusena on sektor muutumas kasutajakesksemaks ja turupõhisemaks. Paremini toimiva, arukama, integreerituma ja puhtama energiasektori jaoks peab tulevik olema koostalitlusvõimeline.

Kuna digitehnoloogia muudab energiasektorit, hakkavad ettevõtjad oma süsteeme tõhusamalt haldama. Siiski on palju lahendusi, mille vahel valida, ja mitte kõiki ei saa kombineerida, et teha head koostööd. See muudab tarbijate elu keerulisemaks ja takistab arukate energiateenuste kiiret kasutuselevõttu. Programmist „Horisont 2020“ rahastatava projektiga InterConnect töötatakse välja lahendused, mis lahendavad seda probleemi ontoloogial põhineva semantilise koostalitlusvõime raamistiku abil.

Digitehnoloogia, nagu asjade internet, arukad seadmed, arukad kodud ja hooned, ühendatud salvestuslahendused ja elektromobiilsus, kasutamine on sellise „taastuvrevolutsiooni“ toimumiseks väga oluline ning aitab kaasa energiasüsteemi ümberkujundamisele. Digitaalne areng nendes valdkondades loob võimalusi Euroopa kodanikele, andes neile rohkem valikuvõimalusi oma kodus ja suurema paindlikkuse energiatarbimise kohandamisel roheliste energiaallikatega, vähendades nende energiatarbimist tipptundidel ja tarbides vähem, kui päikese- või tuuleenergia muutub kättesaadavaks.

Platvormi InterConnect, mis käivitati 2019. aasta oktoobris ja saab ligikaudu 30 miljonit eurot, haldavad ühiselt komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CONNECT) ja energeetika peadirektoraat (DG ENER). See ulatuslik katseprojekt tegeleb tõhusa energiahaldusega koostalitlusvõimeliste tehniliste lahenduste kaudu, mille puhul saab integreerida nõudluse poole paindlikkuse, pakkudes lõppkasutajatele palju kasu nende kodu mugavuses.

Konsortsium koosneb 50 partnerist sidusrühmadest 11 riigis, hõlmates kogu väärtusahelat, sealhulgas teadusasutused, tootjad, jaotusvõrguettevõtjad, jaemüüjad, IKT pakkujad ja energiakasutajad, tehes koostööd, et töötada välja ja tutvustada täiustatud lahendusi digitaalsete kodude ja hoonete ühendamiseks ja ühendamiseks elektrisektoriga.

Tõeliselt üleeuroopalise mõju tagamiseks on InterConnecti töösse kaasatud ka mitu tehnoloogia ja energiaga seotud ühendust: seitse Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Itaalias, Madalmaades ja Portugalis asuvat kohalike ja piirkondlike omavalitsuste programmi, millest igaühel on erinevad lõppkasutajad, peavad tagama asjaomaste seadmete ja teenuste täieliku esindatuse ja mõõtmed. Võrkude omavahelisel ühendamisel on õnnestunud näidata digitaalset turukeskkonda elektrisüsteemidele, kus nõudluspoole paindlikkus on märkimisväärne, vähendades tegevuskulusid, mis ei too kasu mitte ainult energiatarbijatele, vaid aitavad ka ELil saavutada lähiaastatel oma energiatõhususe ja kestlikkuse eesmärke.

ETSI SAREFi ontoloogiatel põhinevaid semantiliselt koostalitlusvõimelisi lahendusi töötatakse välja kaheksas valdkonnas: standardimine, ontoloogia, digiplatvormid, asjade internet, pilvandmetöötlus, elektrivõrk, suurandmed ja küberturvalisus. Kokku on analüüsitud 177 rakendusliidest 69 teenusest 20 partnerilt, et rikastada ontoloogiaid arukate hoonete ja arukate võrkude energiakontseptsioonidega seitsmest kohalikust platvormist Euroopas, et see semantiline koostalitlusvõime avada. Selle tulemuseks on kümme uut ontoloogiamoodulit, mis esitati ETSI-le, et lisada need SAREFi ontoloogiakogumisse.

Lahendused võimaldavad seadmete ja teenuste sujuvat ühendamist pigem semantiliste mõistete kui tavapäraste rakendusliideste standardite alusel. See kiirendab kodude, hoonete ja elektrivõrkude digiteerimist, tuginedes turvalise koostalitlusvõimelise asjade interneti arukate hoonete ja arukate energiasüsteemide etalonarhitektuurile. Kuni 2023. aastani tagab InterConnect seadmete, süsteemide ja kasutajaandmete privaatsuse koostalitlusvõime. Selleks võetakse kasutusele digitehnoloogiad, nagu tehisintellekt, plokiahel, pilvandmetöötlus ja suurandmed, mis põhinevad avatud standarditel.

Lisaks on projektiga loodud koostalitlusvõimeliste lahenduste veebikogukond, mis ühendab arukaid kodusid, hooneid ja võrke. See platvorm on mõeldud paljudele sidusrühmadele kogu maailmas, kes soovivad luua võrgustikke, juhendada ja vahetada ideid selliste lahenduste kohta. Selleks et suurendada oma peamiste osalejate kogukonda, on InterConnect 2022. aastal algatanud kolm avatud projektikonkurssi, pakkudes ettevõtjatele võimalusi valida välja 42 VKEde uuenduslikku alt üles suunatud projekti, sealhulgas 2023. aasta alguses koostalitlevate kasutuselevõtupõhiste näidisprojektide konkursikutse,mille raames saavad kõik toetusesaajad 50000 eurot toetust ja 4-kuulist toetusprogrammi.

Nii elu- kui ka mitteeluhoonete energiakasutajad, tootjad, jaotusvõrguettevõtjad ja energia jaemüüjad peaksid praegu arendatavast paindlikust ja koostalitlusvõimelisest ökosüsteemist kõige rohkem kasu saama. Tänu projekti InterConnect raames tehtud tööle saavad tarbijad valida ja vahetada tehnoloogia- ja teenuseosutajaid, kasutades samal ajal energiat säästvalt.