Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

  Tšekin tasavallan lippu

Tiivistelmä laajakaistan kehityksestä Tšekissä

Kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen. Kohdennetun julkisen tuen avulla keskitytään backhaul- ja liityntäverkkoihin.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Teollisuus- ja kauppaministeriö (ministerittvoprůmyslu a obchodu) on tärkein laajakaistastrategiasta ja -politiikasta vastaava viranomainen.
 • Sisäministeriöllä (ministerittvovnitra)on tehtäviä, jotka liittyvät sähköiseen hallintoon, sähköiseen allekirjoitukseen ja valtionhallinnon digitalisointiin.
 • Liikenneministeriö (ministeritvo dopravy) osallistuu kansallisen laajakaistasuunnitelman täytäntöönpanoon.
 • Tšekin televiestintävirasto (Český telekomunikační úřad) toteuttaa maan laajakaistakehitystä koskevaa sääntelyä, tiedonkeruuta ja siihen liittyviä tilastoja.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Kansallinen suunnitelma erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi hyväksyttiin 1. maaliskuuta 2021. Suunnitelmassa esitetään tarvittavat edellytykset, joilla helpotetaan investointeja erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin ja määritellään strategiset menettelyt näiden verkkojen rakentamiseksi, ja samalla tarjotaan suoraa tukea julkisista lähteistä ja minimoidaan häiriöt markkinoilla.

Suunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet ja painopisteet VHCN:n kehittämiselle:

 1. Luodaan vankka, turvallinen ja luotettava sähköisen viestinnän infrastruktuuri (VHCN) ensisijaisesti kaikille sosioekonomisille tekijöille sekä alueille, joilla tällaista infrastruktuuria ei ole.
 2. Luodaan edellytykset nopean internetyhteyden varmistamiselle VHCN:n kautta sekä maaseutu- että kaupunkialueilla: a) pääsy vähintään 100 Mbit/s:n latausnopeuksiin, mahdollisuus päivittää 1 Gbit/s kaikille kotitalouksille, b) pääsy (symmetrisiin) gigabittinopeuksiin yrityksille, valtionhallinnolle, paikallisille itsehallinnolle ja sosioekonomisille yksiköille.
 3. Luoda sopivat olosuhteet ei-julkisten VHCN-verkkojen rakentamiselle
 4. Luodaan sopivat edellytykset nopeille internetyhteyksille maaseutualueilla sijaitseville kotitalouksille, joilla on erittäin vaikeat mahdollisuudet käyttää sähköisiä viestintäverkkoja, esimerkiksi alueilla, joilla odotettavissa olevat toimintatulot eivät kata operaattoreiden toimintakustannuksia.
 5. Luoda sopivat olosuhteet kuntien liittämiseksi VHCN:ään
 6. Varmistetaan 5G-verkkojen optimaalinen kehittäminen kaikilla kaupunki- ja maaseutualueilla sekä tärkeimpien liikennekäytävien varrella.
 7. Luodaan sopivat edellytykset matkaviestinpalvelujen kattavuuden jatkamiselle Tšekin tasavallan alueella harvaan asutuilla alueilla.
 8. Luodaan asianmukaiset edellytykset rautatiekäytävien, myös tunnelien, kattamiselle matkaviestinverkoilla.
 9. Tarjottava julkisista varoista kohdennettua tukea VHCN:n käyttöönottoon teknologianeutraaliuden periaatteen mukaisesti valkoisilla alueilla, joilla operaattorit eivät aio investoida tällaiseen infrastruktuuriin.
 10. Etsitään mahdollisuuksia kattaa erityisesti sosioekonomisten tekijöiden toimintakustannukset.

Tšekissä on jo kehitetty optisen infrastruktuurin runkoverkko piirikaupunkien tasolle, joten jatkokehittäminen ja mahdollinen tuki kohdennetaan ensisijaisesti puuttuviin runkoyhteyksiin ja verkkojen liityntäosuuksiin. Tästä syystä julkisista lähteistä saatava tuki suunnataan verkon kahdelle hierarkkisesti alimmalle tasolle, sellaisten yhteenliitäntäpisteiden luomiseen, joilla olisi riittävät valmiudet varmistaa strategiset tavoitteet, ja sellaisten liityntäverkkojen rakentamiseen, joissa on parametrit VHCN-verkoissa (mieluiten optista infrastruktuuria käyttäen).

Digital Czech Republic 3 hyväksyttiin vuonna 2018, ja se koostuu käsitteistä, joilla varmistetaan Tšekin tasavallan pitkän aikavälin vauraus meneillään olevan digitaalisen vallankumouksen ympäristössä. Strategia koostuu kolmesta osastrategiasta: (1) Tšekin tasavallan vuorovaikutus Euroopan unionissa digitaalistrategian alalla, 2) digitaalinen julkishallinto ja 3) Tšekin yhteiskunnan ja talouden valmistelu ja vuorovaikutus digitalisaation kuluttamiseksi.

