Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

  Luksemburgi lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arendamisest Luksemburgis

Lairibaühendus ulatub juba peaaegu 100 %-ni ning Luksemburg on lairibaühenduse katvuse ja leviala poolest üks Euroopa liidritest. Luksemburgi ülikiire lairibaühenduse strateegia (2021–2025) eesmärk on tagada kõigile tõhus ühenduvus. Loodi 5G rakkerühm ja strateegia, et hoida Luksemburg 5G ühenduvuse valdkonnas esirinnas.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Luksemburgi ülikiire lairibaühenduse strateegia (2021–2025) eesmärk on saavutada kõigi jaoks tõhus ühenduvus. Strateegia 3. eesmärk on kiirendada tulevikukindla taristu kasutuselevõttu, austades samal ajal tehnoloogilist neutraalsust, et rahuldada kõigi leibkondade praegused ja tulevased vajadused, olenemata nende geograafilisest asukohast. Lõpuks optimeerib kõigi kodumajapidamiste üleminek laiendatavatele tulevikukindlatele tehnoloogiatele võrkude energiatõhusust, katkestades järk-järgult vana püsivõrgu.

Digitaalse lõhe vältimiseks rõhutatakse strateegias kõigile taskukohase põhilise kiire internetiühenduse tähtsust, mida määratletakse kui vähemalt 100 Mbit/s internetiühendust ja 20 Mbit/s üleslaadimisteenust. Selleks et pakkuda seda teenust kõige ebasoodsamas olukorras olevatele leibkondadele, hinnatakse ja rakendatakse sihipäraseid meetmeid.

Strateegia eesmärk on tagada, et igal elamuüksusel oleks juurdepääs vähemalt ühele VHCN-võrgule (väga suure läbilaskevõimega võrk), mida määratletakse kui 1 Gbit/s allalaadimist ja 200 Mbit/s üleslaadimist püsivõrgus. Strateegias seatakse esikohale kõrvalistes piirkondades asuvad kodumajapidamised, mis ei ole ühendatud VHCN-võrguga. Kaug- ja maapiirkondade kodude ühendamine on kulukas ning avaliku sektori toetust võib kaaluda juhtudel, kui eraettevõtjatel ei ole kavas võrke laiendada.

Loodi 5G rakkerühm, et hoida Luksemburg ühenduvuse alal esirinnas. 5G käivitasid Post Luxembourg, Orange ja Proximus 2020. aastal. Luksemburg on koostanud 5G strateegia.

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

 • Luksemburgi taaste- ja vastupidavuskava ei hõlma investeeringuid ühenduvusse, kuna poliitika keskendub sellele, et erainvesteeringud oleksid piisavad 2025. aasta eesmärkide saavutamiseks. Olukord on kavas ümber hinnata 2022. aasta paiku.
 • Tööriist Checkmynet.lu mõõdab lõppkasutajate internetiühenduse teenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti ning on tasuta. Kui tarbija leiab, et mõõdetud ribalaius on väiksem kui lepinguga hõlmatud ribalaius, võib ta võtta ühendust teenuseosutajaga; kui nad vastust ei saa või vastus on ebarahuldav, võib tarbija kasutada ILRi vahendusteenust tasuta.
 • Lairibaühenduse kaardistamine: valitsus on välja töötanud lairibaühenduse teenuste kaardistamise vahendi, mis näitab lairibaühenduse katvuse taset igas Luksemburgi omavalitsuses. Kaart põhineb püsivõrgu operaatorite andmetel (Docsis, VDSL ja Fibre).
 • Teine valitsuse poolt välja töötatud oluline vahend on riiklik maanteede register. Register sisaldab kõiki ettevõtjate esitatud tee- ja teeäärsete lubade taotlusi. Samuti sisaldab see teavet kommuunide ja riigiasutuste telekommunikatsiooni-, gaasi-, elektri- ja veevõrkude jms riiklike infrastruktuuritööde kohta.
 • Muud meetmed:
  • Kiudoptilise vastuvõtu infrastruktuuri pakkumise kohustuse kehtestamine (omavalitsusüksustel on palutud muuta vastuvõtutaristu kohustuslikuks);
  • Kohustus tagada kiire lairibaühendus uutes eluruumides (asjakohane majasisene kaabeldus on kohustuslik kõigile uutele hoonetele ja juba olemasolevatele mitmeotstarbelistele hoonetele suurte renoveerimistööde korral, mille ehitusloa taotlused on esitatud pärast 31. detsembrit 2016);
  • Alternatiivsete operaatorite juurdepääs turgu valitseva ettevõtja võrgule.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Luksemburgis

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Kontaktinfo

BCO Luxembourg (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Riigiministeerium, meedia, ühenduvuse ja digitaalpoliitika osakond

Aadress: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luksemburg Kontakt e-postiteel Telefon: + 352 247 86717 Veebileht

Majandusministeerium (Ministère de l’Économie)

Aadress: 19–21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Kontakt e-postiteel Telefon: + 352 2478 4137 Veebileht

Luksemburgi Reguleerimisinstituut (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Aadress: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg Kontakt e-postiteel Telefon: + 352 28228 228 Veebileht

Viimased uudised

Loa andmine IRIS²-le: satelliitside lairibaühendus maapiirkondadele ja äärepoolsetele piirkondadele

ELi nõukogu võttis 7. märtsil 2023 vastu IRIS² (vastupidavusvõime, omavahelise ühendatuse ja satelliitturbe taristu) ning andis lõpliku loa ELi uuele satelliitsüsteemile.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digital connectivity and 5G rollout are among the ten strategic priorities of the Spain Digital 2025 Agenda.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiirteenused ei ole kättesaadavad. Kulude vähendamise ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.