Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

    Küprose lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Küprosel

Küprose valitsus julgustab turgu investeerima kodukasutajale mõeldud kiudoptilise kaabli (FTTH) ja 5G taristusse, pakkudes õiguskindluse ja meetmetega seotud stiimuleid. Nende meetmetega edendatakse koostööd elektroonilise side teenuste osutajate vahel, jälgitakse tähelepanelikult edusamme ja stimuleeritakse nõudlust e-valitsuse, e-tervise ja e-hariduse teenuste suurendamise kaudu. Avaliku sektori investeeringuid saab kasutada ainult valdkondades, kus turg ei arene, ning neid tuleks hoolikalt suunata, et need ei heidutaks erainvesteeringuid. Küprose lairibaühenduse kava aastateks 2021–2025 kuulutati välja 2021. aasta novembris.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Teadusuuringute, innovatsiooni ja digipoliitika aseministeeriumi elektroonilise side osakond kuulutas 2021. aasta novembris välja Küprose lairibaühenduse kava aastateks 2021–2025. See on tegevuskava, mille eesmärk on tugevdada ja arendada uut taristut, tehnoloogiat ja ühenduvusteenuseid. Kava sisaldab sekkumisi seadusandlikul ja regulatiivsel tasandil, aga ka meetmeid lairibataristu arendamise praktiliseks toetamiseks, ning selles seatakse järgmised ühenduvuse eesmärgid, mis tuleb saavutada 2025. aastaks:

  • gigabitiühenduvus kõigile peamistele sotsiaal-majanduslikele keskustele;
  • kõik ruumid organiseeritud kogukondades (linnas või maal), et saada juurdepääs internetiühendusele allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s, mida saab suurendada kiiruseni 1 Gbit/s;
  • 100 % organiseeritud kogukondades (linna- või maapiirkonnad) elavast elanikkonnast ja kõigil peamistel maismaatranspordi marsruutidel peab olema katkematu 5G leviala allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s;
  • 70%-l leibkondadest on internetiühendus allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s.

Teadusuuringute, innovatsiooni ja digipoliitika aseministeerium (DMRID) vastutab ka Küprose digistrateegia 2020–2025 rakendamise eest, et kiirendada Küprose digiüleminekut. 2020. aasta juunis vastu võetud strateegia eesmärk on aidata kaasa majanduskasvule ja tootlikkusele ning selle eesmärk on i) saavutada avaliku sektori digiüleminek (e-valitsus); ii) edendada erasektori digiüleminekut; iii) hõlbustada kiiret võrguühendust; iv) edendada juurdepääsetavat ja kaasavat ühiskonda, millel on oskused võtta omaks riiklik digiüleminek; ning v) edendada innovatsiooni kooskõlas riigi digitaalse küpsuse tasemega.

Lairibaühenduse arendamise põhimeetmed

Küprose taaste- ja vastupidavuskava komponent 4.1 (53 miljonit eurot) hõlmab reforme ja investeeringuid, mille eesmärk on edendada ja hõlbustada väga suure läbilaskevõimega võrkude, sealhulgas 5G ja kiudoptiliste võrkude laialdast kasutuselevõttu. Reformidega tehakse eeldatavasti kindlaks ja kõrvaldatakse halduslikud kitsaskohad, hõlbustades väga suure läbilaskevõimega võrkude kiiret kasutuselevõttu ja eraettevõtjate investeeringuid. Investeeringud toetavad väga suure läbilaskevõimega võrkude rajamist piirkondades, kus puudub erahuvi, vähendades seega lairibaühenduse kättesaadavuse territoriaalseid erinevusi. Kava sisaldab ka üksikisikutele mõeldud vautšerite süsteemi, et soodustada nende hoonesiseste kaablite ehitamist väga suure läbilaskevõimega võrguga ühendamiseks. Lisaks peaks ühenduvust veelgi parandama suure läbilaskevõimega allveelaevaühenduse rajamine Küprose ja Kreeka vahel.

Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskavas kavatseb Küpros vaadata läbi olemasoleva riikliku raamistiku, et rakendada lubade andmise kiirmenetlusi ja suurendada teabe läbipaistvust.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Küprosel

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

kreeka

Kontaktandmed

BCO Cyprus (riiklik lairibaühenduse pädev asutus): teadusuuringute, innovatsiooni ja digipoliitika aseministeerium; Elektroonilise side osakond (Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και ψηφιακής Πολιτικής; Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)

Aadress:  Elektroonilise side osakond, E902, Strovolos, Küpros
Kontakt e-postiteel
Telefon: +357 22814875
Veebileht

Elektroonilise side ja posti reguleerimise voliniku büroo (ΓΕΡΗΕΤ/OCECPR)

Aadress: Ilioupoleos 12, Nicosia 1101, Küpros
Kontakt e-postiteel
Telefon: +357 22693000
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.