Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Liettuassa

Liettuan lokakuussa 2021 esittämän ultranopean laajakaistan kehittämissuunnitelman tavoitteena on tarjota kotitalouksille ja julkisille laitoksille kaupungeissa ja maaseutualueilla vähintään 100 Mbit/s:n internetnopeus vuoteen 2027 mennessä. Liettuan tasavallan tietoyhteiskunnan kehittämisohjelmalla 2014–2020 tuetaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

  • Liettuan liikenne- ja viestintäministeriö (Susisiekimo ministerija)vastaa valtion politiikasta laajakaistan kehittämisen, koordinoinnin ja täytäntöönpanon valvonnan alalla erityisesti alueilla, joilla tällaista infrastruktuuria ei ole saatavilla tai joilla laajakaistapalvelujen tarjoamisesta ei ole kilpailua. Ministeriö toimii kansallisena laajakaistaosaamisen toimistona.
  • Liikenne- ja viestintäministeriön alainentietoyhteiskunnan kehittämiskomitea (Informacinės visuomenės plėtros komitetas) osallistuu Liettuan tieto- ja viestintätekniikan kehittämistä koskevan valtion politiikan muotoiluun ja sen täytäntöönpanon koordinointiin.
  • Julkinen yritys Plačiajuostis Internetas (laajakaistainternet) on liikenne- ja viestintäministeriön omistama voittoa tavoittelematon yhteisö, joka vastaa kansallisen laajakaistastrategian täytäntöönpanosta. Plačiajuostis internetas ylläpitää julkista runkoliityntäverkon tukkutason kuituverkkoa tukkutason operaattorina ja tarjoaa kaikille kiinnostuneille vähittäistason operaattoreille yhtäläisin ehdoin pääsyn tähän verkkoon, mikä antaa vähittäistason operaattoreille mahdollisuuden tarjota nopeita internetyhteyspalveluja kotitalouksille, yrityksille, julkisille ja yksityisille laitoksille, mukaan lukien kunnat, koulut, kirjastot ja sairaalat Liettuan maaseutualueilla.
  • Viestintävirasto (Ryšių reguliavimo tarnyba) on riippumaton kansallinen elin, joka valvoo ja sääntelee Liettuan laajakaistamarkkinoita.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti ultranopean laajakaistan kehittämissuunnitelman lokakuussa 2021. Suunnitelmalla nopeutetaan sähköisen viestinnän infrastruktuurin toteuttamista niin, että vuosina 2021–2027 vähintään 100 Mbit/s:n internetnopeudet saavuttavat kotitaloudet ja julkiset laitokset suurten kaupunkien lisäksi myös maaseutualueilla. Äärimmäisen nopeiden Internet-yhteyksien kehittämiseen osoitetaan 75 miljoonaa euroa. Rahoituksella rakennetaan tietoliikennetorneja ja valokuituyhteyksiä. Investointeja suunniteltaessa otetaan huomioon tärkeimmät julkiset ja taloudelliset toimintatilat sekä julkiset laitokset ja liitetään ne laajakaistaverkkoon.

Lokakuussa 2021 liikenne- ja viestintäministeriö allekirjoitti yhdessä julkisen sektorin laitosten ja teleoperaattoreiden kanssa muistion, jossa kaikki osapuolet sopivat 100 Mbit/s:n yhteysnopeuden saatavuudesta vähintään 95 prosentille Liettuan kotitalouksista vuoteen 2025 mennessä.

Liettuan tietoyhteiskunnan kehittämisohjelmassa 2014–2020 ”Liettuantasavallan digitaalistrategia”(hyväksytty Liettuan tasavallan hallituksen 12. maaliskuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla nro 244) keskitytään kolmeen pääalaan:

  • Liettuan kansalaisten taidot ja motivaatio käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa,
  • sähköisen sisällön kehittäminen ja
  • tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehittäminen, mukaan lukien seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttöoikeudet.

