Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programm „Loov Euroopa“

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tegevussuuna eesmärk on toetada Euroopa filmitööstust ja muud audiovisuaaltööstust.

    Programmi „MEDIA“ 30 aasta bänner

Mis on programm „Loov Euroopa“?

„Loov Euroopa“ on kultuuri- ja loomesektorit toetav ELi programm. Uue programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) eelarvega 2,44 miljardit eurot investeeritakse meetmetesse, mis tugevdavad kultuurilist mitmekesisust ning vastavad kultuuri- ja loomesektorite vajadustele ja väljakutsetele. Selle uuendused aitavad kaasa nende sektorite taastumisele, tugevdades nende jõupingutusi, et muutuda digitaalsemaks, keskkonnasäästlikumaks, vastupidavamaks ja kaasavamaks.

Programm jaguneb kolmeks eri tegevussuunaks: Meedia, KULTUUR ja CROSS-SECTORAL.

2021. aastal tähistati programmiga MEDIA 30 aastat Euroopa audiovisuaalse sisu toetamist ja käivitati uus programm ajavahemikuks 2021–2027, mis on jagatud nelja temaatilise teemavaldkonna vahel vastavalt nende eesmärkidele:

  1. sisu: koostöö ja innovatsiooni soodustamine kvaliteetsete teoste loomisel ja tootmisel.
  2. äri: edendada ettevõtlusinnovatsiooni, konkurentsivõimet, mastaapsust ja andeid, et tugevdada Euroopa tööstust võrreldes ülemaailmsete konkurentidega.
  3. publik: teoste kättesaadavuse ja nähtavuse parandamine nende potentsiaalse vaatajaskonna jaoks levitamiskanalite ja publiku arendamise algatuste kaudu.
  4. poliitika: poliitiliste arutelude/vahetusfoorumite, uuringute ja aruannete toetamine. Teadlikkuse suurendamise meetmete edendamine.

MEDIA tegevussuund keskendub järgmisele:

  • koostöö soodustamine nii väärtusahelas kui ka ELi tasandil, et laiendada audiovisuaalettevõtteid ja Euroopa infosisu kogu maailmas;
  • andekate inimeste toetamine, olenemata nende päritolust, ning osaluse ja koostöö laiendamine riikide vahel;
  • Euroopaaudiovisuaalteoste ülemaailmse levitamise, edendamise ja levitamise edendamine, võttes arvesse uut digitaalset keskkonda;
  • igas vanuses publiku, eelkõige noorte publiku kaasamise ja arendamise toetamine kogu Euroopas ja mujal.

Meedia 2022. aastal

Igal aastal töötab komisjon välja iga-aastase tööprogrammi programmi „Loov Euroopa“ rakendamiseks. Programmi „Loov Euroopa“ 2022. aasta eelarve on 385,6 miljonit eurot, millest 226,5 miljonit eurot eraldatakse programmi MEDIA allprogrammile, mis on 31 % rohkem kui 2021. aastal.

Audiovisuaal- ja uudistemeedia sektori konkurentsivõime ja majandusliku potentsiaali suurendamiseks on MEDIA programmi tugevdatud, lisades programmile uusi meetmeid ja keskendudes koostöö suurendamisele ELi tasandil, toetades ühistootmist, struktureeritud võrgustikke ja partnerlusi.

Vaata 2022. aasta tööprogrammi

2022. aasta programmi „Loov Euroopa“ MEDIA projektikonkursid avaldatakse siin

Miks?

Digirevolutsioon ja COVID-19 kriis on audiovisuaalsektori ümber kujundanud. Peamiste probleemidena kerkisid esile uued probleemid, nagu intellektuaalomandi kaitse, kiiresti muutuvas sektoris rahastamisele juurdepääsu tagamine ja teoste nõuetekohase levitamise tagamine.

Programmi „Loov Euroopa“ eesmärk on keskenduda algatustele, millel võib olla tegelik mõju sektorile kogu Euroopas. See mõju võib tuleneda kas üksikute tööde ja algatuste toetamisest, mis edendavad sektoris uusi oskusi, või algatustest, mis soodustavad selles sektoris rahvusvahelist koostööd.

Lisaks edendatakse programmiga jõupingutusi ja parimaid tavasid, mis aitavad saavutada Euroopa Komisjoni peamisi prioriteete, nagu roheline kokkulepe, kaasatus ja sooline tasakaal.

Ajal, mil muuseumid, kinod, kultuuripärandi objektid ja teatrid hakkavad taasavama, tahan korrata komisjoni toetust kultuuri- ja loomesektorile. Suurema eelarvega püüab programm „Loov Euroopa“ tugevdada sektorite taastumist, edendades samal ajal tohutut mitmekesisust ja loovust, mida nad meile pakuvad.

Mariya Gabriel, innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik

Kust ma rohkem teada saan?

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Audiovisuaal- ja meediateenused

Tänapäeval saame vaadata oma lemmiksaateid mitte ainult televisioonis, vaid ka internetis. Nende näituste suhtes kohaldatakse ühtse turu eeskirju.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Meedia konvergents

The transformation of the audiovisual media landscape offers the potential for new experiences and opportunities. It also poses many questions for us.

Euroopa filmifoorum

Euroopa filmifoorum on platvorm struktureeritud dialoogi pidamiseks poliitikakujundajate ja audiovisuaalsektori sidusrühmade vahel.