Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

    Küprose lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Küprosel

Küprose valitsus julgustab turgu investeerima ettevõtjasse Fibre to the Home (FTTH) ja 5G taristusse, pakkudes stiimuleid, mis on seotud õiguskindluse ja meetmetega. Need sammud edendavad koostööd elektroonilise side teenuste pakkujate vahel, edusammude hoolikat jälgimist ja nõudluse stimuleerimist e-valitsuse, e-tervise ja e-haridusteenuste kaudu. Avaliku sektori investeeringuid saab kasutada ainult valdkondades, kus turg ei arene, ja neid tuleks hoolikalt suunata, et need ei takistaks erainvesteeringuid. Küprose lairibaühenduse kava (2021–2025) kuulutati välja 2021. aasta novembris.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaalpoliitika ministeeriumi aseministeeriumi elektroonilise side osakond kuulutas 2021. aasta novembris välja Küprose lairibaühenduse kava aastateks 2021–2025. See on tegevuskava, mille eesmärk on tugevdada ja arendada uut taristut, tehnoloogiaid ja ühenduvusteenuseid. Kava sisaldab meetmeid seadusandlikul ja regulatiivsel tasandil, aga ka meetmeid, millega antakse praktilist toetust lairibataristu arendamiseks, ning seatakse järgmised ühenduvuse eesmärgid, mis tuleb saavutada 2025. aastaks:

  • Gigabitiühendus kõigile peamistele sotsiaal-majanduslikele teguritele,
  • Kõik (linna- või maapiirkonna) organiseeritud kogukondade ruumid, millel on juurdepääs internetiühendusele, mille allalaadimiskiirus on vähemalt 100 Mbit/s ja mida saab uuendada 1 Gbit/s;
  • 100 % elanikkonnast, kes elavad organiseeritud kogukondades (linna- või maapiirkonnad) ja kõigil peamistel maismaatransporditeedel katkematu 5G levialaga allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s;
  • 70 %-l leibkondadest on internetiühendus (kasutamine) allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s.

Teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaalpoliitika aseministeerium (DMRID) vastutab ka Küprose digistrateegia (2020–2025) rakendamise eest, et kiirendada digiüleminekut. 2020. aasta juunis vastu võetud strateegia peaks aitama kaasa majanduskasvule ja tootlikkusele ning selle eesmärk on i) saavutada avaliku sektori (e-valitsuse) digiüleminek; II) edendada erasektori digiüleminekut; III) hõlbustada kiiret võrguühendust; IV) edendada juurdepääsetavat ja kaasavat ühiskonda, millel on oskused riikliku digiülemineku omaks võtmiseks; ning v) edendada innovatsiooni kooskõlas riigi digitaalse küpsuse tasemega.

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

Küprose taaste- ja vastupidavuskava komponent 4.1 (53 miljonit eurot) hõlmab reforme ja investeeringuid, mille eesmärk on edendada ja hõlbustada VHCNi, sealhulgas 5G ja kiudoptilise side laialdast kasutuselevõttu. Reformid peaksid tuvastama ja kõrvaldama halduslikud kitsaskohad, hõlbustades VHCNi kiiret kasutuselevõttu ja eraettevõtjate investeeringuid. Investeeringutega toetatakse VHCNi rajamist piirkondades, kus puudub erahuvi, vähendades seeläbi lairibaühenduse kättesaadavuse territoriaalseid erinevusi. Kava sisaldab ka vautšerisüsteemi üksikisikutele, et julgustada nende hoonesisese kaabli ehitamist VHCNiga ühendamiseks. Lisaks peaks suure läbilaskevõimega interneti-allveelaevaühenduse paigaldamine Küprose ja Kreeka vahel veelgi parandama ühenduvust.

Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskavas kavatseb Küpros läbi vaadata olemasoleva riikliku raamistiku, et rakendada lubade andmise kiirmenetlusi ja suurendada teabe läbipaistvust.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Küprosel

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Kreeka keel

Kontaktinfo

BCO Cyprus (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaalpoliitika ministeeriumi asetäitja; Elektroonilise Side Osakond (edaspidi „The Department of Electronic Communications“) (ργειουργείο Σρευνας, Ααινοτομίας και καίς; Όμίμα Σλεκτρονικлν Επικοινлνιлν)

Aadress:  Elektroonilise side osakond, E902, Strovolos, Küpros Kontakt e-postiteel Telefon: + 357 22814875 veebisait

Elektroonilise side ja postimääruse voliniku büroo (edaspidi „OCECPR“)

Aadress: Ilioupoleos 12, Nicosia 1101, Küpros Kontakt e-postiteel Telefon: + 357 22693000 veebisait

Viimased uudised

Volinik Breton nõuab rohkem erainvesteeringuid ühenduvustaristusse

Eile Brüsselis toimunud ümarlaual arutas volinik Thierry Breton erainvestorite rühmaga erakapitali ligimeelitamise otsustavaid probleeme tänapäeva digitaristu ümberkujundamiseks.

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete on arendada sideinfrastruktuuri, mille eesmärk on gigabiti lairibaühendus kogu riigis.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondadesse ning 5G leviala kõikidesse suurtesse linnapiirkondadesse.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.