Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n tuki yrityksille digitaalisessa maailmassa

EU tarjoaa yrityksille monenlaista tukea startup-yrityksistä scale-up-yrityksiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja muihin yrityksiin. Lue lisää tältä sivulta.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on keskeinen rooli EU:n taloudessa. Niiden osuus kaikista EU:n yrityksistä on 99 prosenttia, ja viimeisten viiden vuoden aikana ne ovat luoneet noin 85 prosenttia uusista työpaikoista. Startup-yritysten ohella ne edistävät yksityisen sektorin muutosta vahvalla innovointipotentiaalillaan. 

Euroopan unioni haluaa varmistaa, että pk-yritykset ja startup-yritykset voivat luottaa yritysystävälliseen ympäristöön ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla rajatylittävää toimintaa ja sen ulkopuolella. 

Siksi olemme tehneet useita aloitteita, joilla varmistetaan pk-yritysten tukeminen. Näitä ovat muun muassa:

 • startup- ja scale-up-yritysten tukeminen
 • kaupan tuki
 • rajatylittävät alv-parannukset
 • Teollis- ja tekijänoikeudet (IPR)
 • verkostot ja rahoitus

 

Start-up- ja Scale-up-yritysten tukeminen

Euroopan komission Start-Up and Scale-Up -aloitteen tavoitteena on antaa innovatiivisille yrittäjille Euroopassa mahdollisuus tulla maailman johtaviksi yrityksiksi. Se kokoaa yhteen uusia ja olemassa olevia välineitä, joilla autetaan startup-yrityksiä kasvamaan, mukaan lukien 

 • rahoituksen saatavuuden parantaminen;
 • toinen mahdollisuus yrittäjille;
 • yksinkertaistetut verohakemukset.

Start-Up Nations Standard of Excellence tukee startup-yrityksiä edistämällä yrittäjyyttä ja vauhdittamalla niiden kasvua innovatiivisiksi pk-yrityksiksi. Se myös antaa heille edellytykset skaalata vielä suurempia. 

Start-up Nations -standardin allekirjoittaneet jäsenvaltiot sitoutuvat 

 • luodaan selkeä EU:n laajuinen viitepiste startup-yrityksen keskeisten piirteiden määrittelemiseksi;
 • kestävän kasvun ja yrittäjämyönteisten ympäristöjen korostaminen on keskeisessä asemassa startup- ja scale-up-yritysten tulevissa maailmanlaajuisissa menestyksissä.
 • parhaiden käytäntöjen jakaminen;
 • perustetaan startup-maiden keskus, joka edistää ja mahdollistaa parhaiden käytäntöjen vaihdon.

Kauppaa koskevat ohjeet yrityksille ja pk-yrityksille

EU on maailman suurin kaupparyhmittymä, jonka väkiluku on 440 miljoonaa ja 16 prosenttia maailmankaupasta. Kansainvälinen kauppa ja investoinnit ovat sen talouden selkäranka. EU:n yritysten tavaroiden ja palvelujen vienti EU:n ulkopuolisiin maihin tukee miljoonia työpaikkoja.

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) hyötyvät merkittävästi kansainvälisestä kaupasta. Itse asiassa 87 prosenttia kaikista EU:n viejistä on pk-yrityksiä. 

Kumppanuusmaiden kanssa tehdyillä kauppasopimuksilla varmistetaan, että pk-yritykset voivat hyötyä toimenpiteistä, joilla

 • tullien poistaminen;
 • helpottaa vientiä poistamalla byrokratiaa ja muita teknisiä esteitä;
 • tullimenettelyjen yksinkertaistaminen ja ennakoitavuus;
 • luodaan vakaampi ja avoimempi liiketoimintaympäristö EU:n yrityksille. 

Kauppasopimusten lisäksi EU:n kauppapolitiikka tarjoaa erilaisia välineitä ja toimenpiteitä, jotka hyödyttävät pienyrityksiä.

Tässä on 7 avaintyökalua sinulle:

 1. EU: n markkinoillepääsyn verkkosivusto tarjoaa käytännön tietoa viennistä ja tuonnista. Pk-yritykset voivat käyttää verkkosivustoa vastatakseen markkinoillepääsyyn liittyviin kyselyihin.
 2. Pk-yrityksille tarkoitetussa kaupan suojakeinoja koskevassa oppaassa esitetään yleiskatsaus kaupan suojatoimiin ja esitetään käytännön toimia yritysten suojelemiseksi EU:n ulkopuolisista maista tulevalta epäreilulta kilpailulta.
 3. Trade Defence SME Helpdesk tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa tuojille ja viejille, joihin kaupan suojakeinot vaikuttavat.
 4. Kaupan suojakeinoja koskeva verkkokurssi pk-yrityksille tarjoaa pk -yrityksille olennaista tietoa päivittäisestä liiketoiminnastaan.
 5. Tiedote Euroopan unionin tuesta EU:n pk-yrityksille.
 6. Your Europe – Business tarjoaa monikielistä tietoa ja julkishallinnon verkkopalveluja yrityksille, jotka etsivät liiketoimintamahdollisuuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella.
 7. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston yhteinen parhaiden käytäntöjen opas tarjoaa seitsemän selkeää vinkkiä pk-yrityksille kyberturvallisuuden parantamiseksi, mukaan lukien yhteydet asiaankuuluviin resursseihin ja aloitteisiin Atlantin molemmin puolin.

