Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

    Hispaania lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Hispaanias

Hispaania 2025. aasta digitaalarengu tegevuskava toetab ELi ühenduvuse eesmärke. Selle eesmärk on laiendada ülikiire võrgu leviala kogu elanikkonnale ja valmistada 2025. aastaks ette 100 % raadiospektrist 5G jaoks. Need eesmärgid on sätestatud ühenduvuse ja digitaristute kavas ning 5G-tehnoloogia edendamise strateegias.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid ja meetmed

Hispaania digitaalarengu tegevuskavas aastani 2025 on esitatud kümme strateegilist prioriteeti, et edendada riigi digiüleminekut kooskõlas ELi gigabitieesmärkidega. Lairibaühendusega seoses on selle eesmärk tagada 100 Mbit/s leviala kogu elanikkonnale, kaotades digitaalse lõhe linna- ja maapiirkondade vahel. Lisaks püütakse sellega edendada 5G kasutuselevõttu, valmistades selleks ette kogu raadiospektri.

Hispaania digitaalarengu tegevuskavas 2025 sisalduvate lairibaühenduse eesmärkide saavutamiseks avaldas Hispaania valitsus 2020. aasta detsembris digitaristute ja ühenduvuse kava ning 5G-tehnoloogia edendamise strateegia.

Digitaristute ja ühenduvuse kavas on esitatud meetmed, mille eesmärk on katta 2025. aastaks 100 % elanikkonnast kiirusega üle 100 Mbit/s. Selles keskendutakse maapiirkondadele, mida käitajate endi kasutuselevõtukavad ei hõlma. Lisaks sisaldab kava meetmeid 1 Gbit/s ühenduse saavutamiseks andmemahukates tööstus- ja teadusvaldkondades.

5G-tehnoloogia edendamise strateegia täiendab riiklikku ühenduvuskava, et võtta arvesse 5G erinevat küpsusastet ja ümberkujundavat mõju võrreldes näiteks kiudoptikaga. Strateegias kirjeldatakse meetmeid spektri eraldamise ja haldamise parandamiseks ning 5G kasutuselevõtu ja kasutamise stimuleerimiseks, sealhulgas ajakohastatud regulatiivse ja õigusraamistiku kaudu.

Riiklik telekommunikatsiooni ja infoühiskonna vaatluskeskus (ONTSI) annab digiülemineku kohta avalikku teavet, et toetada Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 raames välja töötatud meetmete hindamist ja vajaduse korral kohandamist.

Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskava sisaldab mitut meedet kulude vähendamiseks. Peamised meetmed hõlmavad loamenetluste lihtsustamist, ühtse teabepunkti täiustamist ja füüsilise taristu läbipaistvuse suurendamist.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

  • Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 rakendamist aastatel 2020–2022 rahastatakse ligikaudu 20 miljardi euroga avaliku sektori vahenditest ning ligikaudu 15 miljardi euroga mitmesugustest ELi programmidest ja uutest rahastamisvahenditest taasterahastu „NextGenerationEU“ raames. Sellele lisandub eeldatavasti ligikaudu 50 miljardit eurot erasektorilt.
  • Ühenduvuse ja digitaristute kavale ning 5G-tehnoloogia edendamise strateegiale eraldatakse aastatel 2020–2025 avaliku sektori vahenditest eeldatavasti 4,3 miljardit eurot. Eeldatakse, et selle aja jooksul tagatakse täiendavalt 24 miljardi euro ulatuses erainvesteeringuid.
  • Taaste- ja vastupidavuskava: Hispaania taaste- ja vastupidavuskava sisaldab märkimisväärseid investeeringuid, et kaotada püsi- ja mobiilsetes lairibavõrkudes olemasolev digilõhe linna- ja maapiirkondade vahel; näiteks toetatakse 812 miljoni euroga ülikiire lairibaühenduse (üle 100 Mbit/s) laiendamist peamiselt maapiirkondades ja ajaloolise väärtusega piirkondades, kus praegu sellist ühendust ei ole. Mitu meedet toetavad konkreetselt 5G ühenduvust ning kava sisaldab reforme kulude vähendamiseks ja kasutuselevõtu hõlbustamiseks.
  • Taaste- ja vastupidavuskava meetmete hulgas on UNICO-Banda Ancha programmi raames 2021. aasta projektikonkursi raames eraldatud 250 miljonit eurot ülikiirete lairiba-püsivõrkude pakkumiseks maapiirkondades, äärealadel ja hõredamalt asustatud piirkondades. See programm on järg eelmisele riiklikule rahastamisprogrammile PEBA-NGA, millega toetati järgmise põlvkonna lairibavõrkude kasutuselevõttu Hispaanias aastatel 2013–2020 ja mida kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).
  • Seoses 5G kasutuselevõtu stimuleerimise strateegiaga on kehtestatud taaste- ja vastupidavuskavas sisalduvad peamised asjakohased finantsmeetmed. Muu hulgas pikendati 700 MHz litsentside kehtivusaega (vähemalt 20 aastat ja võimalik, et 20 aastat prorogue’i) ja viidi läbi mõned maksureformid, nagu 5G sagedusalade iga-aastase spektrimaksu ajutine vähendamine ja operaatorite poolt Hispaania avalik-õigusliku televisiooni rahastamiseks makstava iga-aastase maksu (televisioonimaksu) läbivaatamine. 15. detsembril 2021 kiitis Euroopa Komisjon heaks 150 miljoni euro suuruse Hispaania kava taaste- ja vastupidavusrahastu raames, et toetada mobiilsidevõrkude passiivse taristu kasutuselevõttu.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Hispaanias

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, kasutuselevõtu, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta leiate digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemustabeli aruannetest ja riikide aruannetest.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

hispaania

*mõlemad dokumendid on kättesaadavad veebilehe allosas.

Kontaktandmed

BCO Spain (riiklik lairibaühenduse pädevuse amet): Hispaania majandus-, kaubandus- ja ettevõtlusministeerium

Aadress: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Hispaania
Kontakt e-postiteel
Telefon: +34 91 34 62 721
Veebileht

telekommunikatsiooni ja digitaaltaristu riigisekretär (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Aadress: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Hispaania
Kontakt e-postiteel
Telefon: +34 91 349 46 40
Veebileht

Riiklik turgude ja konkurentsi komisjon (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Aadress: Alcalá 47, 28014 Madrid, Hispaania
Kontakt e-postiteel
Telefon: +34 91 432 9600
Veebileht

Viimased uudised

CONNECT University - lairibainvesteeringute käsiraamat

Sissejuhatav istung, mis on pühendatud hiljuti avaldatud lairibaühenduse investeeringute käsiraamatule.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
EL 39-l on FTTH/B katvus 70 % vastavalt FTTH Euroopa Nõukogu andmetele

Vastavalt Fibre to the Home/B (FTTTH/B) Market Panorama, EL39 (27 ELi liikmesriiki, Ühendkuningriik, 4 SRÜ riiki, Island, Iisrael, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia, Šveits, Türgi) jõudis 70 % FTTH/B katvuse määr, 244 miljonit kodu läbis ja 121 miljonit FTTH/B tellijad septembris 2023.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.