Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskuntatavoitteita 2025.

  Liettuan lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Liettuassa

Lokakuusta 2021 alkaen laaditun ultranopean laajakaistan kehittämistä koskevan Liettuan suunnitelman tavoitteena on tarjota vuoteen 2027 mennessä vähintään 100 Mbit/s internet-yhteys kotitalouksille ja julkisille laitoksille kaupungeissa ja maaseutualueilla. Liettuan tietoyhteiskunnan kehittämisohjelmalla 2014 –2020 tuetaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Liettuan liikenne- ja viestintäministeriö (Susisiekimoministerija) vastaavaltion politiikasta laajakaistan kehittämisen, koordinoinnin ja täytäntöönpanon valvonnan alalla erityisesti aloilla, joilla tällaista infrastruktuuria ei ole saatavilla tai laajakaistapalvelujen tarjoamisessa ei ole kilpailua. Ministeriö toimii kansallisena laajakaistaosaamisvirastona.
 • Liikenne- ja viestintäministeriönalaisuudessatoimiva tietoyhteiskunnan kehittämiskomitea (Informacinės visuomenės plėtros komitetas) osallistuu valtion politiikan muotoiluun tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä Liettuassa ja sen täytäntöönpanon koordinointiin.
 • Julkinen yritys Plačiajuostis Internetas (Blačiajuostis Internet) on liikenne- ja viestintäministeriön omistama voittoa tavoittelematon yhteisö, joka vastaa kansallisen laajakaistastrategian täytäntöönpanosta. Plačiajuostis internetas operoi tukkutason kuituverkkoa tukkutason operaattorina, joka tarjoaa kaikille kiinnostuneille vähittäisoperaattoreille tasavertaisin ehdoin pääsyn tähän verkkoon, jolloin vähittäiskaupan harjoittajat voivat tarjota nopeita internet-liityntäpalveluja kotitalouksille, yrityksille, julkisille ja yksityisille laitoksille, mukaan lukien kunnat, koulut, kirjastot ja sairaalat Liettuan maaseutualueilla.
 • Viestintäalan sääntelyviranomainen (Ryšiрreguliavimo tarnyba)on riippumaton kansallinen laitos, joka valvoo ja säätelee Liettuan laajakaistamarkkinoita.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti ultranopean laajakaistan kehittämissuunnitelman lokakuussa 2021. Suunnitelmalla nopeutetaan sähköisen viestinnän infrastruktuurin toteuttamista siten, että vuosina 2021–2027 vähintään 100 Mbit/s Internet-nopeudet saavuttavat kotitaloudet ja julkiset laitokset paitsi suurissa kaupungeissa myös maaseutualueilla. Ultranopeiden internetyhteyksien kehittämiseen osoitetaan 75 miljoonaa euroa. Tällä rahoituksella rakennetaan viestintätorneja ja valokuitulinjoja. Investointeja suunniteltaessa otetaan huomioon tärkeimmät julkisen ja taloudellisen toiminnan tilat ja julkiset laitokset ja liitetään ne laajakaistaverkkoon.

Liikenne- ja viestintäministeriö allekirjoitti lokakuussa 2021 yhdessä julkisen sektorin laitosten ja teleoperaattoreiden kanssa muistion, jossa kaikki osapuolet sopivat saavuttavansa 100 Mbit/s yhteydenopeudet vähintään 95 prosentille Liettuan kotitalouksista vuoteen 2025 mennessä.

Liettuan tietoyhteiskunnan kehittämisohjelmassa 2014–2020 ”Liettuan tasavallan digitaalistrategia” (hyväksytty Liettuantasavallan hallituksen 12. maaliskuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla N:o 244) keskitytään kolmeen keskeiseen alaan:

 • Liettuan kansalaisten taidot ja motivaatio tieto- ja viestintätekniikan käyttöön,
 • sähköisen sisällön kehittäminen ja
 • tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehittäminen, mukaan lukien NGA-yhteydet.

Digitaalistrategia päivitettiin vuosina 2017 ja 2019 ja viitattiin gigabittiyhteiskunnan tavoitteisiin. Ohjelma perustuu oletukseen, että vain näiden alojen tasapainoinen kehitys voi johtaa tietoyhteiskunnan kestävään ja nopeaan kehitykseen ja johtaa Euroopan digitaalistrategian gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden ja tavoitteiden täytäntöönpanoon. Yksi ohjelman tavoitteista on varmistaa maantieteellisesti yhtenäisen nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen ja edistää Internet-palvelujen käyttöä (tavoite 5). Seuraavat toimenpiteet edistävät tämän tavoitteen saavuttamista:

 • varmistaa sähköisten laajakaistaviestintäverkkojen kehittäminen alueilla, joilla markkinat eivät ole varmistaneet infrastruktuurin kehittämistä ja palvelujen tarjoamista,
 • edistää kilpailua laajakaistaviestinnän markkinoilla ja laajakaistapalvelujen käyttöä,
 • parannetaan ja kehitetään kirjastojen yleistä internet-yhteysinfrastruktuuria.

