Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite vapauttaa kuvantamisen ja tekoälyn voiman syöpäpotilaiden, kliinikoiden ja tutkijoiden hyödyksi.

  European Cancer Imaging banneri

@EuropeanCommission

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite on yksi Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman (EBCP) lippulaivahankkeista. Yksi suunnitelman tavoitteista on hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla datan ja digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn tai suurteholaskennan, potentiaalia syövän torjunnassa.  

Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen tavoitteena on edistää digitaaliteknologian innovointia ja käyttöönottoa syövän hoidossa, jotta syöpäpotilaiden kliinistä päätöksentekoa, diagnostiikkaa, hoitoja ja ennakoivaa lääketiedettä voidaan tarkentaa ja nopeuttaa

Aloitteessa esitellään lääketieteellisten kuvien saatavuutta, käyttöä ja yhdistämistä varmistaen samalla korkeatasoinen etiikka, luottamus, turvallisuus ja henkilötietojen suoja EU:n arvojen ja sääntöjen mukaisesti. Se tuo suuria määriä syöpäkuvia ja niihin liittyvää kliinistä tietoa helposti eurooppalaisten kliinikoiden, tutkijoiden ja innovoijien saataville eurooppalaisen datastrategian mukaisesti ja eurooppalaisen terveysdata-avaruuden tavoitteiden tukemiseksi. 

Mitä Euroopan syöpäkuvantamisaloitteella pyritään saavuttamaan? 

Syöpäkuvantamisaineistoja on olemassa eri syöpätyypeille, mutta ne ovat hajallaan monissa Euroopan arkistoissa ja kliinisissä keskuksissa, eivätkä ne ole helposti kliinikoiden, tutkijoiden ja innovoijien saatavilla.  

Euroopan syöpäkuvantamisaloitteella pyritään yhdistämään resurssit ja tietokannat kaikille sidosryhmille avoimeen, saatavilla olevaan ja käyttäjäystävälliseen syöpäkuvien infrastruktuuriin. Tähän päästään kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, joka on suunniteltu suurten eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden, laitosten ja yritysten kanssa. Infrastruktuurilla tuetaan yksilöllisen lääketieteen välineiden kehittämistä ja esikuva -analyysia, testausta ja pilotointia, ja se tarjoaa selkärangan syövän seuraavan sukupolven diagnostiikalle ja hoidolle.

Miten me teemme tämän?

Aloitteen kulmakivi on syöpäkuvien tietojen eurooppalainen infrastruktuuri, joka on kehitetty DIGITAL-ohjelmasta rahoitetussa EUCAIM- hankkeessa(18 MIO:n EU:n yhteisrahoitus). Hanke alkaa 21 kliinisestä sivustosta 12 maasta, ja sen tavoitteena on, että hankkeen loppuun mennessä on vähintään 30 hajautettua tiedontoimittajaa 15 maasta. 

Hanke tarjoaa keskuskeskuksen, joka yhdistää EU-tason ja kansalliset aloitteet, sairaalaverkostot sekä tutkimusvarastot syöpäkuvien tietoihin. Kliinikoilla, tutkijoilla ja innovoijilla on rajatylittävä pääsy yhteentoimivaan, yksityisyyden suojaan ja turvalliseen infrastruktuuriin syövän kuvantamistietojen hajautettua analysointia varten.  

Sekä yleiset että harvinaiset syövät sisällytetään anonymisoituihin kuviin ja merkintöihin tämän yleiseurooppalaisen syöpäkuvien infrastruktuurin kautta, ja saatavilla on arviolta yli 100 000 tapausta. Infrastruktuurin tutkijoille on suunniteltu vähintään 50 tekoälyalgoritmia, tekoälytyökaluja ja kliinistä ennustemallia, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön hankkeen loppuun mennessä. 

EUCAIM hyödyntää terveydenhuollon kuvantamisen tekoälyverkoston (AI4HI) työn tuloksia. Verkossa on 86 liitännäislaitosta 20 maasta, jotka osallistuvat viiteen suureen EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jotka koskevat massadataa ja tekoälyä syövän kuvantamisen alalla: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive ja Primage. Näissä hankkeissa kehitetään tekoälyalgoritmeja kuvantamisen syövän havaitsemiseksi ja perustetaan syöpäkuvien keskusvarastoja.

