Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aasian ja Tyynenmeren alue

Aasian ja Tyynenmeren alue ja EU vahvistavat edelleen digitaalista kumppanuuttaan kasvun varmistamiseksi monilla aloilla, kuten tutkimuksessa ja kehityksessä, 5G:ssä ja tekoälyssä.

    Aasian-Tyynenmeren alueen kartta, jonka yläpuolelle on kirjoitettu "Aasian Tyynenmeren alue"

Kiina

Euroopan komissio käy Kiinan kanssa vuosittain TVT-vuoropuhelua, jossa käsitellään TVT- ja digitaalipolitiikkaa sekä sääntelykysymyksiä.

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG Connect) ja Kiinan teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö ovat järjestäneet yhdessä TVT-vuoropuhelua vuodesta 2009. Vuoropuhelu on johtanut esineiden internetiä koskevaan yhteistyöhön ja 5G:tä koskevaan yhteiseen julistukseen. Lisäksi EU:n Pekingin-edustustossa toimii TVT-neuvos.

Tieto- ja viestintätekniikka ja digitaalitalous liittyvät myös läheisesti erilaisiin EU:n ja Kiinan väliseen kauppaan ja tutkimukseen liittyviin vuoropuheluihin ja yhteistyötoimiin, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Euroopan ulkosuhdehallinto ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto toimivat yhteispuheenjohtajina vuonna 2012 perustetussa EU:n ja Kiinan kybertyöryhmässä, jonka tavoitteena on tehostaa tietojenvaihtoa ja yhteistyötä kyberkysymyksissä.

Komissio järjesti 18. syyskuuta 2023 toisen korkean tason digitaalisen vuoropuhelun Kiinan kanssa Pekingissä. Tapahtumassa käsiteltiin muun muassa alustoja ja datan sääntelyä, tekoälyä, tutkimusta ja innovointia, teollisen datan rajatylittävää liikkuvuutta ja verkossa myytävien tuotteiden turvallisuutta.

Intia

EU ja Japani allekirjoittivat 3. heinäkuuta 2023 heinäkuussa 2020 pidetyn Euroopan unionin ja Intian 15. huippukokouksen, jossa vahvistettiin, että suhteet Intiaan digitaalialalla perustuvat yhteisiin arvoihin.

Suhteessa keskitytään yhteisiin huolenaiheisiin ihmiskeskeisen digitalisaation saavuttamiseksi ja osallistavien talouksien ja yhteiskuntien kehittämiseksi. EU ehdotti, että perustetaan korkean tason digitaalisten investointien foorumi, jossa yritysjohtajat voivat keskustella konkreettisista yhteistyömahdollisuuksista ja huolenaiheista.

EU:n ja Intian välinen jatkuva yhteistyö tapahtuu vuotuisen yhteisen tieto- ja viestintäteknologiatyöryhmän puitteissa. Työryhmän puheenjohtajina toimivat viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, elektroniikka- ja tietotekniikkaministeriö (MeitY) ja viestintäministeriön televiestintäosasto.

Yhteinen työryhmä tarjoaa molemmille osapuolille mahdollisuuden kuunnella intialaisten ja EU:n yritysten ääniä digitaalialalla ja käsitellä huolenaiheita. Heinäkuussa 2020 pidetyssä huippukokouksessa sovittiin vuoropuhelun ja yhteistyön tason nostamisesta.

Meneillään oleviin tavoitteisiin kuuluvat yhteistyö ja vaihto tekoälyn turvallisen ja eettisen käyttöönoton sekä henkilötietojen ja yksityisyyden korkeatasoisen suojan aikaansaamiseksi. Molemmat kumppanit lähestyvät näitä tavoitteita helpottaakseen turvallisia ja varmoja rajat ylittäviä tietovirtoja EU:n ja Intian välillä.

Tunnustetaan suurteholaskennan mahdollisuudet tukea reagointia luonnonkatastrofeihin & pandemioihin, EU & Intia on myös ottanut ensimmäiset askeleet suurteholaskentaa koskevaan yhteistyöhön.

