Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kohde Maa

Destination Earth (DestinE), Euroopan komission lippulaivahanke kestävää tulevaisuutta varten

  Kuva Maasta avaruudesta, joka edustaa määränpäätä Maata

Destination Earth (DestinE) on Euroopan komission lippulaivahanke, jonka tavoitteena on kehittää maapallon erittäin tarkka digitaalinen malli maailmanlaajuisesti. Mallilla seurataan, simuloidaan ja ennakoidaan luonnonilmiöiden ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta. Se edistää vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden saavuttamista osana Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelmaa ja digitaalistrategiaa.

fix-empty

Destine vapauttaa maapallon järjestelmän digitaalisen mallintamisen mahdollisuudet tasolle, joka edustaa todellista läpimurtoa tarkkuuden, paikallisten yksityiskohtien, tiedonsaannin nopeuden ja interaktiivisuuden suhteen. Aluksi keskitytään ilmastonmuutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksiin, niiden sosioekonomisiin vaikutuksiin sekä mahdollisiin sopeutumis- ja hillitsemisstrategioihin.

 

 

Destine käyttää DestinE:n ennennäkemättömiä havainnointi- ja simulointivalmiuksia, joita käyttävät Euroopan suurteholaskentatietokoneet ja tekoälykapasiteetti. Tämän ansiosta olemme paremmin valmiita reagoimaan suuriin luonnonkatastrofeihin, sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja ennustamaan sosioekonomisia vaikutuksia. Aloite on myös keskeinen osa Euroopan datastrategiaa, koska sillä lujitetaan arvokkaiden tietolähteiden saatavuutta kaikkialla Euroopassa.

DestinE:n käyttäjät, mukaan lukien ei-tieteelliset asiantuntijat, voivat käyttää valtavia määriä maapallon järjestelmiä ja sosioekonomisia tietoja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotta he voivat

 • Suorita Maajärjestelmän erittäin tarkkoja, interaktiivisia ja dynaamisia simulaatioita, jotka perustuvat runsaisiin havaintoaineistoihin: Keskitytään esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittäviin aihealueisiin, kuten ilmastonmuutoksen alueellisiin vaikutuksiin, luonnonuhkiin, meriekosysteemeihin tai kaupunkialueisiin.
 • Paranna ennustevalmiuksia vaikutuksen maksimoimiseksi. Tavoitteena on esimerkiksi suojella biologista monimuotoisuutta, hallita vettä, uusiutuvia energialähteitä ja elintarvikevaroja sekä lieventää katastrofiriskejä muuttuvassa maailmassa.
 • Tuetaan EU:n päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa. Esimerkiksi nykyisten ympäristöpolitiikkojen ja lainsäädäntötoimien vaikutusten arviointi ja tulevan näyttöön perustuvan päätöksenteon tukeminen.
 • Hyödynnetään hajautetun ja suurteholaskennan (HPC) ja tietojenkäsittelyn potentiaalia äärimmäisessä mittakaavassa. Esimerkiksi interaktiivisen alustan kautta, joka isännöi monimutkaisia digitaalisia kaksosia ja kattavia työkalupakkeja analytiikkaan perustuvien mallien kehittämiseksi ja käyttämiseksi.

Lisäksi Euroopan teollisia ja teknologisia valmiuksia vahvistetaan muun muassa koko maapallon järjestelmän simuloinnilla ja havainnoinnilla sekä tekoälyn käytöllä data-analytiikkaan ja ennakoivaan mallintamiseen.

 

Kohdemaajärjestelmän keskeiset komponentit

Destine antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää temaattisia tietoja, palveluja, malleja, skenaarioita, simulaatioita, ennusteita ja visualisointeja. Taustalla olevia malleja ja tietoja arvioidaan jatkuvasti luotettavien ja toteutettavissa olevien skenaarioennusteiden tuottamiseksi. Destine palvelee aluksi viranomaisia, ja se avaa vähitellen laajemmalle tieteen ja teollisuuden käyttäjille ja suurelle yleisölle innovaatioita ja uusien sovellusten ja palvelujen kehittämistä.

DestinE-järjestelmän pääkomponentit ovat:

Ydinpalvelualusta

Ydinpalvelualusta tarjoaa käyttäjäystävällisen aloituspisteen DestinE-käyttäjille. Alusta tarjoaa näyttöön perustuvia päätöksentekovälineitä, sovelluksia ja palveluja, jotka perustuvat avoimeen, joustavaan ja turvalliseen pilvipalveluun. Se koordinoi dataa, pilvipalveluja ja suurteholaskentainfrastruktuureja ja tarjoaa pääsyn yhä useampiin digitaalisiin kaksosiin, kun ne tulevat vähitellen saataville asiaan liittyvien Euroopan komission ja/tai kansallisten toimien kautta.

