Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

  Luksemburgi lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Luksemburgis

Lairibaühenduse leviala ulatub juba peaaegu 100 %ni ning Luksemburg on lairibaühenduse leviala ja leviku poolest üks Euroopa juhtivaid riike. Luksemburgi ülikiire lairibaühenduse strateegia (2021–2025) eesmärk on tagada kõigile suure jõudlusega ühenduvus. Loodi 5G töörühm ja strateegia, et hoida Luksemburg 5G ühenduvuse esirinnas.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Luksemburgi ülikiire lairibaühenduse strateegia (2021–2025) eesmärk on saavutada kõigi jaoks suure jõudlusega ühenduvus. Strateegia eesmärk nr 3 on kiirendada tulevikukindla taristu kasutuselevõttu, austades samal ajal tehnoloogianeutraalsust, et rahuldada kõigi leibkondade praegused ja tulevased vajadused, olenemata nende geograafilisest asukohast. Lõpuks optimeerib kõigi kodumajapidamiste üleminek skaleeritavatele tulevikukindlatele tehnoloogiatele võrkude energiatõhusust, lahutades järk-järgult vana püsivõrgu.

Digitaalse lõhe vältimiseks rõhutatakse strateegias, kui oluline on kõigile taskukohane kiire põhiline internetiühendus, mis on määratletud kui vähemalt 100 Mbit/s allalaaditav internetiühendus ja 20 Mbit/s üleslaadimisteenus. Selle teenuse osutamiseks kõige ebasoodsamas olukorras olevatele leibkondadele hinnatakse ja rakendatakse sihipäraseid meetmeid.

Strateegia eesmärk on tagada, et igal elamuüksusel oleks juurdepääs vähemalt ühele väga suure läbilaskevõimega võrgule, mis on määratletud kui 1 Gbit/s allalaadimine ja 200 Mbit/s üleslaadimine püsivõrgus. Strateegias seatakse esikohale äärealadel asuvad kodumajapidamised, mis ei ole ühendatud väga suure läbilaskevõimega võrguga. Kaug- & maakodude ühendamine on kulukas ja juhul, kui eraoperaatoritel ei ole kavas võrke laiendada, võib kaaluda avaliku sektori toetust.

Loodi 5G töörühm, et hoida Luksemburg ühenduvuse esirinnas. 5G-võrgu käivitasid 2020. aastal Post Luxembourg, Orange ja Proximus. Luksemburg on koostanud 5G strateegia.

Lairibaühenduse arendamise põhimeetmed

 • Luksemburgi taaste- ja vastupidavuskava ei sisalda investeeringuid ühenduvusse, kuna poliitika keskendub selle tagamisele, et erasektori investeeringud on 2025. aasta eesmärkide täitmiseks piisavad.
 • Vahend Checkmynet.lu mõõdab lõppkasutajate internetiühenduse teenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti ning on tasuta. Kui tarbija leiab, et mõõdetud ribalaius on väiksem kui lepingujärgne ribalaius, võib ta võtta ühendust oma teenusepakkujaga; kui tarbija ei saa vastust või kui vastus ei ole rahuldav, võib ta kasutada ILRi vahendusteenust tasuta.
 • Lairibaühenduse kaardistamine: valitsus on välja töötanud lairibaühenduse teenuste kaardistamise vahendi, mis näitab lairibaühenduse katvuse taset igas Luksemburgi omavalitsuses. Kaart põhineb püsivõrgu operaatorite andmetel (Docsis, VDSL ja Fibre).
 • Teine oluline vahend, mille valitsus on välja töötanud, on riiklik teetööde register. Register sisaldab kõiki ettevõtjate esitatud tee- ja teeäärsete lubade taotlusi. Samuti sisaldab see teavet kommuunide ja avaliku halduse asutuste kavandatavate avalike infrastruktuuritööde kohta telekommunikatsiooni-, gaasi-, elektri- ja veevõrkudes jne.
 • Muud meetmed:
  • kehtestada kohustus tagada kiudoptilise kaabli vastuvõtutaristu (omavalitsustel on palutud muuta vastuvõtutaristu kohustuslikuks);
  • kohustuse kehtestamine pakkuda uutes eluruumides kiiret lairibavalmidusega sisekaablit (asjakohased sisekaablid on kohustuslikud kõigile uutele hoonetele ja oluliste renoveerimistööde korral juba olemasolevatele korterelamutele, mille ehitusloa taotlused on esitatud pärast 31. detsembrit 2016);
  • Alternatiivsete operaatorite juurdepääs turgu valitseva operaatori võrgule.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Luksemburgis

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

Kontaktandmed

BCO Luxembourg (riiklik lairibaühenduse pädev asutus): Riigiministeerium, meedia-, ühenduvus- ja digipoliitika ministeerium

Aadress: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
Kontakt e-postiteel
Telefon: +352 247 86717
Veebileht

Majandusministeerium (Ministère de l'Économie)

Aadress: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Kontakt e-postiteel
Telefon: +352 2478 4137
Veebileht

Luksemburgi Regulatiivinstituut (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Aadress: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
Kontakt e-postiteel
Telefon: +352 28228 228
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.