Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Raadiospekter: traadita side alus

Traadita side avalike või eravõrkude kaudu kasutab teabe edastamiseks raadiospektrit, st erinevaid raadiolaineid. Selline suhtlus võib toimuda inimeste, inimeste ja masinate või süsteemide vahel („asjad“ üldisemad) või asjade vahel. Sellega seoses on raadiospektril keskne roll ka ohutute, uuenduslike ja tõhusate süsteemide võimaldamisel ja edendamisel muu hulgas transpordi-, energia-, avaliku ohutuse, keskkonnakaitse ja ringmajanduse süsteemide jaoks. Juurdepääs raadiospektrile on oluline ka digitaalsete inimõiguste säilitamisel ja edendamisel.

  Raadiolained

© Getty Images - watchara_tongnoi

Mis on raadiospekter?

Raadiospekter on elektromagnetilise spektri osa, mille sagedus on 30 Hz kuni 300 GHz. Elektromagnetlaineid selles sagedusvahemikus, mida nimetatakse raadiolaineteks, kasutatakse laialdaselt kaasaegses tehnoloogias, eriti telekommunikatsioonis. Raadiospektrit kasutavad üldtuntud tehnoloogiad on traadita lairibamobiiltehnoloogiad (nt põhinevad neljanda või viienda põlvkonna tehnoloogiastandardil) ja WiFi-süsteemid. Lisaks nendele tehnoloogiatele võimaldab raadiospektri kasutamine ka praegusi ja tulevasi teenuseid mitmesugustes valdkondades, sealhulgas:

 • ringhääling, sealhulgas uudiste edastamine, intervjueerimine ja teatrilavastus (nt traadita mikrofonid ja kaamerad)
 • intelligentsed transpordisüsteemid, mille abil sõidukid suhtlevad omavahel ja maanteede infrastruktuuriga, annavad juhtidele ohutuse seisukohast olulist teavet ning vahest sekkuvad ohtlike intsidentide ennetamiseks või leevendamiseks
 • sidevõrgud hädaabiteenistustele
 • asjade internet (nt arukad võrgud, arukas põllumajandus, arukad linnad, arukad kodud, tööstus 4.0)
 • anduritel põhinevad lähitoimeseadmed, mis ulatuvad lihtsatest garaažiuste avajatest, häiresüsteemidest kuni kuuldeaparaatide ja aktiivsete meditsiiniliste implantaatideni, samuti arukad tervishoiusüsteemid ja telemeditsiin

Spektrikasutuse haldamine

Erinevate kasutajate vaheliste häirete vältimiseks reguleeritakse raadiolainete tootmist ja edastamist piirkondlike ja/või riiklike õigusaktidega ning rahvusvahelisel tasandil koordineerib seda rahvusvaheline organisatsioon Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU).

Raadiospektri haldamisel on kaks olulist rolli:

 • Raadiospektri kasutamise tehniliste tingimuste kehtestamine spektriribade kaupa (seda nimetatakse ka spektri ühtlustamise protsessiks)
 • Raadiospektri määramine kasutajatele (st mobiilsideoperaatorid, ringhäälinguorganisatsioonid jne). Selline eraldamine võib hõlmata spektri eraldamist ja ainuõiguse litsentsimise süsteeme teatavates sagedusalades (et vältida sekkumist teatavates sagedusalades) või litsentsivabasid süsteeme.

Raadiospekter ELis

ELi liikmesriigid haldavad raadiospektrit kooskõlas ELi tasandi õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega. Sel viisil hallatakse ja kasutatakse raadiospektrit kogu ELis koordineeritult, et lahendada tänapäeva majanduslikke ja ühiskondlikke probleeme ning kasutada ära uusi tehnoloogilisi võimalusi.

Komisjon töötab koos liikmesriikidega välja kogu ELi hõlmava spektripoliitika ning koordineerib ühtlustamist ja rakendamist, et toetada uuenduslike toodete ja teenuste ühtset turgu ning vähendada kahjulike häirete ohtu tehnoloogiate ja kasutajate vahel. ELi raadiospektripoliitikal on kolm üldeesmärki:

 • Raadiospektri kasutamise ühtlustamine
 • Töö spektri tõhusama kasutamise nimel
 • Teabe kättesaadavuse parandamine praeguse kasutuse, tulevaste kasutusplaanide ja spektri kättesaadavuse kohta

Liikmesriigid koordineerivad selle olulise ressursi kasutamist, rakendades komisjoni otsuseid riiklikul tasandil. Need otsused on olulised vahendid, mis sillutavad teed tõeliselt ühtlustatud spektri jaotamisele kogu ELis. Liikmesriikide ametiasutused korraldavad ja haldavad spektri eraldamist ja lubamist riiklikul tasandil. See võib hõlmata riiklike spektrilepingute sõlmimist, näiteks spektrilitsentside võistlevat pakkumismenetlust.

 

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
5G lennukitel, WiFi teel – komisjoni otsus avab uusi innovatsioonivõimalusi

Lennuettevõtjatel on võimalik pakkuda oma lennukitel uusimat 5G-tehnoloogiat koos eelmiste mobiiltehnoloogia põlvkondadega, kui komisjon ajakohastas rakendusotsust õhusõiduki pardal oleva mobiilside spektri kohta, määrates teatavad sagedused lennu ajal 5G tehnoloogia jaoks.

Seotud sisu

Üldpilt

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.

Mine süvitsi

ELi raadiospektripoliitika piiriüleste traadita ühenduste jaoks

Sujuvate piiriüleste traadita ühenduste võimaldamine, et saaksime jagada meediat, olla kursis ja nautida uusimaid innovaatilisi tehnoloogiaid kõikjal, kus me tegeleme raadiospektri koordineerimise ja koostööga. See dünaamiline ja kiiresti arenev sektor vajab paindlikku ja...

Vaata lisaks

Avatud Internet

ELi eeskirjades on sätestatud avatud internetiühenduse põhimõte: internetiliiklust tuleb käsitleda diskrimineerimata, blokeerimata, segamata või tähtsuse järjekorda seadmata.

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

ELi elektroonilise side seadustik

ELi elektroonilise side poliitika parandab konkurentsi, edendab innovatsiooni ja suurendab tarbijate õigusi Euroopa ühtsel turul.

Ühenduvuse tööriistakast

Ühenduvuse vahendite kogum pakub juhiseid kiudoptiliste ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. Need võrgustikud pakuvad märkimisväärseid majanduslikke võimalusi.

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

112: ELi hädaabinumber

Vajad abi? 112 on sinu elupäästja number! 112 on Euroopa hädaabinumber, mis on kõikjal ELis tasuta kättesaadav.

Rändlusteenused: ühendatud kõikjal ELis ilma lisatasuta

Kogu ELis reisides saate kasutada oma telefoni helistamiseks, teksti saatmiseks ja andmete kasutamiseks samamoodi nagu kodus. Välismaal ELis kasutatavate kõnede, SMSide ja andmete protokollide eest tuleb tasuda sama palju kui kodus.