Laajakaistan kehittämisen alalla Liettuan digitaalistrategiassa keskitytään kannustimien tarjoamiseen laajakaistainfrastruktuuriin tehtäville investoinneille ja puututaan tilanteeseen, jossa markkinatoimijat eivät pysty vastaamaan laajakaistayhteyksien kysyntään heikon taloudellisen elinkelpoisuuden vuoksi. Siinä asetetaan myös etusijalle nopeiden internetyhteyksien kysynnän sekä liettualaisten digitaalisen lukutaidon edistäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 5G-työryhmän keskustelemaan ja kehittämään yhdessä sidosryhmien kanssa vuonna 2020 hyväksyttyjä suuntaviivoja seuraavan sukupolven matkaviestinverkkojen (5G) kehittämiseksi Liettuan tasavallassa vuosille 2020–2025. Suuntaviivat sisältävät joukon toimenpiteitä, joilla helpotetaan 5G:n käyttöönottoa Liettuassa, esimerkiksi toimenpiteitä, jotka koskevat pääsyä radioverkkojen rakennustyömaille. Liettuassa lokakuussa 2021 allekirjoitetussa 5G:n kehittämistä koskevassa muistiossa luvattiin, että kansainväliset maaliikennekäytävät Via Baltica & Rail Baltica tarjoaisivat vuoteen 2025 mennessä keskeytymättömiä 5G-yhteyspalveluja. Plačiajuostis Internetas valmistelee parhaillaan 5G- investointihanketta.

Sääntelytoimenpiteet

Sähköisen viestinnän infrastruktuurin asennusta, ylläpitoa ja käyttöä koskevat säännöt hyväksyy Viestintäviraston johtaja. Asiakirjoissa asetetaan perusvaatimukset sähköisen viestinnän infrastruktuurin suunnittelulle, rakentamiselle, rakentamiselle, asentamiselle tai jälleenrakennukselle sekä olemassa olevien rakennusten suunnittelulle, rakentamiselle ja asentamiselle (mukaan lukien kustannusten alentamistoimenpiteet), siltä osin kuin nämä työt liittyvät sähköisen viestinnän infrastruktuuriin näissä rakennushankkeissa. Toimenpiteitä, jotka koskevat sähköisen viestinnän infrastruktuurin ja muiden käyttötarkoitusten (putket, kaapelit, kanavat, kaivot, kiinnitysrakenteet, mukaan lukien tornit, mastot, rakennukset, rakennelmat, rakennusjärjestelmät) ja muiden tilojen yhteistä käyttöä koskevia menettelyjä ja edellytyksiä, pannaan täytäntöön.

Liettua hyväksyi 15 päivänä joulukuuta 2016 muutoksen sähköisestä viestinnästä annettuun lakiin nro IX-2135. Laki tuli voimaan 24.12.2016. Sen täytäntöönpanosäädös eli sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen johtajan 14 päivänä lokakuuta 2011 antaman määräyksen nro 1V-978 muuttamisesta sähköisen viestinnän infrastruktuurin asentamista, merkitsemistä, valvontaa ja käyttöä koskevien sääntöjen hyväksymisestä annettiin 10. tammikuuta 2017, ja se tuli voimaan 13. tammikuuta 2017.

Viestintävirasto vastaa sekä keskitetyn tietopisteen että kansallisen riitojenratkaisuelimen tehtävistä. Näiden muutosten odotetaan parantavan entisestään mahdollisuuksia laajentaa laajakaistainfrastruktuuria Liettuassa, koska operaattoreilla on paremmat mahdollisuudet käyttää vaihtoehtoisia infrastruktuureja laajakaistan kehittämiseen.

Liettua aikoo Connectivity Toolboxin täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassaan lisätä olemassa olevan infrastruktuurin ja rakennusteknisten töiden avoimuutta uudella kansallisella verkkopohjaisella paikkatietojärjestelmällä. Se aikoo laatia suuntaviivat, joilla helpotetaan matkaviestinoperaattoreiden oikeudellisia, teknisiä ja hallinnollisia edellytyksiä, ja soveltaa joustavaa valtuutusjärjestelmää, jossa keskitytään paikalliseen lisensointiin, infrastruktuurin jakamiseen tai muihin markkinatarpeisiin 26 GHz:n taajuusalueella.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistarahoitusvälineet

Valtio tukee sellaisten maaseutualueiden laajakaistaverkkojen kehittämistä, jotka eivät houkuttele yksityisiä sijoittajia, jotka käyttävät eri rahastoja (EAKR, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, elpymis- ja palautumistukiväline) erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen syrjäisille alueille.