EU ja Intia tekevät yhteistyötä maailmanlaajuisesti yhteentoimivan 5G-standardin kehittämisessä, kyberturvallisuuden alalla ja uusien teknologioiden, kuten lohkoketjun, kehittämistä koskevan teknisen ja sääntelytyön edistämisessä. Ne tekevät myös yhteistyötä startup-ekosysteemien tukemiseksi.

Tieto- ja viestintätekniikan standardointia koskevan keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi on tehty paljon työtä, mikä voi auttaa tukemaan kauppaa. Intian Telecom Standards Development Society (TSDSI) tekee yhteistyötä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden – CENin, CENELECin ja ETSIn – kanssa Intiassa toimivan standardointiasiantuntijan (SESEI) hankkeen kautta.

Intian ja EU:n tieto- ja viestintätekniikan standardointihankkeella pyritään edistämään Intian ja Euroopan yhdenmukaistamista tieto- ja viestintätekniikan standardien kehittämisessä ja käytössä. Lisäksi INDICO-hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä 5G-, IoT- (Internet of Things) ja lohkoketjuteknologioissa, mukaan lukien niiden turvallisuusnäkökohdat.

Komissiolla on tieto- ja viestintätekniikan neuvonantaja EU:n edustustossa Delhissä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Intian pääministeri Narendra Modi sopivat 25. huhtikuuta 2022 EU:n ja Intian kauppa- ja teknologianeuvoston perustamisesta. Kauppa- ja teknologianeuvosto perusti 16. toukokuuta 2023 Brysselissä ensimmäisen ministerikokouksensa, jossa EU ja Intia sopivat tekevänsä yhteistyötä kolmella keskeisellä digitaalialalla – kauppa, digitaalinen hallinto ja turvallisuus sekä vihreät teknologiat. Seuraava ministerikokous on tarkoitus pitää Intiassa vuoden 2024 alussa.

Lisäksi Intian hallituksen elektroniikka- ja tietotekniikkaministeriö (MeitY) ja Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CONNECT) allekirjoittivat 21. marraskuuta 2022suurteholaskentaa (HPC), Weather Extremes &amp -ilmiötä, ilmastomallinnusta ja kvanttiteknologiaa koskevan yhteistyösopimuksen.

Japani

EU ja Japani allekirjoittivat 3. heinäkuuta 2023 kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa eli yhteistyöpöytäkirjan ja puolijohteita koskevan yhteistyöpöytäkirjan. Osapuolet sopivat myös yhteistyön tehostamisesta monilla yhteistä etua koskevilla aloilla, kuten tekoälyn alalla, sekä pk-yritysten digitalisaation ja sähköisten allekirjoitusten kaltaisten alojen tutkimisesta sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi.

EU ja Japani käynnistivät digitaalisen kumppanuuden (.pdf) toukokuussa 2022. Kumppanuudella luodaan rakenne molempien osapuolten väliselle digitaalialan yhteistyölle, joka tasoittaa tietä Japanin ja EU:n toimille konkreettisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Digitaalisessa kumppanuudessa korostetaan molempien osapuolten sitoutumista myönteiseen, ihmiskeskeiseen ja kestävään visioon digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta. Se kattaa digitaalisen kompassin viestinnän pääkohdat: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten eli infrastruktuurit, osaaminen, yritysten digitalisaatio ja julkisten palvelujen digitalisaatio.

  • EU ja Japani tekevät kumppanuuden puitteissa yhteistyötä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: Joustavat globaalit toimitusketjut, turvalliset 5G-teknologiat ja muut teknologiat sekä tekoälyn turvalliset ja eettiset sovellukset
  • Innovointia ja kasvua yrityksille, myös pk-yrityksille
  • Täysin digitalisoidut julkiset palvelut
  • Turvalliset kansainväliset yhteydet, vihreän datan infrastruktuurit ja digitaalinen sääntely
  • Digitaalinen koulutus ja digitaaliset taidot kaikille
  • Maailmanlaajuiset yhteentoimivat standardit
  • Digitaalisen kaupankäynnin helpottaminen

EU:n suhteet Japaniin ovat edelleen hyvin läheiset, ja jatkuvaa vuoropuhelua käydään sisäasiain- ja viestintäministeriön (MIC) ja talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) sekä valtioneuvoston kanslian kanssa.