Strategia- asiakirja 5G-verkkojen täytäntöönpanosta ja kehittämisestä Tšekissä hyväksyttiin tammikuussa 2020. Siinä esitetään kansallinen strategia 5G:n käyttöönotosta tulevina vuosina. Se on osa Tšekin Digital Czech Republic -konseptia ja Tšekin innovaatiostrategiaa 2019–2030.

Toimenpiteet ja rahoitusvälineet

Laajakaistakartoitus: Tšekin televiestintävirasto (CTU) on perustanut infrastruktuurikartoituksen verkkosivuston. Kartoitus tehdään ns. perusselvitysyksiköiden tasolla. Näiden yksiköiden osalta arvioidaan, soveltuuko sijainti julkiselle tuelle. Kattavuuskartoituksen osalta kolme kaistanleveyden ryhmää on eriytetty: jopa 30 Mbps, 30–100 Mbps, 100 Mbps ja enemmän. Olemassa olevat ja suunnitellut verkot (ennuste 3 vuodeksi) on sisällytettävä tietokantaan.

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa arvioidaan, että runko- ja liityntäverkkojen investointivaje on 15,3 miljardia Tšekin korunaa (0,58 miljardia euroa). 75 prosentin yhteisrahoitusosuuden perusteella suunniteltu julkinen tuki on noin 11,5 miljardia Tšekin korunaa. Suunnitelmassa esitetään sekä tarjonta- että kysyntäpuolen toimenpiteitä. Varoja on tarkoitus käyttää useista rahoituslähteistä: Yhdennetty alueellinen toimenpideohjelma (IROP) 2021–2027, Verkkojen Eurooppa -väline (CEF 2), Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, oikeudenmukaisen muutoksen rahasto (JTF), InvestEU ja elpymis- ja palautumistukiväline.

Tärkeä osa kansallista suunnitelmaa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi on infrastruktuurin kattavuuskartta, jossa esitetään alueet, joilla ei ole pääsyä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin ja joilla yksityiset operaattorit eivät aio rakentaa niitä.

Yhteenliitettävyyden välineistön täytäntöönpanoa koskeva etenemissuunnitelma: uudistusten määrä yksilöidään esimerkiksi siten, että otetaan käyttöön lupapoikkeuksia ja nopeutettuja menettelyjä verkon käyttöönottoa varten, edistetään sähköisten lupamenettelyjen ja rinnakkaisen sovittelumekanismin käyttöä infrastruktuurin käyttöoikeutta koskevissa riidoissa.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma: Suunnitelman osassa 1.3 esitetään yhteenliitettävyyteen liittyviä uudistuksia ja investointeja, joiden kokonaisbudjetti on noin 227 miljoonaa euroa. Investoinnit VHCN-verkkoihin kohdistuvat syrjäisiin alueisiin, joilla markkinapohjaiset ratkaisut eivät ole kannattavia. 23.000 uuden yksikön pitäisi saada Gigabit-liitettävyys vuoteen 2026 mennessä. Suunniteltujen toimenpiteiden odotetaan parantavan digitaalisia teknisiä karttoja, yhteyksien laadun seurantaa ja tuovan lainsäädäntöä laajakaistan käyttöönoton helpottamiseksi. Osa-alueella 1.3 pyritään kehittämään 5G-ekosysteemiä 5G-teknologialle liikennekäytävillä, myös rajat ylittävillä osuuksilla. RRP:n mukaan 350 rautatievaunua varustetaan toistimilla tai passiiviseinillä 5G-signaaleja varten. Suunnitelman odotetaan edistävän 5G-sovellusten tutkimusta erityisesti autoteollisuudessa. 5G olisi otettava käyttöön myös syrjäisillä alueilla.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Tšekissä

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissaja digitaalitalouden yhteiskuntaindeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Suomi

Yhteystiedot

BCO Tšekki (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Teollisuus- ja kauppaministeriö (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Osoite: Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Czechia Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 420 602 118 614 Verkkosivusto

Sisäministeriö (Ministerstvo vnitra)

Osoite: Nad Stolou 3, 17000 Prague 7, Tšekki Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 420 974 811 111 Verkkosivusto

Tšekin televiestintävirasto (Český telekomunikační úřad)

Osoite: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Tšekki Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 420 224 004 111 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

Komissaari Breton vaatii lisää yksityisiä investointeja yhteenliitettävyysinfrastruktuuriin

Eilen Brysselissä pidetyssä pyöreän pöydän kokouksessa komissaari Thierry Breton keskusteli yksityisten sijoittajien kanssa keskeisistä haasteista, jotka liittyvät yksityisen pääoman houkuttelemiseen nykypäivän digitaalisen infrastruktuurin muuttamiseksi.

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestävien yhteyksien varmistaminen

Laajakaistaa käsittelevien toimistojen verkosto (BCOs) on iloinen Euroopan komission puolesta isännöimään BCO:n verkkoistuntoa, jonka tarkoituksena on varmistaa kestävät yhteydet Moldovassa ja Ukrainassa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.