Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Komisjon jätkab ühenduvuse jälgimist kogu ELis, mõõtes nii püsi- kui ka mobiilse lairibaühenduse pakkumist ja nõudlust.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 2022. aasta aruanne – ühenduvus

Ühenduvuse uuringud 2022

Lairibaühenduse leviala Euroopas 2021

Euroopalairibaühenduse katvuse uuringu eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme nende lairibaühenduse konkreetsete eesmärkide saavutamisel, milleks on: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, mida on võimalik suurendada gigabitikiiruseni 2025. aastaks“ ja „Gigabitiühendus kõigile 2030. aastaks“.

Mobiil- ja püsilairiba hinnad Euroopas 2021

Mobiil- ja püsilairiba hinnad Euroopas 2021. aastal annavad põhjalikke andmeid püsi- ja mobiilse lairibaühenduse 2021. aasta jaehindade kohta tarbijatele EL 27s, Ühendkuningriigis, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs.

Desi Connectivity graafik, kus Taani, Madalmaad ja Hispaania on esikolmikus

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 2021. aasta aruanne – ühenduvus

Ühenduvuse uuringud 2021

Uuring mobiilse ja püsivõrgu lairibaühenduse hindade kohta Euroopas 2020. aasta lõpus

Mobiil- ja püsilairiba hindade uuring koondab EL 27, Ühendkuningriigi, Islandi, Norra, Jaapani, Lõuna-Korea ja USA andmed. Selles võrreldakse hindu kogu ELis, hinnaerinevusi ELi ja kolmandate riikide vahel ning hindade arengut.

Uuring lairibaühenduse kättesaadavuse kohta Euroopa 2020. aasta strateegias

2020. aastal läbi viidud uuring lairibaühenduse kättesaadavuse kohta Euroopas jälgib ELi liikmesriikide edusamme Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärkide saavutamisel. Eelkõige jälgitakse edusamme „universaalse lairibaühenduse katvuse suunas kiirusega vähemalt 30 Mbit/s aastaks 2020“ ning „50 %-l kodumajapidamistest peaks 2020. aastaks olema lairibaühendus kiirusega 100 Mbit/s või rohkem“.

Uuring riiklike lairibaühenduse kavade kohta EL 27 riikides

Uuring riiklike lairibaühenduse kavade kohta ELi liikmesriikides annab ülevaate riiklikes lairibaühenduse kavades määratletud eri ELi riikide ühenduvusmeetmetest. Selles esitatakse ka Euroopa 2020. aasta digitaalarengu tegevuskava ja gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide täitmise teostatavuse hinnang.

Lugege uuringut riiklike lairibaühenduse kavade kohta EL 27s (.pdf)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 2020. aasta aruanne – ühenduvus.

DESI 2020: Lairibaühenduse turu areng ELis (.pdf)

Ühenduvuse uuringud 2020

Uuring mobiilse ja püsivõrgu lairibaühenduse hindade kohta Euroopas 2019. aasta lõpus

Uuringus antakse ülevaade püsi- ja mobiilse lairibaühenduse 2019. aasta jaehindadest tarbijatele 27 ELi liikmesriigis ning Ühendkuningriigis, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs. Esimest korda koguti andmeid nii püsi- kui ka mobiilse lairibaühenduse pakkumiste kohta samal seireperioodil, 7.–20. oktoobrini 2019.

Uuring lairibaühenduse katvuse kohta Euroopas 2019 (SMART 2019/0020)

Euroopa lairibaühenduse katvuse uuringu eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme nende lairibaühenduse konkreetsete eesmärkide saavutamisel, milleks on: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s aastaks 2020“ ja „50 %-l kodumajapidamistest peaks 2020. aastaks olema lairibaühendus kiirusega 100 Mbit/s või rohkem“.

