Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) parandab ELi telekommunikatsioonieeskirjade järjepidevust.

  satelliidipilt Euroopast öösel, tuledega

BERECi ülesanne on abistada komisjoni ja riikide reguleerivaid asutusi ELi telekommunikatsioonieeskirjade rakendamisel. Samuti annab see nõu Euroopa institutsioonidele ja täiendab riiklike ametiasutuste reguleerimisülesandeid Euroopa tasandil.

BERECi põhiülesanded

 • Osaleda konsultatsioonides ELi konsultatsioonimenetluse raames;
 • Jagada parimaid reguleerimistavasid, mis võivad aidata reguleerivatel asutustel rakendada telekommunikatsioonieeskirju;
 • Nõustada komisjoni, Euroopa Parlamenti ja nõukogu telekommunikatsioonipoliitika valdkonnas;
 • Abistada ELi institutsioone ja riikide reguleerivaid asutusi suhetes kolmandate isikutega;
 • Arvamuste esitamiseks:
  • ühtlustamist käsitlevate otsuste ja soovituste eelnõud vastavalt raamdirektiivi artiklile 19;
  • riikidevaheliste turgude kindlaksmääramist käsitlevate otsuste eelnõude kohta vastavalt raamdirektiivi artiklile 15;
  • eesmärk on tagada piiriüleste äriteenuste osutajate jaoks ühiste eeskirjade ja nõuete väljatöötamine.
 • Konsulteeritakse järgmiselt:
  • hädaabinumbrile 112 tõhusa juurdepääsuga seotud meetmete eelnõu;
  • meetmete eelnõud, mis on seotud numeratsiooniala 116 tõhusa rakendamisega;
  • asjaomaseid toote- ja teenuseturge käsitlevate soovituste eelnõude kohta kooskõlas raamdirektiivi artikliga 15.
 • Esitada arvamusi piiriüleste vaidluste kohta;
 • Jälgida elektroonilise side sektorit ja anda selle kohta aru ning avaldada iga-aastane aruanne selle sektori arengute kohta.

BEREC koosneb 27 riigi reguleeriva asutuse juhtidest ja teda abistab büroo Lätis Riias.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Seotud sisu

Üldpilt

ELi elektroonilise side seadustik

ELi elektroonilise side poliitika parandab konkurentsi, edendab innovatsiooni ja suurendab tarbijate õigusi Euroopa ühtsel turul.

Mine süvitsi