Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühenduste indeks digitaalmajanduses ja -ühiskonnas

Komisjon jätkab ühenduvuse jälgimist kogu ELis, mõõtes nii püsi- kui ka mobiilse lairibaühenduse pakkumist ja nõudlust.

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. 

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna 2022. aasta indeks – ühenduvus

2022. aasta ühenduvuse uuringud

Lairibaühendus Euroopas 2021

Uuringu„Lairibaühendus Euroopas“ eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme lairibaühenduse leviala konkreetsete eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, mida saab 2025. aastaks suurendada gigabitini“ ja „Gigabitiühenduvus kõigile aastaks 2030“.

Mobiilsete ja püsilairibateenuste hinnad Euroopas 2021

Mobiilsete ja püsilairibateenuste hinnad Euroopas 2021 annavad põhjalikud andmed püsi- ja mobiilse lairibaühenduse jaehindade kohta ELi 27 liikmesriigis, Ühendkuningriigis, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs.

Desi Connectivity diagramm reastab Taani, Madalmaad ja Hispaania kolme parima hulka

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna 2021. aasta indeks – ühenduvus

2021. aasta ühenduvuse uuringud

Uuring mobiilside ja püsivõrgu lairibaühenduse hindade kohta Euroopas 2020. aasta lõpus

Mobiilsete ja püsilairibahindade uuring koondab andmeid EL 27st, Ühendkuningriigist, Islandilt, Norrast, Jaapanist, Lõuna-Koreast ja USAst. Selles võrreldakse hindu kogu ELis, hinnaerinevusi ELi ja kolmandate riikide vahel ning hindade arengut.

Uuring lairibaühenduse kättesaadavuse kohta strateegias „Euroopa 2020“

Uuring lairibaühenduse kättesaadavuse kohta Euroopas 2020. aastal jälgib ELi liikmesriikide edusamme Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärkide saavutamisel. Eelkõige jälgitakse edusamme „universaalse lairibaühenduse katvuse suunas, mille kiirus on 2020. aastaks vähemalt 30 Mbit/s“ ja „50 %-l leibkondadest peaks 2020. aastaks olema lairibaühendus 100 Mbit/s või rohkem“.

Uuring riiklike lairibaühenduse kavade kohta EL 27s

Uuring riiklike lairibaühenduse kavade kohta ELi liikmesriikides annab ülevaate ühenduvusmeetmetest erinevates ELi riikides, mis on määratletud riiklikes lairibaühenduse kavades. Samuti antakse selles hinnang Euroopa 2020. aasta digitaalarengu tegevuskava ja gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide saavutamise teostatavuse kohta.

Uuring riiklike lairibaühenduse kavade kohta EL 27s (.pdf)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 2020. aasta aruanne – ühenduvus.

DESI 2020: Lairibaturu areng ELis (.pdf)

Ühenduvuse uuringud 2020

Uuring mobiilsete ja püsilairibateenuste hindade kohta Euroopas 2019. aasta lõpus

Uuringus vaadeldakse 2019. aasta püsi- ja mobiilse lairibaühenduse jaehindu 27 ELi liikmesriigis ning Ühendkuningriigis, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs. Esimest korda koguti andmeid nii püsi- kui ka mobiilse lairibaühenduse pakkumiste kohta samal jälgimisperioodil, s.o 7.–20. oktoobrini 2019.

Uuring lairibaühenduse leviku kohta Euroopas 2019 (SMART 2019/0020)

Uuringu „Lairibaühendus Euroopas“ eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme lairibaühenduse leviala konkreetsete eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s aastaks 2020“ ja „50 %-l leibkondadest peaks 2020. aastaks olema lairibaühendus 100 Mbit/s või rohkem“.

Ühenduvuse uuringud 2019

DESI 2019 – ühenduvus – Lairibaturu areng ELis (pdf)

Uuring mobiilse lairibaühenduse hindade kohta Euroopas 2019 (SMART 2018/0045)

Uuring sisaldab põhjalikke andmeid mobiilse lairibaühenduse jaehindade kohta 2019. aastal EL 28, Islandi, Norra, Türkiye, Jaapani, Lõuna-Korea ja USA tarbijatele. Kaasati iga riigi suurimad mobiilsideoperaatorid. Uue uuringu tulemused näitavad, et mobiilse lairibaühenduse hinnad langevad jätkuvalt.

