Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.

  ühendatud võrgu ülekattega teedesüsteem

iStock Getty Images - metamorworks

Euroopa 5G koridorid

5G piiriüleste koridoride kasutuselevõtt piki transporditeid kogu Euroopas peaks aitama kaasa ELi majanduse ja ühiskonna rohe- ja digipöördele. Eelkõige peetakse 5G-toega ühendatud ja automatiseeritud liikuvust oluliseks vahendiks liiklusohutuse parandamisel, optimeeritud maanteeliiklusel, CO2-heite vähendamisel ja tööstuse konkurentsivõimel nii transpordi- kui ka liikuvussektoris.

Komisjon on tunnistanud 5G piiriüleste koridoride keskset rolli nii Euroopa digikümnendi strateegias kui ka säästva ja aruka liikuvuse strateegias. 5G-koridorid on ka üks digikümnendi strateegias määratletud mitut riiki hõlmavatest projektidest ning on seega taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi üks peamisi strateegilisi investeerimisvaldkondi.

Et valmistada ette 5G-koridoride laiaulatuslikku kasutuselevõttu, on liikmesriigid, tööstus ja komisjon ühendanud viimastel aastatel oma jõupingutused 5G-toega CAMi katsetamiseks ja katsetamiseks programmi „Horisont 2020“ toel 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames.

Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna programm aastateks 2022–2027 annab rahalist toetust 5G-koridoride ulatuslikuks kasutuselevõtuks, mille kavandatav eelarve on ligikaudu 1 miljard eurot. 16. detsembril 2021 vastu võetud esimeses mitmeaastases tööprogrammis aastateks 2021–2025 keskendutakse piiriüleste lõikude kasutuselevõtule 5G-koridoride ääres. Esimesed Euroopa ühendamise rahastu projektikonkursid käivitati 2022. aasta jaanuaris.

ELi teadus- ja innovatsiooniprojektid 5G piiriüleste koridoride jaoks

Osana Euroopa Komisjoni 5G avaliku ja erasektori partnerlusest toetab EL 7 5G piiriülese koridori katseprojekti 5G-võimeliste CAM- lahenduste suuremahuliseks testimiseks, mida kaasrahastatakse programmi „Horisont 2020“ raames. Need seitse projekti, mis käivitati 2018. aasta novembris ja 2020. aasta septembris, katsetavad 5G-tehnoloogiat, mida CAMi suhtes kohaldati 11 piiri ületavate kiirteede, raudteede, veeteede ja sadamate piiriüleste lõikude puhul:

 • 5G-CARMEN: kiirteed mööda olulist põhja-lõuna koridori Bolognast Münchenini Brenneri kuru kaudu
 • 5GCROCO: Metzi, Merzigi ja Luksemburgi vahelised kiirteed, mis ületavad Prantsusmaa, Saksamaa ja Luksemburgi piiri
 • 5G-Mobix: Kaks piiriülest koridori Hispaania ja Portugali vahel, lühike koridor Kreeka ja Türkiye vahel ning kuus riiklikku linnaala Versailles’s (Prantsusmaa), Berliinis ja Stuttgartis (Saksamaa), Eindhoven-Helmondis (Madalmaad) ja Espoos (Soome).
 • 5GMED: 5G-toega CAM-katsed maantee- ja raudteesektoris Figueres-Perpignani piiriüleses koridoris Hispaania ja Prantsusmaa vahel
 • 5GROUTID: viia läbi Läti-Eesti-Soome edasijõudnud 5G väli CAM katseid kiirteedel, raudteel ja laevateedel
 • 5GBlueprint: projekteerida ja valideerida 5G-toega CAM-lahendused Belgia ja Madalmaade vahel maanteedel, veeteedel ja sadamates.
 • 5GRAIL: kinnitage Euroopa erinevates katsekohtades tulevase raudtee mobiilsidesüsteemi (FRMCS) esimene kogum

Riigiasutuste vahel kokku lepitud piiriülesed algatused

Pärast Roomas digitaalpäeva puhul allkirjastatud eellepingut ning Frankfurdis toimunud ühendatud ja automatiseeritud sõidukijuhtimist käsitlevat ümarlauda leppisid liikmesriigid ja tööstusharu 2017. aastal kokku, et luuakse üleeuroopaline 5G piiriüleste koridoride võrk. Selle alusel on paljud liikmesriigid ja piirkondlikud ametiasutused allkirjastanud ja/või teatanud kahepoolsetest lepingutest katsekoridoride kohta.