Rajatylittävää arvonlisäveroa (alv) koskevat säännöt

EU parantaa jatkuvasti alv:n toimintaa yrityksissä, myös pk-yrityksissä. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön 21. vuosisadalla liiketoimintaan soveltuva alv-järjestelmä.

Verkko-ostoksia koskevat uudet alv-säännöt tulivat voimaan 2021. Uudet säännöt ovat osa pyrkimyksiä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, myös verkossa myyville pk-yrityksille. Ne yksinkertaistavat alv-säännösten noudattamista rajat ylittävien elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisen sähköisen kaupankäynnin yhteydessä. 

Uudet säännöt edistävät myös oikeudenmukaisempaa ja yksinkertaisempaa verotusjärjestelmää ja alv:n nykyaikaistamista sähköisen kaupankäynnin markkinoiden todellisuuden mukaisesti. Ne voivat auttaa yrityksiä säästämään jopa 95 prosenttia arvonlisäveroon liittyvistä hallinnollisista kustannuksista verkkomyynnissään.

Laajennetun keskitetyn palvelupisteen ja äskettäin käyttöön otetun tuontijärjestelmän käyttöönoton ansiosta yritykset voivat ilmoittaa ja välittää arvonlisäveroa EU:n sisäisistä tavara- ja palvelumyynneistään sekä vähäarvoisten tavaroiden tuonnista vain yhdessä jäsenvaltiossa. 

Selvitä, miten yrityksesi voi hyötyä verkkokaupan uusista alv-maksuista.

Komissio julkistaa vuoden 2022 lopulla uuden ehdotuksen digitaalisella aikakaudella tapahtuvasta arvonlisäverosta. Ehdotuksella vähennetään yrityksille, myös pk-yrityksille, aiheutuvia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia ja luodaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset vähentämällä alv-petoksia. Uusilla säännöillä otetaan käyttöön

 • parannetaan yritysten digitaalisia raportointivaatimuksia kaikkialla
 • alustataloutta koskevat uudet säännöt;
 • yksi ainoa rekisteröinti EU:n alueella sijaitseville yrityksille.

 

Lisäksi otetaan käyttöön uusia yksinkertaistamissääntöjä alv-vapautuksen avaamiseksi yhden jäsenvaltion pienyrityksille yrityksille, jotka myyvät niitä mutta ovat sijoittautuneet muihin EU-maihin. 

Tämä auttaa pieniä rajatylittäviä yrityksiä kasvamaan, kastamaan varpaitaan muille EU:n markkinoille ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille riippumatta siitä, missä ne ovat sijoittautuneet. Tätä uutta järjestelmää sovelletaan 1. tammikuuta 2025 alkaen.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) ovat ihmisten ja yritysten oikeuksia mielensä luomiseen, kuten keksintöihin ja taiteellisiin luomuksiin. Immateriaalioikeudet voivat sisältää tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja mallit. 

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat olennaisen tärkeitä innovatiivisten yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Auttamalla oikeudenhaltijoita torjumaan väärentämistä, piratismia ja muita luvattoman kopioinnin muotoja teollis- ja tekijänoikeudet voivat parantaa pk-yritysten kilpailukykyä, edistää innovointia ja tarjota potentiaalisen tulonlähteen. 

Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja maksutta avun pyytämisessä yritykset voivat ottaa yhteyttä (EU:n rahoittamaan) IP-neuvontapalveluun Euroopassa, Kiinassa, Intiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa.

Pk-yritysrahasto

EU:n uusi pk-yritysrahasto tarjoaa arvoseteleitä, joilla autetaan sijoittautuneita pk-yrityksiä suojaamaan teollis- ja tekijänoikeuksiaan erilaisten tukitoimenpiteiden avulla. Tähän sisältyy tiettyjen tavaramerkki-, malli- tai patenttirekisteröintimaksujen korvaaminen (enintään 75 %) EU:n, kansallisella, alueellisella tai kansainvälisellä tasolla. 

Jos pk-yritys on epävarma siitä, mitä hakea tai mistä, IP-diagnostiikkapalvelu (IP Scan) voisi auttaa tekemään oikean valinnan. Tähän liittyvää ohjausta tarvitseville pk-yrityksille on tarjolla myös pro bono -palvelu (ilmainen kuuleminen).

