Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ebaseaduslik sisu veebiplatvormidel

Euroopa Komisjon võttis vastu soovituse meetmete kohta, millega tõhusalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu.

Soovitus meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu

Komisjon on mures, et ebaseadusliku veebisisu eemaldamine ei ole piisavalt tõhus.

Sellised küsimused nagu terrorismile õhutamine, ebaseaduslik vihakõne, laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav materjal, intellektuaalomandi õiguste rikkumised ja tarbijakaitse vajavad tugevat ja koordineeritud ELi-ülest lähenemisviisi.

Komisjon esitas soovituse meetmete kohta, millega tõhusalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. Käesoleva soovitusega muudetakse varasemas teatises ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemise kohta võetud poliitiline kohustus mittesiduvaks õiguslikuks vormiks.

Veebiplatvormid peavad olema sisu haldamisel vastutustundlikumad. Soovituses pakutakse välja ühine lähenemisviis, et veebisisu kiiresti ja ennetavalt tuvastada, eemaldada ja ära hoida.

  • Selgemad teavitamise ja meetmete võtmise menetlused: Digiplatvormid peaksid kehtestama lihtsad ja läbipaistvad eeskirjad ebaseaduslikust sisust teatamiseks, sealhulgas „usaldusväärsete teavitajate“ kiirmenetlused. Sisuteenuse pakkujaid tuleks sellistest otsustest teavitada ja neil peaks olema võimalus need vaidlustada, et vältida seadusliku sisu tahtmatut eemaldamist.
  • Tõhusamad vahendid ja ennetavad tehnoloogiad: Ettevõtjad peaksid kehtestama kasutajatele selged teavitamissüsteemid. Neil peaksid olema ennetavad vahendid ebaseadusliku sisu avastamiseks ja eemaldamiseks, eelkõige terroristliku sisu puhul ja sellise sisu puhul, mida ei ole vaja pidada ebaseaduslikuks, näiteks laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav materjal või võltsitud kaup.
  • Tugevamad kaitsemeetmed põhiõiguste tagamiseks: Ettevõtjad peaksid kehtestama tõhusad ja asjakohased kaitsemeetmed tagamaks, et sisu eemaldamise otsused on täpsed ja põhjendatud. See on eriti oluline automatiseeritud tööriistade kasutamisel. Need kaitsemeetmed peaksid hõlmama inimjärelevalvet ja -kontrolli. Nende kavandamisel tuleks täielikult järgida põhiõigusi, sõnavabadust ja andmekaitse-eeskirju. 
  • Erilist tähelepanu pööratakse väikeettevõtetele: Tööstusharu peaks vabatahtlike kokkulepete kaudu tegema koostööd ja jagama kogemusi, parimaid tavasid ja tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas automaatset tuvastamist võimaldavaid vahendeid. Sellest jagatud vastutusest peaksid eelkõige kasu saama väiksemad platvormid, millel on piiratumad ressursid ja oskusteave.
  • Tihedam koostöö ametiasutustega: Ettevõtjad peaksid viivitamata teavitama õiguskaitseasutusi, kui on tõendeid raske kuriteo kohta või kui kahtlustatakse, et ebaseaduslik sisu ohustab elu või turvalisust. Liikmesriike julgustatakse kehtestama asjakohased õiguslikud kohustused.

Komisjon on seisukohal, et veebipõhised vahendajad võivad võtta ennetavaid meetmeid, kaotamata seejuures e-kaubanduse direktiivi kohast vastutusest vabastamist.

Taust

Komisjoni talitused on korraldanud mitmeid seminare ja dialooge tööstusega ning käivitanud käimasoleva uuringu kõnealusel teemal. Need arutelud andsid oma panuse soovitusesse. Mitu volinikku kohtusid 2018. aastal veebiplatvormidega, et tagada nende pühendumus ebaseadusliku sisu vastu võitlemisele.

Lähenemisviis on täielikult kooskõlas ja kooskõlas autoriõiguse direktiiviga, sealhulgas laialdaselt arutatud veebiplatvormide vastutuse aspektidega. Samuti on see täielikult kooskõlas audiovisuaalmeedia direktiivi läbivaatamisega.

Komisjon tegi ettepaneku koostada esialgne mõjuhinnang meetmete kohta, millega veelgi parandada ebaseadusliku veebisisu vastase võitluse tõhusust. Mõjuhinnangule tugineti avalikul konsultatsioonil, kus uuriti võimalusi täiendavate meetmete võtmiseks ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemiseks.

Digiteenuste õigusakt

Komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu digiteenuste õigusakt, mis sisaldab meetmeid ebaseaduslike kaupade, teenuste ja veebisisu vastu võitlemiseks. 

Digiteenuste õigusakt annab kasutajatele võimaluse teatada ebaseaduslikust veebisisust. See loob privilegeeritud kanali usaldusväärsete teavitajate jaoks ebaseaduslikust sisust teatamiseks eelisjärjekorras. Usaldusväärsed teavitajad on need, kes on näidanud erilist asjatundlikkust ja pädevust. 

Kui see on siseriiklike õigusaktidega lubatud, võivad liikmesriikide ametiasutused anda korralduse ebaseadusliku sisu eemaldamiseks mis tahes ELis tegutsevalt platvormilt, olenemata sellest, kus nad on asutatud.

Lisaks peavad väga suured digiplatvormid võtma leevendusmeetmeid, et kaitsta oma kasutajaid ebaseadusliku sisu, kaupade ja teenuste eest.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Vaata lisaks

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.