Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

1,3 miljardia euroa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta Euroopan digitaalista siirtymää ja kyberturvallisuutta varten

Euroopan komissio on hyväksynyt Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelman vuosiksi 2023–2024.

slide showing an office worker holding a tablet, a doctor holding a laptop, a person holding a mobile phone and another person working seated on a laptop with text Digital Europe Programme

Copyright European Commisison

Komissio on hyväksynyt Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa varten kaksi monivuotista työohjelmaa, joissa esitetään tavoitteet ja erityiset aihealueet, jotka saavat rahoitusta yhteensä 1,284 miljardia euroa, josta 553 miljoonaa euroa on käytettävissä vuonna 2023. Näihin työohjelmiin sisältyy strategisia investointeja, jotka ovat keskeisessä asemassa tämän Euroopan digitaalisen vuosikymmenen toteuttamisessa. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on vahvistaa Euroopan teknologista suvereniteettia ja tuoda markkinoille digitaalisia ratkaisuja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten hyödyksi ja edistää samalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tärkein työohjelma

Tärkeimmän työohjelman arvo on 99,5 miljoonaa euroa vuosiksi 2023 ja 2024, ja sen tarkoituksena on varmistaa vuosien 2021–2022 talousarvion puitteissa aloitettujen toimien jatkuminen ja kehittäminen. Näin ollen se vahvistaa EU:n kriittisiä digitaalisia valmiuksia keskittymällä keskeisiin aloihin, joita ovat ilmasto- ja ympäristönsuojeluteknologia, data, tekoäly, pilvipalvelut, kyberturvallisuus, pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja käyttöönotto näiden teknologioiden (kuten lohkoketju, yhteentoimivat digitaaliset julkiset palveluratkaisut ja viitekehys) hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin energiankulutuksen kiireellisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Yksi esimerkki tuettavista hankkeista on yhteisten data-avaruuksien käyttöönotto strategisilla aloilla, kuten kulttuuriperintö, matkailu, kieli, energia, valmistusteollisuus, maatalous, lainvalvonta ja terveys, mikä auttaa yrityksiä, myös pk-yrityksiä, startup-yrityksiä ja julkista sektoria, jakamaan dataa rajojen yli. Tämä toteutetaan osana Euroopan datastrategiaa, jonka tavoitteena on luoda datan sisämarkkinat, joilla varmistetaan Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky ja datasuvereniteetti. 

Toinen esimerkki tästä ovat tekoälyteknologian nopeampi käyttöönotto Euroopassa, erityisesti sen käyttö yrityksissä ja pk-yrityksissä, virtuaalitodellisuusteknologioiden kehittäminen kaupungeille ja yhteisöille sekä foorumi edistyneille virtuaalisille kaksosmalleille terveydenhuollossa.

Tärkeimmässä työohjelmassa investoidaan myös ilmasto- ja ympäristönsuojeluhaasteisiin vastaamiseen tukemalla seuraavaa vaihetta maan digitaalisen kaksosen – Destination Earth – kehittämisessä, perustamalla vihreän kehityksen data-avaruus ja valmistelemalla digitaalista tuotepassia kiertotalouden mahdollistamiseksi.

Muissa tuetuissa hankkeissa perustetaan ja tarjotaan korkea- asteen koulutusta edistyneen digitaaliteknologian alalla ja vahvistetaan osaamista erityisesti puolijohteiden ja kyberturvallisuuden aloilla.  Lisäksi työohjelmassa esitetään kehotuksia digitaalisten julkisten palvelujen perustamiseen ja jatkuvaan ylläpitoon sekä rajat ylittävän yhteentoimivuuden ja julkishallintoja tukevien ratkaisujen (esim. eurooppalainen digitaalinen identiteetti) tukemiseen.

Pääasiallisesta työohjelmasta rahoitetaan myös hankkeita, jotka koskevat oikeudenkäytön digitalisointia ja kuluttajansuojaa, internetin muuttamista turvallisemmaksi lapsille ja nuorille sekä disinformaation torjuntaa eurooppalaisen digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) kautta.

Siitä tuetaan myös digitaalialan startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä InvestEU- ohjelmaan kuuluvan strategisten digitaaliteknologioiden investointijärjestelyn kautta keskittyen kyberturvallisuuteen.

Kyberturvallisuutta koskeva työohjelma

Tämän päätyöohjelman lisäksi komissio julkaisi vielä yhden erityisen kyberturvallisuuteen keskittyvän työohjelman, jonka määrärahat vuosiksi 2023 –2024 ovat 375 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa EU:n kollektiivista kyberuhkien sietokykyä. Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus panee työohjelman täytäntöön kyberturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuuteen liittyvien asetusten tukemiseksi.

Tällä kyberturvallisuustyöohjelmalla tuetaan esimerkiksi kansallisten ja rajat ylittävien turvallisuusoperaatioiden keskusten valmiuksien kehittämistä, jotta voidaan luoda huipputason uhkien havaitsemista ja kyberturvallisuuspoikkeamien analysointia koskeva ekosysteemi. Se mahdollistaa myös kyberturvallisuusvalmiuksien kehittämisen kansallisten koordinointikeskusten kautta, joiden tavoitteena on edistää rajatylittävää yhteistyötä ja valmistella yhteisiä toimia, jotka on määritelty Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksessa ja verkkoasetuksessa.  

Siitä rahoitetaan myös hankkeita, joilla tuetaan teollisuutta, erityisesti pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä, kyberturvallisuuden sääntelyvaatimusten, erityisesti verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanon, tai ehdotettua kyberresilienssisäädöstä koskevien vaatimusten noudattamisessa.

Seuraavat vaiheet

Ensimmäiset tätä kyberturvallisuutta koskevaa työohjelmaa koskevat ehdotuspyynnöt julkaistaan tänä keväänä, ja lisää ehdotuspyyntöjä julkaistaan kesän jälkeen. Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua yritykset, julkishallinnot ja muut tahot EU:n jäsenvaltioista, EFTA-/ETA-maista ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan assosioituneista maista. Lisätietoja työohjelmista on täällä. Lisätietoa rahoituksen saannista on täällä.

Taustaa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on EU:n ensimmäinen rahoitusohjelma, jossa keskitytään saattamaan digitaalinen teknologia Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville. Sen suunniteltu kokonaisbudjetti seitsemän vuoden aikana on 7,5 miljardia euroa, ja se nopeuttaa talouden elpymistä ja muovaa Euroopan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota, mikä hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa toteutetaan monivuotisilla työohjelmilla.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma täydentää investointeja muista EU:n ohjelmista, kuten Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, EU4Health-ohjelmasta, InvestEU- ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa-välineestä,sekä investointeja elpymis- ja palautumistukivälineestä. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisasetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 11. toukokuuta 2021, se tuli voimaan samana päivänä. Sitä on sovellettu takautuvasti 1. tammikuuta 2021 alkaen.