Alustalla asetetaan saataville asiaankuuluvat tekoälytyökalut, äärimmäisen mittakaavan data-analytiikka ja maanpäällisten järjestelmien seuranta-, simulointi- ja ennustamisvalmiudet. Samalla se tarjoaa DestinE-käyttäjille kohdennettuja resursseja, joiden avulla he voivat muokata alustaa, integroida omia tietojaan ja kehittää omia sovelluksiaan.

Alustan ja siihen liittyvien DestinE-palvelutoimintojen hankinnasta vastaa Euroopan avaruusjärjestö (ESA).

Datajärvi

Datajärvi kokoaa yhteen Copernicus-ohjelmasta peräisin olevat eurooppalaiset datansiirrot, kolmen kohdemaan toteutusyksikön (ESA, EUMETSAT ja ECMWF) datavarastot ja muut lähteet, kuten esineiden internet (IoT) ja sosioekonomiset tiedot. Se integroi myös digitaalisista kaksosista peräisin olevan uuden datan, mikä luo johdonmukaisen ja itsenäisen DestinE-data-avaruuden. Se tarjoaa pääsyn digitaalisten kaksosten ja ydinpalvelualustan toimintaan tarvittavaan dataan. Ja se isännöi käyttäjätietoja, jotka jaetaan DestinE-käyttäjäyhteisön kanssa ja tukevat lähitietojen käsittelyä suorituskyvyn ja palvelun skaalautuvuuden maksimoimiseksi.

Datajärven toiminnasta vastaa Euroopan sääsatelliittien hyödyntämisjärjestö (EUMETSAT).

Digitaaliset kaksoset

Digitaaliset kaksoset ovat Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) kehittämien erittäin monimutkaisten maajärjestelmien digitaalisia jäljennöksiä.

Ne perustuvat reaaliaikaiseen havaintojen saumattomaan fuusioon ja korkean resoluution ennustavaan mallintamiseen aihealueilla alkaen äärimmäisistä tapahtumista ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on integroida uusia digitaalisia kaksosia, kuten valtameriä tai biologista monimuotoisuutta, ja luoda maapallon kattava digitaalinen kaksoset. DestinEn digitaaliset kaksoset tarjoavat käyttäjille räätälöidyn pääsyn laadukkaaseen tietämykseen käyttäjäkohtaista skenaarioiden kehittämistä varten, joka voi tukea näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

 

Ydinpalvelualusta, datajärvi ja ensimmäiset digitaaliset kaksoset otetaan käyttöön tukemalla komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. 

Euroopan horisontti tarjoaa tutkimus- ja innovointimahdollisuuksia, jotka tukevat DestinE:n jatkokehitystä. Synergioita on muiden asiaankuuluvien EU:n ohjelmien, kuten EuroHPC-yhteisyrityksenja avaruusohjelman, ja niihin liittyvien kansallisten aloitteiden kanssa. Euroopan komissio koordinoi DestinE-aloitetta tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden, tiedeyhteisöjen ja teknologiaasiantuntijoiden kanssa.

Aloitteen toteuttajana on kolme yhteisöä, joille tehtäviä on siirretty:

 1. ECMWF
 2. ESA
 3. EUMETSAT

Euroopan komissio ja kolme täytäntöönpanosta vastaavaa tahoa allekirjoittivat 15. joulukuuta 2021 rahoitussopimukset, joiden tarkoituksena on aloittaa täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe vuoden 2024 puoliväliin saakka. He jatkavat yhteistyötä DestinE:n toteuttamiseksi seuraavien seitsemän vuoden ajan.

 

Sidosryhmien aktiivinen osallistuminen on ratkaisevan tärkeää DestinE:n menestyksen kannalta. Vain sen kehittämistä ohjaavien sidosryhmien kautta DestinE voi elää visiomme mukaisesti ja rakentaa ratkaisun käyttäjäyhteisön tarpeisiin. Tätä varten on hyväksytty yhteistä suunnittelua koskeva lähestymistapa, jossa otetaan mukaan toimintapolitiikka, tiede ja digitaaliset yhteisöt seuraavien kahden sidosryhmien osallistumisen pilarin kautta. 

Avoin sidosryhmien vuoropuhelu

Toiminnan ensimmäisessä vaiheessa (2022–2024) käynnistetään avoin sidosryhmien vuoropuhelu. Monilla rahoittajilla on mahdollisuus ohjata DestinE-järjestelmän kehittämistä antamalla palautetta tarpeistaan ja vaatimuksistaan sekä jakamalla kokemuksiaan työskentelystä ja vuorovaikutuksesta DestinE-tuotoksen kanssa.

