Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Õigusteave

Sellel saidil oleva teabe suhtes kohaldatakse vastutuse välistamise klauslit, autoriõiguse märget ja isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

Lahtiütlus

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat haldab seda veebisaiti Euroopa Komisjoni nimel, et parandada üldsuse juurdepääsu teabele oma algatuste ja Euroopa Liidu poliitika kohta üldiselt. Meie eesmärk on hoida seda teavet õigeaegselt ja täpsena. Kui meie tähelepanu juhitakse vigadele, püüame neid parandada. Komisjon ei võta siiski mingit vastutust ega vastutust sellel veebisaidil esitatud teabe eest.

See teave on järgmine:

 • üksnes üldist laadi ja selle eesmärk ei ole käsitleda konkreetse isiku või üksuse konkreetseid asjaolusid.
 • mitte tingimata kõikehõlmav, täielik, täpne või ajakohane
 • mõnikord on need seotud väliste veebisaitidega, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ja mille eest komisjon ei vastuta.
 • mitte professionaalne või juriidiline nõustamine (kui vajate spetsiifilist nõu, peaksite alati konsulteerima sobiva kvalifikatsiooniga spetsialistiga).

Pange tähele, et ei ole võimalik tagada, et veebis kättesaadav dokument kordab täpselt ametlikult vastuvõetud teksti. Ainult Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates 1. juulist 2013 elektrooniline väljaanne EUR-Lexi veebisaidil) on autentne ja tekitab õiguslikke tagajärgi.

Meie eesmärk on vähendada tehnilistest vigadest tingitud häireid. Kuid mõned meie saidil olevad andmed või teave võivad olla loodud või struktureeritud failides või vormingutes, mis ei ole vigadeta, ja me ei saa garanteerida, et sellised probleemid meie teenust ei katkesta või muul viisil ei mõjuta. Komisjon ei võta endale mingit vastutust selliste probleemide eest, mis tekivad seoses selle veebisaidi või sellega seotud väliste saitide kasutamisega.

Käesoleva vastutuse välistamise klausli eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust, mis on vastuolus kohaldatavates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada tema vastutust küsimustes, mida ei saa kõnealuse õiguse alusel välistada.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995–2023

Komisjoni taaskasutamispoliitikat rakendatakse komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusega komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt individuaalsetes autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv sisu sellel veebisaidil litsentsitud Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, tingimusel et antakse asjakohast krediiti ja näidatakse ära muudatused.

Teilt võidakse nõuda täiendavate õiguste kustutamist, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid eraisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. Sellise sisu kasutamiseks või taasesitamiseks, mis ei kuulu ELile, peate võib-olla taotlema luba otse õiguste omajatelt. Tööstusomandi õigustega (nt patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed) hõlmatud tarkvara või dokumendid jäetakse komisjoni taaskasutamispoliitikast välja ning need ei ole teile litsentsitud.

Suunised krediteerimise kohta

Digitaalmeedia puhul tuleks krediiti anda järgmiselt:

 • esitada töönimetus,
 • omistada tööd Euroopa Liidule,
 • tsiteerige lähtetöö URL-i digitaalse strateegia veebisaidi URL-ist, kus töö on avaldatud.

 Trükiste puhul tuleks krediiti anda järgmiselt:

 • esitada töönimetus,
 • märkida autori(te) nimi (nimed),
 • omistada tööd Euroopa Liidule,
 • esitada avaldamisviide,
 • tsiteerige allikat kui Euroopa Komisjoni digitaalstrateegia digitaalstrateegiat.ec.europa.eu.

Pange tähele, et trükiste puhul piisab, kui lisada märge otse (ja ainult) väljaandele.

Isikuandmete kaitse põhimõtted biograafiate puhul

Töötlemistoiming: Elulookirjeldused digitaalse strateegia veebisaidil

Vastutav töötleja: Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat; Kommunikatsiooniüksus (CNECT.D.4)

Kirje viide: DPR-EC-04786

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme

Töötlemistoimingu eesmärk: Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat; Kommunikatsiooniüksus (CNECT.D.4) võimaldab teabevahetusmeeskonna valitud isikutel avaldada oma elulugu digitaalse strateegia veebisaidil.

Biograafia kõige levinumad kasutusviisid on: blogipostituse autori, konverentsil esineja või komisjoni nõustava eksperdirühma liikme teabe avaldamine jne.

Millistel õiguslikel alustel me isikuandmeid töötleme

Töötleme isikuandmeid seetõttu, et olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku vastutavale töötlejale saadetud e-kirjaga ( määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt d).

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat; Kommunikatsiooniüksus (CNECT.D.4) avaldab andmesubjekti esitatud isikuandmeid:

 • Nimi (isiklik ja perekond)
 • Portreefotograafia (valikuline)
 • Inimeste elulugu

Andmesubjekt saadab eespool nimetatud teabe veebisaidi toimetajatele, kes avaldavad selle veebisaidil.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Elulood on osa veebisaidi avalikult kättesaadavast sisust ja need jäävad sinna kogu selle veebisaidi eluea jooksul.

Toimetaja kustutab eluloo ühe nädala jooksul andmesubjekti taotlusel.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ja kaitseme?

Kõiki isikuandmeid säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse

Elulugu on kättesaadav kõigile internetikasutajatele alates hetkest, mil see avaldatakse digitaalse strateegia veebisaidil.

Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohase andmesubjektina on teil õigus tutvuda oma isikuandmetega, neid parandada või kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat.

Tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne, kui olete nõusoleku tagasi võtnud.

