Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Yhteysvälineistö: Jäsenvaltiot sopivat parhaista käytännöistä 5G- ja valokuituverkkojen oikea-aikaisen käyttöönoton edistämiseksi

Jäsenvaltiot sopivat 25 päivänä maaliskuuta 2021 tiiviissä yhteistyössä komission kanssa unionin laajuisesta yhteenliitettävyysvälineistöstä 18 päivänä syyskuuta 2020 annetun yhteyksiä koskevan suosituksen mukaisesti. Välineistö koostuu parhaista käytännöistä, joita pidetään tehokkaimpina pyrittäessä mahdollistamaan ja kannustamaan operaattoreita ottamaan käyttöön erittäin suuren kapasiteetin verkkoja.

Parhaat käytännöt auttavat verkko-operaattoreita alentamaan gigabittilaajakaistan käyttöönoton kustannuksia ja jäsenvaltioita omaksumaan tehokkaan lähestymistavan, jolla varmistetaan 5G-taajuuksien oikea-aikainen ja investointiystävällinen saatavuus matkaviestinoperaattoreille ja muille taajuuksien käyttäjille, myös teollisten sovellusten osalta. 

Yhteenliitettävyys on tukenut kansalaisia, yrityksiä ja julkishallintoja pandemian kautta, ja siitä tulee yksi elpymisen peruspilareista. Yhteenliitettävyysvälineistön nopea täytäntöönpano antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää täysimääräisesti elpymis- ja palautumistukivälineen tarjoamia mahdollisuuksia. Komissio esitti aiemmin tässä kuussa Euroopan digitaalista vuosikymmentä koskevan tiedonannon, jossa esitetään tavoite yhdistää kaikki Euroopan kotitaloudet gigabittinopeuksilla ja varmistaa 5G-verkon kattavuus kaikilla EU:n asutuilla alueilla sekä tärkeimmillä liikennereiteillä. Yhteenliitettävyyden välineistöllä on jatkossakin keskeinen rooli EU:n askeleena digitaaliselle vuosikymmenelle.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

Digitaalisella vuosikymmenellä kaikkien eurooppalaisten olisi voitava hyötyä nopeista ja turvallisista yhteyksistä. Meidän on alettava tänään muuttaa tämä tavoite todellisuudeksi. Yhteenliitettävyysvälineistö on tulosta jäsenvaltioiden yhteistyöstä ja sitoutumisesta esteiden poistamiseen ja erittäin nopeiden verkkojen käyttöönoton vauhdittamiseen.

Toimenpiteet, joilla vähennetään kustannuksia ja nopeutetaan verkon käyttöönottoa 

Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon käyttöönotto edellyttää kalliita rakennusteknisiä töitä kaapelien ja verkkoelementtien rakentamiseksi sekä pitkiä ja raskaita hallinnollisia menettelyjä tarvittavien lupien saamiseksi. Yhteenliitettävyyden välineistö sisältää parhaita käytäntöjä näiden kustannusten vähentämiseksi, fyysisen infrastruktuurin saatavuuden edistämiseksi ja rakennusteknisten töiden lupamenettelyjen virtaviivaistamiseksi. Osana näitä toimia yhteenliitettävyysvälineistössä kehotetaan parantamaan olemassa olevaa fyysistä infrastruktuuria, suunniteltuja rakennusteknisiä töitä ja lupamenettelyjä koskevien tietojen saatavuutta keskitettyjen tietopisteiden tai vastaavien alustojen kautta sekä edistämään kaikkien lupahakemusmenettelyjen sähköistä käsittelyä. Jäsenvaltioita kannustetaan helpottamaan erityisesti 5G:n kannalta merkityksellisten verkkoelementtien asentamista antamalla operaattoreille paremmat mahdollisuudet käyttää julkista infrastruktuuria (samalla tavalla kuin eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä säädetään jo mikrosoluista). Lisäksi yhteenliitettävyysvälineistö sisältää toimenpiteitä, joilla tehdään verkon käyttöönottoon osallistuvien toimijoiden välisestä riitojenratkaisusta avoimempaa ja tehokkaampaa. Lisäksi yhteenliitettävyysvälineistö kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan aloitteita haitallisten ympäristövaikutusten rajoittamiseksi ja verkkojen kestävyyden parantamiseksi.

Toimenpiteet, joilla varmistetaan radiotaajuuksien oikea-aikainen ja investointiystävällinen saatavuus 5G:n käyttöönottoa varten

5G-verkon käyttöönoton osalta teollisiin sovelluksiin tarkoitettujen taajuuksien operaattoreilla ja käyttäjillä olisi oltava oikea-aikainen pääsy EU:ssa yhdenmukaistettuihin radiotaajuuksiin investointeja suosivin ehdoin. Jäsenvaltiot ovat vastuussa taajuuksien käyttöä koskevien valtuutusten myöntämisestä, ja niiden olisi varmistettava, että taajuuksien valtuutusmenettelyt ovat oikea-aikaisia ja että ne kannustavat lisäinvestointeihin 5G-verkkoihin. Tältä osin yhteenliitettävyysvälineistössä keskitytään toimenpiteisiin, joilla kannustetaan taajuuksien käyttöön ja 5G:n käyttöönottoon. Lisäksi yhteenliitettävyysvälineistöllä edistetään koordinoituja toimenpiteitä, joilla tuetaan langattomia yhteyksiä teollisiin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien rajatylittävä ulottuvuus. Lisäksi yhteenliitettävyysvälineistö sisältää ehdotuksia jäsenvaltioille yleisen edun huomioon ottamiseksi, erityisesti 5G:tä ja kansanterveyden suojelua koskevan avoimuuden ja tiedottamisen lisäämiseksi.

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet aloittamaan välineistön täytäntöönpanon mahdollisimman pian. Seuraavassa vaiheessa jäsenvaltioiden olisi yhteyksiä koskevassa suosituksessa vahvistetun aikataulun mukaisesti laadittava ja toimitettava komissiolle viimeistään 30. huhtikuuta 2021 kansalliset etenemissuunnitelmansa välineistön täytäntöönpanemiseksi, jotta ne vastaisivat oikea-aikaisesti jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien viimeistelyä.

Taustaa

Komissio pyrkii jatkuvasti parantamaan yhteyksiä kaikkialla EU:ssa. Aloite yhteenliitettävyysvälineistön hyväksymiseksi ja täytäntöönpanemiseksi perustuu syyskuussa 2020 julkaistuun komission verkkoyhteysvälineistöä koskevaan suositukseen. Suositus perustuu laajakaistakustannusten vähentämistä koskevaan direktiiviin ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön säännöksiin. Tavoitteena on määrittää toimenpiteet, jotka ovat tehokkaimpia, jotta operaattorit voivat ottaa käyttöön erittäin suuren kapasiteetin verkkoja, mukaan lukien kuitu- ja 5G-verkot, ja kannustaa niitä siihen. Työ käynnistyi yhteyksiä käsittelevässä erityisryhmässä, joka laati viime vuoden lopussa raportin parhaista käytännöistä. Samaan aikaan komissio tarkastelee uudelleen laajakaistakustannusten vähentämistä koskevaa direktiiviä, joka auttaa jäsenvaltioita kohdentamaan toimia oikeille aloille gigabittiyhteyksiä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkialla EU:ssa. Komission odotetaan antavan ehdotuksen vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ladattava aineisto

The Connectivity Toolbox.pdf
Lataa