Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite vapauttaa kuvantamisen ja tekoälyn voiman syöpäpotilaiden, kliinikoiden ja tutkijoiden hyödyksi.

  European Cancer Imaging banner

@EuropeanCommission

Eurooppalainen syöpäkuva-aloite on yksi Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman (EBCP) lippulaivahankkeista. Yksi suunnitelman tavoitteista on hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla datan ja digitaalisten teknologioiden, kuten tekoälyn tai suurteholaskennan (HPC), potentiaalia syövän torjunnassa.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen tavoitteena on edistää digitaaliteknologian innovointia ja käyttöönottoa syövän hoidossa, jottasyöpäpotilaiden kliinistä päätöksentekoa, diagnostiikkaa, hoitoja ja ennustavaa lääketiedettä voidaan tarkentaa ja nopeuttaa. 

Aloitteessa esitellään, miten lääketieteellisiä kuvia voidaan käyttää, käyttää ja yhdistää, samalla kun varmistetaan korkea etiikka, luottamus, turvallisuus ja henkilötietojen suoja täysin EU:n arvojen ja sääntöjen mukaisesti. Se tuo suuria määriä syöpäkuvia ja niihin liittyvää kliinistä tietoa helposti eurooppalaisten kliinikoiden, tutkijoiden ja innovoijien saataville eurooppalaisen datastrategian mukaisesti ja eurooppalaisen terveysdata-avaruuden tavoitteiden tukemiseksi. 

Mitä EU:n syöpäkuva-aloitteella pyritään saavuttamaan? 

Syöpäkuvauksen tietoaineistoja on olemassa eri syöpätyypeille, mutta ne ovat hajallaan monien eurooppalaisten tietovarastojen ja kliinisten keskusten kesken, eivätkä ne ole helposti saatavilla kliinikoille, tutkijoille ja innovoijille.  

Eurooppalaisella syöpäkuva-aloitteella pyritään yhdistämään resurssit ja tietokannat kaikille sidosryhmille tarkoitettuun avoimeen, saatavilla olevaan ja käyttäjäystävälliseen syöpäkuvien infrastruktuuriin. Tämä saavutetaan soveltamalla yhdennettyä lähestymistapaa, joka on suunniteltu tärkeimpien eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden, -laitosten ja yritysten kanssa. Infrastruktuurilla tuetaan yksilöllisen lääketieteen välineiden kehittämistä ja vertailuanalyysiä, testausta ja pilotointia, ja se tarjoaa pääasiassa selkärangan seuraavan sukupolven syöpädiagnostiikkaan ja -hoitoihin.

Miten aiomme tehdä tämän?

Aloitteen kulmakivenä on EUropean Federation for CAncer IMages (EUCAIM)project -ohjelmastarahoitettu EU:n syöpäkuvatietojen eurooppalainen infrastruktuuri (18 MIO:n yhteisrahoitus). Hanke alkaa 21 kliinisellä toimipaikalla 12 maasta, ja sen tavoitteena on saada vähintään 30 hajautettua tiedontoimittajaa 15 maasta hankkeen loppuun mennessä. 

 

Hanke tarjoaa keskitetyn keskuksen, joka yhdistää EU:n tason ja kansalliset aloitteet, sairaalaverkostot sekä tutkimusvarastot syöpäkuvien tietoihin. Kliinikoilla, tutkijoilla ja innovoijilla on rajat ylittävä pääsy yhteentoimivaan, yksityisyyttä turvaavaan ja turvalliseen infrastruktuuriin, jota käytetään federoituun ja hajautettuun syöpäkuvantamistietojen analysointiin.  

Sekä yleiset että harvinaiset syövät sisällytetään anonymisoituihin kuviin ja merkintöihin tämän yleiseurooppalaisen syöpäkuvainfrastruktuurin kautta, ja yli 100,000 tapausta odotetaan olevan saatavilla. Hankkeen loppuun mennessä on tarkoitus ottaa käyttöön vähintään 50 tekoälyalgoritmia, tekoälytyökalua ja kliinistä ennustemallia infrastruktuurin tutkijoille. 

EUCAIM perustuu tuloksiin, joita on saatu AI4HI-verkostosta (AI for Health Imaging), johon kuuluu 86 organisaatiota 20 maasta ja jotka osallistuvat viiteen suureen EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jotka koskevat massadataa ja tekoälyä syöpäkuvauksessa: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive ja primage. Näissä hankkeissa kehitetään tekoälyalgoritmeja syövän havaitsemiseksi kuvantamisesta ja perustetaan federoituja tietovarastoja syöpäkuville.

