Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laste jaoks parema interneti loomine

Lastele parema interneti loomise strateegiaga nähakse ette meetmed noorte mõjuvõimu suurendamiseks digimaailma uurimisel.

    Infograafik kõige sagedasematest ohtudest internetis: libauudised, kiusamine, privaatsus, seksimine, sisuga kokkupuude, peibutamine

Umbes üks kolmest internetikasutajast on laps ja need lapsed pääsevad internetti üha nooremas vanuses mitmesugustes seadmetes. Nad kulutavad üha rohkem aega internetis, sirvivad sotsiaalmeediat, mängivad online-mänge ja kasutavad mobiilirakendusi. See juhtub sageli ilma täiskasvanute järelevalveta.

Kuigi Internet pakub palju võimalusi õppimiseks, suhtlemiseks, loovuseks ja meelelahutuseks, avab see ka teatavad ohud haavatavatele kasutajatele, näiteks lastele.

Lapsed võivad internetis kokku puutuda kahjuliku sisu ja käitumisega, nagu küberkiusamine, seksuaalne ahistamine, pornograafia, vägivald või enesevigastamine. Selleks et vältida negatiivseid tagajärgi nende kognitiivsele, sotsiaalsele ja emotsionaalsele arengule, on vaja tõhusaid lahendusi.

Komisjon soovib tagada, et noortel oleks turvaline ja stimuleeriv keskkond võrgus, tegeledes samal ajal uute tehnoloogiatega ja veetes aega internetis. Uued tehnoloogiad, nagu tehisintellekt, suurem ühenduvus ning liit- ja virtuaalreaalsus, muudavad oluliselt viisi, kuidas lapsed ühiskonnas kaasavad ja suhtlevad.

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia pakub mitmeid täiendavaid meetmeid alates rahastamisest, koordineerimisest ja eneseregulatsioonist, et aidata luua turvalisemat veebikeskkonda. 

Komisjon kaasrahastab turvalisema interneti keskusi liikmesriikides (mida koordineerib Insafe), kusjuures portaal „Parem internet lastele“ on ressursside ja parimate tavade jagamise ühtne kontaktpunkt kogu Euroopas. Nende peamine ülesanne on suurendada teadlikkust ja edendada digitaalset kirjaoskust alaealiste, lapsevanemate ja õpetajate seas. Nad võitlevad ka laste seksuaalset kuritarvitamist kujutava veebimaterjali vastu oma vihjeliinide võrgustiku (INHOPE) kaudu.

Komisjon hõlbustab allianssi alaealiste paremaks kaitsmiseks internetis, mis on iseregulatsiooni algatus koos juhtivate IKT- ja meediaettevõtete, kodanikuühiskonna ja tööstusühendustega, mis võitlevad kahjuliku veebisisu ja -käitumise vastu.

Teadlikkuse suurendamine on võrguohutuse oluline element: igal aastal tähistame turvalisema interneti päeva, mis on ülemaailmne sündmus, mida tähistatakse umbes 170 riigis ja mis jõuab miljonite inimesteni üle kogu maailma ürituste ja erinevate tegevuste kaudu.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Digiõigused ja -põhimõtted: digiüleminek ELi kodanike jaoks

Komisjon tervitab parlamendi ja nõukoguga saavutatud kokkulepet digiõigusi ja -põhimõtteid käsitleva Euroopa deklaratsiooni suhtes. Jaanuaris esitatud deklaratsioonis esitatakse selge võrdlusalus inimkeskse digiülemineku kohta, mida EL edendab ja kaitseb nii kodus kui ka välismaal.

Seotud sisu

Üldpilt

Privaatsus ja turvalisus internetis

Ühised ELi eeskirjad tagavad eraelu puutumatuse kõrge taseme internetis. EL on pühendunud sellele, et tagada kodanike ja eelkõige laste turvalisus internetis.

Mine süvitsi

Turvalisema interneti päev

Turvalisema interneti päev edendab võrgutehnoloogia turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist laste ja noorte poolt kogu maailmas.

Laste turvalisema interneti eksperdirühm

Laste turvalisema interneti eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi liikmesriikide vahel, et tagada laste turvalisus interneti kasutamisel.

Turvalisema interneti keskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, vanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ja võitluses laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis.

Vaata lisaks

Digitaalne privaatsus

E-privaatsuse direktiiv ja isikuandmete kaitse üldmäärus aitavad tagada ELi kodanike digitaalse privaatsuse.