Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

  Saksamaa lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Saksamaal

Föderaalvalitsus on 2017. aasta suvel käivitatud Saksamaa 5G-strateegiaga välja töötanud tegevusraamistiku, et toetada võrgu laiendamist ja 5G-rakenduste väljatöötamist varases etapis. 2019. aasta novembris kiitis Saksamaa valitsus heaks mobiilsidestrateegia. Strateegia eesmärk on tagada üleriigiline mobiilside- ja andmesideteenuste pakkumine.

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus seati üheks prioriteediks digitaristu, mille eesmärk on tagada 2025. aastaks üleriigiline FTTH- ja 5G-võrkude pakkumine. Saksamaa föderaalse digistrateegia ja 2022. aasta gigabitistrateegia eesmärk on tarnida 2030. aastaks kõigis piirkondades üleriigiliselt kiudoptilisi ja uusimaid mobiilsidetehnoloogiaid.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus on digitaristu üks riiklikest prioriteetidest. Eesmärk on üleriigiline FTTH ja 5G pakkumine. Esikohal on kaubanduslik laienemine. Prioriteediks seatakse investeeringud kohtadesse, kus järelejõudmise vajadus on kõige suurem, eelkõige nn valgetesse piirkondadesse. Aluspõhimõteteks on avatud juurdepääs õiglastel tingimustel ja võrgu neutraalsus. Vajaduse korral algatatakse rahastamine vautšerite abil.

2022. aasta juulis avaldatud gigabitistrateegia üldeesmärk on tagada 2030. aastaks üleriigiline energia- ja ressursitõhus varustamine FTTH ja uusimate mobiilsidetehnoloogiatega kõigis piirkondades, kus inimesed elavad, töötavad ja reisivad – isegi maapiirkondades. Kavandatakse suuremaid stiimuleid iseseisvaks laienemiseks ja paremaid raamtingimusi toetustele. Esimese sammuna on 2025. aasta lõpuks kavas suurendada kiudoptiliste ühenduste pakkumist 50 %-le kõigist kodumajapidamistest ja ettevõtetest. mobiilside puhul katkematud traadita kõne- ja andmesideteenused kõigile lõppkasutajatele kogu riigis 2026. aastaks.

2022. aasta augustis käivitatud Saksamaa föderaalse digistrateegia eesmärk on tagada 2030. aastaks üleriigiline kaetus kiudoptiliste ühendustega, digiüleminek tänapäevase ja kaasava riigi haldusteenustes ning äri- ja teadusinnovatsioon kõigi inimeste hüvanguks. Strateegias nähakse ette, et 2025. aastaks on pooltel kõigist kodumajapidamistest ja ettevõtetest kiudoptiline ühendus.