EU:n suhteita Japaniin käsitellään vuotuisessa tieto- ja viestintätekniikkaa koskevassa vuoropuhelussa seuranta- ja tiedotuskeskuksen kanssa. Vuoropuhelua on käyty yli 20 vuoden ajan. Vuotuinen vuoropuhelu toimii kattona, joka kattaa suurimman osan kahdenvälisestä yhteistyöstä tieto- ja viestintätekniikan alalla. Joka toinen vuosi Tokiossa järjestetään myös korkean tason kokous tieto- ja viestintätekniikka-asioista kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) kanssa. Lisäksi komissiolla on tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija EU:n Tokion-edustustossa.

EU:lla ja Japanilla on yhteiset tavoitteet Internetin hallintoa koskevassa osallistavassa, avoimessa ja useita sidosryhmiä käsittävässä lähestymistavassaan, ja ne tekevät yhteistyötä tämän vision pohjalta. Yhteistyötä tehdään myös kyberturvallisuuden alalla sekä tieto- ja viestintätekniikan käytössä aktiivisena ja terveenä ikääntymisen (AHA) edistämiseksi ikääntyvän väestön kasvaessa.  

EU:n ja Japanin välinen uusi talouskumppanuussopimus tuli voimaan helmikuussa 2019. Uusi sopimus sisältää sähköistä kaupankäyntiä, televiestintäpalveluja, sääntely-yhteistyötä ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia lukuja.

Molemmat osapuolet ovat myös saattaneet päätökseen neuvottelut vastavuoroisesta tietosuojan riittävyydestä ja sopineet tunnustavansa toistensa tietosuojajärjestelmät "vastaaviksi". Näin henkilötiedot voivat liikkua turvallisesti EU:n ja Japanin välillä, mikä luo maailman suurimman alueen turvallisille tietovirroille.

EU ja Japani allekirjoittivat yhteisen julistuksen yhteistyöstä 5G:n kehittämisessä. Tätä edelsi yhteisymmärryspöytäkirja, joka allekirjoitettiin Frankfurtissa 25. maaliskuuta 2015 EU:n ja Japanin 5G-alan järjestöjen (5GPPP ja ARIB) välillä.

EU ja Japani pitivättoisen digitaalisen kumppanuuden neuvoston30.huhtikuuta 2024.  Kumppanit sopivat luettelosta uusista tuotoksista, joilla jatketaan yhteistyötä keskeisissä digitaaliteknologioissa, kuten tekoälyssä, 5G:ssä, 6G:ssä ja puolijohteissa. He allekirjoittivat digitaalisia identiteettejä ja luottamuspalveluja koskevan yhteistyöpöytäkirjan. Yhteisymmärryspöytäkirjalla luodaan EU:n ja Japanin välille yhteisymmärrystä digitaalista identiteettiä koskevista aloitteista, jotka hyödyttävät sähköistä kaupankäyntiä ja liiketoimintamahdollisuuksia vähentämällä byrokratiaa ja tehostamalla toimintaa.

Etelä-Korea

Euroopan komission ja Korean tiede-, tieto- ja viestintätekniikka- ja tulevaisuudensuunnitteluministeriön (MSIP) nykyinen ja tuleva yhteistyö kattaa tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen, 5G:n, pilvipalvelut ja esineiden internetin (IoT).

Etelä-Korean ja Euroopan unionin välistä yhteistyötä säännellään tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevalla sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 2007. EU:n ja Korean tiede- ja teknologiasekakomitea kokoontuu vuosittain keskustelemaan yhteistyöstä ja tarkastelemaan sitä, kun taas tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia asioita hallinnoidaan erityisessä tieto- ja viestintätekniikan työryhmässä.

