Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Liit alaealiste paremaks kaitsmiseks internetis (lõpetatud 2023. aastal)

***Alaealiste paremaks kaitsmiseks internetis loodud liidu raames tehtav töö on lõppenud.***

Eakohast disaini käsitleva tegevusjuhendi kohta teabe saamiseks külastage eakohastdisaini käsitleva ELi tegevusjuhendi erirühma 

 

***************************************************

Allianss alaealiste paremaks kaitsmiseks internetis on iseregulatsiooni algatus, mille eesmärk on parandada veebikeskkonda laste ja noorte jaoks.

Juhtivad IKT- ja meediaettevõtted, valitsusvälised organisatsioonid ja UNICEF käivitasid ametlikult 2017. aasta turvalisema interneti päeva liidu, tuginedes varasematele algatustele.

Asjaomased ettevõtted tegelevad olemasolevate ja tekkivate riskidega, millega lapsed ja noored internetis kokku puutuvad, sealhulgas:

 • kahjulik sisu (nt vägivaldne või seksuaalselt ärakasutav sisu)
 • kahjulik tegevus (nt küberkiusamine)
 • kahjulik kontakt (nt seksuaalne väljapressimine)

Algatuse raamistik on esitatud alliansi eesmärgi avalduses (.pdf), milles tutvustatakse üheksat meedet kolmes peamises tegevussuunas:

 1. kasutajate mõjuvõimu suurendamine
 2. tõhustatud koostöö
 3. teadlikkuse suurendamine

Kasutajate mõjuvõimu suurendamine

 • parimate tavade kindlakstegemine ja edendamine isikuandmete kaitse alastest tavadest teavitamisel;
 • pakkuda kättesaadavaid ja töökindlaid vahendeid, mida on lihtne kasutada, ning anda vajaduse korral tagasisidet ja teavet;
 • Kasutajate teadlikkuse suurendamine ning sellise teabe ja vahendite kasutamise edendamine, mis võib aidata neid veebis turvalisemalt hoida. See hõlmab neile vastutuse ja kohustuse õpetamist käituda internetis teiste suhtes vastutustundlikult ja lugupidavalt. See omakorda suurendab usaldust ja edendab alaealiste digitaalset võimestamist;
 • edendada sisu klassifitseerimise kasutamist, kui see on asjakohane;
 • Vanemliku kontrolli vahendite alase teadlikkuse ja nende kasutamise edendamine.

Tõhustatud koostöö

 • koostöö tõhustamine teiste osapooltega, nagu laste ohutusega tegelevad organisatsioonid, valitsused, haridusteenistused ja õiguskaitseasutused, et tõhustada parimate tavade jagamist;
 • Teha kindlaks tehnoloogia, näiteks ühendatud seadmete uued arengusuunad ja teha komisjoni toetusel koostööd teiste osalistega, kellel on samuti oma roll laste turvalisuse toetamisel internetis.

Teadlikkuse suurendamine

 • Veebiturvalisuse, digitaalse mõjuvõimu suurendamise ja meediapädevuse alaste teadlikkuse suurendamise kampaaniate väljatöötamise toetamine nii sihtotstarbeliste kui ka käimasolevate algatuste kaudu.
 • Laste juurdepääsu edendamine mitmekesisele veebisisule, arvamustele, teabele ja teadmistele.

Lisaks eesmärgiavalduse kinnitamisele võtsid allakirjutanud äriühingud individuaalseid kohustusi kooskõlas oma äritegevusega. 2020. aasta novembris liitus liiduga TikTok, kes esitas oma kohustused (.pdf).

Alliansi liikmed

Liit hõlmab kogu väärtusahelat juhtivatest IKT- ja meediaettevõtetest valitsusväliste organisatsioonideni, sealhulgas:

Äriühingud, kes on alla kirjutanud

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Assotsieerunud liikmed

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUNi partnerlus, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Interneti väärkäitumise vastu), FSM, GSMA, ICT Coalition, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Liikmepoliitikas (.pdf) on sätestatud, et see mitut sidusrühma hõlmav platvorm on avatud uutele liikmetele.

Sõltumatu hindamise aruanne

Allianss leppis kokku sõltumatus ja läbipaistvas läbivaatamises 18 kuud pärast selle käivitamist. 2019. aasta turvalisema interneti päeval avaldati aruanne liidu „Alliance to better protect minors online“ sõltumatu hindamise kohta.

Hindamise käigus hinnati liidu rakendamist, selle üldist mõju ning seni võetud meetmete asjakohasust ja tõhusust. Teine eesmärk oli teha kindlaks tugevad ja nõrgad küljed. Uuring, milles esitatakse soovitused alliansi tulevase töö kohta, on väärtuslik teabeallikas kõigile algatusega ühineda võivatele uutele liikmetele, kes saavad õppida kindlakstehtud edulugudest ja headest tavadest.

Koosolekud

Alliansi liikmed kohtuvad korrapäraselt näost näkku:

1. 30. aprilli 2019. aasta koosolek, et arutada algatusega seotud edasisi samme ja nendes kokku leppida pärast seda, kui on avaldatud aruanne „Alliance to better protect minors online“ sõltumatu hindamise kohta.

Koosoleku päevakord (.pdf) 

Ettekanded:

2. 14. oktoobri 2019. aasta koosolek, et teha kokkuvõte lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiast ning jagada liikmete vahel viimaseid arenguid ja häid tavasid.

Koosoleku päevakord (.pdf)

Ettekanded:

3. 27. mai 2020. aasta kohtumine, et vahetada teavet hiljutiste arengute kohta, korrata eri sidusrühmade rolli turvalise ja parema veebikeskkonna loomisel, eelkõige praeguses COVID-19ga seotud olukorras, ning arutada järgmisi samme seoses noorte lubadusega luua parem internet.

Koosoleku päevakord (.pdf)

Ettekanded:

4. oktoobri 2020. aasta koosolek, et vahetada teavet hiljutiste arengute kohta ja anda rühmale ajakohastatud teavet edusammude kohta, mida on tehtud seoses noorte lubadusega luua parem internet.

Koosoleku päevakord (.pdf)

Ettekanded:

5. 29. juuni 2021. aasta koosolek, et vahetada teavet hiljutiste arengute kohta, näiteks komisjoni ettepanekute kohta: tehisintellekti ja Euroopa digiidentiteedi raamistiku kohta. Esitati ka lastele parema interneti loomise lubaduse 2. etapi kontseptsioon.

Koosoleku päevakord (.pdf)

Ettekanded:

6. 21. oktoobri 2021. aasta koosolek, et konsulteerida liikmetega lastele parema interneti loomise strateegia ajakohastamise teemal, küsida nende seisukohti ja koguda nende seisukohti vajaduste, lünkade ning tekkivate riskide ja võimaluste kohta, mis mõjutavad laste õigusi digimaailmas.

Koosoleku päevakord (.pdf)

7. 23. mai 2022. aasta koosolek, et tutvustada rühmale uut lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiat (BIK+).

Ettekanded:

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
BIK+ strateegia 2. aastapäeva tähistamine

BIK+ strateegia 2. aastapäeva tähistamiseks avaldame „vanuse tagamise vahendi“, tööstuse enesehindamisküsimustiku, uue „BIK Policy Monitor Report“ ja ajakohastatud „Compendium of the EU formal texts concerning children in the digital world“ (Kokkuvõte ELi ametlikest tekstidest laste kohta digimaailmas).

Seotud sisu

Üldpilt

Turvalisema interneti keskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, lapsevanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ning võitluses internetis toimuva laste seksuaalse väärkohtlemise vastu.