Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaaliset taidot ja työpaikat -koalitio

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevä koalitio korjaa digitaalisten taitojen kuilua tuomalla yhteen jäsenvaltioita, yrityksiä ja organisaatioita.

  nuoret IT-luokassa

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Ryhdy aktiiviseksi

Kaikki organisaatiot, jotka toteuttavat toimia digitaalisten taitojen edistämiseksi Euroopassa, voivat liittyä koalition jäseniksi rekisteröitymällä lupauksen katsojalle ja sitoutumalla toimiin digitaalisten taitojen puutteen korjaamiseksi. Toimia voivat olla työttömien kouluttaminen, massiivisten avointen verkkokurssien järjestäminen opettajille, koodauskurssien tarjoaminen lapsille tai huippuluokan koulutus tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoille.

Koalitio jakaa ja edistää digitaalisia taitoja koskevia aloitteita European Digital Skills Awards -palkinnolla, joita voidaan toistaa ja laajentaa eri puolilla Eurooppaa.  

Euroopan komissio tuo vuosittain esiin aloitteita, joilla autetaan parantamaan kansalaisten, työvoiman, tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten sekä naisten ja tyttöjen digitaalisia taitoja eurooppalaisten digitaalitaitojen palkinnolla.

Jäsenvaltiot voivat tukea eri toimijoiden välistä yhteistyötä tuomalla ne yhteen kansallisiin koalitioihin.

Hallintoneuvosto

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevän koalition hallintoneuvosto antaa koalitiolle strategista johtajuutta. Hallituksessa on 12 jäsentä, jotka edustavat koalition kumppaneita Euroopan tasolla ja toimivat linkkinä panttareiden, kansallisten koalitioiden ja työmarkkinaosapuolten välillä. Hallintoneuvosto hyväksyi syyskuussa 2018 yhdeksänkohtaisen toimintasuunnitelman, jossa hahmoteltiin seuraavat toimet jäsenyyden laajentamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:n tulevassa talousarviossa keskitytään digitaalisten taitojen kehittämiseen.

Ketä tai mitä koalitio tavoittelee?

Koalitio käsittelee neljän laajan ryhmän digitaalisten taitojen tarvetta:

 1. Digitaaliset taidot kaikille: digitaalisten taitojen kehittäminen, jotta kaikki kansalaiset voivat olla aktiivisia digitaalisessa yhteiskunnassamme
 2. Työvoimandigitaaliset taidot: digitaalisten taitojen kehittäminen digitaalitaloutta varten, esimerkiksi työntekijöiden ja työnhakijoiden täydennys- ja uudelleenkoulutus sekä uraneuvontaa ja -ohjausta koskevat toimet
 3. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten digitaaliset taidot: korkean tason digitaalisten taitojen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisille kaikilla teollisuudenaloilla
 4. Digitaaliset taidot koulutuksessa: digitaalisten taitojen opetuksen ja oppimisenmuuttaminen elinikäisen oppimisen näkökulmasta, mukaan lukien opettajien koulutus

Mitä koalition pitäisi saavuttaa?

Koalitio haluaa saavuttaa seuraavat tavoitteet:

 • kouluttaa miljoona nuorta työttömiä avoimiin digitaalisiin työpaikkoihin työharjoittelun, harjoittelun, oppisopimuskoulutuksen ja lyhytaikaisten koulutusohjelmien avulla
 • tuetaan työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusta ja toteutetaan erityisesti konkreettisia toimenpiteitä sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukemiseksi, joilla on erityisiä haasteita digitaalisten taitojen houkuttelemisessa ja säilyttämisessä sekä työvoiman uudelleenkouluttamisessa.
 • nykyaikaistetaan koulutusta, jotta kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus käyttää digitaalisia välineitä ja materiaaleja opetus- ja oppimistoiminnassaan sekä kehittää ja parantaa digitaalisia taitojaan.
 • hyödyntämään käytettävissä olevaa rahoitusta digitaalisten taitojen tukemiseen ja tietoisuuden lisäämiseen digitaalisten taitojen merkityksestä työllistettävyyden, kilpailukyvyn ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisen kannalta.

Digitaalisten taitojen kuilu Euroopassa

Digitaalitaitoinen työvoima ja väestö ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan kilpailukyvyn ja osallistavan digitaalisen yhteiskunnan kannalta.

42 prosentilla Euroopan kansalaisista ei kuitenkaan ole digitaalisia perustaitoja. 37 prosentilla työvoimasta – niin maanviljelijöillä, pankkialan työntekijöillä kuin tehdastyöntekijöillä – ei myöskään ole riittäviä digitaalisia taitoja, vaikka tällaisten taitojen tarve kasvaa kaikissa työpaikoissa.

Euroopalla ei myöskään ole päteviä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita, jotka voisivat täyttää yhä kasvavan määrän avoimia työpaikkoja kaikilla talouden aloilla. Keskeinen kysymys tämän taustalla on tarve nykyaikaistaa koulutusjärjestelmiämme, jotka eivät tällä hetkellä valmista nuoria riittävästi digitaaliseen talouteen ja yhteiskuntaan, ja siirtyä elinikäiseen oppimiseen, jotta ihmiset voivat mukauttaa taitojaan tarpeen mukaan.

Osaamisvajeen korjaamiseksi Euroopassa perustettiin Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa eurooppalainen digitaalitaitojen ja työpaikkojen foorumi. Foorumin tavoitteena on tarjota useita resursseja, kuten:

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi

Euroopan komissio seuraa jäsenvaltioiden digitaalista kehitystä ja voi tarkastella kunkin maan digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tuloksia seuraavilla aloilla:

 • liitettävyys
 • inhimillinen pääoma/digitaaliset taidot
 • kansalaisten Internet-palvelujen käyttö
 • digitaaliteknologian integrointi yrityksissä
 • digitaaliset julkiset palvelut
 • tutkimus ja kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikka

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalisia taitoja koskevat aloitteet

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevä koalitio ja muut aloitteet edistävät digitaalisten taitojen huippuosaamista eri organisaatioissa, alueilla ja maissa.

Katso myös

Toimintasitoumukset

Kaikkia organisaatioita, yrityksiä ja valtion elimiä kannustetaan sitoutumaan konkreettisesti toimiin, joilla kavennetaan digitaalisten taitojen kuilua Euroopassa.