Täna on kehtestatud järgmised olulised algatused/projektid:

 • Prantsusmaa, Saksamaa ja Luksemburg on teatanud Luksemburgi, Metzi ja Merzigi vahelisest ühisest koridorist;
 • Norra, Soome ja Rootsi koos E8 koridoriga Tromsø (Norra) ja Oulu (Soome) vahel ning E18 koridoriga Helsingi, Stockholmi ja Oslo vahel;
 • Madalmaad ja Belgia on nõustunud Rotterdami – Antwerpeni-Eindhoveni koridoriga;
 • Hispaania ja Portugal kirjutasid alla kavatsusavaldusele, et Vigo ja Porto ning Evora ja Mérida vahel on kaks ühist koridori, mis võimaldavad kontrollida ühendatud automatiseeritud juhtimist piiriüleselt;
 • Sloveenia, Ungari ja Austria allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi elektriliste, integreeritud ja autonoomsete sõidukite arendamiseks ja katsetamiseks tehtava piiriülese koostöö kohta;
 • Bulgaaria, Kreeka ja Serbia allkirjastasid eellepingu Thessaloniki – Sofia-Belgradi koridori kohta, et töötada välja eksperimentaalsed 5G piiriülesed koridorid, mis võimaldavad katsetada juhita sõidukeid;
 • Poola ja Leedu kirjutasid 5. septembril 5/9/2018 alla kavatsusavaldusele teha koostööd piiriülese CAD koridori „Baltica“ tehnilises, õiguslikus ja poliitikas (Varssavi, Kaunas, Vilnius);
 • Leedu, Läti ja Eesti kirjutasid alla vastastikuse mõistmise memorandumile „Via Baltica – North“;
 • Itaalia ja Euroregiooni kolm presidenti Tirol-Südtirol-Trentino on kinnitanud oma kavatsust töötada koostöös teiste huvitatud liikmesriikidega välja 5G koridor Brenneri kiirteel;
 • München-Praha: 2020. aastal kirjutasid Tšehhi Vabariigi ja Baieri liidumaa ametiasutused alla ühisdeklaratsioonile piiriülese koostöö kohta, et ehitada üles Müncheni-Praha 5G koridor, pidades silmas CEF Digitali;
 • Prantsusmaa-Hispaania: Prantsusmaa ja Hispaania allkirjastasid 23. septembril 2020 vastastikuse mõistmise memorandumi, et tugevdada koostööd CAMi kasutamiseks ja piiriüleseks teenusteks;
 • Beneluxi algatus: 15. detsembril 2021 võtsid kolm Beneluxi riiki vastu soovituse ühendada jõupingutused 5G piiriülese ühenduvuse talitluspidevuse tagamiseks.

Euroopa ühendamise rahastu digitaalsete projektikonkursside käivitamine

Euroopa ühendamise rahastu digikonkursside esimene seeria avaldati 2022. aasta jaanuaris ja selle tulemusel käivitatakse varajased kasutuselevõtuprojektid ning alustatakse uuringuid, et valmistada ette suurema kasutuselevõtuprojektide käivitamist 2023. aastal.

Tänu tõhustatud piiriülese koostöö toetamisele ning ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisele on Euroopas järk-järgult kujunemas uus 5G piiriüleste koridoride kaart.

Kaart 5G piiriüleste koridoride kohta Euroopas, sealhulgas katsetamine ja eelkasutus, soovituslikud koridorid Euroopa ühendamise rahastu rahastamiseks ning programmi „Horisont 2020“ katseprojektid

Viimased uudised

DIGIBYTE |
Euroopa suurendab investeeringuid 6G teadusuuringutesse ja valib välja 35 uut projekti koguväärtusega 250 miljonit eurot

Nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte (SNS JU) valis välja oma esimese portfelli, mis koosneb 35 teadus-, innovatsiooni- ja katseprojektist, et võimaldada 5G ökosüsteemide arengut ja edendada 6G teadusuuringuid Euroopas. Selle ligikaudu 250 miljoni euro suuruse uue portfelli kombineeritud rahastamisega programmi „Euroopa horisont“ raames on eesmärk luua arenenud 5G-süsteemide jaoks Euroopa esimese klassi tarneahel ja arendada Euroopa 6G-tehnoloogia alast suutlikkust.

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil 5G kasutuselevõtule uued strateegilised eesmärgid, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.