Lisätietoja pk-yritykset voivat ottaa yhteyttä EU:n pk-yritysrahastoon

Komissio tarjoaa laajan valikoiman tukea yrityksille, jotka haluavat verkostoitua tai löytää rahoitusmahdollisuuksia. 

Kolme verkostoa tai rahastoa, jotka voivat auttaa ovat:

 1. Enterprise Europe -verkosto
 2. InvestEU-ohjelma
 3. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Enterprise Europe -verkosto

Enterprise Europe Network (EEN) on maailman suurin pk-yritysten tukiverkosto. Se voi auttaa ihmisiä ja yrityksiä perustamaan yrityksen, innovoimaan, pääsemään markkinoille, löytämään kumppanin ja lisäämään kilpailukykyään.

Tähän mennessä se on auttanut:

 • 280 000 pk-yritystä luomaan 780 000 liikeyhteyttä matchmaking-tapahtumiin
 • Kolme miljoonaa pk-yritystä hyötyy EEN-palveluista vuodesta 2008 lähtien
 • Yli 21 000 pk-yritystä hyötyy räätälöidyistä tukipaketeista

InvestEU-ohjelma

InvestEU-ohjelman tavoitteena on edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista tukemalla infrastruktuuria, pk-yrityksiä, tutkimusinnovointia, digitalisaatiota ja sosiaalisia hankkeita. Se koostuu kolmesta pilarista: 

 1. InvestEU-rahasto
 2. InvestEU-neuvontakeskus
 3. InvestEU-portaali

InvestEU-rahaston tavoitteena on saada liikkeelle yli 372 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä investointeja 26,2 miljardin euron EU:n talousarviotakuulla, joka jakautuu neljään politiikkaikkunaan: 

 1. kestävä infrastruktuuri;
 2. tutkimus, innovointi ja digitalisointi;
 3. pienet ja keskisuuret yritykset;
 4. sosiaaliset investoinnit ja osaaminen.

InvestEU-portaali kiinnostaa erityisesti pk-yrityksiä ja yrityksiä. Se on verkossa toimiva matchmaking-väline, jonka tavoitteena on yhdistää EU:n hankkeiden toteuttajat ja sijoittajat. InvestEU-ohjelmalla on julkaistu
yli tuhat hanketta, ja se antaa EU:n yrityksille näkyvyyttä kansainvälisten sijoittajien verkostolle. Portaali on käytettävissä kaikissa EU-maissa, ja se kattaa kaikki EU:n 25 talouden alaa. 

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL)

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa laajan valikoiman tukea eurooppalaisten yritysten kasvun auttamiseksi. 

Esimerkiksi:

 • 70 prosenttia yrityksistä katsoo, että riittävien digitaalisten taitojen omaavan henkilöstön puute on investointien este. Digital tukee taitojen parantamista, jotta voidaan tarjota työvoimaa kehittyneille digitaaliteknologioille, kuten tekoälylle, kyberturvallisuudelle, kehittyneelle tietojenkäsittelylle, datainfrastruktuurille, hallinnolle ja käsittelylle ja paljon muuta. 
 • Digital tukee eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkoston kehittämistä. Digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä asiointipisteitä, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja muuttumaan kilpailukykyisemmiksi tarjoamalla pääsyn tekniseen asiantuntemukseen ja testaukseen, mikä antaa mahdollisuuden testata ennen investointeja, ja innovaatiopalvelut, kuten rahoitusneuvonta, koulutus ja osaamisen kehittäminen, jotka ovat keskeisiä onnistuneen digitalisaation kannalta, ja paljon muuta.
 • Yritysten olisi voitava käyttää kehittyneitä teknologioita, kuten pilvipalveluja, massadataa ja tekoälyä. Auttaakseen heitä, DIGITAL tuo saataville erityisiä teknisiä ratkaisuja, kuten avoimen lähdekoodin älykkäitä väliohjelmistoja. Se edistää myös seuraavan sukupolven eurooppalaisia pilvipalveluja ja luo yleiseurooppalaisia markkinoita, joilla nämä palvelut tulevat julkiselle ja yksityiselle sektorille. Digital panostaa myös esimerkiksi tekoälyn testaus- ja kokeilulaitoksiin, jotka tarjoavat pk-yrityksille ja startup-yrityksille nopean ja yksinkertaisen pääsyn maailmanluokan testauslaitoksiin tekoälyä, monipuolisia sidosryhmien verkostoja ja potentiaalisia asiakkaita varten.
 • Digitaalialan erityisrahoitusosuus on myös pk-yrityksille 75 prosenttia erityistoimia varten. Tavoitteena on tukea pk-yrityksiä, jotka osallistuvat digitaalisten valmiuksien kehittämiseen ja käyttöönottoon. 

Lue lisää siitä, miten saada rahoitusta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Katso myös

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yrityksille, kansalaisille ja julkishallinnoille.