Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühenduse kasutuselevõtu toetamine

Euroopa Komisjon toetab ELi ettevõtteid, projektijuhte ja ametiasutusi võrgu katvuse suurendamisel, et saavutada ELi gigabitiühiskonna eesmärgid.

©Euroopa Liit

fix-empty

ELi lairibaühenduse strateegia

Euroopa lairibaühendus edendab komisjoni strateegiat „Ühenduvus Euroopa gigabitiühiskonna jaoks aastaks 2025“ ning digikümnendi visiooni Euroopa digipöördest 2030. aastaks, et ühendada Euroopa kodanikud ja ettevõtjad väga suure läbilaskevõimega võrkudega, mis võimaldab innovatiivseid tooteid, teenuseid ja rakendusi kõigile kodanikele ja ettevõtjatele kogu ELis.

See gigabitiühiskonna visioon 2025. aastaks tugineb kolmele peamisele strateegilisele eesmärgile:

  • Gigabitiühenduvus kõigile peamistele sotsiaal-majanduslikele teguritele;
  • katkematu 5G leviala kõigis linnapiirkondades ja peamistel maismaatransporditeedel;
  • juurdepääs ühenduvusele, mis pakub kõigile Euroopa leibkondadele vähemalt 100 Mbit/s.

Digikümnendi eesmärk on, et 2030. aastaks:

  • kõik Euroopa leibkonnad on kaetud gigabitivõrguga;
  • kõik asustatud alad on kaetud 5G-ga.

Toetus lairibaühenduse kasutuselevõtuks

ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamisel on oluline roll ELi ettevõtetel, riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel ning lairibaühenduse kasutuselevõtuga tegelevatel projektijuhtidel. EL toetab võrgu kasutuselevõttu, pakkudes suuniseid, hõlbustades parimate tavade jagamist ja teavitades kodanikke võrgu kättesaadavusest oma piirkonnas. Projektijuhid leiavad rohkem teavet veebisaidilt ja viitavad lairibaühenduse pädevusbüroode võrgustikule, mis ühendab eksperte, et arutada ja jagada tehnilist tuge lairibaühenduse kasutuselevõtuks. Maapiirkonnad ja äärepoolseimad piirkonnad on lairibavõrkudesse tehtavate investeeringute ligimeelitamisel eriti raske.

Lairibaühenduse käsiraamat maa- ja äärepoolsetele piirkondadele aitab poliitikakujundajatel ja lairibaprojektide juhtidel võtta kasutusele kiireid võrke keerulistes piirkondades.

Ajakohastatud uuringus ELi 27 liikmesriigi riiklike lairibaühenduse kavade kohta antakse ülevaade riiklikes lairibaühenduse kavades määratletud ühenduvusmeetmetest liikmesriikides ning Euroopa 2020. aasta digitaalarengu tegevuskava ja gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide saavutamise teostatavuse hindamine.

Euroopa lairibaühenduse fondi ja Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna ühendamine

Ühenduvusele pühendatud programm on Euroopa ühendamise rahastu, mis toetab lairibaühenduse kasutuselevõttu kahe rahastamisvahendi kaudu: Euroopa lairibaühenduse fond (CEBF, omakapital) ja Euroopa ühendamise rahastu võlainstrument. Euroopa ühendamise lairibaühenduse fond pakub omakapitali ja kvaasiomakapitali väiksematele suurema riskiga lairibaprojektidele, millel ei ole piisavat juurdepääsu rahastamisele (ebateenitud) linnalähedastes ja maapiirkondades. CEBF on 420 miljoni euro suurune omakapitalifond ja Euroopa ühendamise rahastu võlainstrument teeb laenudena kättesaadavaks ligikaudu 17 miljonit eurot. Euroopa ühendamise rahastu digiosa toetab ja hoogustab aastatel 2021–2027 nii avaliku kui ka erasektori investeeringuid digitaalse ühenduvuse taristutesse.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
EL 39-l on FTTH/B katvus 70 % vastavalt FTTH Euroopa Nõukogu andmetele

Vastavalt Fibre to the Home/B (FTTTH/B) Market Panorama, EL39 (27 ELi liikmesriiki, Ühendkuningriik, 4 SRÜ riiki, Island, Iisrael, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia, Šveits, Türgi) jõudis 70 % FTTH/B katvuse määr, 244 miljonit kodu läbis ja 121 miljonit FTTH/B tellijad septembris 2023.

VIDEO |
ERFist rahastatakse Halle linna gigabiti lairibaühenduse laiendamist

Ida-Saksamaal asuv Halle linn alustab ümberkujundavat teekonda, et laiendada oma lairibataristut, vastates oma kasvavale elanikkonnale ja digitaalmajanduse püüdlustele. Gigabitijuurdepääsu suurendamisega edendab see projekt innovatsiooni ja sotsiaal-majanduslikku arengut piirkonnas ning aitab piirkonnal saavutada ELi digikümnendi eesmärke.

Seotud sisu

Üldpilt

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige enam ühendatud kontinent.

Mine süvitsi

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Lairiba sõnastik

See on lairibaühendusega seotud terminite mittetäielik loetelu.

Gigabiti infrastruktuuri seadus

Gigabititaristu seadus (GIA) vastab kasvavale vajadusele kiirema, usaldusväärse ja andmemahuka ühenduvuse järele, asendades 2014. aasta lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivi.

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

Lairiba kompetentsibüroode võrgustik

Euroopa lairibaühenduse pädevusbüroode võrgustik toetab ELi riike gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamisel ja lairibaühenduse kasutuselevõtul.

Vaata lisaks

Avatud Internet

ELi eeskirjades on sätestatud avatud internetiühenduse põhimõte: internetiliiklust tuleb käsitleda diskrimineerimata, blokeerimata, segamata või tähtsuse järjekorda seadmata.

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

ELi elektroonilise side seadustik

ELi elektroonilise side poliitika parandab konkurentsi, edendab innovatsiooni ja suurendab tarbijate õigusi Euroopa ühtsel turul.

Ühenduvuse tööriistakast

Ühenduvuse vahendite kogum pakub juhiseid kiudoptiliste ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. Need võrgustikud pakuvad märkimisväärseid majanduslikke võimalusi.

Raadiospekter: traadita side alus

Traadita side avalike või eravõrkude kaudu kasutab teabe edastamiseks raadiospektrit, st erinevaid raadiolaineid. Selline suhtlus võib toimuda inimeste, inimeste ja masinate või süsteemide vahel („asjad“ üldisemad) või asjade vahel. Sellega seoses on raadiospektril keskne roll ka...

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

112: ELi hädaabinumber

Vajad abi? 112 on sinu elupäästja number! 112 on Euroopa hädaabinumber, mis on kõikjal ELis tasuta kättesaadav.

Rändlusteenused: ühendatud kõikjal ELis ilma lisatasuta

Kogu ELis reisides saate kasutada oma telefoni helistamiseks, teksti saatmiseks ja andmete kasutamiseks samamoodi nagu kodus. Välismaal ELis kasutatavate kõnede, SMSide ja andmete protokollide eest tuleb tasuda sama palju kui kodus.