Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ukraina toetamine digitaalselt

See komisjoni osakond töötab selle nimel, et toetada Ukraina digitaal- ja kultuurisektorit, aidata ukrainlastel olla ühenduses ja võidelda desinformatsiooni vastu.

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CNECT) toetab Ukrainat ja ukrainlasi mitmesuguste meetmete kaudu. Meie töö peamine eesmärk on taastada ühenduvuse taristud ja tagada, et ettevõtted saaksid oma tegevust jätkata. See toetab Euroopa Komisjoni laiemat tööd Venemaa sõjalise agressiooni vastu võitlemisel.  

Püsige ühenduses

On oluline, et Ukrainast põgenevatel pagulastel oleks juurdepääs taskukohasele ühenduvusele, et hoida ühendust pere ja sõpradega ning saada teada uusimat teavet. Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament aitasid kooskõlastada meetmeid selle tagamiseks ELi ja Ukraina telekommunikatsioonioperaatoritega. Nad tegid avalduse, milles visandati koordineeritud jõupingutused taskukohase või tasuta rändluse ja rahvusvaheliste kõnede tagamiseks ja stabiliseerimiseks ELi ja Ukraina vahel. Kuigi esialgne leping kehtis ainult kolmeks kuuks, on komisjon kutsunud ELi ja Ukraina telekommunikatsioonioperaatoreid üles lepingut pikendama.

fix-empty

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) aruandes märgitakse, et 2022. aasta juuli seisuga pakkus 80 ELi mobiilsideoperaatorit Ukrainale tasuta rahvusvahelisi kõnesid ja veel 44 pakkusid madalama hinnaga kõnesid. Lisaks pakuvad 55 Euroopa operaatorit tasuta rändlusteenust Ukrainas reisivatele abonentidele. ELi operaatorid aitasid luua ka pagulastele mõeldud WiFi levialasid ning jagasid 2022. aasta märtsist maini üle 2,5 miljoni SIM-kaardi.

Komisjon volitas ka Ukraina reguleerivat asutust osalema BERECis. BERECi eesmärk on tagada elektroonilist sidet käsitlevate õigusaktide järjekindel kohaldamine Euroopas, eelkõige arvamuste ja suuniste kaudu.

Toetada digitaalset

EuroopaKomisjon allkirjastas 2022. aastaseptembris lepingu Ukraina ühinemiseks digitaalse Euroopa programmiga. Ukraina ettevõtted, organisatsioonid ja haldusasutused saavad programmi rahastamisest ja toetusest kasu sellistes valdkondades nagu superandmetöötlus, tehisintellekt ja digioskused. Samuti saavad nad osaleda digitaalse innovatsiooni keskustes – ühtsetes kontaktpunktides, mis aitavad ettevõtetel digiprobleemidele dünaamiliselt reageerida ja muutuda konkurentsivõimelisemaks.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Prantsusmaa korraldasid 21.–22. juunil 2022. aasta digitaalassambleel ürituse Ukraina digitaalsektori jätkuva toetamise teemal.

Tech4UA üritusel käivitati Ukrainale seadmete annetuste digitaalse tehnoloogia keskus. Slovakkias asuv keskus vähendab bürokraatiat piiril seadmeid annetavate ettevõtete jaoks. Osalejad leppisid kokku ka tehnilise toe koordineerimises ELi tasandil.

Komisjon käivitas digitaalassambleel ka EUTech4Ukraine Futuriumi kogukonna. Selle kogukonna eesmärk on tuua kokku sidusrühmad, julgustada arutelusid ja jagada teavet uute meetmete kohta Ukraina pagulaste, ettevõtete ja valitsuse toetamiseks digitaalvaldkonnas. 

Sülearvutid Ukrainale

Sülearvuteid Ukraina eesmärk on koguda ja pakkuda sülearvutid, nutitelefonid ja sülearvutid koolid, haiglad ja avaliku halduse Ukraina kõige kannatada sõja piirkondades.

Praegu vajab umbes 70 000 õpetajat sülearvuteid ja koolid vajavad digitaalseid seadmeid, et lapsed saaksid jätkata õppimist. Ja teistes elutähtsates sektorites on nõudlus sülearvutite ja seadmete järele.

Belgias asuvadorganisatsioonid, ettevõtted ja üksikisikud saavad digitaalse Euroopa kaudu seadmeid annetada. Annetuste hulka võivad kuuluda uued või kasutatud seadmed, kui need toimivad. Hiljem luuakse ka teisi annetuskeskusi.

Ettevõtted, kes soovivad teha suuremaid annetusi, saavad seda teha otse ELi kodanikukaitse mehhanismi kaudu.

Seni on komisjon aidanud ELi kodanikukaitse mehhanismi kaudu saata Ukrainale 12 000 annetatud seadet. Järgmise nädala jooksul transporditakse veel 13 000 seadet.

Algatust korraldab Euroopa Komisjon, Ukraina digitaalse ümberkujundamise ja digitaalse Euroopa ministeerium, digitaaltehnoloogia tööstust esindav Euroopa organisatsioon.

Kultuuri ja õppimise toetamine

Euroopa kultuuripärandi pädevuskeskus (4CH) tegi koostööd partneritega, et luua Ukraina monumentide toetamise algatus. See algatus aitab digiteerida ja säilitada Ukraina kultuuripärandit tulevaste põlvkondade jaoks.

VAST-LABi direktori professor Franco Niccolucci korraldatud algatust Save Ukraine Monuments toetavad Euroopa Komisjon, Ukraina saatkond Itaalias, Itaalia teadusministeerium ja paljud Ukraina ministrid.

ELi rahastatud projekti abil välja töötatud rakendus Levebee on nüüd saadaval ukraina keeles. See toetab sõja tõttu ümberasustatud laste kaugõpet. Selle sisu sisaldab matemaatikat ja keeli.

Lisateave kultuuri toetamise meetmete kohta

Väärinfo vastu võitlemine

Väärinfo on väär või eksitav sisu, mida levitatakse kavatsusega petta või kindlustada majanduslikku või poliitilist kasu ning mis võib tekitada üldsusele kahju. 

Euroopa Komisjon on juba mõnda aega teinud tööd väärinfo vastu võitlemiseks, eelkõige väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanutega. Allakirjutanud on tihedalt seotud kiireloomuliste meetmete võtmisega, et piirata Ukraina sõjaga seotud desinformatsiooni.

Lisaks kehtestas komisjon meetmed Venemaa Today, Sputniku, Rossija RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 ja TV Centre Internationali ringhäälingutegevuse peatamiseks ELis või on suunatud ELile. Need riigi omandis olevad Kremli-meelsed turustuskanalid on olulised ja olulised Venemaa Ukraina-vastase agressiooni toetamisel ja desinformatsiooni levitamisel.

 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Rahvusvahelised suhted

Euroopa Liit teeb riikidega kõikjal maailmas ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd selle nimel, et tehnoloogia aitaks parandada kõigi inimeste elujärge.

Vaata lisaks

Välispoliitika

As more countries are inspired by the European digital model, European companies have more opportunities to do business, creating more jobs for citizens.