EUCAIM aikoo asettaa syöpäkuvia koskevat tiedot DIGITAL-ohjelman puitteissa perustetun terveysalan tekoälytestaus- ja -kokeiluvälineen saataville. TEF-Health- hanke käynnistyi tammikuussa 2023. Näin pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat kehittäneet tekoälyratkaisuja syövän hoitoon, voivat testata niitä todellisissa ympäristöissä. Myös muita testauslaitoksia harkitaan.

DIGITAL-ohjelmaan kuuluvat eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät tukevat eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen kannalta merkityksellisten teknologioiden käyttöönottoa esimerkiksi tiedottamalla innovoijille heidän käytettävissään olevista oikeudellisista vaatimuksista ja testausmahdollisuuksista. Ne tarjoavat erilaisia palveluja digitaalisten ratkaisujen käyttäjille ja tarjoajille, kuten testausta ennen investointia, koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä rahoituksen saantia.

Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen käynnistäminen

Brysselissä järjestettiin 23. tammikuuta 2023 hybriditapahtuma Cancer Imaging Initiative -aloitteen käynnistämisen kunniaksi. Tapahtuman tallenne sekä tapahtuman esitykset ovat saatavilla tapahtuman verkkosivuilta.

Komission lehdistötiedote, mukaan lukien sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin ja terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavan komission jäsenen Stella Kyriakidesin videoviestit, ovat saatavilla.

Cancer Image Europe -alustan ensimmäinen prototyyppi elää

Digitaalisen infrastruktuurinensimmäinen versio toimitettiin EUCAIM-hankkeessa 29. syyskuuta 2023. Siinä on julkinen luettelo syövänkuvauksen tietoaineistoista, jotka on saatu EU:n rahoittamien, tekoälyä terveyskuvantamista koskevien hankkeiden tietovarastoista, sekä hakutyökalu, jolla voidaan ymmärtää datantarjoajien eri puolilla EU:ta sijaitsevilla sivustoilla saatavilla olevia tietoja. Tietojen toimittajilta voidaan pyytää pääsyä tietoihin sovellettavien eettisten ja tietosuojasääntöjen mukaisesti.

Ensimmäinen versio tietojen toimittajia ja käyttäjiä koskevista säännöistä sekä Cancer Image Europe -alustan toimintamenettelyistä on julkaistu myös EUCAIM-hankkeen verkkosivustolla.

Lisätietoja on lehdistötiedotteessa.

European Commission

 

Välitavoitteet

 1.  
  Joulukuu 2022:
  Aloitteen käynnistäminen
   
 2.  
  Tammikuu 2023:
   
   
 3.  
  Syyskuu 2023:
  EUCAIM Data Federation Framework (EUCAIM Data Federation Framework) julkaistaan varhaisessa vaiheessa, ja siinä esitetään alustavat todisteet tietojen yhdistämisestä ja yhdenmukaistamisesta ainakin yhdessä syöpätyypissä ja harvoissa valikoiduissa käyttötapauksissa;  
   
 4.  
  Joulukuu 2023:
  EUCAIM-infrastruktuurin vaatimusten analysointi ja suunnittelu päätökseen saatettuna, yhteistyömekanismit; 
   
   
 5.  
  Joulukuu 2024:
  EUCAIM-alusta validoitu ja täynnä tietoja; saatavilla olevan federoidun oppimis- ja benchmarking-alustan prototyyppi
   
 6.  
  2025:
  Uusien syöpäkuvien tietokantojen yhdistäminen avointen ehdotuspyyntöjen kautta; kliinisen käytön tapausten toteuttaminen
   
 7.  
  Joulukuu 2025:
  EUCAIM-alustan lopullinen julkaisu, mukaan lukien tietojen tarjoajille ja alustan käyttäjille tarkoitettujen välineiden ja palvelujen lopullinen versio
   
 8.  
  2026:
  Federoidun eurooppalaisen syöpäkuvatietorekisterin täysi toiminta
   
 9.  
  2027:
  Laajennus
   

 

 

 

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

PRESS RELEASE |
2030 digitaalinen vuosikymmen: Komissio hyväksyy indikaattoreita Euroopan digitalisaation seuraamiseksi ja antaa jäsenvaltioille ohjeita

Komissio hyväksyi tänään keskeiset suorituskykyindikaattorit, joiden avulla voidaan mitata edistymistä vuoteen 2030 ulottuvien digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamisessa, ja antoi ohjeita siitä, miten jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset etenemissuunnitelmansa digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

Katso myös

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.

Muu