Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Meediavabadus: Komisjon kutsub Ungarit üles järgima ELi elektroonilise side eeskirju

Komisjon otsustas saata Ungarile põhjendatud arvamuse Ungari meedianõukogu otsuse kohta lükata Klubradio raadiospektri kasutamise taotlus äärmiselt küsitavatel põhjustel tagasi.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Raadiospektri kasutamise tingimused ja raadiospektri kasutamise õiguse andmise, pikendamise, uuendamise või tühistamise kord on reguleeritud ELi telekommunikatsioonieeskirjadega, mis on sätestatud Euroopa elektroonilise side seadustikus (direktiiv (EL) 2018/1972). Nende eeskirjade põhielemendid on proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted. Komisjon on seisukohal, et Ungari meedianõukogu otsused keelduda Klubradio õiguste pikendamisest olid ebaproportsionaalsed ja läbipaistmatud ning seega vastuolus ELi õigusega. Komisjon leiab ka, et Ungari meediaseadust on käesoleval juhul kohaldatud diskrimineerivalt. Komisjon algatas rikkumismenetluse, saates 9. juunil 2021 Ungari ametiasutustele ametliku kirja. Ungari ametiasutuste saadetud vastus ei lahendanud komisjoni tõstatatud probleeme. Kui Ungari ei vii oma otsust vastavusse ELi telekommunikatsioonieeskirjadega järgmise kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.