Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Uus koostalitlusvõimeline Euroopa õigusakt, et pakkuda tõhusamaid avalikke teenuseid riiklike haldusasutuste vahelise andmevahetuse ja IT-lahenduste alase parema koostöö kaudu

Komisjon on vastu võtnud koostalitlusvõimelise Euroopa õigusakti ettepaneku ja sellega kaasneva teatise, et tugevdada piiriülest koostalitlusvõimet ja koostööd avalikus sektoris kogu ELis.

graphic showing 2 men standing into mobile phone screens and giving paper folders through modern app

iStock photo Getty images plus

Õigusaktiga toetatakse suveräänsete ja omavahel ühendatud digitaalsete haldusasutuste võrgustiku loomist ning kiirendatakse Euroopa avaliku sektori digiüleminekut. See aitab ELil ja selle liikmesriikidel pakkuda kodanikele ja ettevõtjatele paremaid avalikke teenuseid ning on seega oluline samm Euroopa 2030. aasta digieesmärkide saavutamisel ja usaldusväärsete andmevoogude toetamisel. Samuti aitab see kulusid kokku hoida ning piiriülene koostalitlusvõime võib aidata säästa kodanike kulusid vahemikus 5,5–6,3 miljonit eurot ja avaliku haldusega tegelevate ettevõtete puhul 5,7–19,2 miljardit eurot.

Pressiteate täistekst