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelmassa luvataan 49 miljoonaa euroa infrastruktuuri-investointeihin, mukaan lukien 50 uuden tornin rakentaminen, 2 000 km kuitujen ja niihin liittyvien aktiivisten laitteiden käyttöönottaminen asianmukaisella huollolla ja hallinnolla. Näiden investointien pitäisi tarjota gigabittinopeus 5000 digitaali-intensiiviselle yritykselle/laitokselle. Lisäksi valkoisten alueiden internetpalvelujen tarjoajien olisi voitava nopeuttaa viimeisen meripeninkulman palvelujaan.

Investointihanke Nopea viestintäinfrastruktuuri pyrkii yhdistämään 5000 paikkaa gigabittinopeuksiin alueilla, joilla näitä palveluja ei tarjota kaupallisesti. Toimenpidettä tuetaan elpymis- ja palautumistukivälineen varoista Liettuan valtiovarainministeriön laatiman uuden sukupolven Liettuaa koskevan yhdennetyn suunnitelman mukaisesti. Osa-alueeseen ”Talouskasvun digitalisaatio” sisältyvät investoinnit C.1.5.2 ”Vaihe kohti 5G:tä”. 1.5.2 Osatoimenpide 2 ”Erittäin suuren kaistanleveyden verkkojen jatkokehitys”.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Liettuassa

Viimeisimmät tiedot laajakaistan kattavuudesta, liittymistä ja levinneisyyksistä, erilaisten laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista, tarkista tulostauluraporteista ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteista.

Viestintäalan sääntelyviranomainen kehitti loppukäyttäjille kehittyneen välineen internet-liittymien nopeuksien mittaamiseen, jonka avulla loppukäyttäjät voivat mitata internet-liityntäpalvelujensa todellisia nopeuksia.

Langattoman laajakaistan taajuuksien osoittaminen

Lisätietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien käyttöoikeuksista saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Englanti

Liettua

Yhteystiedot

BCO Liettua (kansallinen laajakaista-alan osaamisvirasto): Liikenne- ja viestintäministeriö

Osoite: Gedimino av. 17, 01505 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 370 5 239 3870 Verkkosivu

Liikenne- ja viestintäministeriö – Tietoyhteiskuntapoliittisen osaston sähköisen viestinnän osasto (Susisiekimo ministerija)

Osoite: Gedimino av. 17, 01505 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 370 5 239 3870 Verkkosivu

Liikenne- ja viestintäministeriön alainen tietoyhteiskunnan kehittämiskomitea (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Osoite: Gedimino av. 7, 01103 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 370 5 266 51 61 Verkkosivu

PE Plačiajuostis Internetas

Osoite: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 370 5 243 0882 Verkkosivu

Liettuan tasavallan viestintäalan sääntelyviranomainen (Ryšiр reguliavimo tarnyba)

Osoite: Mortos Str. 14, 03219 Vilna, Liettua
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 370 5 210 56 33 Verkkosivu

Viimeisimmät uutiset

EU39 saavuttaa 70 prosenttia FTTH/B-kattavuus FTTH Council Europen mukaan

Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) -markkinapanoraaman mukaan EU39 (27 EU:n jäsenvaltiota, Yhdistynyt kuningaskunta, 4 IVY-maata, Islanti, Israel, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki) saavutti 70 prosenttia FTTH/B-kattavuusasteesta, 244 miljoonaa asuntoa ja 121 miljoonaa FTTH/B-tilaajaa syyskuusta 2023.

VIDEO |
EAKR rahoittaa Hallen kaupungin gigabittilaajakaistalaajen laajentamista

Hallen kaupunki Itä-Saksassa aloittaa transformatiivisen matkan laajentaakseen laajakaistainfrastruktuuriaan, joka palvelee sen kasvavaa väestöä ja digitaalitalouden pyrkimyksiä. Lisäämällä gigabittiyhteyksiä tämä hanke edistää innovointia ja sosioekonomista kehitystä alueella ja auttaa aluetta saavuttamaan EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Ruotsin vuonna 2016 hyväksymässä kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin verkottuneesta Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksien ja yritysten nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja edistää kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimitiloilla on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on saavuttaa tavoite, jonka mukaan 95 prosenttia kotitalouksista kuuluu gigabittiverkkojen piiriin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Vuosien 2021–2027 kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa edistetään erittäin suuren kapasiteetin kiinteiden verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista, kuitupohjaisen verkon käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alipalvelluille alueille, ja paikallisille kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotossa.

Laajakaista Virossa

Viro on luonut peruslaajakaistan koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Tanskan laajakaistatavoitteita tuetaan useilla poliittisilla aloitteilla, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän verkon ja mobiililaajakaistan kattavuus. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja mobiiliyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.