Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Juriidiline teave

Sellel saidil oleva teabe suhtes kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ja isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat haldab seda veebisaiti Euroopa Komisjoni nimel, et parandada üldsuse juurdepääsu teabele komisjoni algatuste ja Euroopa Liidu poliitika kohta üldiselt. Meie eesmärk on hoida seda teavet õigeaegselt ja täpselt. Kui meie tähelepanu juhitakse vigadele, püüame neid parandada. Komisjon ei võta siiski mingit vastutust ega vastutust sellel veebisaidil sisalduva teabe eest.

See teave on järgmine:

 • üksnes üldist laadi ja selle eesmärk ei ole käsitleda konkreetse isiku või üksuse konkreetseid asjaolusid.
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne või ajakohane
 • mõnikord on lingitud väliste veebisaitidega, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ja mille eest komisjon ei vastuta
 • mitte professionaalne ega õigusnõustamine (kui vajate spetsiifilist nõu, peaksite alati konsulteerima sobiva kvalifikatsiooniga spetsialistiga).

Pange tähele, et ei ole võimalik tagada, et veebis kättesaadavas dokumendis esitatakse täpselt ametlikult vastu võetud tekst. Ainult Euroopa Liidu Teataja (trükis või alates 1. juulist 2013 EUR-Lexi veebisaidilolev elektrooniline väljaanne) on autentne ja sellel on õiguslikud tagajärjed.

Meie eesmärk on minimeerida tehniliste vigade põhjustatud häireid. Kuid mõned meie saidil olevad andmed või andmed võivad olla loodud või struktureeritud failides või vormingutes, mis ei ole veatud, ja me ei saa garanteerida, et sellised probleemid meie teenust ei katkesta ega muul viisil mõjuta. Komisjon ei võta vastutust selliste probleemide eest, mis tekivad seoses käesoleva veebisaidi või sellega seotud väliste saitide kasutamisega.

Selle lahtiütlemise eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust, mis on vastuolus kohaldatavates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada komisjoni vastutust küsimustes, mida ei saa selle seaduse alusel välistada.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995–2023

Komisjoni taaskasutamispoliitikat rakendatakse komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusega komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt individuaalsetes autoriõiguse märgetes), on sellel veebisaidil ELi omandis olev sisu litsentseeritud Creative Commons Attribution 4.0 Internationali (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, tingimusel et antakse asjakohast krediiti ja näidatakse ära muudatused.

Teilt võidakse nõuda täiendavate õiguste kustutamist, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid eraisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. Selleks, et kasutada või reprodutseerida sisu, mis ei kuulu ELile, võib teil olla vaja taotleda luba otse õiguste omajatelt. Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu komisjoni taaskasutuspoliitika alla ega ole Teile litsentseeritud.

Juhised krediteerimiseks

Digitaalmeedia puhul tuleks krediiti anda järgmiselt:

 • töö pealkiri,
 • omistada tööd Euroopa Liidule,
 • tsitaat lähtetöö URL-i kohta digitaalse strateegia veebisaidi veebiaadressil, kus töö on avaldatud.

 Trükiste puhul tuleks krediiti anda järgmiselt:

 • töö pealkiri,
 • märkida autori(te) nimi (nimed),
 • omistada tööd Euroopa Liidule,
 • esitage avaldamisviited,
 • allikas on Euroopa Komisjon, Digitaalstrateegia digistrateegia.ec.europa.eu.

Pange tähele, et trükiste puhul piisab, kui lisada viide otse (ja ainult) väljaandele.

Isikuandmete kaitse põhimõtted biograafiate puhul

Töötlemistoiming: Elulood digitaalse strateegia veebisaidil

Andmekontroller: Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat; Sideüksus (CNECT.D.4)

Kirje viide: DPR-EC-04786

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme

Töötlemistoimingu eesmärk: Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat; Sideüksus (CNECT.D.4) võimaldab kommunikatsioonimeeskonna valitud isikutel avaldada oma elulugu digitaalse strateegia veebisaidil.

Biograafia kõige levinumad kasutusviisid on: blogipostituse autori, konverentsil kõneleja või komisjoni nõustava eksperdirühma liikme teabe avaldamine jne.

Millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme

Töötleme isikuandmeid seetõttu, et andsite oma selgesõnalise nõusoleku vastutavale töötlejale saadetud e-kirjaga ( määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt d).

Milliseid isikuandmeid me kogume ja edasi töötleme

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat; Sideüksus (CNECT.D.4) avaldab andmesubjekti esitatud isikuandmeid:

 • Nimi (isiklik ja perekond)
 • Portreefotograafia (valikuline)
 • Inimeste elulugu

Andmesubjekt saadab eespool nimetatud teabe veebisaidi toimetajatele, kes avaldavad selle veebilehel.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Elulood on osa veebisaidi avalikult kättesaadavast sisust ja jäävad sinna kogu selle veebisaidi eluea jooksul.

Toimetaja kustutab eluloo ühe nädala jooksul andmesubjekti taotlusel.

Kuidas me kaitseme ja kaitseme teie isikuandmeid

Kõiki isikuandmeid säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse

Elulugu on kättesaadav kõigile internetikasutajatele alates hetkest, mil see avaldatakse digitaalse strateegia veebisaidil.

Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohase andmesubjektina on teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat.

Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Võite kasutada oma õigusi, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa andmekaitseinspektori poole.

Kontaktinfo

Vastutav töötleja (CNECT-D4@ec.europa.eu) kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või märkuste, küsimuste või probleemide korral või esitada kaebusi seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega.