Digitaalistrategiaa päivitettiin vuosina 2017 ja 2019, ja siinä viitattiin gigabittiyhteiskuntaa koskeviin tavoitteisiin. Ohjelma perustuu oletukseen, että vain kaikkien näiden alojen tasapainoinen kehittäminen voi johtaa tietoyhteiskunnan kestävään ja nopeaan kehitykseen ja johtaa Euroopan digitaalistrategian gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden ja päämäärien täytäntöönpanoon. Yksi ohjelman tavoitteista on varmistaa maantieteellisesti yhtenäisen nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen ja edistää Internet-palvelujen käyttöä (tavoite 5). Seuraavat toimenpiteet edistävät tämän tavoitteen saavuttamista:

  • varmistaa sähköisten laajakaistaviestintäverkkojen kehittäminen alueilla, joilla markkinat eivät ole varmistaneet infrastruktuurin kehittämistä ja palvelujen tarjoamista,
  • edistää kilpailua laajakaistaviestinnän markkinoilla ja laajakaistapalvelujen käyttöä,
  • kirjastojen julkisten internetyhteyksien infrastruktuurin parantaminen ja kehittäminen.

Laajakaistan kehittämisen alalla Liettuan digitaalistrategiassa keskitytään tarjoamaan kannustimia laajakaistainfrastruktuuriin tehtäville investoinneille ja puututaan tilanteisiin, joissa markkinatoimijat eivät pysty tyydyttämään laajakaistayhteyksien kysyntää heikon taloudellisen elinkelpoisuuden vuoksi. Siinä asetetaan myös etusijalle nopeiden internetyhteyksien kysynnän lisääminen sekä liettualaisten digitaalinen lukutaito.

Liikenne- ja viestintäministeriö perusti 5G-työryhmän keskustelemaan ja kehittämään yhdessä sidosryhmien kanssa vuonna 2020 hyväksyttyjä suuntaviivoja seuraavan sukupolven matkaviestinverkkojen (5G) kehittämiseksi Liettuan tasavallassa vuosina 2020–2025. Suuntaviivat sisältävät joukon toimenpiteitä, joilla helpotetaan 5G:n käyttöönottoa Liettuassa, esimerkiksi toimenpiteitä, jotka koskevat pääsyä radioverkkojen rakennuspaikoille. Lokakuussa 2021 allekirjoitetussa Liettuan 5G-kehitystä koskevassa muistiossa luvataan, että vuoteen 2025 mennessä kansainväliset maaliikennekäytävät Via Baltica & Rail Baltica tarjoaisivat keskeytymättömiä 5G-yhteyspalveluja. Plačiajuostis internetas valmistelee parhaillaan 5G-investointihanketta.

Sääntelytoimenpiteet

Viestintäviraston johtaja vahvistaa sähköisen viestinnän infrastruktuurin asentamista, ylläpitoa ja käyttöä koskevat säännöt. Asiakirjoissa asetetaan perusvaatimukset sähköisen viestinnän infrastruktuurin suunnittelulle, rakentamiselle, rakentamiselle, asentamiselle tai jälleenrakentamiselle, korjaamiselle sekä uusien rakennusten suunnittelulle, rakentamiselle ja asentamiselle tai olemassa olevien rakennusten jälleenrakentamiselle (mukaan lukien kustannusten alentamistoimenpiteet), siltä osin kuin nämä työt liittyvät sähköisen viestinnän infrastruktuuriin näissä rakennushankkeissa. Sähköisen viestinnän infrastruktuurin ja muiden käyttötarkoitusten (putket, kaapelit, kaapelikanavat, kaapelikaivot, tukirakenteet, mukaan lukien tornit, mastot, rakennukset, rakenteiden käyttöönotto, rakennusten järjestelmät) yhteiseen käyttöön liittyviä menettelyjä ja edellytyksiä koskevia toimenpiteitä pannaan parhaillaan täytäntöön.

Liettua hyväksyi 15 päivänä joulukuuta 2016 muutoksen sähköisestä viestinnästä annettuun lakiin nro IX-2135. Laki tuli voimaan 24.12.2016. Sen täytäntöönpanosäädös, Viestintäviraston johtajan määräys sähköisen viestinnän infrastruktuurin asentamista, merkitsemistä, valvontaa ja käyttöä koskevien sääntöjen hyväksymisestä 14. lokakuuta 2011 annetun Viestintäviraston johtajan määräyksen nro 1V-978 muuttamisesta, hyväksyttiin 10. tammikuuta 2017, ja se tuli voimaan 13. tammikuuta 2017.

Viestintävirasto hoitaa sekä keskitetyn tietopisteen että kansallisen riitojenratkaisuelimen tehtäviä. Näiden muutosten odotetaan parantavan edelleen mahdollisuuksia laajentaa laajakaistainfrastruktuuria Liettuassa, koska operaattoreilla on paremmat mahdollisuudet käyttää vaihtoehtoisia infrastruktuureja laajakaistan kehittämiseen.

