Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa lähenemisviis tehisintellektile

ELi lähenemisviis tehisintellekti tipptaseme ja usalduse keskustele, mille eesmärk on suurendada teadus- ja tööstussuutlikkust, tagades samal ajal ohutuse ja põhiõigused.

  Digitaalne aju

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

See, kuidas me tehisintellekti (AI) läheneme, määratleb maailma, mida me elame tulevikus. Selleks et aidata digikümnendil üles ehitada vastupanuvõimelist Euroopat, peaksid inimesed ja ettevõtjad saama nautida tehisintellekti eeliseid, olles samal ajal ohutud ja kaitstud.

Euroopa tehisintellekti strateegia eesmärk on muuta EL maailmatasemel tehisintellekti keskuseks ning tagada, et tehisintellekt on inimkeskne ja usaldusväärne. Selline eesmärk väljendub Euroopa lähenemisviisis tipptasemele ja usaldusele konkreetsete eeskirjade ja meetmete kaudu.

Komisjon tutvustas 2021. aasta aprillis oma tehisintellekti paketti, mis hõlmas järgmist:

Euroopa lähenemisviis tehisintellekti tipptasemele

Tehisintellekti tipptaseme edendamine tugevdab Euroopa ülemaailmset konkurentsipotentsiaali.

EL saavutab selle eesmärgi järgmiselt:

 1. tehisintellekti arendamise ja kasutuselevõtu võimaldamine ELis;
 2. ELi muutmine kohaks, kus tehisintellekt areneb laborist turule;
 3. tagada, et tehisintellekt toimib inimeste heaks ja on ühiskonnas hea jõud;
 4. strateegilise juhtpositsiooni loomine suure mõjuga sektorites.

Komisjon ja liikmesriigid leppisid kokku tehisintellekti tipptaseme suurendamises, ühendades jõud poliitika ja investeeringute valdkonnas. Tehisintellekti kooskõlastatud kava 2021. aasta läbivaatamisel esitatakse visioon, kuidas kiirendada, tegutseda ja viia prioriteedid kooskõlla praeguse Euroopa ja ülemaailmse tehisintellektimaastikuga ning rakendada tehisintellekti strateegiat.

Ressursside maksimeerimine ja investeeringute koordineerimine on tehisintellekti tipptaseme oluline osa. Programmide „Euroopa horisont“ ja „ Digitaalne Euroopa “ kaudu kavatseb komisjon investeerida tehisintellekti 1 miljard eurot aastas. See kaasab erasektorist ja liikmesriikidest täiendavaid investeeringuid, et saavutada digikümnendi jooksul iga-aastane investeeringute maht 20 miljardit eurot.

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist tehakse kättesaadavaks 134 miljardit eurot digitaalvaldkonna jaoks. See muudab mängu, võimaldades Euroopal suurendada oma ambitsioone ja saada ülemaailmseks liidriks tipptasemel ja usaldusväärse tehisintellekti arendamisel.

Juurdepääs kvaliteetsetele andmetele on oluline tegur suure jõudlusega ja tugevate tehisintellektisüsteemide loomisel. Sellised algatused nagu ELi küberturvalisuse strateegia, digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt ning andmehaldust käsitlev õigusakt pakuvad selliste süsteemide ehitamiseks õiget taristut.

Euroopa lähenemisviis tehisintellekti usaldusväärsusele

Usaldusväärse tehisintellekti loomine loob kasutajatele, arendajatele ja juurutajatele turvalise ja innovatsioonisõbraliku keskkonna.

Komisjon on esitanud kolm omavahel seotud õiguslikku algatust, mis aitavad kaasa usaldusväärse tehisintellekti loomisele:

 1. tehisintellekti käsitlev Euroopa õigusraamistik, et käsitleda tehisintellektisüsteemidele omaseid põhiõigusi ja ohutusriske;
 2. tsiviilvastutuse raamistik – vastutuseeskirjade kohandamine digitaalajastu ja tehisintellektiga;
 3. valdkondlike ohutusalaste õigusaktide (nt masinamäärus, üldisetooteohutuse direktiiv) läbivaatamine.

Euroopa ettepanek tehisintellekti käsitleva õigusraamistiku kohta

Komisjoni eesmärk on käsitleda tehisintellekti konkreetsetest kasutusviisidest tulenevaid riske täiendavate, proportsionaalsete ja paindlike eeskirjade abil. Need eeskirjad annavad Euroopale ka juhtrolli ülemaailmse kullastandardi kehtestamisel.

See raamistik annab tehisintellekti arendajatele, juurutajatele ja kasutajatele vajaliku selguse, sekkudes ainult nendel juhtudel, mida olemasolevad riiklikud ja ELi õigusaktid ei hõlma. Tehisintellekti õigusraamistikus pakutakse välja selge ja kergesti mõistetav lähenemisviis, mis põhineb neljal erineval riskitasemel: vastuvõetamatu risk, kõrge risk, piiratud risk ja minimaalne risk.

Olulised verstapostid

 1.  
  Juuni 2022
  Esimese tehisintellekti reguleeriva katsekeskkonnakäivitamine Hispaanias: Tehisintellekti määruse edendamine
   

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Tehisintellekt

ELi eesmärk on luua usaldusväärne tehisintellekt, mis seab esikohale inimese huvid.

Mine süvitsi

Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava

Tehisintellekti kooskõlastatud kava eesmärk on kiirendada investeerimist tehisintellekti, tegutseda tehisintellekti strateegiates ja programmides ning ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et vältida killustumist Euroopas.

Euroopa tehisintellekti liit

Euroopa tehisintellekti liit on Euroopa Komisjoni algatus alustada avatud poliitilist dialoogi tehisintellekti teemal. Alates selle loomisest 2018. aastal on tehisintellekti liit kaasanud korrapäraste ürituste, avalike konsultatsioonide ja veebifoorumite kaudu ligikaudu 6000...

Vaata lisaks

Keeletehnoloogiad

Keeletehnoloogiad, tuntud ka kui Natural Language Processing (NLP), muudavad Euroopa digikümnendi kõigile kättesaadavaks.

Seotud sisu