Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

  Tšekin tasavallan lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen. Kohdennetun julkisen tuen avulla keskitytään runkoliityntä- ja liityntäverkkoihin.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Teollisuus- ja kauppaministeriö (Ministerstvo průmyslu a obchodu) on tärkein laajakaistastrategiasta ja -politiikasta vastaava viranomainen.
 • Sisäministeriöllä (Ministerstvo vnitra) on sähköiseen hallintoon, sähköiseen allekirjoitukseen ja valtionhallinnon digitalisointiin liittyviä tehtäviä.
 • Liikenneministeriö (Ministerstvo dopravy) osallistuu kansallisen laajakaistasuunnitelman toteuttamiseen.
 • Tšekin televiestintävirasto (Českýtelekomunikační úřad)vastaa maan laajakaistan kehitystä koskevasta sääntelystä, tiedonkeruusta ja siihen liittyvistä tilastoista.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskeva kansallinen suunnitelma hyväksyttiin 1. maaliskuuta 2021. Suunnitelmassa esitetään tarvittavat edellytykset, joilla helpotetaan investointeja erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin, sekä määritellään strategiset menettelyt näiden verkkojen rakentamiseksi ja tarjotaan samalla suoraa tukea julkisista lähteistä samalla kun minimoidaan häiriöt markkinoilla.

Suunnitelmassa asetetaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiselle strategiset tavoitteet ja painopisteet:

 1. Luodaan vankka, turvallinen ja luotettava sähköisen viestinnän infrastruktuuri (VHCN) ensisijaisesti kaikille sosioekonomisille vaikuttajille sekä alueille, joilla tällaista infrastruktuuria ei ole.
 2. Luodaan edellytykset nopeiden internetyhteyksien varmistamiselle erittäin suuren kapasiteetin verkon kautta sekä maaseutu- että kaupunkialueilla: a) vähintään 100 Mbit/s:n latausnopeus, joka voidaan nostaa 1 Gbit/s:iin kaikille kotitalouksille, b) yritysten, valtionhallinnon, paikallisten itsehallintojen ja sosioekonomisten yhteisöjen mahdollisuus käyttää gigabittiyhteyksien vähimmäisnopeuksia (symmetrisiä).
 3. Luodaan sopivat olosuhteet ei-julkisten erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiselle
 4. Luodaan asianmukaiset edellytykset nopeille Internet-yhteyksille kotitalouksille maaseutualueilla, joilla on erittäin vaikeat mahdollisuudet käyttää sähköisiä viestintäverkkoja, esimerkiksi alueilla, joilla odotettavissa olevat toimintatulot eivät kata operaattoreiden toimintakustannuksia.
 5. Luodaan sopivat olosuhteet kuntien liittämiseksi erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin
 6. Varmistetaan 5G-verkkojen optimaalinen kehittäminen kaikilla kaupunki- ja maaseutualueilla sekä tärkeimpien liikennekäytävien varrella.
 7. Luodaan sopivat olosuhteet Tšekin alueen kattamiseksi edelleen matkaviestinpalveluilla harvaan asutuilla alueilla.
 8. Luodaan sopivat olosuhteet rautatiekäytävien, myös tunneleiden, kattamiselle matkaviestinverkoilla.
 9. Tarjotaan julkisista varoista kohdennettua tukea erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönottoon teknologianeutraaliuden periaatteen mukaisesti valkoisilla alueilla, joilla operaattorit eivät aio investoida tällaiseen infrastruktuuriin.
 10. Etsitään mahdollisuuksia kattaa erityisesti sosioekonomisten vaikuttajien toimintakustannukset.

Tšekki on jo kehittänyt optisen infrastruktuurin runkoverkon piirikaupunkien tasolle, joten jatkokehitys ja mahdollinen tuki suunnataan ensisijaisesti puuttuviin runkoliityntäyhteyksiin ja verkkojen liityntäosiin. Tästä syystä julkisista lähteistä saatava tuki ohjataan verkon kahdelle hierarkkisesti alimmalle tasolle, jotta voidaan luoda yhteenliitäntäpisteitä, joilla on riittävästi kapasiteettia strategisten tavoitteiden varmistamiseksi, ja rakentaa liityntäverkkoja erittäin suuren kapasiteetin verkkojen parametreilla (mieluiten optista infrastruktuuria käyttäen).

Digitaalinen Tšekki 3 hyväksyttiin vuonna 2018, ja se koostuu joukosta käsitteitä, joilla varmistetaan Tšekin tasavallan pitkän aikavälin vauraus meneillään olevan digitaalisen vallankumouksen ympäristössä. Strategia koostuu kolmen osastrategian päätavoitteista: 1) Tšekin vuorovaikutus Euroopan unionissa digitaalistrategian alalla, 2) digitaalinen julkishallinto ja 3) Tšekin yhteiskunnan ja talouden valmistelu ja vuorovaikutus digitalisaation kulutusta varten.

