Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Eurooppa esittää ehdotuksen älykkäitä verkkoja ja palveluja käsittelevästä yhteisyrityksestä kohti 6G:tä

Euroopan komissio on hyväksynyt säädösehdotuksensa älykkäitä verkkoja ja palveluja koskevasta strategisesta eurooppalaisesta kumppanuudesta yhteisyrityksenä, jonka julkiset T & I-investoinnit ovat 900 miljoonaa euroa uudella pitkän aikavälin budjettikaudella 2021–2027. Yhteisyritys koordinoi 6G-teknologiaan liittyviä tutkimustoimia Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa sekä 5G:n käyttöönottoa koskevia aloitteita Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosion ja muiden ohjelmien puitteissa.

Komission tänään hyväksymä älykkäiden verkkojen ja palvelujen yhteisyritystä koskeva ehdotus on osa perussäädöstä, jolla perustetaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan kuuluvat yhdeksän yhteisyritystä. Ehdotuksesta keskustellaan nyt neuvostossa jäsenvaltioiden kesken, ja se on tarkoitus käynnistää tämän vuoden syksyllä.

Älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyrityksellä on kaksi päätavoitetta:

  • Euroopan teknologisen suvereniteetin edistäminen 6G:ssä toteuttamalla siihen liittyvä tutkimus- ja innovointiohjelma, joka johtaa suunnitteluun ja standardointiin vuoden 2025 tienoilla, sekä valmistautuminen 6G-teknologioiden varhaiseen käyttöönottoon markkinoilla vuosikymmenen loppuun mennessä. Laajan sidosryhmäjoukon mobilisoiminen on keskeistä, jotta voidaan käsitellä verkkojen ja palvelujen arvoketjun strategisia osa-alueita reuna- ja pilvipohjaisista palveluista älypuhelimia pidemmälle menevien uusien komponenttien ja laitteiden markkinamahdollisuuksiin. 
  • Edistetään 5G:n käyttöönottoa Euroopassa, jotta voidaan kehittää digitaalisia edelläkävijämarkkinoita ja mahdollistaa talouden ja yhteiskunnan digitaalinen ja vihreä siirtymä. Tätä tavoitetta varten yhteisyritys koordinoi strategista ohjausta Verkkojen Eurooppa -välineen asiaankuuluville ohjelmille, erityisesti 5G- käytäville. Sillä edistetään myös koordinointia kansallisten ohjelmien kanssa, myös elpymis- ja palautumistukivälineen puitteissa, sekä muiden eurooppalaisten ohjelmien ja välineiden, kuten Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja InvestEU-ohjelman, kanssa.

Strateginen hallinto

Keskeinen ero edeltäjään eli 5G-PPP:hen nähden on uusi hallintomalli, jossa Euroopan teollisuus asetetaan johtavaan asemaan yhdessä komission kanssa ja otetaan jäsenvaltiot tiiviisti mukaan sen strategiseen päätöksentekoon esimerkiksi Euroopan teknologisen riippumattomuuden alalla ja maksimoidaan synergia EU:n ja kansallisten rahoitusohjelmien välillä.

Talousarvion varmuus koko seuraavien seitsemän vuoden budjettikauden aikana mahdollistaa aidosti etenemissuunnitelmaan perustuvan 6G-tutkimusohjelman strategisen suunnittelun ja täytäntöönpanon. Yksityinen sektori vastaa komission ennakkoon sitomaa 900 miljoonan euron julkista rahoitusta, mikä johtaa vähintään 1,8 miljardin euron kokonaisinvestointeihin, joiden voidaan odottaa johtavan laajempiin T & I-investointeihin Euroopassa noin 10 miljardin euron arvosta.

