Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalne privaatsus

E-privaatsuse direktiiv ja isikuandmete kaitse üldmäärus aitavad tagada ELi kodanike digitaalse privaatsuse.

    Tablett otsinguribaga, millele on trükitud „privaatsus“

Veebile juurdepääsul usaldate sageli olulisi isikuandmeid, näiteks nime, aadressi ja krediitkaardi numbrit, oma Interneti-teenuse pakkujale ja veebisaidile, mida te kasutate. Mis juhtub nende andmetega? Kas see võib sattuda valedesse kätesse? Millised õigused teil on seoses oma isikuandmetega?

Kehtestatud on ühised ELi eeskirjad, et tagada isikuandmete kõrgetasemeline kaitse kõikjal ELis. Praegu on ELi andmekaitse õigusraamistiku kaks peamist suunda e-privaatsuse direktiiv (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) ja isikuandmete kaitse üldmäärus.

E-privaatsuse direktiiv põhineb ELi telekommunikatsiooni- ja andmekaitseraamistikel, et tagada, et kogu üldkasutatavate võrkude kaudu toimuv side säilitab põhiõiguste austamise. Andmekaitse ja eraelu puutumatuse kaitse peaks olema kõrgetasemeline, olenemata kasutatavast tehnoloogiast.

Euroopa Komisjon võttis 2017. aastal vastu eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse ettepaneku, millega asendatakse direktiiv. 

ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega tagatakse, et isikuandmeid saab koguda ainult rangetel tingimustel ja seaduslikel eesmärkidel. Organisatsioonid, mis koguvad ja haldavad teie isikuandmeid, peavad neid kaitsma ka väärkasutuse eest ja austama teatud õigusi.

Informeeritud nõusolek „küpsiste“ ja muude seadmete jaoks

E-privaatsuse direktiivis nõutakse, et ELi riigid tagaksid, et kasutajad annavad oma nõusoleku enne küpsiste (kasutaja veebibrauseris salvestatud väikeste tekstifailide) salvestamist ja neile juurdepääsu arvutites, nutitelefonides või muudes Internetiga ühendatud seadmetes.

Määruse eelnõuga võetakse kasutusele lõimitud eraelu puutumatuse mõiste, mille kohaselt saavad kasutajad valida kõrgema või madalama eraelu puutumatuse taseme.

Isikuandmetega seotud rikkumised

Telekommunikatsioonioperaatoritel ja internetiteenuse pakkujatel on suur hulk klientide andmeid, mida tuleb hoida konfidentsiaalsena ja turvaliselt. Kuid mõnikord võib tundlikku teavet varastada, kaotada või ebaseaduslikult juurde pääseda. E-privaatsuse direktiiviga tagatakse, et teenuseosutaja teatab riiklikule asutusele isikuandmetega seotud mis tahes rikkumistest ning teavitab abonenti või üksikisikut otseselt isikuandmete või eraelu puutumatusega seotud riskidest.

Määruse eelnõu ei sisalda konkreetseid sätteid isikuandmetega seotud rikkumiste kohta, kuid tugineb isikuandmete kaitse üldmääruse asjakohastele sätetele.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Privaatsus ja turvalisus internetis

Ühised ELi eeskirjad tagavad eraelu puutumatuse kõrge taseme internetis. EL on pühendunud sellele, et tagada kodanike ja eelkõige laste turvalisus internetis.

Mine süvitsi

Vaata lisaks