Liettua aikoo verkkoyhteyksiä koskevan välineistön täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassaan lisätä olemassa olevan infrastruktuurin ja rakennusteknisten töiden avoimuutta uudella kansallisella verkkopohjaisella paikkatietojärjestelmällä. Se aikoo laatia suuntaviivat matkaviestinoperaattoreiden oikeudellisten, teknisten ja hallinnollisten edellytysten helpottamiseksi ja soveltaa joustavaa valtuutusjärjestelmää, jossa keskitytään 26 GHz:n taajuusalueen paikallisiin toimilupiin, infrastruktuurin yhteiskäyttöön tai muihin markkinoiden tarpeisiin.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistarahoitusvälineet

Valtio tukee sellaisten laajakaistaverkkojen kehittämistä maaseutualueilla, jotka eivät houkuttele yksityisiä sijoittajia ja jotka käyttävät eri rahastoja (EAKR, maaseuturahasto, elpymis- ja palautumistukiväline) erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen syrjäisillä alueilla.

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelmassa luvataan 49 miljoonaa euroa infrastruktuuri-investointeihin, mukaan lukien 50 uuden tornin rakentaminen, 2 000 kilometrin kuituverkon ja siihen liittyvien aktiivisten laitteiden käyttöönotto sekä asianmukainen huolto ja hallinto. Näiden investointien pitäisi tarjota gigabittinopeus 5 000 digitaalisesti intensiiviselle yritykselle/laitokselle. Lisäksi valkoisilla alueilla toimivien internetpalveluntarjoajien olisi voitava nopeuttaa viimeisen osuuden palvelujaan.

Nopean viestintäinfrastruktuurin investointihankkeen tavoitteena on yhdistää 5 000 sijaintipaikkaa gigabittinopeuksiin alueilla, joilla näitä palveluja ei tarjottaisi kaupallisin perustein. Toimenpidettä tuetaan elpymis- ja palautumistukivälineen varoista Liettuan tasavallan valtiovarainministeriön laatiman yhdennetyn ”New Generation Lithuania” -suunnitelman mukaisesti. Komponenttiin ”Digitaalinen muutos talouskasvua varten” sisältyvät investoinnit C.1.5.2 ”Vaihe kohti 5G:tä”. 1.5.2 Alatoimenpide 2 "Ultrakorkean kaistanleveyden verkkojen kehittäminen edelleen".

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Liettuassa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä sekä eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista ovat saatavilla tulostauluraporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Viestintävirasto kehitti loppukäyttäjille kehittyneen välineen internet-liityntänopeuksien mittaamiseen, jonka avulla loppukäyttäjät voivat mitata internet-liityntäpalvelujensa todellisia nopeuksia.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

liettua

Yhteystiedot

BCO Lithuania (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Liikenne- ja viestintäministeriö

Osoite: Gedimino av. (englanniksi) 17, 01505 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: +370 5 239 3870
Verkkosivusto

Liikenne- ja viestintäministeriö - Tietoyhteiskuntapolitiikan osaston sähköisen viestinnän osasto (Susisiekimo ministerija)

Osoite: Gedimino av. (englanniksi) 17, 01505 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: +370 5 239 3870
Verkkosivusto

Liikenne- ja viestintäministeriön alainen tietoyhteiskunnan kehittämiskomitea (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Osoite: Gedimino av. (englanniksi) 7, 01103 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: +370 5 266 51 61
Verkkosivusto

PE Plačiajuostis Internetas (englanniksi)

Osoite: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+370 5 243 0882
Verkkosivusto

Liettuan tasavallan viestintäviranomainen (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Osoite: Mortos Str. (englanniksi) 14, 03219 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: +370 5 210 56 33
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

EU:n alueiden teemaviikko: Digitaalisen kuilun umpeen kurominen tukemalla älykkäiden ja kestävien alueiden digitaalista infrastruktuuria

”Alueiden älykästä ja kestävää kasvua” käsittelevässä työpajassa käsitellään digitaalista kuilua koskevaa kriittistä kysymystä ja tarkastellaan sen vaikutuksia sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja yleiseen kasvuun Euroopan unionissa.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.