Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

    Eesti lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Eestis

Eesti digitaalarengu tegevuskava 2030 keskendub digitaalsete avalike teenuste arendamisele, küberturvalisusele ja ühenduvuse parandamisele kogu riigis.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Eesti digitaalarengu tegevuskava aastani 2030 võeti vastu 7. oktoobril 2021. Strateegia on kooskõlas gigabitiühiskonna ühenduvuseesmärkidega. Strateegia üldeesmärk on saavutada 2030. aastaks kiired, usaldusväärsed ja taskukohased elektroonilise side ühendused riigis, olenemata asukohast. Visiooni elluviimiseks on seatud kolm konkreetset eesmärki:

  • digivalitsus ehk digilahenduste kasutamine avalikus sektoris;
  • elektrooniline side, st ühenduvus, ja
  • riiklik küberjulgeolek.

Aastaks 2030 peaksid Eestis olema asukohast sõltumata kättesaadavad ülikiired, usaldusväärsed ja taskukohased telekommunikatsiooniühendused, mis võimaldavad luua ja kasutada innovaatilisi teenuseid. Kõigil peaks olema juurdepääs vähemalt 100 Mbit/s ühendustele, mida saab suurendada kuni 1 Gbit/s. Valitsus toetab väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrkude arendamist maapiirkondades, kus telekommunikatsiooniettevõtted ei investeeri konkurentsitingimustel.

Toetust antakse ka a) põhitaristu rajamiseks Eesti peamistesse transpordikoridoridesse, et tagada katkematu 5G leviala, b) valitud elu- ja äripiirkondade turvaliseks katmiseks 5G-ga ning c) vajalikeks ettevalmistusteks 6G kasutuselevõtuks, kui asjaomane tehnoloogia turule jõuab.

Oma 5G tegevuskavaga soovib Eesti saavutada 5G ühenduvuse suuremates linnades 2023. aastaks ja transpordikoridorides 2025. aastaks. Ministeeriumi tasandil on loodud spetsiaalne 5G töörühm. Käimas on töö ärikasutuse hindamiseks ja 5G kasutuselevõtu rahastamismudeli leidmiseks. Ametiasutused on võtnud ka kohustuse teha Läti ja Leeduga Via Baltica projekti raames koostööd 5G-koridoride valdkonnas. Balti riigid soovivad kaardistada koridori kõrval asuva elektroonilise side infrastruktuuri ja teha kindlaks infrastruktuuri puudujäägid.

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed ja rahastamisvahendid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on välja töötanud lairibateenuste kättesaadavuse keskse kaardistamisvahendi (Communications Coverage Application). See on interaktiivne portaal, kust kasutajad saavad teavet lairibateenuste kättesaadavuse kohta Eestis.

Eesti taaste- ja vastupidavuskavas on digipöördele ette nähtud 208 miljonit eurot (24 %). Eeldatavasti kulutatakse kogu summa digikümnendi eesmärkide saavutamiseks tehtavatele jõupingutustele. Märkimisväärsed digiinvesteeringud hõlmavad 93 miljonit eurot valitsuse digiteenuste ajakohastamiseks uusima tehnoloogia abil, 58 miljonit eurot 230 VKE toetamiseks digiüleminekul ja 24 miljonit eurot väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtuks maapiirkondades.

Lisaks on ERFist eraldatud 45 miljonit eurot väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamiseks maapiirkondades aastatel 2023–2027, et toetada väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamist maapiirkondades.

EstWini projekt

2009. aastal asutasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA), et viia ellu EstWini projekt ning anda kõigile elumajadele, ettevõtetele ja ametiasutustele võimalus liituda järgmise põlvkonna lairibavõrguga ülekandekiirusega kuni 100 Mbit/s. Nende investeeringute eesmärk on stimuleerida viimase kilomeetri ühenduste täiendavat kasutuselevõttu kommertstelekommunikatsioonioperaatorite poolt. Projektiga võeti kasutusele ligikaudu 7000 km kiudoptilisi tagasiühenduse võrke maapiirkondades ja vähem kui 10 000 elanikuga asulates, kus optilised võrgud varem puudusid ja kus operaatoritel ei olnud varem kavas neid paigaldada. EstWini rahastatakse muu hulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESIF). Võrgustiku rakendatud ja kavandatud osad on visualiseeritud veebipõhisel kaardil. EstWini projekt läheneb lõpule, tagasiühenduse võrk on peaaegu valmis ja ainult väike osa Kagu-Eestist on veel katmata.

Andmed lairibaühenduse arengu ja tehnoloogiate kohta Eestis

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

eesti

Kontaktandmed

BCO Estonia (riiklik lairibaühenduse pädevuse büroo): Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Aadress: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Eesti
Kontakt e-postiteel
Telefon: +372 639 76 81
Veebileht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Aadress: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Eesti
Kontakt e-postiteel
Telefon: +372 667 2000
Veebileht

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Aadress: Harju 6, 10130 Tallinn, Eesti
Kontakt e-postiteel
Telefon: +372 6310555
Veebileht

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Aadress: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Eesti
Kontakt e-postiteel
Telefon: + 372 6177 145
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.