Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Iirimaal

Iirimaa riikliku lairibaühenduse kava eesmärk on pakkuda 2026. aastaks igale kodule ja ettevõttele juurdepääsu kiirele lairibaühendusele koos teenuseosutajate valikuga. Valitsus allkirjastas riikliku lairibaühenduse kava rakendamise lepingu 2019. aasta novembris. Töövõtja National Broadband Ireland ehitab peamiselt kiudoptilise võrgu, mis katab Iirimaal 540 000 hoonet.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse levialaga seotud peamised eesmärgid

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas, mida ajakohastati 2023. aastal, on seatud eesmärgid 2026. aastaks. Selle peamised eesmärgid on aidata kaasa jätkusuutlikule makromajanduslikule kasvule ja konkurentsivõimele.

2019. aasta novembris allkirjastas valitsus riikliku lairibaühenduse kava rakendamise lepingu. Töövõtja National Broadband Ireland ehitab peamiselt kiudoptilise võrgu, mis katab Iirimaal 540 000 hoonet ja mille minimaalne allalaadimiskiirus on 150 Mbit/s. Ligikaudu 146 000 kilomeetrit kiudaineid katab 96% Iirimaa maismaast. NBIst saab hulgimüüja, kes pakub passiivseid ja aktiivseid hulgimüügitooteid kõigile jae- ja hulgimüügiteenuste osutajatele, kes soovivad piirkonnas teenuseid osutada. Teenuseid pakutakse mittediskrimineerivalt kõigile lairibaühenduse jaeteenuse pakkujatele alates suurimast kuni väikseimani.

Valitsuse eesmärgid seoses digitaalse ühenduvusega on sätestatud ka 2022. aastal avaldatud riiklikus digistrateegias „Harnessing Digital – The Digital Ireland Framework“. Strateegia eesmärk on juhtida digiüleminekut kogu Iirimaa majanduses ja ühiskonnas. Eesmärk on teha ühendus kõigile kättesaadavaks, sealhulgas riikliku lairibaühenduse kava, kaugtöökeskuste ja lairibaühenduse ühenduspunktide kaudu, eesmärgiga hõlmata hiljemalt 2028. aastaks kõik Iirimaa kodumajapidamised ja ettevõtjad gigabitivõrguga ning hiljemalt 2030. aastaks kõik asustatud piirkonnad 5G-võrguga.

Lairibaühenduse levialaga seotud põhimeetmed

  • Lairibaühenduse kaardistamine: Iirimaa valitsus on loonud interaktiivse kiire lairibaühenduse kaardi. Kaardistamisvahend annab ülevaate operaatorite hõlmatud piirkondadest ja piirkondadest, mille suhtes kohaldatakse riikliku lairibaühenduse kava riiklikku sekkumist. Kaarti ajakohastatakse kord kvartalis, et kajastada ruumide liikumist valgest halliks.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Riikliku lairibaühenduse kava vormis toimuva riikliku sekkumise eesmärk on ühendada kõik kogukonnad, kuna kommertsoperaatorid on teinud selgeks, et on riigi osi, kus nad ei tee kiireid lairibateenuseid kaubanduslikult kättesaadavaks. Sekkumise eesmärk on pakkuda kiiret lairibaühendust kõigile riigi hoonetele, kus puudub olemasolev või kavandatav kiire lairibavõrk. Tegemist on keeruka ja ambitsioonika riikliku taristuprojektiga, mille eesmärk on ehitada, käitada ja hooldada kiiret lairibavõrku 25-aastase lepingu alusel.

Taaste- ja vastupidavuskava: ühenduvusele eraldatakse 19 miljonit eurot. Ühenduvusmeede aitab haldusasutustel saada 5G-tehnoloogiast maksimaalset kasu. Investeering seisneb kiire selgrooga madala latentsusajaga platvormi ehitamises, kasutades kiirema reageerimise võimaldamiseks servaarvutussõlmi.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Iirimaal

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

Kontaktandmed

BCO Ireland (riiklik lairibaühenduse pädevuse amet):
Keskkonna-, kliima- ja kommunikatsiooniministeerium

Aadress: 29-31 Adelaide Road, Dublin, D02 X285, Iirimaa
Kontakt e-postiteel
Telefon: +353 1 6782337
Veebisait

Kommunikatsioonikomisjoni määrus

Aadress: 1 Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, D01 E4X0, Iirimaa
Kontakt e-postiteel
Telefon: + 353 1 804 9600
Veebisait

Viimased uudised

ELi piirkondade nädal: Digilõhe ületamine, toetades arukate ja kestlike piirkondade digitaristut

Piirkondade aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu teemal käsitletakse seminaril digitaalse lõhe kriitilist küsimust, uurides selle mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja üldisele majanduskasvule Euroopa Liidus.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.