Euroopan unioni ja Korea tekivät 8. marraskuuta 2013 pidetyssä EU:n ja Korean seitsemännessä huippukokouksessa sopimuksen tieto- ja viestintätekniikan alan tutkimus- ja kehitysyhteistyön edistämisestä erityisesti tulevien viestintäverkkojen alalla.

Euroopan komissio ja Etelä-Korea allekirjoittivat Soulissa vuonna 2014 yhteisen julistuksen, jossa ne pyrkivät 5G:n maailmanlaajuiseen määritelmään ja tekevät yhteistyötä 5G-tutkimuksessa ja radiotaajuuksien yhdenmukaistamisessa maailmanlaajuista yhteentoimivuutta varten. Tätä seurasi toimialan yhteisymmärryspöytäkirja. Eteläkorealaiset ja eurooppalaiset yritykset esittelivät uutta 5G-teknologiaa vuoden 2018 talviolympialaisissa Pyeong Changissa.

Euroopan unioni ja Korean tasavalta järjestivät kesäkuussa 2023 Soulissa Korean tasavallassa ensimmäisen digitaalisen kumppanuuden neuvoston, jossa sovittiin keskeisistä tavoitteista pääasiassa puolijohteiden, suurteholaskennan ja kvanttiteknologian, 5G:n ja muun teknologian, alustatalouden, tekoälyn ja kyberturvallisuuden aloilla. Seuraava digitaalisen kumppanuuden neuvosto pidetään Brysselissä vuonna 2024.

Taiwan

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto järjesti kesäkuussa 2019 Taiwanin kanssa ensimmäisen tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan vuoropuhelun, jossa yksilöitiin useita mahdollisia yhteistyöaloja, kuten tutkimus ja kehittäminen sekä tekoäly.

EU:n ja Taiwanin tieto- ja viestintätekniikan tutkimusyhteistyö on vakiintunutta 5G:n alalla, ja Taiwanin kanssa käynnistettiin vuonna 2019 toinen kohdennettu ehdotuspyyntö, jossa keskitytään integroituun päästä päähän -verkkoon 5G-kokeiluja varten. 

ASEAN ja ASEM

EU ja Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN) ovat sitoutuneet alueelliseen yhdentymiseen keinona edistää alueellista vakautta, rakentaa vaurautta ja vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Aasia–Eurooppa-kokous (ASEM) on epävirallinen vuoropuhelu-ja yhteistyöprosessi, joka kokoaa yhteen Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Euroopan komission 16 Aasian maan ja ASEANin sihteeristön kanssa.

Lisätietoja näistä kahdesta aloitteesta on Euroopan komission suhteita kansainvälisiin järjestöihin ja monenvälisiin foorumeihin käsittelevällä sivulla.

Tuoreimmat uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio julkaisee suosituksen kyselyn jälkeisestä kryptografiasta

Komissio on tänään julkaissut suosituksen vuosineljänneksen jälkeisestä salauksesta kannustaakseen jäsenvaltioita kehittämään ja panemaan täytäntöön yhdenmukaisen lähestymistavan EU:n siirtyessä kvantumin jälkeiseen salaukseen. Tämä auttaa varmistamaan, että EU:n digitaaliset infrastruktuurit ja palvelut ovat turvallisia seuraavalla digitaalisella aikakaudella.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Ulkopolitiikka

Koska yhä useammat maat ovat saaneet inspiraationsa eurooppalaisesta digitaalisesta mallista, eurooppalaisilla yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa ja luoda lisää työpaikkoja kansalaisille.

Katso myös

EU:n naapurit

Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka ovat maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia.

Afrikka

Digitalisaatio tarjoaa Afrikkaan valtavia mahdollisuuksia.

Alueelliset ja kahdenväliset suhteet

Alueellisissa ja kahdenvälisissä suhteissa keskitytään eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyyn ja vakaan ja avoimen maailmanlaajuisen sääntely-ympäristön edistämiseen.