Strateginen asiakirja 5G-verkkojen toteuttamisesta ja kehittämisestä Tšekissä hyväksyttiin tammikuussa 2020. Siinä esitetään kansallinen strategia 5G:n käyttöönottamiseksi tulevina vuosina. Se on osa Tšekin digitaalisen tasavallan konseptia ja Tšekin tasavallan innovaatiostrategiaa 2019–2030.

Toimenpiteet ja rahoitusvälineet

Laajakaistan kartoitus: Tšekin televiestintävirasto (CTU) on perustanut infrastruktuurikartoituksen verkkosivuston. Kartoitus toteutetaan ns. perusmaksuyksiköiden tasolla. Näiden yksiköiden osalta arvioidaan, soveltuuko paikka julkiselle tuelle. Kattavuuskartoituksessa erotetaan kolme kaistanleveysryhmää: jopa 30 Mbps, 30-100 Mbps, 100 Mbps ja enemmän. Nykyiset ja suunnitellut verkot (ennuste kolmeksi vuodeksi) sisällytetään tietokantaan.

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa arvioidaan runkoliityntä- ja liityntäverkkojen investointivajeeksi 15,3 miljardia Tšekin korunaa (0,58 miljardia euroa). Suunniteltu julkinen tuki on 75 prosentin yhteisrahoitusosuuden perusteella noin 11,5 miljardia Tšekin korunaa. Suunnitelmaan sisältyy sekä tarjonta- että kysyntäpuolen toimenpiteitä. Useista rahoituslähteistä peräisin olevia varoja on tarkoitus käyttää: Yhdennetty alueellinen toimenpideohjelma 2021–2027, Verkkojen Eurooppa -väline (CEF 2), Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), InvestEU-ohjelma ja elpymis- ja palautumistukiväline.

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevan kansallisen suunnitelman tärkeä näkökohta on infrastruktuurin kattavuuskartta, jossa ilmoitetaan alueet, joilla ei ole pääsyä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin ja joilla yksityiset operaattorit eivät aio rakentaa niitä.

Etenemissuunnitelma yhteenliitettävyysvälineistön täytäntöönpanoa varten: uudistusten määrä on määritetty, esimerkiksi lupapoikkeusten ja nopeutettujen menettelyjen käyttöönottamiseksi verkon käyttöönottoa varten, sähköisten lupahakemusprosessien ja rinnakkaisen sovittelumekanismin käytön edistämiseksi infrastruktuurin käyttöoikeutta koskevissa riidoissa.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma: Suunnitelman komponentissa 1.3 esitetään yhteenliitettävyyttä koskevat uudistukset ja investoinnit, joiden kokonaisbudjetti on noin 227 miljoonaa euroa. Erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin tehtävät investoinnit kohdistuvat syrjäisiin alueisiin, joilla markkinapohjaiset ratkaisut eivät ole kannattavia. 23 000 uuden yksikön pitäisi päästä gigabittiyhteyksiin vuoteen 2026 mennessä. Suunniteltujen toimenpiteiden odotetaan parantavan digitaalisia teknisiä karttoja, yhteyksien laadun seurantaa ja tuovan lainsäädäntöä laajakaistan käyttöönoton helpottamiseksi. Komponentilla 1.3 pyritään kehittämään 5G-ekosysteemi 5G-teknologiaa varten liikennekäytävillä, myös rajatylittävillä osuuksilla. Elpymis- ja palautumissuunnitelmassa kaavaillaan 350 rautatievaunun varustamista toistimilla tai passiivisilla seinillä 5G-signaaleja varten. Suunnitelman odotetaan edistävän 5G-sovellusten tutkimusta erityisesti autoteollisuudessa. 5G tulee ottaa käyttöön myös syrjäisillä alueilla.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Tšekissä

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, liittymistä ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden yhteiskuntaindeksin (DESI) maaraporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

tšekki

Yhteystiedot

BCO Czech Republic (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Teollisuus- ja kauppaministeriö (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Osoite: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Tšekki
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+420 602 118 614
Verkkosivusto

Sisäministeriö (Ministerstvo vnitra)

Osoite: Nad Stolou 3, 17000 Prague 7, Tšekki
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+420 974 811 111
Verkkosivusto

Tšekin televiestintävirasto (Český telekomunikační úřad)

Osoite: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Tšekki
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+420 224 004 111
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston toimintakertomus 2023–2024

Tässä esitteessä esitellään Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO) vuosien 2023–2024 vuosiohjelman tärkeimmät toimet, painopistealat ja kohokohdat.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.