Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tippdomeen.eu

Tippdomeen.eu annab Euroopale oma internetiidentiteedi, suurendab ELi nähtavust, suurendab domeeninimede kasutajate valikut ja edendab e-kaubandust.

    .eu: Teie Euroopa identiteet

Tippdomeen.eu võimaldab kasutajatel luua oma veebisaitide ja e-posti aadresside jaoks üleeuroopalise Interneti-identiteedi. See on kättesaadav kõigile ELis asutatud ettevõtetele ja organisatsioonidele ning igale residendist kodanikule.

Kodanike jaoks on tippdomeen.eu koht küberruumis, kus nende õigusi tarbijate ja üksikisikutena reguleerivad Euroopa eeskirjad ja standardid.

Ettevõtete jaoks suurendab.eu veebisait nende interneti nähtavust nii ELi ühtsel turul kui ka kogu maailmas ning reklaamib nende üleeuroopalist staatust. See aitab suurendada e-kaubanduse kohalolekut.

Euroopa Komisjoni algatuse tulemusena võeti 2002. aastal vastu määrus tippdomeeni.eu (.pdf) loomise kohta. Seda täiendati 2004. aastal määrusega 874/2004. Pärast registripidaja määramist registreeriti 2006. aasta aprillis esimesed.eu domeeninimed.

Euroopa Komisjon algatas 2017. aasta mais avaliku konsultatsiooni, et koguda teavet selle kohta, kas.eu õigusraamistik täitis oma eesmärki. See oli osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) läbivaatamisprotsessist, mille eesmärk oli hinnata, kas seadusandlikku ja/või muud kui seadusandlikku algatust on vaja.

Pärast asjaomase mõjuhinnangu lõpuleviimist ja pärast õiguskontrollikomiteelt positiivse tagasiside saamist alustas komisjon seadusandliku ettepaneku koostamist kehtiva määruse ajakohastamiseks. Kaasseadusandjad jõudsid 5. detsembril 2018 kokkuleppele tippdomeeni.eu käsitleva määruse uute sätete suhtes.

Avalik konsultatsioon

Tippdomeeni.eu käsitlevate määruste hindamist ja läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon kestis 12. maist 2017 kuni 4. augustini 2017.

  • 25 vastust saadi 12 ELi liikmesriigis elavatelt kodanikelt ja eraisikutelt. Enamik neist olid 25–65-aastased (19-st 25-st).
  • 15 vastust saadi ettevõtjate esindajatelt, 1 ettevõtjate ühenduselt ja 1 avalikult sektorilt. Osalenud ettevõtted ja organisatsioonid tegutsevad üheksas liikmesriigis.

Avaliku konsultatsiooni tulemused on kättesaadavad veebis.

.Eu määruse ajakohastamine

Internetikeskkond, turg ning ELi poliitiline ja õiguslik kontekst on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt muutunud. Seega viis komisjon läbi.eu määruste õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT). Selle tulemusena esitati uus seadusandlik ettepanek tippdomeeni.eu kohta. Ettepaneku eesmärk on:

  • ajakohastada õigusraamistikku, asendades praegused määrused kergema, tõhusama ja tulevikukindlama põhimõttepõhise õigusaktiga;
  • luua uus juhtimisstruktuur, mis hõlmab mitut sidusrühma hõlmavat eraldiseisvat organit, eesmärgiga tugevdada ja laiendada panust tippdomeeni.eu tulemuslikkusesse;
  • luua uued toetuskõlblikkuse kriteeriumid, et võimaldada ELi/EMP kodanikel registreerida domeeni.eu, olenemata nende elukohast.

Kõnealused eeskirjad jõustusid 18. aprillil 2019 pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 13. oktoobrist 2022. Väljaspool ELi elavate kodanike domeeninime.eu registreerimist kohaldatakse siiski alles alates 19. oktoobrist 2019.

Kavandatud muudatused vastavad praktilistele väljakutsetele, näiteks seoses domeeninimede süsteemi kiirete turusuundumustega, kuid nende eesmärk on ka tagada, et tippdomeeni.eu pakutavad eelised jõuaksid võimalikult paljude ELi kodanike, organisatsioonide ja ettevõteteni, eelkõige noorte, VKEde ja valitsusväliste organisatsioonideni.

EURid – tippdomeeni.eu register

EURid on eraõiguslik sõltumatu mittetulundusühing, mis haldab tippdomeeni.eu Euroopa Komisjoni lepingu alusel alates 2003. aastast pärast avalikku konkurssi.

EURid haldab tippdomeeni.eu Euroopa Komisjonist sõltumatult, kuid vastavalt kahes peamises EÜ määruses sätestatud eeskirjadele ja menetlustele, mis käsitlevad domeeni rakendamist 2002. aastal ja registreerimise põhimõtteid 2004. aastal koos registrile esitatavate erinõuetega.

Viimased uudised

DIGIBYTE |
Winners of the .eu Web Awards

The awards for the best websites with the .eu Top Level Domain in five categories were presented at the .eu web awards 2017.

DIGIBYTE |
10 years of .eu!

This week .eu, the EU's internet address, turns ten years old. Since 7 April 2006 .eu has provided a unique European domain for people and organisations in the European Union. At the end of 2015 .eu was the eleventh largest top level domain in the world, with almost 4 million registrants. Compared to the largest country extensions – .de, .cn, .uk, .nl and .ru – the .eu domain ranks sixth in the world.

Seotud sisu

Üldpilt

Järgmise põlvkonna interneti algatus

Järgmise põlvkonna interneti algatuse missiooniks on tuleviku Interneti ümberkujundamine ja ümberkujundamine, kajastades põhilisi inimlikke väärtusi.

Vaata lisaks

Laiendatud reaalsus

Extended reality is going mainstream, benefitting more industries and sectors including digital learning, entertainment, health, manufacturing and more.