Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

    Iirimaa Vabariigi lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arendamisest Iirimaal

Iirimaa riikliku lairibaühenduse kava (NBP) eesmärk on pakkuda 2026. aastaks igale kodule ja ettevõttele juurdepääsu kiirele lairibaühendusele koos teenusepakkujatega. Valitsus allkirjastas riikliku lairibaühenduse kava rakendamise lepingu 2019. aasta novembris. Töövõtja National Broadband Ireland ehitab Iirimaal peamiselt kiudoptilise võrgu, mis katab 540 000 hoonet.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse katvuse peamised eesmärgid

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas, mida ajakohastati 2021. aastal, on seatud eesmärgid 2026. aastaks. Selle põhieesmärk on aidata kaasa püsivale makromajanduslikule kasvule ja konkurentsivõimele.

2019. aasta novembris allkirjastas valitsus riikliku lairibaühenduse kava rakendamise lepingu. Töövõtja National Broadband Ireland ehitab peamiselt kiudoptilise võrgu, mis katab Iirimaal 540 000 ruumi minimaalse allalaadimiskiirusega 150 Mbit/s. Umbes 146 000 kilomeetrit kiudu katab 96 % Iirimaa maismaamassist. NBI on hulgimüüja, kes pakub passiivseid ja aktiivseid hulgimüügitooteid kõigile jae- ja hulgimüügiteenuste osutajatele, kes soovivad piirkonnas teenuseid osutada. Teenuseid pakutakse mittediskrimineerival viisil kõigile lairibaühenduse jaeteenuste pakkujatele alates suurimatest kuni väikseimateni.

Lairibaühenduse katvuse põhimeetmed

  • Lairibaühenduse kaardistamine: Iiri valitsus on loonud interaktiivse kiirlairibakaardi. Kaardistamisvahend annab ülevaate operaatorite ja riikliku lairibaühenduse kava riikliku sekkumisega hõlmatud aladest. Kaarti ajakohastatakse kord kvartalis, et kajastada ruumide liikumist valgest hallini.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Riikliku lairibaühenduse kava vormis riikliku sekkumise eesmärk on ühendada kõik kogukonnad, kuna kommertsoperaatorid on teinud selgeks, et on riigi osi, kus nad ei tee kiireid lairibateenuseid kaubanduslikult kättesaadavaks. Sekkumise eesmärk on pakkuda kiiret lairibaühendust igas riigis asuvas hoones, kus puudub olemasolev või kavandatav kiire lairibavõrk. Tegemist on keeruka ja ambitsioonika riikliku taristuprojektiga, mille eesmärk on ehitada, käitada ja hooldada kiiret lairibavõrku 25-aastase lepingu jooksul.

Taaste- ja vastupidavuskava: ühenduvusele eraldatakse 19 miljonit eurot. Ühenduvusmeede aitab haldusasutustel maksimeerida 5G-tehnoloogiast saadavat kasu. Investeering seisneb madala latentsusajaga platvormi ehitamises, millel on kiire selgroog, kasutades servarvutussõlme, mis võimaldab kiiremat reageerimist.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Iirimaal

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Kontaktinfo

BCO Ireland (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Keskkonna-, kliima- ja kommunikatsiooniministeerium

Aadress: 29–31 Adelaide Road, Dublin, D02 X285, Iirimaa Kontakt e-postiteel Telefon: + 353 1 6782337 Veebileht

Kommunikatsioonikomisjoni määrus

Aadress: 1 Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, D01 E4X0, Iirimaa Kontakt e-postiteel Telefon: + 353 1 804 9600 Veebileht

Viimased uudised

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Lairibaühenduse kättesaadavus Euroopas 2022

2022. aasta lairibaühenduse katvuse uuringus jälgitakse liikmesriikide edusamme digikümnendi poliitikaprogrammis seatud eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Gigabitiühenduvus kõigile 2030. aastaks“ ja „vähemalt 5G kõigis asustatud piirkondades“.

NEWS ARTICLE |
Kandideerige 2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindadega tõstetakse esile projekte, mis viivad meid Euroopa digikümnendini. Gigabitiühenduvusele ja 5G-teenustele juurdepääsu pakkuvatel projektidel on viimane võimalus taotleda auhinda 15. septembriks.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.