Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio kehottaa kansalaisia ja organisaatioita kertomaan näkemyksensä EU:n kyberresilienssisäädöksestä

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen kaikkien asiaankuuluvien osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia tulevasta EU:n kyberresilienssisäädöksestä.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti ensimmäisen kerran syyskuussa 2021 pitämässään puheessa unionin tilasta. Säädöksellä pyritään vahvistamaan yhteiset kyberturvallisuussäännöt digitaalisille tuotteille ja niihin liittyville palveluille, jotka saatetaan markkinoille kaikkialla Euroopan unionissa. Julkisen kuulemisen tulokset otetaan huomioon komission lainsäädäntöehdotuksessa, jonka odotetaan valmistuvan tämän vuoden jälkipuoliskolla.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

Nykypäivän moninaisten ja pitkälle kehitettyjen kyberhyökkäysten torjumiseksi tarvitsemme kehittynyttä teknologiaa, suojattua infrastruktuuria ja lisää operatiivista yhteistyötä sekä yhteistä lähestymistapaa tuotteiden ja palvelujen kyberturvallisuuden vertailuarvoihin. Odotamme mielenkiinnolla kaikilta asiasta kiinnostuneilta kansalaisilta ja organisaatioilta palautetta, joka auttaa meitä muotoilemaan uutta kyberresilienssisäädöstä, josta tulee keskeinen osa kyberturvallisuutta koskevaa EU:n strategista, poliittista ja lainsäädäntökehystä.

Kyberresilienssisäädös täydentää EU:n nykyistä lainsäädäntökehystä, johon kuuluvat verkko- ja tietoturvadirektiivi ja kyberturvallisuusasetus sekä komission joulukuussa 2020 ehdottama tuleva direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi koko unionissa (NIS 2). Julkinen kuuleminen on avoinna seuraavien 10 viikon ajan eli 25. toukokuuta 2022 saakka. Lisäksi komissio on julkaissut kannanottopyynnön luodakseen yleiskuvan tällä hetkellä havaituista ongelmista ja mahdollisista tavoista niiden ratkaisemiseksi. Kannanottopyyntöä voidaan kommentoida samanaikaisesti julkisen kuulemisen kanssa, myös 10 viikon ajan.

Lisätietoa julkisesta kuulemisesta