Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inimkeskse tehisintellekti algatuse rahvusvaheline teavitustegevus

Inimkeskse tehisintellekti algatuse rahvusvaheline teavitustegevus aitab edendada ELi nägemust kestlikust ja usaldusväärsest tehisintellektist.

Mis on inimkeskse tehisintellekti rahvusvaheline teavitustegevus?

Euroopa Komisjoni välispoliitika vahendite talitus (FPI) ning sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CONNECT) käivitasid koostöös Euroopa välisteenistusega suure välispoliitika rahastamisvahendi projekti, et teha koostööd rahvusvaheliste partneritega regulatiivsetes ja eetilistes küsimustes ning edendada usaldusväärse tehisintellekti vastutustundlikku arendamist ülemaailmsel tasandil.

Tehisintellekti projekti InTouchAI.eu eesmärk on toetada Euroopa Komisjoni eetika ja usalduse raamistiku loomisel, et võimaldada tehisintellekti kasvu. See on kooskõlas ELi väärtustega ja peaks valmistama ette maailma koalitsiooni loomise selles valdkonnas.

Selle eesmärgi saavutamiseks on projekti erieesmärkideks toetada komisjoni, et:

  1. arendada tehisintellekti käsitlevates ülemaailmsetes aruteludes vastutustundlikku juhtimist;
  2. luua tingimused sellise poliitika, heade tavade ja standardite kasutuselevõtuks, millega tagatakse asjakohane eetiline ja õigusraamistik tehisintellekti valdkonnas;
  3. suurendada üldsuse teadlikkust tehisintellektiga seotud probleemidest ja võimalustest.

Planeeritud tegevused

Strateegilise kommunikatsiooni- ja tehnoloogiadiplomaatia meetmete mobiliseerimise kaudu on InTouchAI.eu eesmärk täiendada käimasolevaid rahvusvahelisi protsesse. Selleks töötab komisjon välja ühisalgatused peamiste huvitatud partnerite ja sarnaselt meelestatud riikidega.

Projektiga loodetakse võimendada olemasolevaid mitme- ja kahepoolseid algatusi rahvusvahelistel foorumitel, näiteks G20 ja G7 raames. Eelkõige aitab see kaasa komisjoni tegevusele osana hiljuti loodud ülemaailmse poliitika tehisintellekti platvormist. Selle platvormi käivitasid peamised rahvusvahelised organisatsioonid ja asjaomased institutsioonid, kes tegelevad inimkeskse tehisintellekti edendamisega ülemaailmsel tasandil.

Projekti InTouchAI.eu rakendusetapis viiakse läbi järgmised tegevused:

  1. Dialoog ja ühisalgatused sarnaselt meelestatud partneritega: selleeesmärk on toetada poliitilist dialoogi ja teadmiste vahetamist inimkeskse tehisintellektiga seotud sihtrühmade jaoks ning hõlbustada regulatiivsete lähenemisviiside lähendamist ja suurendada teadlikkust ELi poliitilistest algatustest.
  2. Avalikkuse teavitamine ja tehnoloogiline diplomaatia: eesmärgiga viia läbi poliitika ja üldsuse teavitustegevus ning tehnoloogiadiplomaatia, suurendada ELi tegevuse nähtavust ja juhtpositsiooni, et edendada inimkeskse tehisintellekti ülemaailmse koalitsiooni loomist.
  3. Teadusuuringud, luureandmete kogumine ja tehisintellekti arengu jälgimine: vaadata läbi tehisintellekti algatuste edusammud kogu maailmas ning hõlbustada teadmiste vahetamist, suurendada teadlikkust ning edendada vastutustundlikku ja usaldusväärset tehisintellekti käsitleva ühise lähenemisviisi mõistmist ja aktsepteerimist.

Edendada ELi nägemust kestlikust ja usaldusväärsest tehisintellektist maailmas

Euroopa Liit eeldab, et tehisintellekt parandab märkimisväärselt kodanike elu ning toob ühiskonnale ja majandusele suurt kasu. ELi lähenemisviisi iseloomustav peamine visioon on inimkeskse tehisintellekti loomine, mis tagab tehisintellekti toimimise inimeste jaoks ja kaitseb põhiõigusi. ELi lähenemisviis tehisintellektile hõlmab ka ELi tehnoloogilise ja tööstusliku suutlikkuse ning tehisintellekti kasutuselevõtu toetamist kogu majanduses ning ettevalmistusi sotsiaal-majanduslikeks muutusteks.

Osana 2021. aasta ELi tehisintellekti kooskõlastatud kavast on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide eesmärk edendada ELi nägemust kestlikust ja usaldusväärsest tehisintellektist maailmas. Komisjon alustab rahvusvahelisi, mitmepoolseid ja kahepoolseid arutelusid, et luua tugev koalitsioon riikidest, kes jagavad soovi regulatiivsete kaitsemeetmete ja tehisintellekti demokraatliku juhtimise järele.

Kontakt

InTouchAI.eu projektimeeskond: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu meeskonnajuht ja rahvusvaheliste suhete ja strateegilise kommunikatsiooni peaekspert: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu peamine tehisintellekti eetika ekspert: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Teenusleping 2020/418 042, mida rakendab konsortsium, mida juhtis GFA Consulting Group koos CARSA, DFKI ja PwCga Euroopa Komisjoni välispoliitika vahendite talituse (FPI) ja sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi (DG CONNECT) nimel. Väljendatud seisukohti ei saa mingil juhul pidada Euroopa Liidu ametliku seisukoha väljendamiseks.

Seotud sisu

Üldpilt

Tehisintellekti käsitlev Euroopa lähenemisviis

ELi lähenemisviis tehisintellektile keskendub tipptasemele ja usaldusele ning selle eesmärk on suurendada teadus- ja tööstussuutlikkust, tagades samal ajal ohutuse ja põhiõigused.

Vaata lisaks

Tehisintellekti käsitlev õigusakt

Tehisintellekti käsitlev õigusakt on esimene tehisintellekti käsitlev õigusraamistik, milles käsitletakse tehisintellektiga seotud riske ja seatakse Euroopale juhtroll kogu maailmas.

Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava

Tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava eesmärk on kiirendada investeeringuid tehisintellekti, rakendada tehisintellekti strateegiaid ja programme ning ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et vältida killustatust Euroopas.

Euroopa tehisintellekti liit

Euroopa tehisintellekti liit on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on luua avatud poliitiline dialoog tehisintellekti teemal. Alates selle loomisest 2018. aastal on tehisintellekti liit kaasanud ligikaudu 6000 sidusrühma korrapäraste ürituste, avalike konsultatsioonide ja...

Seotud poliitikad

Rahvusvahelised suhted

Euroopa Liit teeb koostööd riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tagada, et tehnoloogia...