Taustaa

5G:stä 6G:hen

Lähivuosina 5G-teknologia ja -standardit kehittyvät useissa vaiheissa, aivan kuten käyttöönotto edistyy. Operaattorit 23:ssa EU:n jäsenvaltiossa ovat jo käynnistäneet kaupallisia 5G-verkkoja suurissa kaupungeissa, kun taas vuoteen 2025 mennessä on odotettavissa kattavampaa käyttöönottoa, joka kattaa kaikki kaupunkialueet ja tärkeimmät liikenneväylät kaikkialla Euroopassa. Kehittyneet 5G-verkko- ja palveluinfrastruktuurit ovat keskeisiä tekijöitä monenlaisten kuluttaja-, yritys- ja teollisuuspalvelujen kannalta, mutta ne ovat myös tärkeä lähtökohta 6G-teknologian käyttöönotolle Euroopassa.

6G-teknologiaa koskevat T & I-aloitteet alkavat nyt maailman johtavilla alueilla, ja ensimmäisten tuotteiden ja infrastruktuurien odotetaan valmistuvan tämän vuosikymmenen lopulla. Euroopassa käynnistettiin jo viime kuussa ensimmäiset 6G-hankkeet, joiden arvo on 60 miljoonaa euroa, 5G-PPP:n puitteissa. Hexa- X- lippulaivahankkeessa kehitetään ensimmäinen 6G-järjestelmäkonsepti, jota täydennetään kahdeksalla hankkeella, joissa tutkitaan 6G-teknologian erityisteknologioita.

6G-järjestelmien odotetaan tarjoavan uuden askelmuutoksen suorituskyvyssä gigabittikapasiteetista Terabittikapasiteettiin ja alamillisempaan vasteaikaan, jotta mahdollistetaan uudet kriittiset sovellukset, kuten reaaliaikainen automaatio tai laajennettu todellisuus (”Internet of Senses”).

Lisäksi uusien älykkäiden verkkoteknologioiden ja -arkkitehtuurien on parannettava merkittävästi yhteysinfrastruktuurien energiatehokkuutta, jotta voidaan hallita liikenteen merkittävää kasvua ja samalla säilyttää sähkömagneettiset kentät tiukoissa turvallisuusrajoissa. Nämä teknologiat muodostavat perustan ihmiskeskeiselle seuraavan sukupolven internetille, ja niillä pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet, kuten teknologian saatavuus ja kohtuuhintaisuus.

Teknologiasuvereniteetti

Kauppakumppanimme ovat vahvasti mukana 6G:n kehittämisessä, muun muassa Yhdysvalloissa ja Japanissa, keskittyen ohjelmistopohjaisiin verkkoihin ja Kiinaan, joka pyrkii hyödyntämään vahvaa teknologista ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa asemaansa. Uusiin liiketoimintamalleihin ja toimijoihin liittyy mahdollisuuksia ja haasteita sellaisten ohjelmistoverkostojen kautta, joissa on arkkitehtuuria, kuten avoin RAN, ja lähentymistä uusiin teknologioihin pilvipalvelujen ja reunalaskennan, tekoälyn sekä älypuhelimien ulkopuolisten komponenttien ja laitteiden alalla. Kaksi suurinta eurooppalaista laitetoimittajaa ovat maailman johtavassa asemassa, ja niiden yhteenlaskettu osuus liikkuvien laitteiden maailmanlaajuisista markkinoista on noin 40 prosenttia ja neljän suurimman maailmanlaajuisen toimittajan teollis- ja tekijänoikeuksista yli 50 prosenttia.

Tältä pohjalta, joka on luotu myös 5G-PPP:n puitteissa seitsemän viime vuoden aikana tehtyjen eurooppalaisten T & I- investointien ansiosta, Euroopan on asetettava asemaansa varmistaakseen parhaat tulokset sekä koko digitaalitalouden että nykyisten ja nousevien teollisuuden johtajien teknologiavalmiuksien kannalta. Tämä edellyttää strategista kumppanuutta, johon sisältyy vankka tutkimuksen ja innovoinnin etenemissuunnitelma, joka on laadittu ja jota seuraa eurooppalaisten toimijoiden kriittinen massa.

Asiaan liittyvät asiakirjat

Lisätietoja