Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tippdomeen.eu

Tippdomeen.eu annab Euroopale oma internetiidentiteedi, suurendades ELi nähtavust, suurendades kasutajate domeeninimede valikut ja edendades e-kaubandust.

    .eu: Teie Euroopa identiteet

Tippdomeen.eu tugevdab liidu identiteeti ja edendab veebis liidu väärtusi, nagu mitmekeelsus, kasutajate eraelu puutumatuse ja turvalisuse austamine, inimõiguste austamine ning liidu konkreetsed prioriteedid digitaalvaldkonnas.

Tippdomeen.eu võimaldab kasutajatel luua oma veebisaitidele ja e-posti aadressidele üleeuroopalise Interneti-identiteedi.

2023. aasta oktoobris registreeritud.eu domeeninimega 3,72 miljonit.eu on tippdomeen.eu maailmas suuruselt üheksas maakonnakood, mis võimaldab ELi kodanikel ning liidus asutatud ettevõtjatel ja organisatsioonidel domeeninime registreerida. Seda kasutavad ka liidu institutsioonid, ametid ja organid. Tippdomeen.eu on kättesaadav igas tähestikus, mida kasutatakse kogu ELis.

Viimase kümne aasta jooksulon veebikeskkond, turg ning ELi poliitiline ja õiguslik kontekst märkimisväärselt muutunud, mistõttu komisjon ajakohastas.eu õigusraamistikku, võttes 2019. aastal vastu uue määruse (EL) 2019/517 ELi tippdomeeninime rakendamise ja toimimise kohta. Määrusega (EL) 2019/517 asendati eelmine raamistik, muutes määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuksmäärus (EÜ) nr 874/2004.

Uus määrus (EL) 2019/517 on kergem, tõhusam ja tulevikukindlam põhimõttepõhine õigusakt. Selle eesmärk on luua tippdomeeni.eu põhimõtete, visiooni ning haldamise ja juhtimise üldine raamistik, kusjuures operatiivsemad aspektid määratakse kindlaks delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega. Uue määrusega kehtestatakse muu hulgas uued abikõlblikkuse kriteeriumid, mis võimaldavad ELi/EMP kodanikel registreerida.eu domeeni, olenemata sellest, kus nad elavad. Sellega luuakse ka uus juhtimisstruktuur, millesse on kaasatud eraldi mitut sidusrühma hõlmav organ, mille eesmärk on tugevdada ja laiendada tippdomeeni.eu tulemuslikkust.

Määrus (EL) 2019/517 jõustus 18. aprillil 2019 ja seda kohaldatakse alates 13. oktoobrist 2022. Väljaspool ELi elavatele kodanikele.eu domeeninime registreerimist kohaldatakse alates 19. oktoobrist 2019.

Määruse (EL) 2019/517 kohaselt pidi komisjon.eu õigusraamistiku rakendamiseks vastu võtma mitu rakendusakti ja delegeeritud õigusakti. Selle tulemusena koosneb praegune.eu raamistik järgmistest õigusaktidest:

 

EURid – tippdomeeni.eu register

25. oktoobril 2021 võttisEuroopa Komisjon pärastavatud valikumenetlust jarahastamiskõlblike kandidaatide hindamist vastu otsuse ,millega Euroopa internetidomeenide register (EURid) nimetati tippdomeeni.eu registriks aastatel 2022–2027.

EURid on eraõiguslik sõltumatu mittetulundusorganisatsioon, mis on alates 2003. aastast juhtinud tippdomeeni.eu Euroopa Komisjoni lepingu alusel (sel ajal, kui EURid määrati kindlaks eelmise 2002. aasta määruse alusel, mida muudeti ja tunnistati kehtetuks uue määrusega (EL) 2019/517).

EURid haldab tippdomeeni.eu sõltumatult Euroopa Komisjonist, kuid vastavalt ELi määrustes sisalduvatele eeskirjadele ja menetlustele, näiteks tippdomeeni.eutoimimise ja rakendamise kohta 2019.aastal.

Viimased uudised

DIGIBYTE |
Winners of the .eu Web Awards

The awards for the best websites with the .eu Top Level Domain in five categories were presented at the .eu web awards 2017.

DIGIBYTE |
10 years of .eu!

This week .eu, the EU's internet address, turns ten years old. Since 7 April 2006 .eu has provided a unique European domain for people and organisations in the European Union. At the end of 2015 .eu was the eleventh largest top level domain in the world, with almost 4 million registrants. Compared to the largest country extensions – .de, .cn, .uk, .nl and .ru – the .eu domain ranks sixth in the world.

Seotud sisu

Üldpilt

Järgmise põlvkonna interneti algatus

Järgmise põlvkonna interneti algatuse missiooniks on tuleviku Interneti ümberkujundamine ja ümberkujundamine, kajastades põhilisi inimlikke väärtusi.

Vaata lisaks

Laiendatud reaalsus

Extended reality is going mainstream, benefitting more industries and sectors including digital learning, entertainment, health, manufacturing and more.