Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalinen osallisuus

Digitaalisella osallisuudella tarkoitetaan EU:n laajuista pyrkimystä varmistaa, että kaikki voivat osallistua digimaailmaan ja päästä osalliseksi sen hyödyistä.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Hyödynnämme digimaailmaa päivittäin monenlaisten tehtävien suorittamisessa. Tämä on yleistynyt entisestään covid-19-pandemian aikana. Internetiä ja uutta teknologiaa käytetään etätyöskentelyssä, uuden oppimisessa sekä television ja elokuvien katselussa, ja tuoreimmat uutiset ovat napin painalluksen päässä.  

Siirtyminen digimaailmaan on tuonut mukanaan monia uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia. Kaikilla ei kuitenkaan ole samoja mahdollisuuksia nauttia näistä eduista. Joillekin digimaailma on vielä osin saavuttamattomissa. Osalle se on liian kallis. Toisilta puuttuu taitoja sen täysimittaiseen hyödyntämiseen.  

EU pyrkii saattamaan internetin entistä useampien saataville. Se on käynnistänyt muun muassa seuraavia toimia:  

  • esteetön tieto- ja viestintätekniikka (TVT): saatetaan TVT paremmin kaikkien ulottuville ja edistetään esteetöntä teknologiaa 
  • avustava teknologia: tuetaan vammaisia henkilöitä digimaailmassa avustavan TVT:n kehittämistä 
  • osaaminen ja digitaaliset taidot: lisätään ihmisten mahdollisuuksia torjua marginalisoitumista ja sosiaalista syrjäytymistä, myös työuralla, sisällyttämällä TVT koulutukseen 
  • sosiaalinen osallisuus: lisätään muita heikommassa asemassa olevien osallistumista julkiseen sekä talous- ja yhteiskuntaelämään sosiaalisen osallisuuden hankkeiden avulla. 

Kieli on yksi verkko-osallistumisen esteistä. EU:ssa on 24 virallista kieltä ja yli 60 alueellista ja vähemmistökieltä. Yhdellä kielellä ei voida viestiä kaikille EU:n kansalaisille, mikä on otettava huomioon internetin käytössä.  

EU tekee työtä internetin monikielisyyden edistämiseksi ja on investoinut tähän yli 200 miljoonaa euroa viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on käynnistänyt myös Verkkojen Eurooppa -välineen, johon kuuluu eTranslation-palvelu. Palvelu tarjoaa monikielistä tukea digipalveluille ja julkishallinnolle kaikkialla EU:ssa.  

EU edistää digitaalista osallisuutta myös muiden toimintapolitiikan osa-alueiden, kuten digiosaamisen, aktiivisen ja avusteisen asumisen sekä sosiaalisen osallisuuden, kautta. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strateginen suunnitelma vuosiksi 2025–2027 tutkimukselle ja innovoinnille vihreän, digitaalisen ja palautumiskykyisen tulevaisuuden tukemiseksi

Komissio hyväksyi aiemmin tällä viikolla Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toisen strategisen suunnitelman. Tutkimus- ja innovointipäivillä julkistetussa ohjelmassa esitetään kolme keskeistä strategista linjausta EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle ohjelman kolmelle viimeiselle vuodelle (2025–2027).

PRESS RELEASE |
Julkisten verkkopalvelujen ja -tiedon saatavuus on parantunut EU:ssa vuodesta 2018

Komissio on julkaissut verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiivin uudelleentarkastelun neljän vuoden kuluttua siitä, kun jäsenvaltiot ovat saattaneet sen osaksi kansallista lainsäädäntöään. Uudelleentarkastelu sisältää tulokset vuonna 2021 järjestetystä julkisesta kuulemisesta, jossa kerättiin näkemyksiä direktiivin soveltamisesta käytännössä, jäsenvaltioiden esteettömyysseurantaraporteista ja asiaa tukevasta tutkimuksesta.

Aiheeseen liittyvää

Syventävää tietoa

Naiset digitaalisessa maailmassa

EU haluaa varmistaa, että kaikilla on sukupuolesta riippumatta oikeudenmukaiset mahdollisuudet hyötyä digitaalisesta aikakaudesta ja osallistua siihen.

Web saavutettavuus

Mikä on web-sisällön saavutettavuus? Internetin saavutettavuus antaa kaikille, myös vammaisille, mahdollisuuden havaita, ymmärtää, navigoida ja olla vuorovaikutuksessa Internetin kanssa.

Learn more

Digitaaliset taidot

EU on kehittänyt useita toimia ja aloitteita digitaalisten taitojen lisäämiseksi niin työvoiman kuin...