Lairibaühenduse arendamise põhimeetmed

 • Telekommunikationsgesetzi (TKG) muudeti 2021. aasta detsembris ja sellega kehtestati kõigi kodanike õigus kõnesideteenuste ja internetiühenduse teenuste kättesaadavusele.
 • Lairibaühenduse kaardistamine: keskse teabepunktina näitab lairibaühenduse atlas lairibaühenduse levikut ja kättesaadavust. Lisaks on Bundesnetzagentur käivitanud üleriigilise taristuatlase, et hõlbustada koostoime kasutamist taristu kasutuselevõtul. Atlas sisaldab ettevõtete ja asutuste taristu ruumiandmeid, näiteks geoandmeid kiudoptiliste liinide, tühjade kaablikanalite, raadiomastide ja -mastide ning raadiojaamade kohta.
 • Oma mobiilsidestrateegiaga on föderaalvalitsus teatanud suurtest plaanidest parandada oma mobiilside leviala. Föderaalvalitsus teeb koostööd riikide ja omavalitsustega, et rakendada mitmesuguseid meetmeid. See hõlmab järgmist:
  • tegeliku tarneolukorra läbipaistvuse loomine ja mobiilsidevõrgu laiendamise jälgimine;
  • selliste infrastruktuuride ja kinnistute kindlaksmääramine, mida föderaalvalitsus võib mastide ehitamiseks pakkuda;
  • 1,1 miljardi euro eraldamine kuni 5000 elektrita piirkonna arendamiseks;
  • kohalike omavalitsuste vabastamine toetusprogrammi rakendamisest, et tagada tõhus ja kulutõhus laienemine;
  • mobiilsidevõrgu laiendamise kiirenduspotentsiaali kindlakstegemine koostöös riikide ja omavalitsustega.
 • Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskavas viitab Saksamaa mobiilsidetehnoloogia ja selle kasutuselevõtu strateegiate keskkonnamõju hindamisele, üleriigilisele elektromagnetväljade mõõtmise kampaaniale ja uuele avaliku sektori ettevõttele MIG, mis toetab juurdepääsu füüsilisele taristule.
 • Gigabitistrateegias nähakse ette meetmed, millega lihtsustatakse, kiirendatakse ja digiteeritakse lubade andmist, tugevdatakse alternatiivsete kasutuselevõtumeetodite kasutamist, suurendatakse läbipaistvust ja parandatakse õigusraamistikku.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Saksamaa liidumaad toetavad lairibaühenduse arendamist mitmete meetmete ja rahaliste vahenditega. Mõned praegused meetmed on järgmised:

 • Föderaalne rahastamisprogramm (Förderprogramm zum Breitbandausbau): selle programmiga toetatakse võrgu laiendamist, et pakkuda kiireid lairibavõrke alateenindatud piirkondades. Föderaalriigi toetus võimaldab üleriigiliselt laiendada vähemalt 1 Gbps ühendusi piirkondades, mis olid varem alateenindatud. Föderaalse rahastamise maksimaalne summa projekti kohta on 30 miljonit eurot.
 • Kombineerimine teiste rahastamisprogrammidega, nt liidumaade programmidega, on võimalik ja seda võib lisada ülejäänud kaasrahastamise katmiseks. Ülevaade eri liidumaade (Bundesländer) käimasolevatest ja lõpuleviidud rahastamisprotsessidest on kättesaadav aadressil Breitband-Ausschreibungen.

Muud finantsmeetmed:

 • Saksamaa valitsusele kuuluv arengupank KfW pakub kohalikele omavalitsustele 208 Islandi krooni suurust laenu, et toetada investeeringuid taristusse, sealhulgas lairibataristusse. Kuigi laenu ülemmäär on 150 miljonit eurot aastas, võib seda kombineerida avaliku sektori rahaliste vahenditega.
 • Landwirtschaftliche Rentenbank pakub ka laene, et toetada projekte, mille eesmärk on luua või parandada sidetaristut, sealhulgas lairibavõrke maapiirkondades.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Saksamaal

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

saksa

Kontaktandmed

BCO Germany (riiklik lairibaühenduse pädev asutus): Föderaalne gigabitibüroo (Gigabitbüro des Bundes)

Aadress: Kapelle Ufer 4, 10117 Berliin, Saksamaa
Kontakt e-postiteel
Telefon: +49 (0)175 290 2184
Veebileht

Föderaalne digitaal- ja transpordiministeerium (Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

Aadress: Invalidenstraße 44, 10115 Berliin, Saksamaa
Kontakt e-postiteel
Telefon: +49 3018 300 0
Veebileht

Föderaalne majandus- ja kliimameetmete ministeerium (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Aadress: Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berliin, Saksamaa
Kontakt e-postiteel
Telefon: +49 (0)30- 18 615 0
Veebileht

Föderaalne elektri-, gaasi-, telekommunikatsiooni-, posti- ja raudteevõrgu amet (Bundesnetzagentur)

Aadress: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Saksamaa
Kontakt e-postiteel
Telefon: +49 228 14-0
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.