Näihin sidosryhmiin kuuluvat:

 • Jäsenvaltiot
 • Julkisen sektorin käyttäjät
 • Tutkimus- ja kehityskumppani
 • Operatiivisia sovelluksia hallinnoivat yksiköt

Erityinen tiedonvaihtofoorumi, DestinE User eXchange, helpottaa politiikan käyttäjien yksityiskohtaisia keskusteluja EU:n ja kansallisella tasolla. Keskusteluissa olisi keskityttävä DestinE-palvelujen soveltamismahdollisuuksiin, vaatimuksiin ja puutteisiin.

DestinE User eXchange kokoontuu säännöllisesti, ja ensimmäinen kokous pidetään 15. helmikuuta 2023. Sitoutumis- ja yhteiskehittämismahdollisuudet kehittyvät ajan mittaan järjestelmän kypsyyden mukaisesti.

Destine-sidosryhmät voivat myös auttaa meitä tunnistamaan asiaan liittyviä synergioita kansallisten ja eurooppalaisten aloitteiden ja palvelujen kanssa.

Kohdennetut käyttäjäkumppanuudet

DestinE:n sidosryhmien osallistumisen toinen pilari on kohdennetut käyttäjäkumppanuudet. Näiden kumppanuuksien tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kestäviä palveluja DestinE:n koko elinkaaren ajan.  

Keskeiset teknologiakumppanit ja kaupalliset toimijat voivat tuoda kapasiteettinsa ja tietonsa DestinEn uusien valmiuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen käyttäjien erityistarpeita vastaavalla tavalla. Samoin voimme rakentaa vahvoja teknologiakumppanuuksia DestinE-palvelujen määrittelemiseksi ja suunnittelemiseksi tekemällä yhteistyötä muiden Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta rahoitettujen digitaalisten kaksoisaloitteiden kanssa.

Esimerkkejä näistä tutkimus- ja kehityshankkeista ovat seuraavat:

Seuraavassa Horisontti Eurooppa -työohjelmassa (2023–2024) myönnetään lisää temaattisia digitaalisia kaksosia DestinE-ekosysteemin rikastuttamiseksi.

 

Destiniä kehitetään asteittain seuraavien keskeisten välitavoitteiden kautta:

 • Vuoden 2024 puoliväliin mennessä: Ydinpalvelualustan, datajärven ja kahden ensimmäisen digitaalisen kaksosen kehittäminen äärimmäisistä luonnonilmiöistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.
 • Vuoteen 2027 mennessä: DestinE-järjestelmän kehittäminen edelleen ja digitaalisten kaksosten ja niihin liittyvien palvelujen integrointi.
 • Vuoteen 2030 mennessä: ”Täydellinen” digitaalinen kopio maapallosta.

Viimeisimmät uutiset

EVENT |
Määränpää Maa elää!

Destination Earth System julkaistaan maanantaina 10.6.2024 LUMI Supertietokonekeskuksen virallisessa lanseeraustapahtumassa Kajaanissa.

PRESS RELEASE |
Espanjassa käyttöön otettu uusi maailmanluokan eurooppalainen supertietokone

Uusin maailmanluokan eurooppalainen supertietokone MareNostrum 5 otettiin käyttöön Barcelonassa Espanjassa. Tällä hetkellä se on yksi maailman 10:stä tehokkaimmista supertietokoneista, ja sitä isännöi Barcelonan supertietokonekeskus, ja se on monenlaisten eurooppalaisten tiede- ja teollisuuskäyttäjien käytettävissä maaliskuusta 2024 alkaen.

NEWS ARTICLE |
Määrämaa-alueen toinen vaihe vahvistettu

Destination Earth (DestinE) -aloitteen toinen vaihe alkaa kesäkuussa 2024 sen jälkeen, kun kolmen DestinE-ohjelmaa toteuttavan elimen neuvostot hyväksyivät sen yksimielisesti.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Suurteholaskenta

Suurteholaskentaan ja laskentateknologioihin tehtyjen EU:n investointien ansiosta Eurooppa voi näyttää tietä suurteholaskennan alalla digitaalisella vuosikymmenellä.

Katso myös

Elektroniikka

Mikro- ja nanoelektroniikka vie meidät maailmaan pienoiskoossa, jossa isoja asioita helpottavat pienimmät ja älykkäimmät elektroniset komponentit ja järjestelmät.

Fotoniikka

Olemme uuden fotoniikan aikakauden partaalla, ja Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät täysimääräisesti tästä teknologiasta.

Quantum

Kvanttiteknologian muutosvoiman vapauttamiseksi EU:n on kehitettävä täysimittainen eurooppalainen kvanttiekosysteemi, joka perustuu sen kvanttitutkimuksen huippuosaamisen perinteeseen.

Suurteholaskenta

Suurteholaskennalla tarkoitetaan tietokonejärjestelmiä, joilla on erittäin suuri laskentateho ja jotka pystyvät ratkaisemaan erittäin monimutkaisia ja vaativia ongelmia.