Võite kasutada oma õigusi, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kontaktandmed

Vastutaval töötlejal (CNECT-D4@ec.europa.eu) on õigus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või esitada märkusi, küsimusi või probleeme või esitada kaebusi seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega.

Komisjoni andmekaitseametnik (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) seoses küsimustega, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 alusel.

Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS edps@edps.europa.eu) saab pöörduda (st võite esitada kaebuse), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Privaatsusavaldus Newsroomi teadetele

Kirje viide: DPR-EC-03928

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) on võtnud kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse teie isikuandmete töötlemise põhjust, viisi, kuidas me kogume, käsitleme ja tagame kõigi esitatud isikuandmete kaitset, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised õigused teil on seoses oma isikuandmetega. Selles täpsustatakse ka vastutava vastutava töötleja, kellega teil on õigus oma õigusi kasutada, kontaktandmed, andmekaitseametnik ja Euroopa Andmekaitseinspektor.

Allpool on esitatud teave, mis on seotud Euroopa Komisjoni talituste töötlemistoiminguga „Teabe vastuvõtmine uudisteruumi kaudu“. 

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

Töötlemistoimingu eesmärk: vastutav töötleja kogub ja töötleb teie isikuandmeid, et saada meie uudiskirja või teadete kaudu teavet, mida olete taotlenud Euroopa Komisjoni (teenuste) valdkonna eri teemadel.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profiilianalüüsiks.

Millistel õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme?

Olete tellinud teabe Euroopa Komisjoni talituste (teenuste) valdkonna erinevate teemade kohta.
Töötleme teie isikuandmeid, sest olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks meie uudiskirja või teadete kaudu taotletud teabe saamiseks.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Selle töötlemistoimingu tegemiseks kogub vastutav töötleja järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • teie e-posti aadress; 
 • teadete sagedus ja 
 • huvipakkuvad teemad. 

Need isikuandmed on vajalikud, et tagada teenuse osutamine teile kui tellijale.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Vastutav töötleja säilitab teie isikuandmeid ainult viis aastat pärast viimast suhtlust komisjoni talitustega või seni, kuni taotlete oma isikuandmete kustutamist.

Kui olete loonud profiili Connect Newsroomi teenuste kasutamiseks, võite sellega seotud isikuandmeid igal ajal redigeerida. Samuti saate kustutada oma profiili ja oma profiiliga seotud isikuandmed. 

Võite kirjutada ka spetsiaalsesse postkasti CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu ja paluda, et teid ei registreeritaks meililisti või järgiksite saadud e-kirjas sisalduvat tellimusest loobumise linki. 

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ja kaitseme?

Kõiki elektroonilisi isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmehulgad jne) säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitsmiseks on komisjon võtnud mitmeid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad asjakohaseid meetmeid veebiturvalisuse, andmete kaotsimineku, andmete muutmise või volitamata juurdepääsuga tegelemiseks, võttes arvesse töötlemisest tulenevat ohtu ja töödeldavate isikuandmete laadi. Korralduslikud meetmed hõlmavad isikuandmetele juurdepääsu piiramist üksnes volitatud isikutele, kellel on selle töötlemise eesmärgil õigustatud vajadus teada.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Juurdepääs teie isikuandmetele antakse komisjoni töötajatele, kes vastutavad selle töötlemistoimingu tegemise eest, ja teistele komisjoni volitatud töötajatele teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Sellised töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Juhime tähelepanu sellele, et määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 lõike 13 kohaselt ei käsitata vastuvõtjatena avaliku sektori asutusi (nt kontrollikoda, Euroopa Kohus), kes võivad saada isikuandmeid konkreetse päringu raames kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega. Nende andmete edasine töötlemine kõnealuste ametiasutuste poolt peab olema kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

Andmeid, mida me kogume, ei anta kolmandatele osapooltele, välja arvatud ulatuses ja eesmärgil, mida võidakse seadusega nõuda.

Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada? 

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohaselt andmesubjektina eriõigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui Teie isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud. Kui see on asjakohane, on teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata oma isikuandmete töötlemist, esitada vastuväiteid töötlemisele ja õigus andmete ülekandmisele.

Olete andnud nõusoleku edastada oma isikuandmed vastutavale töötlejale käesoleva töötlemistoimingu jaoks. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale aadressil CNECT-D4@ec.europa.eu. Tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne, kui olete nõusoleku tagasi võtnud.

Võite kasutada oma õigusi, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud allpool rubriigis „Kontaktteave“.

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses ühe või mitme konkreetse töötlemistoiminguga, esitage palun nende kirjeldus (st nende registriviide, nagu on täpsustatud oma taotluse jaotises „Kust leida üksikasjalikumat teavet?“.

Kontaktandmed

 • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi, kui teil on märkusi, küsimusi või muresid või kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga aadressil CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komisjoni andmekaitseametnik

Seoses küsimustega, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 alusel, võite pöörduda andmekaitseametniku data-protection-officer@ec.europa.eu poole.

 • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Kust leida üksikasjalikumat teavet?

Komisjoni andmekaitseametnik avaldab registri kõigist isikuandmete töötlemise toimingutest, mida Euroopa Komisjon on dokumenteerinud ja millest teda on teavitatud. Registrile pääsete ligi järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbriga: DPR-EC-03928.

Mitmekeelsus

Veebilehed on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes.

Komisjoni keeleteadlased on tõlkinud iga poliitikavaldkonna sihtlehed. Muudel lehekülgedel kasutatakse komisjoni masintõlke teenust eTranslation(vteriteatist).