Uuring Euroopa Komisjoni jaoks: Uuring lairibaühenduse leviku kohta Euroopas 2018 SMART 2016/0043

Uuringu „Lairibaühendus Euroopas“ eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme Euroopa digitaalarengu tegevuskavas sätestatud lairibaühenduse leviala konkreetsete eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s aastaks 2020“ ja „50 % kodumajapidamistest, kelle kiirus on 2020. aastaks vähemalt 100 Mbit/s“.

Lairiba püsihinnad Euroopas 2018 (SMART 2018/0044)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed fikseeritud lairibateenuste jaehindade kohta ELi 28 liikmesriigis, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Kanadas ja USAs. Kaasati viis suurimat internetiteenuse pakkujat igas riigis. Andmeid koguti ISP veebisaitidelt 8.–22. oktoobrini 2018.

Ühenduvuse uuringud 2018

DESI 2018 – ühenduvus – Lairibaturu areng ELis (pdf)

Mobiilse lairibaühenduse hinnad Euroopas 2018 – SMART 2016/0045

Elektroonilise side turu näitajad

Lairiba püsihinnad Euroopas 2017 (SMART – 2016/0044)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed fikseeritud lairibateenuste jaehindade kohta 2017. aastal ELi 28 liikmesriigis, Islandil, Norras, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Kanadas ja USAs. Kaasati viis suurimat internetiteenuse pakkujat igas riigis. Andmeid koguti ISP veebisaitidelt 10.–24. oktoobrini 2017.

Uuring Euroopa Komisjoni jaoks: Mobiilse lairibaühenduse hinnad Euroopas 2017 (SMART 2016/0045)

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed mobiilse lairibateenuste 2017. aasta jaehindade kohta 28 ELi liikmesriigis, Islandil, Norras, Türgis, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USAs. Uuringud põhinevad pakkumiste telefonipõhistel korvidel ja ainult andmekorvidel (sülearvutid ja tahvelarvutid).  Andmeid koguti mobiilsideoperaatorite veebisaitidelt (igas riigis kaks või kolm suurimat) 2017. aasta veebruaris seoses pakkumistega, mis hõlmasid telefonisidet (käsitsi), ja 2017. aasta juulis ainult andmesideteenuste (sülearvuti või tahvelarvuti) puhul.

Lairibaühendus Euroopas 2017 – (SMART 2016/0043)

Käesolev aruanne hõlmab kolmekümmend ühte Euroopa riiki – ELi 28 liikmesriiki ning Norrat, Islandit ja Šveitsi – ning selles analüüsitakse üheksa lairibatehnoloogia (DSL, VDSL, kaabelmodm, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE ja satelliit) kättesaadavust igal turul nii riiklikul kui ka maa tasandil. 

Fikseeritud ja mobiilne lähenemine Euroopas. Kvaliteedi mõõtmised 5G ja võrgu sulgemiseks (SMART 2016/0046)

Selles uuringus uuritakse püsi- ja mobiilsidevõrke, pidades silmas Euroopa lairibaühenduse suurendamist tihedate väikeste mobiilsidevõrkude kaudu. Analüüsis keskendutakse 5G-võrkude praktilisele küljele seoses teenuse kvaliteedi tagamisega ja kogu ELi hõlmava leviala soodustamisega mobiilse lairibaühenduse regulatiivsete kohustuste kaudu. Uuringus uuritakse teenuse kvaliteedi näitajaid koos kogu raamistikuga, mis on vajalik sellise ulatusliku ümberkujundamise sisseviimiseks.

 

 

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI)

Aastatel 2014–2022 võttis digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) kokku näitajad Euroopa digitaalse tulemuslikkuse kohta ja jälgis ELi riikide edusamme.

Vaata lisaks

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.

Seotud sisu

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.