EUCAIM aikoo asettaa syöpäkuvia koskevat tiedot saataville DIGITAL-ohjelman puitteissa perustetulle terveysalan tekoälyn testaus- ja kokeiluvälineelle. TEF-Health- hanke käynnistyi tammikuussa 2023. Näin pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat kehittäneet tekoälyratkaisuja syövän hoitoon, voivat testata niitä todellisissa ympäristöissä. Myös muita testauslaitoksia harkitaan.

DIGITAL-ohjelman eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät tukevat eurooppalaisen syövän kuvantamisaloitteen kannalta merkityksellisten teknologioiden käyttöönottoa esimerkiksi tiedottamalla innovoijille heidän käytettävissään olevista oikeudellisista vaatimuksista ja testauslaitoksista. Ne tarjoavat erilaisia palveluja digitaalisten ratkaisujen käyttäjille ja tarjoajille, kuten testaus ennen investointeja, koulutus- ja verkostoitumismahdollisuudet sekä rahoituksen saatavuus.

Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen käynnistäminen

Brysselissä järjestettiin 23. tammikuuta 2023 hybriditapahtuma Cancer Imaging Initiative -aloitteen käynnistämiseksi. Sen jälkeen kun Euroopan komissio oli esittänyt poliittisen taustan ja syövän kuvaamista koskevan aloitteen, hankkeen tieteellinen johtaja antoi yleiskatsauksen Euroopan syövänkuvatietojen Federated European Infrastructure for Cancer Images Data (EUCAIM) -hankkeesta. Tätä seurasi paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin syöpäkuvantamisaloitteen kliinistä, teollisuutta, tekoälyn kehittäjää ja tutkimusta sekä keskustelua yleisön kanssa. Tapahtuman tallenteet sekä tapahtuman esitykset ovat nähtävillä tapahtuman verkkosivulla.

Komission lehdistötiedote, mukaan lukien sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin ja terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavan komission jäsenen Stella Kyriakidesin videoviestit, ovat nyt saatavilla. 

Virstanpylväitä

 1.  
  Joulukuu 2022:
  Aloitteen käynnistäminen
   
 2.  
  Tammikuu 2023:
  EUCAIM- hankkeenkäynnistäminen
   
   
 3.  
  Syyskuu 2023:
  EUCAIM Data Federation -kehyksen varhainen julkaiseminen, jossa on alustavat todisteet tietoliitosta ja yhdenmukaistamisesta ainakin yhdessä syöpätyypissä ja harvoissa valikoiduissa käyttötapauksissa;  
   
 4.  
  Joulukuu 2023:
  EUCAIM-infrastruktuurin vaatimusten analysointi ja suunnittelu valmiiksi saatettuna, yhteistyömekanismit käyttöön otettuina; 
   
   
 5.  
  Joulukuu 2024:
  EUCAIM-foorumi on validoitu ja täynnä tietoja; federoidun oppimisen ja esikuva-analyysialustan prototyyppi saatavilla
   
 6.  
  2025:
  Uusien syöpäkuvien tietokantojenliitto avointen ehdotuspyyntöjen avulla; kliinisten käyttötapausten toteuttaminen
   
 7.  
  Joulukuu 2025:
  EUCAIM-alustan lopullinen julkaisu, mukaan lukien tiedontuottajille ja alustan käyttäjille tarkoitettujen välineiden ja palvelujen lopullinen versio
   
 8.  
  2026:
  Euroopan syöpäkuvien tietovaraston täysimääräinen toiminta
   
 9.  
  2027:
  Laajennus
   

 

 

 

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU:n syöväntorjuntasuunnitelma: Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen käynnistäminen

Komissio käynnisti aiemmin tällä viikolla Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen, jonka tarkoituksena on tukea terveydenhuollon tarjoajia, tutkimuslaitoksia ja innovoijia, jotta syövän hoitoon liittyviä innovatiivisia datavetoisia ratkaisuja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

REPORT / STUDY |
Aktiivisen ja avustetun asumisen ohjelman (AAL2) arviointi

Euroopan komissio toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen, jossa esitetään aktiivisen ja avustetun asumisen tutkimus- ja kehitysohjelman (AAL2) loppuarvioinnin tulokset.

REPORT / STUDY |
Covid-19:n digitaalinen kontaktien jäljitystutkimus

Euroopan komissio julkaisi tutkimuksen, jossa esitetään yleiskatsaus lähestymistavasta ja kokemuksista, joita on saatu rajatylittävästä yhteentoimivuudesta, koordinoinnista, toteutuksesta ja covid-19-pandemian digitaalisten kontaktien jäljityssovellusten epidemiologisista vaikutuksista.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

Katso myös

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.

Muu