Ühenduvuse uuringud 2019

DESI 2019 – Ühenduvus – Lairibaturu areng ELis (pdf)

Uuring mobiilse lairibaühenduse hindade kohta Euroopas 2019 (SMART 2018/0045)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed mobiilse lairibaühenduse 2019. aasta jaehindade kohta tarbijatele EL 28s, Islandil, Norras, Türkiye’s, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs. Kaasati iga riigi suurimad mobiilsideoperaatorid. Uue uuringu tulemused näitavad, et mobiilse lairibaühenduse hinnad langevad jätkuvalt.

Uuring Euroopa Komisjonile: Uuring lairibaühenduse katvuse kohta Euroopas 2018 SMART 2016/0043

Euroopa lairibaühenduse katvuse uuringu eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme Euroopa digitaalarengu tegevuskavas sätestatud lairibaühenduse konkreetsete eesmärkide saavutamisel, milleks on: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s aastaks 2020“ ja „lairibaühenduse kasutuselevõtt 50 % leibkondadest, mille kiirus on 2020. aastaks vähemalt 100 Mbit/s“.

Püsilairiba hinnad Euroopas 2018 (SMART 2018/0044)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed püsivõrgu lairibaühenduse pakkumiste 2018. aasta jaehindade kohta tarbijatele EL 28s, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Kanadas ja USAs. Kaasati viis suurimat internetiteenuse pakkujat igas riigis. Andmeid koguti ISP veebisaitidelt 8.–22. oktoobrini 2018.

Ühenduvuse uuringud 2018

DESI 2018 – Ühendatavus – Lairibaühenduse turu areng ELis (pdf)

Mobiilse lairibaühenduse hinnad Euroopas 2018 – SMART 2016/0045

Elektroonilise side turunäitajad

Püsilairiba hinnad Euroopas 2017 (SMART – 2016/0044)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed püsivõrgu lairibaühenduse pakkumiste 2017. aasta jaehindade kohta tarbijatele EL 28s, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Kanadas ja USAs. Kaasati viis suurimat internetiteenuse pakkujat igas riigis. Andmeid koguti ISP veebisaitidelt 10.-24. oktoobrini 2017.

Uuring Euroopa Komisjonile: Mobiilse lairibaühenduse hinnad Euroopas 2017 (SMART 2016/0045)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed mobiilse lairibaühenduse 2017. aasta jaehindade kohta tarbijatele 28 ELi liikmesriigis, Islandil, Norras, Türgis, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs. Uuringud põhinevad telefonil põhinevatel korvidel ja ainult andmekorvidel (laptopid ja tabletid).  2017. aasta veebruaris koguti andmeid mobiilsideoperaatorite veebisaitidelt (igas riigis kaks või kolm suurimat) pakkumiste, sealhulgas telefoniside (telefoniside) kohta ja 2017. aasta juulis ainult andmesideteenuste (laptop või tahvelarvuti) kohta.

Lairibaühendus Euroopas 2017 – (SMART 2016/0043)

Käesolev aruanne hõlmab kolmekümne ühe Euroopa riiki – EL 28, lisaks Norrat, Islandit ja Šveitsi – ning analüüsib üheksa lairibatehnoloogia (DSL, VDSL, kaabelmodem, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE ja satelliit) kättesaadavust igal turul nii riiklikul kui ka maapiirkondade tasandil. 

Fikseeritud ja mobiilne lähenemine Euroopas. Kvaliteedi mõõtmised 5G ja võrgu sulgemise jaoks (SMART 2016/0046)

Uuringus uuritakse püsi- ja mobiilsidevõrke Euroopa lairibaühenduse suurendamise seisukohast tihedate väikeste mobiilsidevõrkude kaudu. Analüüsis keskendutakse 5G-võrkude praktilisele küljele teenuse kvaliteedi tagamisel ja kogu ELi hõlmava katvuse soodustamisel mobiilse lairibaühenduse regulatiivsete kohustuste kaudu. Uuringus uuritakse teenuse kvaliteedi näitajaid koos kogu raamistikuga, mis on vajalik sellise olulise ümberkujundamise läbiviimiseks.

 

 

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis (DESI) võetakse kokku Euroopa digitaalse tulemuslikkuse näitajad ja jälgitakse ELi riikide edusamme.

Vaata lisaks

Seotud sisu

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.