Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: Komissio antaa verkkoalustoille ja hakukoneille ohjeita käyttäjänumeroiden julkaisemisesta EU:ssa

Komissio on tänään julkaissut ei-sitovia ohjeita, joilla autetaan digitaalisia palveluja koskevan säädöksen soveltamisalaan kuuluvia verkkoalustoja ja hakukoneita noudattamaan velvoitettaan ilmoittaa käyttäjänumerot EU:ssa viimeistään 17. helmikuuta 2023 ja sen jälkeen vähintään joka kuudes kuukausi.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Komissio antaa nämä ohjeet auttaakseen verkkoalustoja ja verkossa toimivia hakukoneita esittämään käytännön kysymyksiä digipalvelusäädöksen säännöksistä, jotka koskevat vaatimusta julkaista käyttäjänumerot. Jos julkaistut käyttäjänumerot osoittavat, että ne tavoittavat yli 10 prosenttia EU:n väestöstä (45 miljoonaa käyttäjää), komissio voi nimetä heidät erittäin suuriksi verkkoalustoiksi tai erittäin suuriksi verkossa toimiviksi hakukoneiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin sovellettaisiin lisävelvoitteita, kuten riskinarvioinnin tekemistä ja vastaavien riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamista, joita korostetaan tässä.

Digipalvelusäädös tuli voimaan 16. marraskuuta 2022. Se on EU:n keskeinen sääntökokonaisuus, jolla pyritään edistämään turvallisempaa ja vastuullisempaa verkkoympäristöä, jota sovelletaan kaikkiin digitaalisiin palveluihin, jotka yhdistävät kuluttajat tavaroihin, palveluihin tai sisältöön. Siinä asetetaan verkkoalustoille kattavia uusia velvoitteita vähentää haittoja ja torjua riskejä verkossa, otetaan käyttöön vahva suoja käyttäjien oikeuksille verkossa ja asetetaan digitaaliset alustat ainutlaatuiseen uuteen avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevaan kehykseen. 

Lisätietoja