Komisjoni andmekaitseametnik (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) seoses küsimustega, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 alusel.

Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Privaatsusavaldus Newsroomi teavitustele

Kirje viide: DPR-EC-03928

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kohustub kaitsma Teie isikuandmeid ja austama Teie eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Käesolevas privaatsusavalduses selgitatakse teie isikuandmete töötlemise põhjust, seda, kuidas me kogume, käitleme ja tagame kõigi esitatud isikuandmete kaitset, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised õigused teil on seoses oma isikuandmetega. Selles täpsustatakse ka selle vastutava vastutava töötleja kontaktandmed, kellega saate oma õigusi kasutada, andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Allpool on esitatud teave, mis on seotud Euroopa Komisjoni talituste töötlemistoiminguga „Teabe saamise tellimuste haldamine Newsroomi kaudu“. 

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

Töötlemistoimingu eesmärk: vastutav töötleja kogub ja töötleb teie isikuandmeid, et saaksite meie uudiskirja või teatiste kaudu teavet, mida olete taotlenud Euroopa Komisjoni (teenuste) valdkonna eri teemade kohta.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profiilianalüüsiks.

Millistel õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme?

Olete tellinud teabe erinevate teemade kohta Euroopa Komisjoni (teenuste) valdkonnas. Me töötleme teie isikuandmeid, sest olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks meie uudiskirja või teadete kaudu soovitud teabe saamiseks.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Selle töötlemistoimingu tegemiseks kogub vastutav töötleja järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • teie e-posti aadress; 
 • teadete esitamise sagedus ja 
 • huvipakkuvad teemad. 

Need isikuandmed on vajalikud, et tagada teenuse osutamine teile kui tellijale.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Vastutav töötleja säilitab teie isikuandmeid ainult viis aastat pärast viimast suhtlust komisjoni talitustega või kuni te taotlete oma isikuandmete kustutamist.

Kui olete loonud profiili Connect Newsroomi teenuste kasutamiseks, võite nendega seotud isikuandmeid igal ajal muuta. Võite kustutada ka oma profiili ja oma profiiliga seotud isikuandmed. 

Samuti võite kirjutada spetsiaalsesse e- posti aadressile CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu ja paluda end meililistis tühistada või järgida saadud e-kirjas tellimuse tühistamise linki. 

Kuidas me kaitseme ja kaitseme teie isikuandmeid?

Kõiki elektroonilises vormis isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmehulgad jne) säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitsmiseks on komisjon võtnud mitmeid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad asjakohaseid meetmeid internetiturvalisuse, andmete kaotsimineku ohu, andmete muutmise või loata juurdepääsu käsitlemiseks, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat ohtu. Korralduslike meetmete hulka kuulub isikuandmetele juurdepääsu piiramine üksnes volitatud isikutega, kellel on õigustatud vajadus teada kõnealuse töötlemistoimingu jaoks.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad kõnealuse töötlemistoimingu tegemise eest, ja muud komisjoni volitatud töötajad vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Sellised töötajad peavad kinni seadusest ja vajaduse korral täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 13 kohaselt ei käsitata vastuvõtjatena avaliku sektori asutusi (nt kontrollikoda, Euroopa Liidu Kohus), kes võivad saada isikuandmeid konkreetse päringu raames kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega. Nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad neid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

Andmeid, mida me kogume, ei anta kolmandatele osapooltele, välja arvatud ulatuses ja eesmärgil, mida meilt võidakse seadusega nõuda.

Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada? 

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohaselt andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui teie isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud. Kui see on asjakohane, on teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata oma isikuandmete töötlemist, esitada vastuväiteid nende töötlemisele ja õigus andmete ülekandmisele.

Olete andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks vastutavale töötlejale käesolevaks töötlemistoiminguks. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat aadressil CNECT-D4@ec.europa.eu. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Võite kasutada oma õigusi, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud allpool rubriigis „Kontaktteave“.

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses ühe või mitme konkreetse töötlemistoiminguga, esitage palun nende kirjeldus (st nende registriviited, nagu on täpsustatud jaotises „Kust leida üksikasjalikumat teavet?“.

Kontaktinfo

 • Andmetöötleja

Kui soovite kasutada oma määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi, kui teil on märkusi, küsimusi või probleeme või soovite esitada kaebuse seoses oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga aadressil CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komisjoni andmekaitseametnik

Küsimuste puhul, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 alusel, võite pöörduda andmekaitseametniku poole data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida üksikasjalikumat teavet?

Komisjoni andmekaitseametnik (DPO) avaldab registri kõigi Euroopa Komisjoni poolt isikuandmete töötlemise toimingute kohta, mis on dokumenteeritud ja millest teda on teavitatud. Registrile pääsete juurde järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/dpo-register

See konkreetne töötlemistoiming on kantud andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise registri viitenumbriga: DPR-EC-03928.

Mitmekeelsus

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat on loomas mitmekeelset veebisaiti, et kasutajatel oleks juurdepääs teabele kõigis ELi ametlikes keeltes. 

Veebilehed on praegu kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes, välja arvatud iiri keeles. Iirlased võetakse kasutusele 2023. aasta kolmandaks kvartaliks.

Komisjoni keeleteadlased on tõlkinud sihtlehed iga poliitikavaldkonna kohta. Muudel lehekülgedel kasutatakse komisjoni masintõlketeenust eTranslation(vteriteadet).