Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

  Saksamaa lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Saksamaal

Föderaalvalitsus on välja töötanud raamistiku 5G strateegiaga Saksamaa jaoks, mis käivitati 2017. aasta suvel, et toetada võrgu laiendamist ja 5G rakenduste arendamist varases etapis. 2019. aasta novembris kiitis Saksamaa valitsus heaks mobiilsidestrateegia. Strateegia eesmärk on tagada üleriigiline mobiilikõne- ja andmesideteenuste pakkumine.

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus seati digitaristu üheks prioriteediks eesmärgiga pakkuda 2025. aastaks üleriigilisi FTTH- ja 5G-võrke. Saksamaa föderaalse digitaalstrateegia ja gigabitistrateegia 2022. aasta eesmärk on pakkuda 2030. aastaks kõigis valdkondades üleriigilist kiudoptilist ja uusimat mobiilsidetehnoloogiat.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonikokkuleppe kohaselt on digitaristu üks riiklikke prioriteete. Eesmärgiks on üleriigiline pakkumine FTTH ja 5G. Kaubanduslik laienemine on prioriteet. Prioriteediks on investeeringud kohtadesse, kus vajadus järele jõuda on kõige suurem, eriti valgetes piirkondades. Avatud juurdepääs õiglastel tingimustel ja võrgu neutraalsus on aluspõhimõtted. Vajaduse korral algatatakse rahastamine vautšerite abil.

2022. aasta juulis avaldatud gigabitistrateegia üldeesmärk on tagada 2030. aastaks üleriigiline, energia- ja ressursitõhus varustamine FTTH ja uusimate mobiilsidetehnoloogiatega kõigis valdkondades, kus inimesed elavad, töötavad ja reisivad – isegi maapiirkondades. Kavandatakse suuremaid stiimuleid iseseisvaks laienemiseks ja toetuste jaoks paremaid raamtingimusi. Esimese sammuna kavandatakse 2025. aasta lõpuks suurendada kiudoptiliste ühenduste pakkumist 50 %-le kõigist majapidamistest ja ettevõtetest. Mobiilside puhul katkematud traadita kõne- ja andmesideteenused kõigile lõppkasutajatele üle kogu riigi 2026. aastaks.

2022. aasta augustis käivitatud Saksamaa föderaalse digitaalstrateegia eesmärk on tagada 2030. aastaks üleriigiline katvus kiudoptiliste ühendustega, haldusteenuste digiteerimine kaasaegse ja kaasava riigi jaoks ning äri- ja teadusuuringute uuendused kõigi inimeste hüvanguks. Strateegias nähakse ette, et 2025. aastaks on pooltel kodumajapidamistel ja ettevõtetel kiudoptiline ühendus.

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

 • Telekommunikationsgesetzi (TKG) muudeti 2021. aasta detsembris ja sellega kehtestati kõigi kodanike õigus kõnesideteenuste ja internetiühenduse teenuste kättesaadavusele.
 • Lairibaühenduse kaardistamine: keskse teabepunktina näitab lairibaatlas lairibaühenduse levikut ja kättesaadavust. Lisaks on Bundesnetzagentur käivitanud üleriigilise infrastruktuuri atlase, et hõlbustada koostoime kasutamist infrastruktuuri kasutuselevõtul. Atlas sisaldab ruumiandmeid ettevõtete ja institutsioonide infrastruktuuri kohta, näiteks geoandmeid kiudoptiliste liinide, tühjade kaablikanalite, raadiotornide ja mastide ning raadiojaamade kohta.
 • Oma mobiilside strateegiaga on föderaalvalitsus teatanud suurtest plaanidest parandada oma mobiilside leviala. Föderaalvalitsus teeb koostööd riikide ja omavalitsustega, et rakendada erinevaid meetmeid. See hõlmab järgmist:
  • läbipaistvuse loomine seoses tegeliku tarneolukorraga ning mobiilsidevõrgu laiendamise järelevalve;
  • selliste infrastruktuuride ja kinnistute kindlaksmääramine, mida föderaalvalitsus võib mastide ehitamiseks ette näha;
  • 1,1 miljardi euro eraldamine kuni 5000 mootorita piirkonna arendamiseks;
  • kohalike omavalitsuste vabastamine toetusprogrammi rakendamisest, et tagada tõhus ja kulutõhus laienemine;
  • koostöös riikide ja omavalitsustega mobiilsidevõrgu laiendamise kiirendamisvõimaluste väljaselgitamine.
 • Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskavas viitab Saksamaa mobiilsidevõrkude tehnoloogiate hindamisele ja nende keskkonnamõju hindamisele, üleriigilisele elektromagnetväljade mõõtmise kampaaniale ja uuele avaliku sektori ettevõttele MIG, mis toetab juurdepääsu füüsilisele taristule.
 • Gigabitistrateegias nähakse ette meetmed, mis lihtsustavad, kiirendavad ja digiteerivad lubade andmist, tugevdavad alternatiivsete kasutuselevõtumeetodite kasutamist, tagavad suurema läbipaistvuse ja parema õigusraamistiku.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Saksamaa liidumaad toetavad lairibaühenduse arendamist mitmete meetmete ja rahaliste vahenditega. Mõned praegused meetmed on järgmised:

 • Föderaalne rahastamisprogramm (Förderprogramm zum Breitbandausbau): see programm toetab võrgu laiendamist, et pakkuda kiireid lairibavõrke alateenindatud piirkondades. Föderaalriigi toetus võimaldab laiendada vähemalt 1 Gbit/s ühendusi üleriigilistele aladele, mis olid varem alakasutatud. Föderaalse rahastamise maksimumsumma projekti kohta on 30 miljonit eurot.
 • Kombineerimine teiste, nt liidumaade rahastamisprogrammidega on võimalik ja seda saab lisada ülejäänud kaasrahastamise katmiseks. Ülevaade käimasolevatest ja lõpetatud rahastamisprotsessidest erinevates liidumaades (Bundesländer) on kättesaadav aadressil Breitband-Ausschreibungen.

Muud finantsmeetmed:

 • Saksamaa valitsusele kuuluv arengupank KfW pakub omavalitsustele laenu 208 IKK, et toetada investeeringuid taristusse, sealhulgas lairibataristusse. Kuigi laenu ülemmäär on 150 miljonit eurot aastas, võib seda kombineerida riiklikest vahenditest eraldatavate rahaliste vahenditega.
 • Landwirtschaftliche Rentenbank pakub ka laene, et toetada projekte, mille eesmärk on luua või parandada sideinfrastruktuuri, sealhulgas lairibavõrke maapiirkondades.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Saksamaal

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Saksa keel

Kontaktinfo

BCO Saksamaa (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Föderaalne gigabitibüroo (Gigabitbüro des Bundes)

Aadress: Kapelle Ufer 4, 10117 Berliin, Saksamaa Kontakt e-postiteel Telefon: + 49 (0)175 290 2184 Veebileht

Digitaal- ja transpordiministeerium (Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

Aadress: Invalidenstraße 44, 10115 Berliin, Saksamaa Kontakt e-postiteel Telefon: + 49 3018 300 0 Veebileht

Majandus- ja kliimameetmete föderaalne ministeerium (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Aadress: Scharnhorststr. 34–37, 10115 Berliin, Saksamaa Kontakt e-postiteel Telefon: + 49 (0)30–18 615 0 Veebileht

Föderaalne elektri-, gaasi-, telekommunikatsiooni-, posti- ja raudteeamet (Bundesnetzagentur)

Aadress: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Saksamaa Kontakt e-postiteel Telefon: + 49 228 14–0 veebisaiti

Viimased uudised

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Lairibaühenduse kättesaadavus Euroopas 2022

2022. aasta lairibaühenduse katvuse uuringus jälgitakse liikmesriikide edusamme digikümnendi poliitikaprogrammis seatud eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Gigabitiühenduvus kõigile 2030. aastaks“ ja „vähemalt 5G kõigis asustatud piirkondades“.

NEWS ARTICLE |
Kandideerige 2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindadega tõstetakse esile projekte, mis viivad meid Euroopa digikümnendini. Gigabitiühenduvusele ja 5G-teenustele juurdepääsu pakkuvatel projektidel on viimane võimalus taotleda auhinda 15. septembriks.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.